Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора

ТОВ „АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛИСЕНКО”

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

4169 від 26.06.2008р.

ЄДРПОУ 35796588, п/р № 2600090729 в ПОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805

36007, м.Полтава, вул.Кучеренка,4,кв.49, тел.0532 677007, 050 5582871

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо попередньої фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» яка складена відповідно до МСФЗ за рік,

що закінчився 31 грудня 2013 року.  1. Адресат.


Аудиторський звіт призначається для:

Управлінського персоналу та засновникам Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування” та може надаватись для Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2. Основні відомості про емітента :


Повна назва


Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування”

Код за ЄДРПОУ

35482587

Місцезнаходження:

01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 6.

Дата державної реєстрації

Товариство зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 22.10.2007 року, перереєстроване 27.07.2009 року, свідоцтво серії А01 № 259614.

Дата внесення змін до установчих документів

Товариство перереєстроване 27.07.2009 року, свідоцтво серії А01 № 259614.

Основні види діяльності:

інші послуги у сфері страхування

Чисельність працівників на 31.12.2013р.

11

Банківські реквізити

п/р №26505000116932 в ПАТ «Хрещатик» МФО 300670

Відокремлені підрозділи

-

Дозволи, ліцензії:

Товариство зареєстроване як фінансова установа Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та має Свідоцтво про реєстрацію від 04.12.2007 року №8318 серії СТ №515. Реєстраційний номер 11102107.3.Висновок ( Звіт ) щодо фінансових звітів

Нами проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування” (надалі – ТДВ “С К “Професійне Страхування” ) яка складена відповідно до МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, що включає фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України:

- Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2013р. ( Форма №1 );

  • Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2013 рік (Форма №2 );

  • Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2013 рік (Форма №3 );

  • Звіт про власний капітал за 2012 та за 2013 рік ( Форма №4 ),

  • Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням основи бухгалтерського обліку, встановленої Міжнародними стандартами фінансової звітності ( МСФЗ ).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання доданих фінансових звітів згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності, встановленої МСФЗ, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки
Відповідальність аудитора:

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» ( в редакції Закону України від 14.09.2006р. № 140-V ), з урахуванням «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики )», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360, та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан­дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТДВ “СК “Професійне Страхування” станом на 31 грудня 2013р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
4.Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
В результаті проведеної аудиторської перевірки не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається Товариством.

Вартість нетто-активів (фактичний запас платоспроможності) становить 8094 тис.грн., що перевищує вартість статутного капіталу на 94 тис.грн. і цілком відповідає вимогам п.2.5 «Ліцензійних умов провадження страхової діяльності», що затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2008 року №40.

За даними обліку станом на 31.12.2013 року відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про страхування» фактичний запас платоспроможності Товариства перевищує нормативний запас платоспроможності на 7149,6 тис.грн., або у 7,5 разів.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ТДВ “СК “Професійне Страхування” внаслідок шахрайства.
5. Основні відомості про аудиторську фірму:


Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лисенко»

Код за ЄДРПОУ

35796588

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (АПУ)

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 4169, видане рішенням АПУ

від 26.06.2008 р. № 191/3, термін чинності продовжений Рішенням АПУ № 271/3 від 30.05.2013р. до 30.05.2018р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю

№ 0122 видане рішенням АПУ № 231/6 від 26.05.2011р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000147 від 13.08.2013р., строком дії з 13.08.2013р. до 30.05.2018р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Нацкомфінпослуг

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія ( без серії ) реєстраційний №0105 від 13.02.2014р., строком дії з 13.02.2014р. до 30.05.2018р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Лисенко Ольга Олександрівна, сертифікат аудитора серії А №000656, виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р., строком дії до 25.01.2015 р.

Лазоренко Майя Володимирівна, сертифікат аудитора серії А № 000468 виданий 30.11.95р., продовжений Рішенням АПУ № 207/2 від 29 жовтня 2009 року до 30.11.2014 року,

Місцезнаходження

36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49

Адреса офісу

36014, м.Полтава, вул..Фрунзе,2,к.206

Телефон

e – mail:

0505582871

lysenko-poltava@rambler.ru


6.Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:Дата и номер договору на проведення аудиту


Договір №11/2014 вiд 24.03. 2014 р.
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту

24.03.2014 р. – 15. 04.2014 р.

Аудитор ____________ Лазоренко М.В.

сертифікат серії А №000468,виданий рішенням АПУ ( підпис )

39 від 30.11.95р., строком дії до 30.11.2014р.

диплом МССБА (ICCAA ) 20.12.2004р.

DipIFR (rus) ACCAДиректор ТОВ «АФ «Лисенко»

сертифікат аудитора серії А №000656,виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.96р., строком дії до 25.01.2015 р.

сертифікований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифікат № 0003193, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р.

диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий Інститутом сертифікованих фінансових менеджерів ( ICFM) 20.02.2013р.


(підпис)

Лисенко О.О.


15.04.2014 року

36014, м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, к.206

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Та звіт незалежного аудитора
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням апу від 27. 11. 2008р. №196/3

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання...
Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5
Про затвердження форми №1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт