Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання

Сторінка1/4
  1   2   3   4ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В СЕЛАХ НИВОЧИН, ГРИНІВКА, ЛЕСІВКА»
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка Богородчанського району Івано-Франківської області, їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання
1. Територіальна громада сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка Богородчанського району Івано-Франківської області (далі – громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Нивочинської сільської ради (далі – ради), службовими особами її виконавчих органів, Нивочинським сільським головою (далі – головою), іншими посадовими особами місцевого самоврядування Нивочинської сільської ради, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань
1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням, яке є додатком та невід’ємною частиною Статуту територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка Богородчанського району Івано-Франківської області, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 3. Принципи громадських слухань
1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у спеціальному розділі «Громадська участь» (підрозділ «Громадські слухання»), обов’язково розповсюджуються в комунальних ЗМІ та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.

6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.
Стаття 4. Предмет громадських слухань
1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка Богородчанського району Івано-Франківської області, у тому числі, але не обмежуючись такими:

 1. проекти нормативно-правових актів голови, ради, виконавчих органів ради;

 2. проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді;

 3. звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів ради, самої ради, її секретаря, голови районної ради в місті, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;

 4. звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування (далі – надавачів послуг);

 1. внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування;

 2. інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків));

 3. інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в статті 6 цього Положення.


Стаття 5. Види громадських слухань
1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

 1. всіх членів громади;

 2. частини членів громади, що мешкають у межах одного району міста (для міст з районним поділом) чи села (для сіл, що об’єдналися в одну територіальну громаду і створили єдині органи місцевого самоврядування);

 3. частини членів громади, що мешкають у межах інших частин міста (села, селища): мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків).

2. Районні ради у містах проводять громадські слухання, якщо предмет таких слухань належить до їх відання.
Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 6. Ініціатори громадських слухань
1. Ініціатором громадських слухань може бути:

 1. не менше як 30 (тридцять) членів територіальної громади, що проживають на відповідній території;

 2. староста;

 3. орган самоорганізації населення;

 4. голова, рада, орган ради.


Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань
1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про звернення громадян», згідно зі зразком, поданим у Додатках 1 або 2 до цього Положення.

2. У письмовому зверненні зазначаються:

 1. предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду;

 2. прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);

 3. дата, час та місце запланованих громадських слухань;

 4. прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;

 5. список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).

3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.
Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань
1. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі ради приймає одне з таких рішень:

 1. зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Реєстрі інструментів громадської участі у селі Нивочин, що ведеться відповідно до Додатка 3 до цього Положення;

 2. повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;

 3. відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 5 цієї статті.

2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі інструментів громадської участі у селі Нивочин, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

 1. не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом України «Про звернення громадян» і статтею 7 цього Положення;

 2. звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

 1. запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;

 2. звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, доводяться до відома членів територіальної громади в порядку статті 7 Статуту територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка Богородчанського району Івано-Франківської області.
Стаття 9. Рішення про проведення громадських слухань


  1. Про проведення громадських слухань приймається рішення не пізніше ніж через 30 днів після внесення ініціативи та її оприлюднення в порядку статті 7 Статуту територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка Богородчанського району Івано-Франківської області.

  2. У рішенні про проведення громадських слухань мають бути зазначені перелік посадовців місцевого самоврядування та органів державної влади, яких Громада запрошує на Громадські слухання та з приводу якого питання хоче їх заслухати.

  3. Рішення про скликання Громадських слухань доводиться до відома членів територіальної громади в порядку статті 7 Статуту територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка Богородчанського району Івано-Франківської області, не пізніше як за десять днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, порядку денного та детального переліку питань, які передбачається винести на обговорення громадських слухань.


Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Стаття 10. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань
1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань. Витрати оплачуються за рахунок місцевого бюджету.

2. У випадку, якщо члени територіальної громади звернулися з ініціативою

провести Громадські слухання, то організаційну підготовку таких Громадських слухань здійснює сільський голова або староста.

3. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі зобов’язана організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.

4. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу з питань громадської участі.
Стаття 11. Підготовка громадських слухань
1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

 1. предмет громадських слухань;

 2. дата, час, місце їх проведення;

 3. ініціатор громадських слухань;

 4. посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

 5. особи, що запрошуються на слухання;

 6. заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;

 7. створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;

 1. створення в разі необхідності експертних груп.

3. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка.

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. Розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі «Громадська участь» (підрозділ «Громадські слухання») протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.
Стаття 12. Організація громадських слухань ініціаторами
Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди». Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.
Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп
1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу з питань громадської участі, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.

4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі «Громадська участь» (підрозділ «Громадські слухання») та публікуються в комунальних ЗМІ.

5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

6. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі у співпраці з ініціатором громадських слухань.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ I. Загальні положення 6 Стаття Поняття Статуту територіальної громади 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 10

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ...
Відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні формуються об’єднані...

Та сіл богданівка І григорівка
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Парасковіївка, Благодатне та Залізнянське
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 6

Комуна, Калинівка, Логвинове
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 6

Клинове, відродження та мідна руда
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Новогригорівка, Нижнє Лозове, Санжарівка
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 6

Та селищ виїмка, нагірне та спірне
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Красне, андріївка, берхівка, кліщіївка
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 9

Новолуганське, травневе, доломітне та села семигір’Я
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт