Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/2
  1   2


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”

Затверджено


Спостережною Радою

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

25.06.2010р. (постанова № 47)

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ‘ХРЕЩАТИК”

(нова редакція)

м. Київ, 2010 рік
1. Загальні положення.

1.1. Інформаційна політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК” (далі - Інформаційна політика) розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інформацію», «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”(далі - Банк), Політики корпоративного управління Банку, Статуту Банку.

1.2. Мета розробки Інформаційної політики полягає у визначенні порядку надання інформації про Банк та його діяльність акціонерам, інвесторам, іншим заінтересованим особам.

Інформаційна політика спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інвесторів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Банк.

Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Банк є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки його фінансово-економічного стану та для прийняття ними поінформованих рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів Банку, а також голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.

Розкриття інформації про Банк є необхідною передумовою довіри до нього з боку інвесторів та сприяє залученню ресурсів та капіталу.

Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Банку, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити досягнення Банку та розробити стратегію його майбутнього розвитку.

  1. Інформаційна політика регулює виключно порядок надання інформації про Банк та його діяльність, фінансово-економічний стан.

Порядок надання інформації, що відноситься до банківської таємниці, визначається відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» і не є предметом цієї Інформаційної політики.

Інформаційна політика також не розповсюджуються на:

 • подання будь-якої звітності Банку;

 • надання інформації на запити державних та контролюючих органів.

1.4. Інформація про Банк - документовані або оголошені відомості про події та явища, що відбулися та/або відбуваються в Банку.

1.5. Розкриття інформації – надання інформації про Банк заінтересованим особам з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку, у формі та в порядку, встановленому цією Інформаційною політикою.

1.6. Заінтересовані особи – акціонери, члени органів управління та контролю Банку, інвестори, клієнти банку, партнери, банки-кореспонденти, аудиторські компанії, рейтингові агентства тощо.
2. Основні принципи інформаційної політики Банку.

2.1. Основними принципами інформаційної політики Банку є:

 • прозорість;

 • регулярність (періодичність);

 • оперативність;

 • доступність;

 • вірогідність;

 • суттєвість та повнота;

 • збалансованість;

 • рівноправність;

 • захищеність;

 • законність.

2.2. Принцип прозорості означає максимально можливу інформаційну відкритість Банку для акціонерів та інших заінтересованих осіб, обов'язковий розгляд Банком ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів, наданих у встановленому порядку, обов'язковість та своєчасність інформування заявників про прийняті заходи з наданням їм відповідної інформації.

2.3. Принцип регулярності (періодичності) означає, що Банк на регулярній основі надає своїм акціонерам та іншим заінтересованим особам інформацію про Банк, використовуючи існуючі засоби інформування.

2.4. Принцип оперативності означає, що Банк у найбільш короткий термін інформує акціонерів та інших заінтересованих осіб про істотні події та факти, що стосуються їх інтересів та діяльності Банку.

2.5. Принцип доступності означає, що способи доведення суттєвої інформації про Банк до акціонерів та інших заінтересованих осіб забезпечують їм вільний та необтяжливий доступ до такої інформації.

2.6. Принцип вірогідності означає, що Банк надає своїм акціонерам та іншим заінтересованим особам достовірну перевірену інформацію, що відповідає дійсності.

2.7. Принцип суттєвості та повноти означає, що Банк надає про себе інформацію, достатню, щоб сформувати вичерпне усвідомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб щодо питань, які їх цікавлять. Інформація є суттєвою, якщо її упущення може змінити або вплинути на оцінку рішень користувача при прийнятті рішень.

2.8. Принцип збалансованості означає, що Банк виходить з оптимального балансу відкритості та прозорості з одного боку, та конфіденційності - з іншого.

2.9. Принцип рівноправності означає, що Банк забезпечує рівні права і можливості в одержанні та доступі до інформації для всіх акціонерів.

2.10. Принцип захищеності означає, що Банк застосовує належні засоби захисту інформації, які складають державну, банківську, службову, та комерційну таємницю.

2.11. Принцип законності означає, що Банк розкриває інформацію відповідно до законодавства України.

3. Організація розкриття інформації про Банк.

3.1. Спостережна Рада забезпечує існування у Банку ефективної системи розкриття інформації, здійснює контроль за її функціонуванням.

3.2. Відповідальність за реалізацію існуючої у Банку Інформаційної політики, а також за розкриття повної та достовірної інформації несе Правління Банку.

3.3. Розкриття інформації здійснюється такими структурними підрозділами Банку:

 • акціонерам, Спостережній Раді Банку, Ревізійній комісії - структурним підрозділом Банку, що відповідає за корпоративне управління та взаємодію з акціонерами;

 • іншим заінтересованим особам – структурними підрозділами банку відповідно до компетенції;

 • засобам масової інформації – структурним підрозділом Банку, який відповідає за взаємодію із засобами масової інформації.

Всі структурні підрозділи Банку зобов’язані забезпечити надання структурному підрозділу Банку, який відповідає за взаємодію із засобами масової інформації, інформації, яка підлягає опублікуванню чи оприлюдненню відповідно чинного законодавства та цієї Інформаційної політики, з дотриманням принципів розкриття інформації, визначених цією Інформаційною політикою.

3.4. Органи управління та посадові особи Банку вживають вичерпні заходи щодо захисту комерційної таємниці, забезпечують конфіденційність і відповідний режим роботи з такою інформацією, установлюють перелік такої інформації, дотримуючись оптимального балансу між відкритістю Банку і необхідністю захищати його комерційні інтереси.

3.5. Загальний перелік інформації, яка є комерційною таємницею Банку затверджується Правлінням банку за поданням служби безпеки Банку.

Комерційна таємниця – інформація, розголошення якої або використання будь-якою особою у власних інтересах чи проти Банку може завдати значної шкоди бізнесу Банку, привести до втрати частини або цілого бізнесу Банку, призвести до збитків, завдати будь-якої іншої шкоди комерційним інтересам Банку.

3.6. В положеннях про структурні підрозділи Банку зазначається перелік інформації, яка є комерційною таємницею Банку відповідно до компетенції певного структурного підрозділу Банку.

3.7. До посадової інструкції кожного співробітника Банку в обов'язковому порядку мають бути внесені відповідні вимоги щодо нерозголошення комерційної таємниці, а також відповідальність за розголошення такої інформації та використання її у власних інтересах.

Посадові особи та працівники банку підписують зобов’язання щодо нерозголошення комерційної таємниці.

3.8. У разі впровадження в банку договірної (контрактної) системи оформлення трудових відносин, вимоги щодо нерозголошення комерційної таємниці, а також відповідальність за розголошення такої інфомації в обов’язковому порядку вносяться до трудових договорів (контрактів) з посадовими особами Банку та його працівниками.

3.9. Інсайдерська інформація.

3.9.1. Інсайдерською інформацією вважається будь-яка неоприлюднена інформація про Банк, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на ринкову вартість цінних паперів Банку.

Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

3.9.2. Перелік інсайдерської інформації визначається відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.9.3. Особи, які володіють інсайдерською інформацією, визначаются відповідно до Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Такими особами, зокрема, є:

а) власники голосуючих акцій банку;

б) посадові особи Банку – члени Спостережної Ради, члени Правління Банку, члени Ревізійної комісії;

в) особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням трудових (службових обов’язків) або договірних зобов’язань незалежно від відносин з Банком:

 • юридичні особи, які перебувають з Банком у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

 • фізичні особи, які перебувають з Банком або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з Банком договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

г) державні службовці.

3.9.4. Банк веде облік осіб, які володіють інсайдерською інформацією шляхом складання загальнобанківського переліку таких осіб.

Загальнобанківський перелік осіб, які володіють інсайдерською інформацію складає юридичний підрозділ Банку.

Зазначений перелік складається на підставі переліків осіб, які володіють інсайдерською інформаціює, що надається не пізніше п’ятого робочого дня кожного місяця всіма структурними підрозділами Банку та установами Банку.

Відповідальність за включення до переліку осіб, які володіють інсайдерською інформацією несуть керівники структурних підрозділів та установ Банку.

3.9.5. Особам, які володіють інсайдерською інформацією забороняється:

 • вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

 • передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;

 • давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

3.9.6. Порядок розкриття інсайдерської інформації встановлюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації визначається чинним законодавством України.

 1. Форми розкриття та засоби поширення інформації.

  1. Інформація про Банк розкривається шляхом:

 • публічного оприлюднення;

 • не публічного розкриття.

4.2. Публічне оприлюднення.

4.2.1. Для цілей цієї Інформаційної політики, публічним оприлюдненням вважається оприлюднення Банком інформації серед заздалегідь невизначеного кола осіб.

4.2.2. Публічно оприлюдненою може бути тільки відкрита інформація, тобто інформація, яка не містить інформації, обмеження щодо якої встановлено чинним законодавством, а також комерційної таємниці та конфіденційної інформації, у тому числі, обмеження щодо якої випливає із зобов'язань Банку.

4.2.3. Обов’язковому публічному оприлюдненню підлягає інформація про Банк, визначена чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Такою інформацією є:

 • регулярна інформація про фінансово-господарський стан і результати діяльності Банку;

 • інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Банку та призвести до значної зміни ціни на цінні папери Банку;

 • інформація про власників великих пакетів акцій (10 і більше відсотків).

4.2.4. Інформація, яка публічно оприлюднюється і, відповідно до нормативно-правових актів регулятивних органів (Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи) підлягає перевірці зовнішнім аудитором, повинна бути підтверджена аудитором відповідно до встановлених регулятивними органами правил її розкриття.

4.2.5. Регулярна інформація про Банк, як емітента цінних паперів (далі регулярна інформація) – річна та квартальна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Банку.

Періодом для складання річної та квартальної регулярної інформації є календарний рік та календарні квартали відповідно.

Річна регулярна інформація повинна містити такі відомості:

 • найменування та місцезнаходження Банку, розмір його статутного капіталу;

 • орган управління Банку, його посадові особи та засновники;

 • господарська та фінансова діяльність Банку;

 • цінні папери Банку (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;

 • річна фінансова звітність;

 • аудиторський висновок.

Квартальна регулярна інформація повинна містити такі відомості:

 • найменування та місцезнаходження Банку, розмір його статутного капіталу;

 • орган управління Банку, його посадові особи та засновники;

 • господарська та фінансова діяльність Банку;

 • цінні папери (вид, форма випуску, тип, кількість);

 • квартальна фінансова звітність;

 • участь Банку у створенні інших підприємств, установ та організацій.

Банк, у складі річної та квартальної регулярної інформації має право додатково оприлюднювати іншу відкриту інформацію, яку вважає важливою для здійснення оцінки його фінансово-господарської діяльності.

Зокрема, до такої додаткової інформації, яку Банк може оприлюднювати щорічно, відноситься інформація про цілі та політику Банку по управлінню ризиками та систему звітності Банку, а до такої додаткової інформації, яку банк може оприлюднювати щоквартально, відноситься інформація про капітал 1-го рівня та загальні коефіцієнти достатності капіталу та їх компоненти та інформація про схильність до ризиків, процеси оцінки ризиків.

Регулярна інформація оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів не пізніше строків, встановлених чинним законодавством України.

Крім зазначених вище, Банк може поширювати регулярну інформацію з використанням також інших засобів.

Посадові особи Банку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства за несвоєчасне розкриття, розкриття не в повному обсязі або не розкриття регулярної інформації на фондовому ринку.

Відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України Банк регулярно подає фінансову звітність, підтверджену незалежними аудитором, до Національного банку України.

4.2.6. Особлива інформація про Банк, як емітента цінних паперів (далі особлива інформація) - інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Банку та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

До особливої інформації належать відомості про:

 • прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

 • прийняття рішення про викуп власних акцій;

 • факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

 • отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Банку;

 • зміну складу посадових осіб Банку;

 • зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

 • рішення Банку про утворення, припинення його філій, представництв;

 • рішення Загальних зборів акціонерів Банку про зменшення статутного капіталу;

 • порушення справи про банкрутство Банку, винесення ухвали про його санацію;

 • рішення Загальних зборів акціонерів Банку або суду про припинення або банкрутство Банку

Особлива інформація оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Крім зазначених вище, Банк може поширювати особливу інформацію з використанням також інших засобів.

Посадові особи Банку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства за несвоєчасне розкриття, розкриття не в повному обсязі або не розкриття особливої інформації на фондовому ринку.

4.2.7. Крім інформації, яка є обов’язковою для публічного розкриття, відповідно до чинного законодавства України, Банк повинен публічно оприлюднювати наступну інформацію про Банк:

 • інформацію щодо стратегії розвитку Банку;

 • текст статуту і зміни до нього;

 • принципи корпоративного управління;

 • аудиторські висновки;

 • інформацію про зміну аудитора;

 • інформацію про випуск цінних паперів Банку;

 • інформацію про виплату доходів за цінними паперами Банку та розмір цих доходів;

 • інформація щодо депозитарної установи, яка обслуговує обіг цінних паперів, випущених Банком в бездокументарній формі;

 • інформація щодо присвоєння (поновлення) рейтингу Банку та його цінним паперам;

 • отримання (припинення дії) ліцензії на окремі або усі види діяльності;

 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію банку;

 • тарифи на послуги банку;

 • процентні ставки за депозитними вкладами;

 • адреси та режим роботи установ банку;

 • прізвища, ім’я, по-батькові керівників установ банку, керівників структурних підрозділів та їх телефони.

4.2.8. Для публічного оприлюднення Банк використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та не пов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

4.2.9. З метою публічного оприлюднення інформації Банк може використовувати різноманітні засоби поширення інформації, у тому числі:

 • друковані видання;

 • телевізійні, радіо, електронні та інші засоби масової інформації, інтернет;

 • організаторів торгівлі цінними паперами та інформаційні агентства тощо;

 • засоби зв’язку;

 • безпосереднє оприлюднення інформації керівниками Банку у публічних виступах.

4.2.10. Банк зобов`язаний мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. Банк розміщує на власному веб-сайті також усі найбільш значимі повідомлення і документи. Обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті підлягають, зокрема:

 • Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію;

 • Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

 • Положення про кожну філію та кожне представництво Банку;

 • Кодекс корпоративного управління Банку;

 • протоколи Загальних зборів акціонерів;

 • висновки Ревізійної комісії та аудитора Банку;

 • річну фінансову звітність;

 • документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

 • проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку;

 • перелік афілійованих осіб Банку із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

 • особливу інформацію про Банк згідно з вимогами законодавства.

4.2.10. Банк проводить брифінги (прес-конференції, інтерв’ю, публічні виступи) посадових осіб, розповсюджує прес-релізи у зв'язку з оприлюдненням результатів діяльності, значними подіями у діяльності Банку, проведенням Загальних зборів акціонерів та інших корпоративних подій.

4.2.11. Банк за необхідністю друкує та поширює брошури і буклети, які інформують про діяльність Банку.

4.3. Непублічне розкриття інформації.

4.3.1. Для цілей цієї Інформаційної політики, не публічним розкриттям вважається поширення Банком інформації серед певного кола осіб, або надання інформації окремим особам.

4.3.2. Не може бути розголошеною шляхом не публічного розкриття інформація, обмеження щодо якої встановлено чинним законодавством, а також інформація, обмеження щодо якої випливає із зобов'язань Банку, а також інсайдерська інформація до її публічного оприлюднення.

4.3.3. Непублічне розкриття інформації здійснюється банком шляхом:

 • поширення інформації на Загальних зборах акціонерів;

 • персонального ознайомлення з офіційними документами;

 • персонального направлення інформації;

 • персонального повідомлення.

4.3.4. Поширення інформації на Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом доповідей з питань порядку денного, надання матеріалів акціонерам до питань порядку денного, які містять інформацію, достатню для прийняття ними поінформованих рішень з питань, що внесені на розгляд Загальних зборів акціонерів.

Правила поширення інформації на Загальних зборах акціонерів визначаються пунктом 5.4. цієї Інформаційної політики.

4.3.5. Персональне ознайомлення з офіційними документами та /або їх копіями (далі-документи) здійснюється на відповідний запит, шляхом надання особі, яка подала запит, документів для перегляду в присутності працівників Банку.

Персональне ознайомлення застосовується виключно для розкриття інформації акціонерам Банку та органам контролю Банку, які визначені Статутом Банку.

Правила персонального ознайомлення акціонерів Банку та органів контролю Банку з офіційними документами визначаються пунктом 5.5. цієї Інформаційної політики.

4.3.6. Персональне надання інформації на запит заінтересованої особи здійснюється на підставі запиту, який складається у письмовій довільній формі, у якому зокрема має зазначатися:

 • прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи;

 • зміст запиту;

 • адреса, за якою має бути надана відповідь;

 • підпис.

Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Банк має право не надавати інформацію та повинен письмово повідомити про це особу, яка надіслала запит.

Відповідь на запит здійснюється не пізніше 10 днів з дня його отримання Банком.

Надання інформації на запит може здійснюватись шляхом направлення інформації у паперовому вигляді на адресу особи, що здійснила запит, надання інформації у паперовому вигляді безпосередньо особі, що направила запит, або її представнику, під розпис на другому примірнику листа Банку.

Загальний перелік інформації, яку Банк має право персонально надавати на запит, включає:

 • будь-яку інформацію, яка вже була публічно оприлюдненою;

 • узагальнюючі показники фінансово-господарської діяльності;

 • показники співвідношення позикового та власного капіталу;

 • зміни у складі та структурі активів за останні 3 роки;

 • поточна та перспективна ліквідність активів;

 • рентабельність Банку;

 • співвідношення різних груп доходів до загального обсягу доходів за рік.

Крім того, на запит заінтересованих осіб Банк має право персонального надання інформації, визначеної правочинами, укладеними з такими заінтересованими особами, крім інформації обмеження щодо надання якої встановлено чинним законодавством України.

Перелік інформації, яку Банк зобов’язаний та має право персонально надавати на запит акціонерів Банку, Спостережної Ради, а також Ревізійної комісії Банку, визначається розділами 5 та 6 цієї Інформаційної політики.

Банк здійснює персональне направлення інформації на запит безкоштовно.

Службові особи Банку несуть відповідальність за ненадання акціонеру на його письмовий запит інформації про діяльність Банку в межах передбачених законом, або надання недостовірної інформації, якщо це заподіяло акціонеру шкоду в значному розмірі, відповідно до чинного законодавства.

4.3.7. Персональне повідомлення здійснюється за ініціативою Банку, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України та правочинами, укладеними Банком.

Персональні повідомлення здійснюються Банком обов’язково у таких випадках:

 • акціонерам про проведення Загальних зборів акціонерів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилаються акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження Банку; дата, час та місце(із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

 • про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинний повідомити акціонерів про зміни у порядку денному;

 • акціонерам про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Банком в процесі приватного розміщення акцій, пропорційно належних їм простих /привілейованих (у разі розміщення Банком привілейованих акцій) акцій у загальній кількості простих/привілейованих акцій. Банк письмово повідомляє кожного акціонера про можливість реалізації переважного права не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;

 • акціонерам про прийняті Загальними зборами акціонерів рішеннями відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи Національного банку України;

 • акціонерам, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

 • іншим заінтересованим особам – відповідно до зобов’язань Банку щодо направлення повідомлень, що випливають з укладених правочинів.

4.3.8. Право доступу до інформації щодо діяльності Банку також мають клієнти Банку.

4.3.9. Банк зобов’язаний на вимогу клієнта надати наступну інформацію:

 • відомості, які підлягають обов’язковій публікації, про фінансові показники діяльності Банку та його економічний стан;

 • перелік керівників Банку та його відокремлених підрозділів, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у Банку;

 • перелік послуг, що надаються Банком;

 • ціну банківських послуг;

 • іншу інформацію та консультації з питань надання банківських послуг.

4.3.10. Банк зобов'язаний розкривати інформацію відповідно до Законів України.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт