Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2.Інтерактивні технології навчання

2.Інтерактивні технології навчання

Сторінка1/3
  1   2   3
Інноваційні технології

на уроках

світової літератури
ЗМІСТ
1.Вступ............................................................................................................................

2.Інтерактивні технології навчання.............................................................................

3.Методика критичного мислення...............................................................................

4.Проектна діяльність....................................................................................................

5.Застосування інформаційно - комунікаційних технологій....................................
1.Вступ
Перед освітою завжди стояло два питання: чого навчати і як навчати? Стосовно другого питання хотілося б зазначити, що немає універсальних методів впливу, які б забезпечували бажаний очікуваний розвиток усього класу на високому рівні або сприяли б оволодінню учнями змістом матеріалу у повному обсязі. Як підкреслював А.С.Макаренко, у навчальному процесі завжди присутні всі методи навчання, але іноді перевагу надавали тим або іншим, щоб задовольнити потреби суспільства.

Сьогодні час вимагає йти не шляхом удосконалення, у якому принцип наслідування є провідним і призводить до інтелектуального і фізичного перевантаження, а шляхом пошуку нових, ефективніших методів навчально - пізнавальної діяльності учнів, які забезпечать замовлення і потреби суспільства. Завдання сучасної освіти полягає у формуванні особистості з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

Все гострішою стає проблема вдосконалення форми організації процесу навчання, знаходження відповіді на питання «Як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання? Як, залишаючись у рамках класно - урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку особистості?» Значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології.

На сучасному етапі навчання літератури значну роль відведено вихованню вдумливого читача - людини з розвиненим критичним мисленням, здатної оцінювати себе і навколишній світ, що не можливо без формування базових якостей особистості, розвитку її активного начала.

Саме такій меті можуть слугувати інноваційна педагогіка і продуктивне навчання, що спрямовують процес навчання не лише на засвоєння досвіду, а на розвиток в учнів умінь створювати нові, ефективні зразки й моделі особистої діяльності. Інноваційні технології дають змогу школярам реалізувати себе як особистість за постійно змінюваних обставин.

В авторській школі М.Гузика розроблено і апробовано п’ять моделей інноваційного навчання:

 1. Модель навчання пошукових процедур («формування дослідника»).

 2. Модель цілеспрямованого формування розумових операцій («виховання мислителя»).

 3. Модель навчання як дискусія(«дебатна технологія»).

 4. Модель імітаційно - рольового навчання («навчальні ігри»).

 5. Модель навчально - пізнавального та соціального проектування («навчальний проект»).

На думку М.Гузика, вищезгадані моделі мають спільні кінцеві результати навчання:

  • досягнення такого стану формування навчально - пошукових умінь, коли учень здатен діяти за умов пошуку і створення нових для нього знань і практичного досвіду;

  • вільне включення учня в комунікативну діяльність в умовах спільного пошуку варіантів розв’язання відповідних навчальних і прикладних проблем;

  • засвоєння учнем прийомів моделювання та ігрової імітації з тими предметами, явищами і подіями, які є об’єктами спеціального вивчення;

  • оволодіння прийомами та способами генералізації і розгортання інформації відповідно до ієрархії конкретних кінцевих продуктів розумрврї діяльності та пізнання у такій послідовності: понятійно - термінологічні одиниці інформації; класи інформації; об’єднання класів інформації в єдину систему; створення нових систем інформації за допомогою трансформацій та імплікацій.


Ефективність уроку світової літератури залежить від створення комплексу вправ і завдань, що апелюють до різних видів пам’яті і сприйняття. Також слід урахувати й елемент зацікавленості, що впливає на ефективність засвоєння інформації. Необхідно будувати урок літератури таким чином, щоб мати якомога більший вплив на формування естетичних смаків учнів не лише мистецтвом слова, а й мистецтвом зображення, прослуховування. Залучати для виконання цього завдання необхідно всі можливі засоби.

Вчитель літератури має сформувати особистість, яка вміє репрезентувати себе, адаптуватися до незвичних життєвих реалій, відстояти власну точку зору і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою у досягненні поставленої мети, і водночас – співчутливою і милосердною.

Щоб досягти цього я залучаю учнів до читання шляхом формування їхньої читацької компетенції.

Головним своїм завданням вбачаю формування уважного читача з добре розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над твором , максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої оцінки, обстоювання власної думки, при цьому врівноваживши у своїй свідомості інші точки зору на предмет обговорення.

Не відмовляючись від традиційних методів навчання я використовую інноваційні технології, зокрема, інтерактивні (діалогові) та пошукову діяльність, практично на всіх етапах роботи з літературним твором.

О.І. Пометун порівнює мозок людини з комп'ютером, вважаючи , що і той і інший треба «ввімкнути», тому на етапі активізації особливу увагу приділяю мотивації навчання, щоб поновити знання, пробудити цікавість, та надихнути на пошук.

На уроках світової літератури в межах формування читацької компетенції в учнів обов'язково повинні бути сформовані такі ключові компетенції:

 • інформаційно-комунікаційна (уміння знаходити, аналізувати і використовувати інформацію та уміння вести діалог та доходити до спільної думки на основі співробітництва на засадах толерантності);

 • навчальна (опанування програмним матеріалом плюс додаткові знання в галузі;

 • громадянська (вироблення життєвої позиції учня як активного громадянина із притаманним йому набором громадянських цінностей, які він покликаний утверджувати і захищати);

 • читацька компетентність є базовою складовою літературної та мовної компетентностей.


Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях.
2.Інтерактивні технології навчання
Щоб краще зрозуміти суть інтерактивного навчання, треба охарактеризувати основні моделі навчання, які існують в сучасній школі.

1. Пасивна модель навчання.

Учень виступає тут в ролі „об'єкта" навчання, він повинен засвоїти і відтворити матеріал, переданий йому вчителем чи текстом підручника. На таких уроках учні, як правило, лише слухають і дивляться, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань.

2. Активна модель навчання.

Ця модель передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну

активність і самостійність учня. Тут учень виступає „суб'єктом" навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем.

Основними методами такого уроку є:

• самостійна робота;

• проблемні та творчі завдання учнів;

• запитання,, від учня до вчителя і навпаки.

Треба сказати, що саме така модель переважала в освіті протягом багатьох років.

Але сьогодні життя вносить певні поправки. І до цієї класифікації додамо інтерактивне навчання, як певний різновид активного навчання, який має свої закономірності та особливості, методи якого я постійно використовую на своїх уроках.

Слово "інтерактив" прийшло до нас з англійської і походить від слова "interact", де "inter" означає, a "act" - "дія". Таким чином, інтерактивний - це здатний до взаємодії, до діалогу. Інтерактивне навчання має конкретну мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процесс відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це - співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання.

Інтерактивна взаємодія виключає перевагу одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. На таких уроках учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Такі підходи в нашій освіті не є повністю новими, вони частково використовувались ще в 20-і роки, але в даний час набули зовсім іншого змісту.

Я переконалася, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Наш мозок подібний до комп'ютера, а ми - його користувачі. Щоб комп'ютер працював, його треба ввімкнути. Так само треба „ввімкнути" і мозок учня. Коли навчання пасивне, мозок учня майже не вмикається. Щоб домогтися кращих результатів, учневі допомагає як слухова, так і зорова пам'ять.

Але на цьому етапі життя і цього недостатньо.

Великий китайський педагог Конфуцій понад 2400 років тому сказав:

„Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію."

Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання. Сьогодні дещо змінивши слова китайського вченого, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:

„Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

А коли я передаю знання іншим, я стаю майстром."

Таким чином, справжні міцні знання можна одержати лише за допомогою інтерактивного навчання.

Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя, громадянської активності в громадянському суспільстві і демократичній

правовій державі на уроках з будь-якого предмета. Це вимагає активізації

навчальних можливостей учнів замість простого переказування “готової”

інформації.

Найперший прийом роботи з текстом на уроках літератури - це читання і переказ (молодші учні), проте і тут процес можна пожвавити, використовуючи:

- читання/переказ ланцюжком;

- читання у ролях;

- формулювання запитань літературному герою (письменнику);

- переказ від імені…(скажімо, від імені кухлика, який стоїть на поличці у вітальні Крачитів: що він бачив, про що здогадується…);

- читання з передбаченням (головне – щоб текст був незнайомим);

- поділ на пари є вельми ефективним у процесі опрацювання теоретико-літературних понять (гра «в учителя» сприяє глибокому засвоєнню матеріалу);

- поділ на пари/групи під час заповнення порівняльних таблиць або таблиці «Кутки» (аргументи «за» і «проти»), що формує уміння аргументовано (з опорою на текст) обстоювати свою думку, знову і знову шукати відповіді у тексті, робити його власним духовним надбанням.

- «мозковий штурм»;

-«дерево рішень» (постановка проблеми й обговорення можливих рішень, з'ясування можливих позитивних і негативних наслідків);

- розігрування ситуації за ролями.

Я завжди дотримуюся структури інтерактивного уроку, який складаються з 5

елементів:

1. Мотивація.

2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

3. Надання необхідної інформації.

4. Інтерактивна вправа - центральна частина заняття.

5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Хочу дещо детальніше зупинитись на цих етапах. На першому етапі (мотивація) треба сфокусувати увагу учнів на проблеми і викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка допомагає учням усвідомити що і навіщо вони будуть робити на цьому уроці. Мотивація чітко пов'язана з темою уроку, вона психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання певних проблем. Цей елемент уроку має займати не більше 2 хвилин часу.

Другим елементом інтерактивного уроку є оголошення, представлення теми

та очікування навчальних результатів. Мета цього етапу полягає в тому, щоб забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає вчитель. Напередодні уроку пишу на дошці те, чого я очікую від них на уроці. Але на окремих уроках до визначення очікуваних результатів залучаю і учнів.Це також дуже важливий етап уроку, тому що учні (не усвідомивши чого від них очікують) можуть сприйняти навчальний процес як ігрову форму, не пов'язану з навчальною діяльністю. Таким чином, формулювання результатів під час проектування уроку єобов'язковою і важливою процедурою. Тому що правильно сформульовані, апотім досягненні результати - це 90% успіху. Однак, досягти результатіву інтерактивній моделі ми зможемо, тільки залучивши до діяльності учнів.На такому уроці дуже важливо нагадати учням, що наприкінці уроку вони будуть перевіряти наскільки вони досягли таких результатів. Зразковою є та ситуація, коли після Вашого уроку учень не тільки знає, розуміє, чоговін досяг, а й чого він хотів би досягнути на наступному уроці. Цей

елемент уроку має займати теж 2 хв.

Мета наступного етапу уроку (надання необхідної інформації) - дати учням

достатньо інформації, щоб на її основі виконувати практичні завдання, але за мінімально короткий строк. Це може бути маленька лекція, ознайомлення з якоюсь науковою інформацією, або вчитель може надавати учням практичні поради до теми. Ця частина уроку повинна займати 6-8 хв. часу.

Метою наступного етапу уроку (інтерактивна вправа - центральна частина

уроку) - є засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Інтерактивна частина займає приблизно 25 хв. На цьому етапі уроку вчителю бажано дотриматись такої послідовності:

• інструктування (де вчитель розповідає про мету вправи, правила,

послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитання чи

все учням зрозуміло;

• залежно від того, яку тут застосовуємо технологію, об'єднуємо учнів

або розподіляємо ролі;

• дальше йде виконання вправи, де вчитель виступає як організатор,

помічник, ведучий дискусії;

• і, нарешті, презентація результатів.

В більшості випадків, коли урок підходить до кінця вчитель може дещо розслабитись, думаючи, що все в основному вдалося. Але на інтерактивному

уроці підсумки (своєрідна рефлексія) якраз і є найважливішою частиною уроку. Тому що саме тут прояснюється зміст усього проробленого на уроці. Саме тут підводиться риска під знаннями, що повинні бути засвоєні, встановлюється зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться дітям у майбутньому.

Інтерактивні технології, які найбільше використовуються в педагогічній практиці, умовно можна поділити на групи:

 • технології кооперативного навчання.

 • технології колективно-групового навчання.

 • технології ситуативного моделювання.

 • технології опрацювання дискусійних питань.

В технологіях кооперативного навчання найчастіше використовується робота в парах та малих групах. Пам'ятайте, що для цього учнів треба об'єднати, бо з об'єднаних груп виростають дорослі, здатні об'єднуватись і працювати разом, зрештою виростає об'єднана нація. Саме в таких группах нам треба вміти слухати один одного, приймати виважені рішення. Роботу в парах використовую на уроках тоді, коли потрібна індивідуальна робота, а от коли потрібне спільне вирішення, то більше підходить робота в малих групах. В таких групах працює від 3 до 5 учнів, вони сидять пліч-о-пліч, один проти одного. Члени групи розподіляють між собою ролі - головуючого, секретаря, посередника і доповідача, які вони будуть

виконувати під час групової роботи.

При роботі в парах та малих групах можна використовувати такі методи і прийоми:

 • «коло ідей»: учні в групах обговорюють одне питання і записують свій варіант відповіді на нього. Коли всі ідеї вичерпані, розглядається проблема в цілому і підбивається підсумок;

 • «акваріум»: учні діляться на групи, одна з яких сідає в центрі класу, утворює маленьке коло (акваріум) і починає обговорювати завдання вголос. клас слідкує за ходом роботи і після виконання завдання обговорює виконану групою роботу.

Робота в групах має свої позитивні сторони:

• по-перше, учні вчаться самостійно працювати, приймати певні рішення;

• по-друге, всі учні класу (навіть найслабші) стають причетними до

навчального процесу.

Технології колективно-групового навчання, які передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Одним із різновидів загально групового обговорення є метод „Мікрофон", який надає можливість кожному сказати щось важливе, сказати швидко, по черзі, висловлюючи свою думку чи позицію. З методом „Мікрофон" часто поєднується „Незакінчене речення", що дає можливість грунтовніше працювати над формою висловлення власних думок, порівнюючи їх з іншими, говорити коротко, але по суті і переконливо. «Асоціативний кущ» дає змогу всім учням активно включитися в обговорення теми (наприклад, при ознайомленні з історико - літературними епохами чи навіть при вивченні теорії літератури, літературних понять). Прийом «Лови помилку» буде одинаково цікавим і в 5, і в 11 класах.

Технології ситуативного моделювання.

Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу за допомогою включення учня у гру. Поширеною технологією імітаційної гри є спрощені судові слухання. На уроках зарубіжної літератури ми часто проводимо урок-суд. А технологія спрощеного судового засідання дає можливість учням розіграти, судовий процес з конкретного питання з мінімальною кількістю учасників. Це процес, де задіяні три сторони: суддя, який буде слухати обидві сторони і приймати рішення, обвинувачуваний і обвинувач. В кінцевому підсумку учні мають можливість отримати спрощене уявлення про процедуру прийняття судового рішення, а також взяти участь у вправі, пов'язаній з аналізом, критичним мисленням і прийняттям рішень. До методів ситуативного моделювання відноситься і „рольова гра", яку ми всі часто використовуємо. Мета рольової гри полягає в тому, щоб визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід та почуття. Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допоможе учням виробити власне ставлення до неї, набути досвіду шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення. У ході рольової гри учасники „розігрують у ролях" визначену проблему або ситуацію.
Технологія опрацювання дискусійних питань. В педагогічній практиці здавна відомо, що дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, тому вони знайшли широке застосування в інтерактивному навчанні.

Дискусія - це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона

значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, вміти відстояти свою думку.

Таким чином, інтерактивне навчання - це діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.

Суть інтерактивного навчання:

 • передбачається організація і розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, взаємного вирішення загальних. але значущих для кожного учня завдань;

 • навчальний процес організований так, що практично всі учні залучаються до процесу пізнання - кожен учень робить свій особливий індивідуальний внесок, іде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності;

 • навчання проходить в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки;

 • у ході інтерактивного навчання учні вчаться :

  • критично мислити;

  • вирішувати складні проблеми на основі аналізу, ситуацій і відповідної інформації;

  • зважувати альтернативні погляди, думки;

  • приймати продумані рішення;

  • брати участь у дискусіях;

  • спілкуватися з іншими людьми.

Необхідні умови для здійснення інтерактивного навчання:

 • Час. Застосування інтерактивних методик вимагає часу. Щоб учні мали змогу обмірковувати щось, треба з’ясувати, які вже існують думки та ідеї: їх слід обговорити, зробити висновки. Треба також пам’ятати, що ідеї формуються повніше і ясніше, коли обговорення відбувається у сприятливій для цього атмосфері.

 • Дозвіл. Для того, щоб процес мислення відбувався вільно, учні повинні мати право розмірковувати, висувати припущення, встановлювати їх очевидність або безглуздість. Коли учні розуміють, що це дозволено, вони активніше залучають до критичного аналізу.

 • Різноманітність. Для того, щоб працювали всі учні, треба створити таку атмосферу, яка б переконала їх, що від них очікується і допускається найширший діапазон думок та ідей.

 • Залучення учнів. здійснення інтерактивного навчання можливе за умови високої активності учнів, коли виникає розуміння ними власної відповідальності за результати навчання.

 • Ризик. Вільне мислення може бути ризикованим. Ідеї можуть бути, на перший погляд, дивні, смішні або суперечливі. Вчитель має запевняти учнів, що це є природним складником навчання та творчості. Учні мають бути певними, що їхня думка має особливу цінність. Саме тоді вони від простого запам’ятовування переходитимуть до критичного аналізу.

Правила організації інтерактивного навчання:

1) До роботи повинні бути залучені тією чи іншої мірою всі учасники (учні). З цією метою корисно використовувати технології, які дозволяють включати всіх учасників у процес обговорення.

2) Потрібно турбуватися про психологічну підготовку учасників. Справа в тому, що не всі учні психологічно готові до безпосередньої участі в тих чи тих формах роботи. Тому корисні розминки, постійне заохочення учнів за активну участь у роботі, надання їм можливості для самореалізації.

3) У роботі не повинні брати участь більш як 30 учнів. Тільки тоді можлива продуктивна робота в малих групах. Адже дуже важливо, щоб кожен учень був почутий, кожній групі була надана можливість виступати з проблемами.

4) Потрібно вдало вибирати приміщення. Клас має бути підготовлений з таким розрахунком, щоб учасникам було легко пересідати для роботи в великих і малих групах. Потрібно створити для учнів фізичний комфорт.

5) Потрібно на початку роботи обговорити питання регламенту і намагатися не порушувати його. Корисно домовитись про те, що всі учні будуть виявляти терпіння до будь - якої точки зору, поважати право кожного на свободу слова, поважати його гідність.

6)Поставтеся з розумінням до поділу учнів на групи. Спочатку його краще організувати на основі добровільності. Потім варто використовувати принцип випадкового вибору.

Завдання, які вирішує інтерактивне навчання:

 1. Розвиває комунікативні вміння та навички учнів.

 2. Допомагає встановлювати емоційні контакти між учнями.

 3. Забезпечує виховну мету. Привчає учнів працювати в команді, прислухатися до думки своїх товаришів.

 4. Знімає нервове навантаження школярів, дає можливість змінювати форми їхньої діяльності, активізувати і переключати увагу.

Інтерактивне навчання дозволяє дитині не лише висловлювати свою думку, погляд, оцінку, а й, почувши аргументи партнера по грі, відмовитися від своєї точки зору або навіть змінити її.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Інтерактивні технології навчання на уроках образотворчого мистецтва»
Основні інтерактивні методи, які я використовую на уроках образотворчого мистецтва згідно різним етапам уроку

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Довідка про використання елементів інтерактивних технологій на уроках...
Постановка проблеми. Сучасні зміни в освіті поступово дозволяють впевнюватися, що інтерактивні технології навчання здатні створити...

Технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності...
Розглянуто технології та практичне застосування інтегрованого навчання як одного із видів нестандартних (інноваційних) уроків. Пропонується...

Інтерактивні педагогічні технології як фактор розвитку особистості
У статті розкрито роль І значення інтерактивних педагогічних технологій для гармонійного розвитку особистості

Над науково-методичною проблемою «проектна технологія модель особистісно...
Сучасна освіта постійно вдосконалюється, що виявляється у виникненні не лише нових методів навчання, а й великої кількості педагогічних...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

Урок Тема : Оксиди, їх склад, назви
Методи навчання: словесні, наочні,частково пошукові, практичні (виконання вправ), інтерактивні

Основна частина а Тест для вчителя «Чи готові ви впроваджувати інтерактивні...
«Дитина – модель безмежності», В. Розова «Знання можуть бути купою каміння, що задавило б особистість, І знання можуть бути вершиною...

Зміст вступ Розділ Моделі інтерактивного навчання Розділ Технології...
Розділ Технології реалізації провідної педагогічної ідеї інтерактивного навчання та його складових

Інтерактивні технології на уроках
Робота має бути такою, щоб наші нащадки були вдячні нам за неї, І, кладучи камінь за каменем, ми повинні пам’ятати, що прийде час,...

Інтерактивні методи навчання
Один із них, на нашу думку, застосування інтерактивних методів. Спинимось на психолого-педагогічних засадах упровадження їх у практику...

Методична розробка написана з дотриманням всіх необхідних вимог
...

Інтерактивні підходи до проведення уроків теоретичного та виробничого...
Матеріал сформований таким чином, щоб його можна було презентувати за допомогою мультемедійних пристроїв

Анотація на роботу Довгань Людмили Іванівни
Анотація на роботу Довгань Людмили Іванівни, учителя російської мови та світової літератури, спеціаліста вищої категорії, старшого...

Програми
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання

Інтерактивні методи навчання на уроках музики
Твори мистецтва сприяють художньо-образному засвоєнню світу. Тому в сучасній школі багато уваги приділяється розвитку художньо-творчих...

Функція міжнаціональної комунікації
Перевага має надаватися тим видам, прийомам навчальної діяльності, які оптимальні для певного віку дітей І зарекомендували себе як...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт