Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчально-методичний посібник Артемівськ

Навчально-методичний посібник Артемівськ

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ВІДДІЛ ОСВІТИ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Центр практичної психології і соціальної роботи

Особливості ведення документації працівників психологічної служби

Навчально-методичний посібник

Артемівськ

2015


ВІДДІЛ ОСВІТИ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Центр практичної психології і соціальної роботи

Особливості ведення документації працівників психологічної служби

Навчально-методичний посібник

Артемівськ

Методичний посібник адресовано практичним психологам та соціальним педагогам навчальних закладів, завідувачам і вихователям-методистам дошкільних навчальних закладів, директорам, заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

До збірника включені нормативно-правові документи, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти України та інших міністерств і відомств.

У навчально-методичному посібнику надані практичні рекомендації щодо планування роботи практичного психолога та соціального педагога, складання річного аналітичного звіту. У ньому розкрито зміст основних видів діяльності, описані вимоги до ведення основної документації працівника психологічної служби.

Також тут розміщено шаблони, бланки, протоколи, індивідуальні картки, зразки ведення журналів тощо. Форми документації складені з урахуванням сучасних вимог.

Упорядник:
Докшина Н.В., завідувач центру практичної психології і соціальної роботи відділу освіти Артемівської міської ради
Зікас А.В., практичний психолог центру практичної психології і соціальної роботи відділу освіти Артемівської міської ради
Коршун Ю.А., практичний психолог центру практичної психології і соціальної роботи відділу освіти Артемівської міської ради

Відповідальний за випуск:

Докшина Н.В., завідувач центру практичної психології і соціальної роботи відділу освіти Артемівської міської ради


Рекомендовано науково-методичною радою Артемівського методичного кабінету протокол від №

ЗМІСТ
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4


І.

Види та категорії основної документації практичних психологів . . . . . . . .

5-6


ІІ.

Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7-9


ІІІ.

Обліково-статистична документація практичних психологів . . . . . . . . . . .

10-18


IV.

Рекомендовані обліково-реєстраційні документи фахівця психологічної служби закладу освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19-21


V.

Матеріали службового використання для практичних психологів . . . . . .

22-24

Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Список використаної та рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27-82
ВСТУП

Щоб щось зробити, зазвичай, потрібно не так вже й багато сил, а от для того, щоб визначити, що саме робити, треба докласти значно більше зусиль.

Кін Хаббард


З кожним роком у сучасному закладі відбувається наповнення навчально-виховного процесу новим змістом, що викликає необхідність підвищити теоретичні основи з питань формування особистості, розвитку колективу, закономірностей розвитку пізнавальних процесів дошкільників та учнів та вміння виявити умови і специфіку цих процесів кожної дитини. Допомогти вирішити ці задачі покликана психологічна служба закладу. Практичний психолог має організувати свою роботу так, щоб педагоги, адміністрація, батьки змогли отримати точне уявлення про потенційні можливості, про психологічні ресурси навчально-виховного процесу і вміти практично реалізувати фундаментальні знання в організації процесу розвитку та виховання дітей.
Поряд з цим основним із завдань психологічної служби було й залишається ефективне планування психологічного супроводу навчально-виховного процесу, від чого залежить результативність роботи практичного психолога. Як свідчить практика роботи з молодими фахівцями, у них часто виникають труднощі у складанні і веденні документації. Серед основних проблем значне місце займають несвоєчасне та невідповідне до вимог Міністерства освіти і науки України ведення документів, неефективний розподіл робочого часу й нездатність презентувати на належному рівні результати своєї роботи, невміння здійснювати аналіз діяльності та прогнозування.

Дані методичні рекомендації надають можливість ознайомити фахівців з формами ведення документації, нормативними документами практичного психолога, матеріалами для службового користування, навчити правильного ведення документації, складання планів роботи з урахуванням нормативів часу на основні види роботи.
Посібник буде цікавим не лише для молодих спеціалістів, а тих психологів, які мають потребу у підвищенні власного професійного рівня, а також рекомендований для ознайомлення адміністрації закладу освіти з метою розуміння сутності роботи психологічної служби, значущості постійної співпраці з практичним психологом.


І. Види та категорії основної документації

практичного психолога
На сьогоднішній день практичний психолог у закладах освіти розглядається як фахівець із соціально-психологічної роботи з дітьми і батьками, підлітками, молодіжними групами та об’єднаннями, з дорослим населенням в умовах освітніх і спеціалізованих установ, за місцем проживання. Практичний психолог закладів освіти забезпечує цілеспрямовану психологічну допомогу і підтримку процесу ефективного психофізіологічного розвитку різноманітних категорій дітей і молоді, сприяє їхньому становленню в умовах життєдіяльності, надає психологічну допомогу сім’ї, різним виховним закладам.

У Положенні про психологічну службу системи освіти України ( наказ МОН України від 02.07.2009 №616 ) вказано, що психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я людини і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

У статті 7 Закону України "Про дошкільну освіту" та статей 21, 22 Закону України "Про освіту", зазначено, що пріоритетним завданням сучасної дошкільної освіти в умовах динамічних змін науково-технічного, інформаційного, економічного поля суспільного життя залишається збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини. Базовими ознаками гармонійного розвитку дитини є її фізичне, психічне, моральне та інтелектуальне здоров’я. Цей факт вимагає від сучасної психологічної служби системної та ефективної роботи у всіх видах надання психологічної допомоги.

Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" передбачено обов’язковість здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку, а у листі Міністерства освіти і науки України " Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році" від 23.07.2015 № 1/9-347 зазначено, що розвиток дитини в умовах закладу має стати пріоритетним напрямом у діяльності працівників психологічної служби.

Метою діяльності працівників психологічної служби дошкільного навчального закладу є створення умов для розвитку дитини відповідно до вікових норм та їхніх індивідуальних особливостей. У дошкільному навчальному закладі практичний психолог спрямовує свою діяльність на попередження виникнення проблем розвитку дитини (порушення емоційно-вольової сфери, проблем взаємовідносин з однолітками, педагогічними працівниками, батьками; допомогу (сприяння) дитині у вирішенні актуальних завдань її розвитку, навчання, соціалізації; психологічне забезпечення освітніх програм; допомогу педагогам, батькам у створенні необхідних умов для гармонійного розвитку дитини; формування психологічної культури учнів, батьків, педагогів.

Важливим компонентом професійної діяльності психолога в закладі освіти є оформлення різного роду документації. Документація супроводжує кожен напрямок роботи фахівця від просвітницько-профілактичної до корекційної діяльності. Відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України 19.10.2001 р. № 691, крім того, що робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) рекомендується укомплектувати меблями, канцелярськими приладдями та оргтехнікою, обовязково звернути увагу на необхідність наявності сейфу для зберігання обліково-статистичної документації та документації для службового використання, електронних носіїв інформації.

Матеріали та документація психологічного кабінету розділяються за категоріями:

1) законодавчо-правові акти та нормативні документи;

2) навчально – методична;

3) довідково – інформаційна;

4) обліково – статистична;

5) для службового користування.

До законодавчо-правових актів та нормативних документів належать: Закони України, Постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, накази, розпорядження, положення Міністерства освіти і науки України, наказів управління освіти, молоді та спорту, наказів по навчальному закладу, посадова інструкція та інші нормативні документи та законодавчі акти де передбачена діяльність практичного психолога.

До навчально – методичних матеріалів належать підручники, навчально – методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, фахові, періодичні видання тощо. Внаслідок перетину психологічної діяльності з процесами виховання і навчання дітей фахівцю даного профілю потрібен особливий блок документальних засобів, що визначають як межі психологічних впливів, так і зони їх проникнення в педагогічний простір.

До довідково – інформаційних матеріалів належать матеріали науково – практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах.

До обліково – статистичних документів належать облік товарно – матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога та звіти про проведену роботу, журнал обліку роботи.

До матеріалів для службового користування належать індивідуальні картки психолого – педагогічного діагностування, матеріали психолого – педагогічних консиліумів, тестові методики, психодіагностичні та корекційно – розвивальні програми тощо.

ІІ. Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти України
З метою організації системної та ефективної роботи у всіх видах надання психологічної допомоги, фахівець має дотримуватись основних нормативно-правових документів, які є підгруням для організації роботи психологічної служби. Законодавчо-правові акти та нормативні документи – це сукупність документів, що визначають стандарти і нормативи професійної діяльності практичного психолога в системі освіти.

До переліку включені основні нормативно – правові документи, що регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України. Дані документи є основою для організації роботи практичного психолога, врегульовують його статус та функції в навчально – виховному процесі та забезпечують його соціально – правовий захист під час здійснення професійної діяльності (Додаток 1).

Надаємо електронні адреси нормативних документів, що мають багато розділів та самі накази з вказаного переліку:

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu http://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/download.htm http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14/page (http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/normativno-pravova-baza (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (http://www.unicef.org/ukraine/convention_small_final.pdf


  • Психологу слід пам’ятати, що:

  • кожен з документів має знаходитись у папці «Нормативно-правова документація», також необхідно оформити зміст папки;

  • матеріали мають бути систематизовані за напрямкам: міждержавні документи, державні документи, накази та листи Міністерства освіти і науки України, розпорядчі документи департаменту освіти і науки, локальні документи закладу (можна використовувати кольорові позначки);

  • слід систематично вивчати зміст та відображають результати ознайомлення з нормативними документами у вигляді підкреслень або оформлення витягів основних частин та пунктів документів.

Наведемо декілька нормативних актів, які регламентують роботу практичного психолога в закладі освіти:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Навчально-методичний посібник: Використання інформаційних та комп’ютерних...
Розглянуто цикловою методичною комісією педагогічних працівників з професій економічного напрямку та операторів комп'ютерного набору...

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

Гончарук С. М. Долбнєва Д. В. Практикум з навчальної дисципліни „...
Гончарук С. М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб доп.]....

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник 1 Модуль «Моє здоров’я… Моє рішення…...
Профілактика наркотичних та алкогольних проблем серед учнів. Навчально-методичний посібник. /Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва...

Методичний посібник розглянуто на засіданні обласного методичного...
...

Методичний посібник для вчителів економіки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту славутської райдержадміністрації старокривинський навчально-виховний...

Курсова робота з методики професійного навчання Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

Методичний посібник «корпоративні права»
Методичний посібник розроблено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З. А

Методичний посібник Про права та обов’язки дітей І батьків
Методичний посібник розрахований для використання в профілактичній та інформаційній роботі з батьками та дітьми

Бухгалтерський облік
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

Кафедра біологічної хімії
Навчально-методичний посібник для самостійної позааудиторної підготовки до занять

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчанняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт