Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державний методичний центр

Державний методичний центр


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

01001, Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Сайт:www.dmc-art-ukraine.org.ua E-mail: mk@dmc-art-ukraine.org.ua

__31.05.2017 р.______№_247-11_______ Директорам вищих навчальних закладів

культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації
З метою поліпшення якості навчально-методичної літератури, що надсилається у Центр для затвердження, пропонуємо дотримуватися єдиних вимог:

1. Підготовлені роботи (до чергової атестації викладачів), визнані навчальними закладами гідними для розгляду Центром з метою подальшого використання у навчально-виховному процесі мистецьких навчальних закладів України, просимо надсилати на адресу Центру до 15 січня поточного року (до чергової атестації викладачів ) із супроводжувальними документами:

  • роздрукована робота (2 прим.), яка відповідає діючим навчальним

планам та сучасним навчально-методичним вимогам;

- електронний носій «рукопису» (диск у «Word»);

- витяг з протоколу засідання методичної ради (ЦК, ПЦК), на якому

обговорена і рекомендована Центру робота викладача училища (коледжу);

- лист-клопотання від Дирекції навчального закладу, яка пропонує Центру роботу

для розгляду.

2. Рецензування цих робіт організовує Центр.

Автори розробок ознайомлюються зі змістом рецензій в електронному вигляді.

У випадках необхідності автор доопрацьовує роботу відповідно до зауважень рецензента, або дає аргументовану відповідь, якщо не погоджується із зауваженнями.

Доопрацьований варіант роботи разом із новим електронним носієм або відповідь рецензентам надсилається до Центру для подальшого затвердження і розповсюдження (друку, розміщення на електронних носіях) для використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації.

Роботи, надіслані після 15 січня поточного року, вноситимуться Центром у план затвердження (видання) на наступний навчальний рік.

Просимо довести цю інформацію до методиста Вашого навчального закладу, голів циклових (предметно-циклових) комісій, голови методичної ради для дієвого використання у роботі.

4 додатки: зразки вищезазначених документів.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

З повагою

Директор Центру А.П. Корисько

Виконавці: М.В. Наюк

Т.Ф. СтронькоДодаток 1 ВНЗ

ЗРАЗОК ВИТЯГУ З ПРОТОКОЛУ

00.00.0000 №______

Засідання методичної ради

(ПЦК, ЦК)

Голова – Прізвище, ініціали

Секретар – Прізвище, ініціали

Присутні: (спочатку в алфавітному порядку вказують прізвища та ініціали членів колегіального органу, потім – прізвища, ініціали та посади осіб, запрошених на засідання, або зазначають загальну кількість присутніх з посиланням на список, який має додаватися)

Порядок денний:

3.____________________________________________________________________

(формулюють питання, зазначають ініціали, прізвище та посаду доповідача)

3.СЛУХАЛИ:

Прізвище, ініціали доповідача – (подають зміст доповіді від третьої особи однини)

ВИСТУПИЛИ:

Прізвище, ініціали і просада особи, яка виступала - (подають зміст виступу від третьої особи однини)

ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ):

3.1.______________________________________________________________________________

3.2… (формулюють рішення або ухвалу)

Голова Ініціали, прізвище

Секретар Ініціали, прізвище

Згідно з оригіналом

Назва посади Підпис Ініціали, прізвище

Дата

Відбиток печатки
Підпис особи, яка оформила відмітку про засвідчення витягу з протоколу, має бути засвідчений відбитком простої круглої печатки підприємства.Додаток 2

ЗРАЗОК ЛИСТА-КЛОПОТАННЯ ВІД ДИРЕКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(на фірмовому бланку навчального закладу)
Директору

Державного методичного центру

навчальних закладів культури і

мистецтв України

Кориську А.П.

Шановний Анатолію Петровичу!


Дирекція __________________________ просить прийняти до затвердження програму

(назва навчального закладу)
(методичні рекомендації тощо) «____________» для вищих навчальних закладів культури

(назва роботи)
і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації (спеціальність, спеціалізація) , укладену викладачем
_____________________ .

(повністю прізвище, ім’я, по-батькові)


З повагою,

Директор підпис І.Б. Прізвище

Додаток 3

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Директор Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України
______________________________А П. Корисько

«___» ______________ 20___ р.


Міністерство культури України

Державний методичний центр

навчальних закладів культури і мистецтв України


_______________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)


Програма


навчальної дисципліни/

дисципліни за вибором навчального закладу
підготовки ________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму _____________________________________

(шифр і назва напряму)

спеціальності_________________________________

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП________)

Київ 2017

Розробник(и): ______________ викладач(і) училища (коледжу) культури

(прізвище та ініціали) (культури і мистецтв)

Рецензенти:


Редактор

Відповідальний за випуск

Рекомендовано на засіданні

Методичної ради училища (коледжу) культури

(культури і мистецтв)

(протокол № … від ………2017 р.)

© П.І.Б. розробника, 2017 р.

© Державний методичний центр

навчальних закладів культури і

мистецтв України, 2017 р.

Примітка: номери сторінок на титульному листку з обох сторін не друкувати;

якщо два укладачі, то після слова «укладачі» ставиться двокрапка;

не вказувати кваліфікаційні категорії викладачів та назви циклових комісій;

звернути увагу на розділові знаки, на розміщення тексту;

назву навчального закладу писати точно так як на печатці;

на титульній сторінці внизу пишеться рік без букв.

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «______________________________» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «__________________________________________________________________».

(шифр і назва спеціальності), якщо необхідно – назва спеціалізації
Предметом вивчення навчальної дисципліни є _______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Міждисциплінарні зв’язки: _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Характеристика місця дисципліни у навчальному плані, вказується, що передує вивченню даної дисципліни і які навчальні курси опановуються з урахуванням знань даної дисципліни)
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «____________________» є

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «___________________» є

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
вміти :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS.


2. Структура навчальної дисципліни

(орієнтовний тематичний план)Розділ, тема

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі
у тому числі

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

індивідуальні заняття

самостійна робота

усього

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

індивідуальні заняття

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль №1 (за ОПП)Змістовий модуль №2 (за ОПП)
3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

(Подаються назви тем, їх стислий зміст)

Змістовий модуль №1.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Змістовий модуль №2.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇМетодичні рекомендації складаються з методичних вказівок щодо проведення семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів, курсового проектування, написання рефератів тощо.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання (за ОПП)____________________


(Вказати форму підсумкового контролю (диференційований залік, екзамен), питання та завдання).
5. Орієнтовні завдання до підсумкового контролю:


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

(за рівнями)

Рівні навчальних досягнень

Вимоги до знань, умінь і навичок студентів

Високий
Достатній
Середній
Початковий


7. Рекомендована література


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 4
З метою повного і якісного науково-методичного забезпечення навчального

процесу та розповсюдження кращого педагогічного досвіду та відповідно до наказу МОНУ від 23 червня 2014 року № 742 «Про видання, придбання та доставки підручників…» П Е Р Е Л І К ВИДІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ значно розширено.

Центр розглядає навчально-методичну документацію, а саме:
І. Навчальні програми та методичні рекомендації з усіх нормативних і

вибіркових навчальних дисциплін (в т.ч. програми факультативів);

програми навчальної, виробничої й інших видів практик

ІІ. Основні підручники та навчальні посібники

ІІІ. Додаткові підручники та навчальні посібники, до яких входять:

  1. Опорні конспекти; курси лекцій з навчальних дисциплін

  2. Самостійна робота студентів (методичні рекомендації)

  3. Тестовий контроль знань

Тестові завдання для перевірки знань

Довідник. Завдання в тестовій формі

Експрес-контроль

Тренувальні тести

  1. Завдання для поточного контролю та контрольних робіт

  2. Робочий зошит

Опорний зошит

Комплексний зошит для контролю знань

Зошит для тематичних контрольних робіт

Зошит-тренажер

Схеми і таблиці

  1. Практикум (наприклад, з правопису і граматики української мови)

  2. Посібник – хрестоматія

Хрестоматія для підготовки до… (наприклад, Зовнішне Незалежне Оцінювання)

Хрестоматія - довідник

Практичний довідник

Педагогічний репертуар з навчальних дисциплін

Комплексний довідник абітурієнта з дисциплін вступних іспитів

Конспекти. Міні-конспекти.

Аналіз твору на заняттях

8. Навчально-методичний комплект.

Комплекс навчально-методичного забезпечення

навчальної дисципліни

9. Дидактичні та наочні (мультимедійні та інші) матеріали

Книга для викладача (методичні матеріали, методичні рекомендації,

календарне планування та розробки занять)

10. Орієнтовне календарно-тематичне планування

IV Методична література

Методичні рекомендації з нових методів (технологій) навчання

Посібники, словники

Методичний та дидактичний супровід навчальної діяльності

(методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання

фахової літератури; методика написання курсових і дипломних проектів (робіт);

документація заходів щодо контролю якості підготовки тощо)

Олімпіада, Конкурс: нормативний, навчально-методичний та теоретичний

аспекти (навчально-методичний посібник)

Інструктивно-методичні матеріали з питань виховної роботи.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

До Методичних рекомендацій по організації та проведенню атестаційної...
Центр – Державний методичний центр навчальних закладів культури І мистецтв України

Галузева система управління якістю
Розроблено: Державне підприємство «Державний центр регулювання якості поставок та послуг. Харківський госпрозрахунковий підрозділ...

Методичний центр комунальний заклад «центр дитячої та юнацької творчості...
Розробка присвячена проблемі підвищення педагогічної компетентності акомпаніатора хореографічного колективу, його ролі в естетичному...

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Методичний порадник «Зовнішнє незалежне оцінювання – 2007» (за матеріалами Львівського рцояо)

Запрошення
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області

Державний стандарт України
Львівський національний університет ім. Івана Франка, го «Центр україністики»

Уроку
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"

Навчально-методичний центр
У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення основ роботи з текстовим процесором Microsoft Word

Вітання переможців iv(всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Науково-методичний центр
Розділ науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури

Методичні рекомендації щодо організації проведення «Тижня безпеки дитини»
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності донецької області

Методичні рекомендації Методичні розробки практичних занять
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"

Навчально методичний центр
Загальна підготовка працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, збірник методичних розробок...

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області
...

Державний стандарт професійно
Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова»

Україна донецька обласна рада донецька обласна державна адміністрація
Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освітиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт