Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Залишки по синтетичних рахунках на 01.03.20___р - Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»

Сторінка2/2
1   2

Залишки по синтетичних рахунках на 01.03.20___р.


Назва рахункуВаріант

6

7

8

9

0
Основні засоби:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос


14400 14600

200


15200

15450

250


14800 15100

300


15700

16300

600


14650

14850

200
Зареєстрований (пайовий) капітал

26000

20500

17500

23600

22200
Додатковий капітал

-

2500

4000

1500

2400
Незавершене будівництво

1200

1380

1400

1450

1380
Нематеріальні активи: - залишкова вартість

- первісна вартість

- знос


800

820

20


720

735

15


-


-


560

700

140
Довгострокова дебіторська заборгованість

-

200

400

500Виробничі запаси

5600

4900

5400

5200

4750
Незавершене виробництво

3250

3400

3800

4000

3600
Готова продукція

5300

6000

5800

5100

5700
Резервний капітал

4300

4250

3800

4100

3900
Неоплачений капітал

-

1700

2000

-

1800
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

8700

6800

7400

6500

6600
Цільове фінансування

-

-

1500

-

2000
Довгострокові кредити банків

17000

20000

20000

18000

19000
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

- за виданими авансами1350

45001500

50001640

51002000

53001400

4700
Короткострокові кредити банків

5000

7800

6800

5400

6300
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2750

3000

4700

5080

4900
Інша поточна дебіторська заборгованість

-

800

950

-

-
Каса

4900

3860

1480

3940

3500
Поточний рахунок

14030

14800

19450

15000

20060
Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

- з бюджетом

- зі страхування

- з оплати праці


2500

950

980

2250


-

1000.

1010

2300


1500

1100

900

2220


-

1110

950

2150


800

1200

900

2200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2300

2300

3700

2800

2900


Журнал господарських операцій за березень 20___ року
Зміст господарської операції

Сума,

грн.

Бухгалтерський запис

Документи

Дт

Кт

1.

Перераховано в бюджет ПДВ

800


2.

Отримано кошти в касу для видачі заробітної плати

2000


3.

Видано заробітну плату

2000


4.

Оприбутковано сировину і матеріали, що надійшли від постачальника

4000


5.

Відображено податковий кредит з ПДВ

6.

Проведено оплату постачальнику у повному обсязі

7.

Відображена вартість транспортних послуг, пов’язаних з придбанням сировини і матеріалів

50


8.

Відображено податковий кредит з ПДВ

9.

Видано суму під звіт на придбання канцелярських товарів

300


10.

Сплачено за надання транспортних послуг

11.

Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети (розрахунок з підзвітних сум)

200


12.

Відображено податковий кредит з ПДВ

13.

Повернуто в касу невикористану суму підзвітних коштів

14.

Списано сировину і матеріали на виробництво готової продукції

3500


15.

Нараховано заробітну плату основним виробничим працівникам

8000


16.

Нарахування на заробітну плату основним виробничим працівникам (ставка ЄСВ 37 %)

17.

Відображено утримання із заробітної плати основним виробничим працівникам

18.

Утримано прибутковий податок з громадян

2400


19.

Нараховано амортизацію основних засобів виробничого призначення

80


20.

Отримано кошти в погашення заборгованості дебіторів за відвантажену продукцію

1300


21.

Нараховано амортизацію комп’ютера

50


22.

Передано об’єкт в оперативну оренду

4000


23.

Нараховано орендну плату за березень 20__ року

150


24.

Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ

25.

Отримано орендну плату

150


26.

Нараховано суму амортизації об’єкта, зданого в оренду

34


27.

Визначено фінансовий результат від здачі об’єкта в оренду


28.

Списано виробничі запаси адміністративного призначення

200


29.

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

6000


30.

Нараховано відрахування на соціальні заходи адміністративним працівникам (ЄСВ 37%)

31.

Відображено утримання із заробітної плати адміністративним працівникам

32.

Утримано прибутковий податок з громадян

1200


33.

Нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення

115


34.

Нараховано різним кредиторам за надані комунальні послуги

2000


35.

Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування

100


36.

Списані на фінансові результати адміністративні витрати

37.

Оприбутковано готову продукцію за фактичною собівартістю

12500


38.

Реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям за продажними цінами

30000


39.

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ

40.

Надійшли кошти в оплату за реалізовану готову продукцію на поточний рахунок підприємства

30000


41.

Списана собівартість реалізованої готової продукції

15000


42.

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції

43.

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації готової продукції

25000


44.

Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця за продукцію

3000


45.

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ

46.

Відвантажено готову продукцію

3000


47.

Відображено суму ПДВ, раніше включену до складу податкових зобов’язань

48.

Списана собівартість реалізованої готової продукції

1500


49.

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції

50.

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації готової продукції

51.

Нараховано податок на прибуток підприємства

52.

Списано нерозподілений прибуток- У рядку з невказаною сумою її визначити самостійно

Зразок головної книги
Рахунок № _______
Дата

Зміст(номер) господарської операції

Дт

Кт

Сальдо на початок звітного періоду
Оборот за періодСальдо на кінець звітного періоду

Зразок оборотно – сальдової відомості
Оборотно – сальдова відомість


за ________________ 20__ р.
п/п

Найменування рахунку

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт
Всього

 = 

 = 

 = 
1   2

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Київський національний економічний університет
Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх написання з науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Бізнес І бухгалтерський облік
Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»
Мета та завдання написання курсової роботи вимагає від студента почати роботу до вибору теми. Процес підготовки до написання курсової...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт