Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-

педагогічної роботи
___________ _______________

„____„ ________________ 2013 р.


ПРОГРАМА

практичної підготовки студентів

напряму підготовки 1801 Специфічні категорії

спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент”

(освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр)


УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри
Протокол № 1 від 03.09.2013 р.

Завідувач кафедри
__________________

д.е.н. Бабич-Побережна А.А.

Укладач:

д.е.н. Бабич-Побережна А.А.

Київ, 2013


ЗМІСТ
ВСТУП .....................................................................................................................3

Мета і завдання практики.................................. .................................................4

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ............................................6

Місце проведення практики ...............................................................................7

Обов'язки та права студента-практиканта............. ...........................................8

Обов'язки та права керівника практики від навчального закладу.................10

Обов'язки закладу-бази практики ....................................................................11

Обов’язки керівника практики від базового підприємства практики..........12

Завдання та обов'язки менеджера (управителя) з адміністративної

діяльності на підприємстві (в організації) ......................................................12

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності повинен знати........14

Можливі професійні види робіт........................................................................14

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ (зміст практичної діяльності).............................16

План виробничої практики............................................. ..................................20

Індивідуальні завдання ............................. .......................................................22

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ............26

Підсумки практики та її захист................. ......................................................29

Критерії оцінювання результатів практики та виконання практичних

завдань................................................................................................................30

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.............................................28

ДОДАТКИ .............................................................. ...............................................34
ВСТУП
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, ринкові механізми функціонування і регулювання народного господарства зумовлюють необхідність підготовки вищою школою висококваліфікованих менеджерів. Управляти сучасним виробництвом у динамічних умовах нелегко, таку складну роботу можуть виконувати лише фахівці нової генерації, озброєні найсучаснішими знаннями і досвідом у галузі планування, організації, координації, мотивації та контролю праці персоналу організації. Процес підготовки керівників нової генерації поряд з набуттям теоретичних знань за основною спеціальністю включає формування практичних навичок управління організацією. Науково-дослідна (переддипломна) практика завершує систему взаємозв'язку тео­ретичного навчання з практичною діяльністю на підприємствах, в ор­ганізаціях і установах різних галузей господарювання та форм влас­ності.

Практика студентів вищих навчальних закладів України є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Практична підготовка студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» є одним із основних видів навчальних занять у конкретних виробничих умовах. Вона передбачає надання студентам знань про закономірності побудови, функціонування й розвитку трудових колективів та суспільних організацій, а також про поведінку членів організацій з використанням сучасних досягнень у галузі теорії організації та управління. Це сприятиме формуванню у фахівців адміністративного мислення, вміння розуміти й аналізувати проблеми розвитку організацій, підвищенню загальнокультурної, світоглядної та методологічної підготовки менеджерів. Для цього слухачі денної форми навчання цієї спеціальності після першого курсу проходять обов'язкову практику в органах державної влади, місцевого самоврядування тощо, по завершенню навчання захищають магістерську дипломну роботу.

Термін проходження практики для студентів денної форми навчання - 6 тижнів. За цей період студенти мають можливість увійти в реальне професійне середовище, усвідомити міждисциплінарну інтеграцію курсів профілюючої кафедри, глибше зрозуміти, яким чином основні теоретичні положення переводяться на мову конкретних рішень і дій, залучитися до виконання професійних завдань, які сприяють поглибленню інтересу до обраної професії та наукової роботи, сформувати професійне мислення і високий рівень відповідальності за доручену справу.

Порядок проходження практики регламентується Законом України "Про вищу освіту", Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затверджене наказом МОН України від 02.06.93 № 161), положенням "Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Ук­раїни", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квіт­ня 1993 р. № 93, положенням "Про прак­тику студентів Київського університету ринкових відносин". Структура та зміст практики студентів спеціальності "Адміністра­тивний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр виз­начається вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики, що є складовою галузевої компоненти державних стандартів освіти.

Мета і завдання практики. Практика покликана сформувати у студентів: навички організації ад­міністративної роботи на підприємствах (організаціях, установах), пов'язаної з плануванням його розвитку, прийняттям управлінських рішень; професійне вміння приймати самостійні науково-обґрунтовані рішення в умовах конкретного підприємства. Це вміння - невід'ємна ознака освітньо-професійної характеристики магістра, саме вона формує мету практики та її завдання. У зв'язку з цим практика спрямовується на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття й удосконалення навичок та умінь, тобто на формування професійної компетенції магістрів за спеціальністю 8.18010018 „Адміністративний менеджмент”.

Головною метою проведення практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр є аналіз діяльності одного з підприємств (організацій, установ) різних галузей господа­рювання та форм власності.

Метою проходження студентами практики є:

 • закріплення теоретичних і навчально-пізнавальних знань із нормативних курсів практичною роботою, спрямованою на оволодіння студентами методами, формами та технологіями організації праці у сфері майбутньої професійної діяльності;

 • сформувати у студентів навички організації ад­міністративної роботи на підприємствах (організаціях, установах), пов'язаної з плануванням його розвитку, прийняттям управлінських рішень;

 • сформувати практичні навички управління підприємством та його структурними підрозділами, виконання відповідних практичних завдань з менеджменту та адміністрування в реальних умовах;

 • ознайомлення з впровадженням організаційних, управлінських, технологічних та інших інновацій у діяльність установи, що є базою практики.

Науково-дослідна(переддипломна) практика є підготовчою стадією до розробки магістерської роботи. Завдання науково-дослідної практики полягає в узагальненні матеріалів, накопичених студентом раніше. Як прави­ло, відомості та дані з теми магістерської роботи студенти починають збирати під час навчального процесу і завершують під час науково-дослідної практики.

Завдання практики:

- аналіз стану адміністративної діяльності на сучасних підприємствах різної форми власності та видів економічної діяльності;

- визначення перспективних напрямів розвитку систем управління окремих підприємств, галузей, регіонів;

- аналіз особливостей розробки та впровадження проектів з функціонального або іншого перерозподілу обов'язків персоналу підприємства;

- пошук та оцінка джерел фінансування проектів з реструктуризації;

- ознайомлення з практичними підходами до формування організаційного (корпоративного) управління у працівників підприємства;

- здійснення маркетингових досліджень з метою виявлення, формування, розвитку попиту на продукцію, а також забезпечення вагомих конкурентних переваг при реалізації підприємством бізнес-стратегій;

- вивчення порядку оформлення документів, які супроводжують прийняття та виконання управлінських рішень;

- аналіз застосування національних і міжнародних стандартів у системі менеджменту якості 180 9001;

- аналіз державних, регіональних, галузевих програм структурної перебудови економіки країни та регіонів.

Під час проходження науково-дослідної практики увага студен­та має бути спрямована на професійну адміністративну діяльність керівного апарату, а саме:

 • на реалізацію загальних функцій управління шляхом здійснен­ня переважно творчих та адміністративних і частково опера­торських процедур праці;

 • на прийняття практичних і стратегічних рішень у межах компе­тенції професійного управління;

 • на тактичне з елементами стратегічного управління первинни­ми підрозділами, а також самостійними організаціями;

 • керівництво підлеглими, компетенція яких не вище за спе­ціалістів та бакалаврів.

Завданням науково-дослідної практики є також практична підготовка студентів до здійснення наступних виробни­чих управлінських функцій:

- функція планування: проектування роботи підприємств (організацій, установ), та їх­ підрозділів; розробка стратегії, тактики, політики підприємств (організацій, установ), та їх підрозділів; розробка методології стратегічного планування та стратегічно­го управління.

- організаційна функція: розробка технологій прийняття управлінських рішень;планування виробничого процесу; розробка принципів організаційної культури управління; загальна організація адміністративного процесу; організація підвищення рівня кваліфікації (обмін досвідом) ад­міністративного апарату та професійного складу.

- мотиваційна функція: розробка ефективних систем мотивації праці; формування сприятливого організаційно-психологічного клі­мату в колективі.

- контрольна функція: розробка і реалізація системи контролю на підприємстві (в ор­ганізації, установі) тощо; оцінювання ефективності роботи закладу в цілому і окремих його підрозділів; розробка і впровадження методики оцінювання виконаних рі­шень.

- навчальна функція: розробка плану (програми) підвищення рівня (обміну досві­дом) адміністративного апарату та професійного складу; підготовка тренінгів для навчання слухачів-співробітників організації; виявлення потреб в освітніх послугах; проведення навчальних занять і організація самостійної роботи слухачів.

- дослідницька функція: розробка плану (програми) науково-дослідної роботи організа­ції; аналіз фінансово-економічних та управлінських процесів в ор­ганізації; розробка систем оцінювання результатів та ефективності діяль­ності підприємств (організацій, установ) та їхніх окремих підрозділів.

Унаслідок виконання всіх робіт, передбачених практикою, магістр повинен:

 1. набути досвіду та навичок аналітичної роботи, використавши їх у дослідженні обраної проблеми з управління;

 2. розвинути вміння узагальнювати результати аналітичної роботи, вивчати й аналізувати наукову літературу, законодавчі акти, нормативні документи;

 3. розвинути здатність систематизувати й доносити до слухачів отримані знання;

 4. активізувати вміння організовувати й проводити конструктивні дискусії;

 5. знати специфіку й особливості роботи фахівця з організації впровадження проектів в умовах конкретної установи, організації, підприємства;

 6. уміти використовувати функції планування, організації, мотивації та контролю для забезпечення ефективної діяльності підприємства, організації або установи в умовах ринкової економіки.


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ
Практика студентів регламентується Положенням Київського університету ринкових відносин про безперервну виробничу практику студентів з урахуванням навчального плану і Програми підготовки студентів Київського університету ринкових відносин спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент”.

Практику проходять студенти, які склали іспити та заліки, передбачені навчальним планом. Допуск студентів до практики оформлюється наказом ректора Університету відповідно до подання кафедри. У наказі зазначаються терміни проведення практики, її бази, список студентів і керівників, закріплених за кожною базою.

З організаціями-базами практики Київський університет ринкових відносин укладає договори на тривалий період. Адміністрація бази практики зобов'язується забезпечити кожному студенту-практиканту робоче місце і можливість виконати всі пункти програми практики, а також зібрати необхідні матеріали для підготовки дипломної роботи магістра.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечується кафедрою та відповідною базою практики.

Проходження практики оформлюється наказом керівника установи - бази практики. У наказі визначаються терміни та режим проходження практики, керівники від бази практики. Своєчасне оформлення наказу керівника практики та проведення організаційних заходів контролює керівник практики від кафедри.

На початку практики студенти-практиканти проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки згідно з порядком, заведеним на базі практики.

Робочий день практиканта визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку і режимом роботи установи або організації, яка є базою практики.

Програма практики передбачає виконання запропонованих завдань зі спеціальних навчальних дисциплін кафедри, проте набір таких завдань коригується специфікою бази практики. Зміст навчально-практичної діяльності студентів визначається робочими програмами відповідно до навчальних планів спеціальності та освітньо-кваліфікаційної характеристики. Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення для одержання обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня магістр..

Успішне виконання практики досягається через ознайомлення, вивчення та засвоєння ключових проблемних теоретичних питань та практичних умінь і навичок у процесі вивчення спеціальних дисциплін під керівництвом викладача та самостійної роботи студентів в поєднанні з виконанням практичних завдань на базах практики і вивчення спеціальної літератури та інших джерел для виконання науково-дослідної (дипломної магістерської) роботи.

Студентам також надаються методичні рекомендації та документація, які вони використовують у процесі проходження практики.

Організаційно-методичне керівництво практикою студентів здійснюють викладачі кафедри, призначені наказом ректора для кожної бази практики. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість студентів у групах і підгрупах визначається відповідно до встановлених Київським університетом ринкових відносин нормативних положень.

Конкретні завдання на практику складаються викладачем-керівником практики стосовно обраного об'єкта практики, після чого формулюється план-графік проходження практики.

Щоденна робота студента-практиканта полягає у збиранні та вивченні матеріалів за програмою практики, оформленні документації, заповненні щоденника практики, який видається на початку практики і є одним з основних її документів.

Студент під час проходження науково-дослідної практики по­винен зібрати статистичний матеріал, зробити необхідні виписки із службової документації підприємства (організації, установи), оз­найомитися з інформацією за темою дипломного проекту, зібрати і підготувати графічний матеріал. У процесі проведення практики з вивчення й аналізу діяльності установи (закладу) студентам рекомендується використовувати статистичні звіти, бізнес-плани, бланкові показники тощо. Матеріали, зібрані в процесі проходження практики, мають бути використані студентом при написанні дипломної роботи.

Результати практики узагальнюються в звіті, що здається на кафедру для проведення захисту відповідно до вимог, за якими відбувається захист практики з визначеною оцінкою її результатів.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт