Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про порядок заповнення та подання

Про порядок заповнення та подання

Про порядок заповнення та подання

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, згідно законодавства України.
Нагадую вам, що необхідно до 1 квітня 2016 року заповнити декларації за 2015 рік. Депутати місцевих рад щороку до 1 квітня мають подавати Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб (ФОП), безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені Декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

У відповідності зі ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання декларації тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Незаконне використання інформацією, яка стала відома особі в зв`язку з виконанням службових повноважень тягне за собою адміністративну відповідальність, у вигляді штрафу від 1700 до 2550 гривень.

Також подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання декларації тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган місцевого самоврядування протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (фіскальна служба).

Відомості, зазначені у Декларації сільського, селищного голови, голови районної ради та її заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної ради, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” складається із шести розділів:

I. Загальні відомості;

II. Відомості про доходи;

III. Відомості про нерухоме майно;

IY. Відомості про транспортні засоби;

Y. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи;

YI. Відомості про фінансові зобов’язання.

Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

Бланк Декларації для заповнення розданий кожному депутату. Якщо при заповненні буде допущена помилка, ви завжди зможете роздрукувати новий бланк Декларації, який зможете знайти на веб-сайті районної ради в розділі «боротьба з корупцією». Також в цьому розділі є методичні рекомендації щодо заповнення цієї антикорупційної Декларації.

Рекомендації щодо заповнення антикорупційної Декларації

Загальні вимоги

Стислі правила заповнення:
форма Декларації наведена у додатку до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI (далі — Закон № 3206), який діє в статті «Фінансовий контроль» та бланк Декларації;
Декларацію заповнюють чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей;
у разі відсутності відомостей у відповідному полі ставиться прочерк;
відомості щодо фінансових сум округляються до цілої гривні;
відомості зазначаються станом на кінець звітного періоду;
у всіх позиціях Декларації, зазначають сукупний дохід (за відповідним видом доходів) декларанта та/або членів його сім’ї, тобто за наявності доходів певного виду. І у декларанта, і у члена його сім’ї під час заповнення позиції Декларації доходи сумують;
Декларація засвідчується підписом із зазначенням дати заповнення

Позиція Декларації

Суть

Коментар

1

2

3

Розділ І. Загальні відомості

Позиція 1

П. І. Б.

У разі зміни прізвища (імені, по батькові) у звітному році спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках — попереднє

Ідентифікаційний номер

Якщо суб’єкт декларування (члени його сім’ї) не має ідентифікаційного номера (відмовився від його прийняття за всіма правилами), зазначаються серія та номер паспорта громадянина України

Позиція 2

Місце проживання

Зазначають адресу проживання на кінець звітного року (станом на 31 грудня).

Зауважте! Якщо декларант зареєстрований за однією адресою, а проживає за іншою, у Декларації, він зазначає як місце реєстрації, так і фактичну адресу проживання

Якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса проживання) зазнала у звітному році змін, що не відображено у паспорті громадянина України — суб’єкта декларування, зазначається також назва станом на дату заповнення Декларації

Позиція 3

Посада

Зазначають посаду, яку обіймає декларант, або посаду, на яку він претендує

Позиція 4

Члени сім’ї

Декларант сам визначає, хто належить до членів його сім’ї. У Декларації зазначають: ступінь зв’язку, прізвище, ініціали, дату народження, ідентифікаційний номер кожного члена сім’ї.

Члени сім’ї — особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Розділ ІІ. Відомості про доходи

Позиція 5

Загальна сума доходу

Зазначають загальну суму сукупного доходу. Позиція 5 має дорівнювати арифметичній сумі позицій 6–20

Позиції 6–20

Доходи за видами

Для правильного відображення сум одержаного доходу рекомендується звертатися до підтвердних документів (довідок про доходи, квитанцій, платіжних доручень, договорів), а у разі їх відсутності чи неможливості одержання їх дублікатів — отримати відповідну інформацію у підприємства, установи, організації, фізичної особи, від якої одержано дохід

Позиція 6

Зарплата

У цій позиції зазначають:
загальний розмір одержаної декларантом (членами сім’ї декларанта) заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору за звітний рік (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8);
матеріальну допомогу на оздоровлення;
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;
допомогу по тимчасовій непрацездатності

Позиція 7

Дохід від викладацької діяльності

У цю позицію включають дохід від:
викладацької, наукової та творчої діяльності;
медичної практики;
інструкторської та суддівської практики зі спорту

Позиція 8

Авторська винагорода

Окрім власне авторської винагороди (плати автору, винахіднику за використання об’єкта права інтелектуальної власності), до цієї позиції включають також роялті(будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-які патенти, зареєстровані знаки на товари і послуги чи торгівельні марки, дизайн, секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау))

Позиція 9

Дивіденди і проценти

Зазначають сукупний розмір дивідендів та процентів, отриманих декларантом (членами його сім’ї). Проценти, нараховані декларанту (вкладнику), враховуються на підставі виписки банку чи відповідної небанківської фінансової установи

Позиція 10

Матеріальна допомога

До позиції включають:
благодійну допомогу;
пожертвування;
матеріальну допомогу від профспілкової організації;
безповоротну позику (у грошовій та натуральній формі);
вартість безоплатно наданих платних послуг;
вартість послуг санаторно-курортного лікування, відпочинку, послуг туризму (крім суми оплати санаторно-курортного лікування за рахунок коштів фонду соціального страхування);
кошти, надані на навчання декларанта або членів його сім’ї в навчальних закладах;
суми кредитів, наданих без установлених термінів їх повернення

Матеріальна допомога на оздоровлення, а також матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань можуть бути включені також до позиції 6 або 20, головне, щоб вони взагалі були відображені у Декларації

Позиція 11

Дарунки, призи, виграші

Зазначають відомості про сукупну вартість одержаних дарунків (пожертв), призів, виграшів. При цьому дарунком, зокрема, вважається:
рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери;
нерухомі речі;
майнові права тощо

Дарунки у вигляді творів мистецтва, історичних цінностей, антикваріату включаються до суми доходів на підставі нотаріально посвідченої копії експертизи щодо визначення вартості дарунків.

Вартість отриманих в дарунок земельних ділянок, житлових будинків чи інших споруд, квартир, інших основних фондів (бібліотечних), транспортних засобів визначається за договірними цінами, нотаріально посвідченими документами, але не нижчими за звичайні ціни

Позиція 12

Допомога по безробіттю

Зазначають сукупний розмір одержаної декларантом та/або членами його сім’ї:
допомоги по безробіттю (у тому числі разової її виплати);
допомоги по частковому безробіттю;
матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

Позиція 13

Аліменти

Зазначають загальну суму отриманих аліментів

Позиція 14

Спадщина

Зазначають відомості про сукупну вартість успадкованих:
грошових коштів, депозитів;
корпоративних прав;
земельних ділянок;
житлових будинків чи інших споруд;
квартир;
інших основних фондів (бібліотечних);
транспортних засобів та інших об’єктів.

Вартість об’єктів спадщини визначається за договірними цінами, нотаріально засвідченими документами, але не нижчими за звичайні ціни

Позиція 15

Страхові виплати

До позиції включають, зокрема, суми:
страхових виплат;
страхового відшкодування;
викупні суми;
пенсійні виплати за недержавним пенсійним забезпеченням;
виплат та соціальних послуг, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків

Позиція 16

Продаж майна

До позиції включають доходи від відчуження як нерухомого, так і рухомого майна

Позиція 17

Підприємницька діяльність

Відображають доходи, отримані від провадження підприємницької діяльності та від незалежної професійної діяльності. При цьому незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінників, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб

Позиція 18

Продаж цінних паперів

До позиції включають дохід, отриманий у разі відчуження:
цінних паперів (документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам);
корпоративних прав (права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами)

Позиція 19

Доходи від оренди

Зазначають загальну суму доходів від передання в оренду (строкове володіння та/або користування) майна. Як приклад — кошти, отримані від передання в оренду квартири, гаража тощо

Позиція 20

Інші доходи

У позицію включають відомості про ті види доходів, які не були зазначені у позиціях 6–19

До інших доходів належать:
пенсійні виплати;
позики (кредити), отримані від фінансових установ (банку, кредитної спілки, лізингової компанії, ломбарду, страхової компанії тощо);
допомога по догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років;
допомога на протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
допомога по вагітності та пологах;
допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей;
оплата путівок до дитячих оздоровчих закладів;
надання соціальних послуг (у тому числі у позашкільній роботі з дітьми);
суми відшкодувань за майнову або моральну шкоду, отримані за рішенням суду

Позиції 21–22

Іноземні доходи

У цих позиціях зазначають доходи, одержані або нараховані з джерел за межами України, зокрема кошти, які надходять через міжнародні системи грошових переказів, таких як, наприклад, Western Union.

Гроші, перераховані чоловіком (дружиною) декларанта, який перебуває на роботі за кордоном, зазначають у позиції 22.

У полі «перерахованого у гривні» зазначають відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком на день проведення фінансової операції (нарахування або одержання)

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Позиції 23–28

Нерухомість декларанта

У позиціях розділу зазначають відомості про нерухоме майно, яке перебуває у власності, оренді чи на іншому праві користування суб’єкта декларування та членів його сім’ї, а також їх витрати на придбання цього майна. З метою максимально точного відображення відомостей у вказаному розділі Декларації, доцільно деталізувати, чи перебуває майно у власності або в оренді, або ж зазначати інше право користування. Такі відомості рекомендується зазначати у позиції «Адреса об’єкта».

Крім цього, якщо відповідне майно перебуває у спільній сумісній чи частковій власності, доцільно у вказаній позиції також відображати вказану інформацію із зазначенням частки (для спільної часткової власності).

Задля уникнення помилок інформацію у вказаному розділі рекомендується зазначати на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Площа земельних ділянок вказується на підставі документів (актів) про їх відведення. Площа житлових будинків (квартир) вказується на підставі даних бюро технічної інвентаризації або інших документів, визначених законодавством.

Поле «Сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) щодо кожної із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

Наприклад, особа, яка має нерухоме майно, придбане задовго до звітного періоду, зобов’язана вказати в Декларації інформацію про об’єкт нерухомості, не зазначаючи при цьому інформації про витрати. Декларант також не вказує інформації про витрати на придбаний у звітному році об’єкт, якщо разова витрата на його придбання не перевищує 80 тис. гривень

Позиції 29–34

Нерухомість членів сім’ї декларанта

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Відомості, зазначені у позиціях 23–34 (місцезнаходження об’єкта), є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

Позиції 35–39

Транспортні засоби декларанта

Зазначаються відомості про транспортні засоби, які перебувають у власності, оренді чи на іншому праві користування суб’єкта декларування та членів його сім’ї, а також їх витрати на придбання цих засобів.

До заповнення відомостей цього розділу застосовуються у переважній більшості ті ж правила, що й до розділу III.

При цьому відомості про транспортні засоби рекомендується вказувати на підставі даних технічних паспортів, інших офіційних документів, у яких відображені характеристики транспортного засобу. Уточнення можна зробити в органах, де зареєстровані транспортні засоби. Поле «Сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) щодо кожної із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень

Позиції40–44

Транспортні засоби членів сім’ї декларанта

Позиції 37, 38, 42, 43

Зауважте, що відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у цих позиціях

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

Зазначають відомості про вклади у банках, цінні папери, внески до статутного капіталу та інші активи декларанта та членів його сім’ї

Позиції 46, 48, 50

Поле «Усього» заповнюють, якщо разова витрата (вклад/внесок) щодо кожної із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

Таким чином, якщо сума вкладених у звітному році коштів, наприклад, на депозитний рахунок у банку не перевищує вказаного розміру, відомості щодо такого вкладу у позиції «вкладених у звітному році» не зазначаються. Це однак не звільняє від обов’язку відображення загальної суми вкладених коштів на рахунках у банках на кінець звітного року. Такий же підхід застосовується й до вартості цінних паперів та розміру внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Позиції 45–53

У полі «у тому числі за кордоном» зазначають відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

У полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

Позиції 54–64

Фінансові зобов’язання

До позицій заносяться відомості за таким переліком:
добровільне страхування;
недержавне пенсійне забезпечення;
витрати на утримання майна, зазначеного у розділах ІІІ–V;
погашення основної суми позики та процентів;
інші зобов’язання.

У полі «у тому числі за кордоном» зазначають відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

У полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» вказується повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування або членів його сім’ї є відповідні відносини

Позиція 59

Поле «Всього» заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) щодо кожної із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень

Позиції 56, 59

Позиція 62

 

Завідувач юридичного

сектору районної ради І.Ю.Водоріз

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Який порядок заповнення додатку 4 до податкової декларації з пдв?
Форма та Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів...

Безалкогольне пиво акцизним податком не оподатковується
Декларації акцизного податку та порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №14...

Порядок заповнення декларації з пдв та додатків до неї, що подаються за березень 2011 року
З метою забезпечення застосування пункту 201. 15 ст. 201 розділу V податкового Кодексу України дпа україни наказом №41 від 25. 01....

Затверджено наказ Державної судової адміністрації України
Ця Інструкція визначає правила заповнення форм звітності про стан розгляду апеляційними та місцевими (крім господарських) судами...

Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів,...

№ порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

Огляд новин законодавства
Про внесення змін до форм та Порядку заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку
Декларацію акцизного податку розроблено відповідно до статті 46 розділу ІІ та пункту 223. 2 статті 223 розділу VІ податкового кодексу...

Повідомлення за формою №20-опп: приклад заповнення для усіх випадків
України від 09. 12. 2011 №1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22. 04. 2014 №462) (далі – Порядок), платник податків зобов’язаний...

Наказ
Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення", з метою удосконалення порядку заповнення...

Наказ
Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення», з метою удосконалення порядку заповнення...

Останній день подання
П. 3 р. I порядку заповнення форми звіту №1-рс "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", затвердженого наказом Мінфіну...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт