Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тематичний план вивчення дисципліни

Тематичний план вивчення дисципліни

Сторінка1/47
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47Укладачі:

Лозенко Наталія Анатоліївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст другої категорії;

Жмуренко Надія Володимирівна – викладач економічних дисциплін, викладач вищої категорії, «викладач – методист».

Рецензент: Бриндюк Ганна Петрівна – викладач економічно-правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії.


Електронний навчально-методичний посібник підготовлений згідно типовою програмою дисципліни «Фінанси підприємств» зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва», затвердженої НМЦ від 17 березня 2010 року.

Підручник містить програму курсу; методичні рекомендації щодо вивчення тем за навчальним посібником; теоретичний матеріал, поданий за темами; опорні конспекти у вигляді структурно-логічних схем; запитання для самоконтролю, тести; теми для індивідуальних робіт; додатки, які вміщують нормативні акти, бланки фінансової та податкової звітності; практичні завдання; варіанти класної контрольної роботи; глосарій; перелік рекомендованої літератури.

Навчальний матеріал посібника створено для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації і тих, хто бажає поглибити знання із дисципліни «Фінанси підприємств».
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової

комісії агро - економічних дисциплін

Протокол № ____ від ______________2013 р.

Голова комісії _______________ Г.П.Бриндюк

ЗМІСТ


Вступ

4


 1. Правила користування електронним посібником

6

 1. Тематичний план вивчення дисципліни

11

 1. Методичні рекомендації щодо вивчення тем дисципліни

13

 1. Інформаційний матеріал за видами навчальних занять

68

 1. Опорні конспекти (структурно-логічні схеми) за видами занять


285

 1. Теми індивідуальних робіт

305

 1. Тести за темами

307

 1. Варіанти класної контрольної роботи

338

 1. Залік з дисципліни

349

 1. Глосарій

360

 1. Література

379

 1. Додатки

380ВступНевід’ємною складовою соціально-орієнтованої ринкової економіки є ефективно функціонуюча ланка фінансової системи – фінанси підприємств. Формування та забезпечення конкурентоспроможності української економіки та її ефективне інтегрування у світове економічне співтовариство неможливе без належного оздоровлення та розвитку базової ланки економіки, основаної на ефективному фінансовому управлінні господарською діяльністю підприємств.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

Підручник написаний згідно з типовою навчальною програмою дисципліни "Фінанси підприємств" від 17.03.2010 р., яка спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними фінансовими інструментами, специфікою діяльності фінансових інститутів, які виступають учасниками на різних сегментах ринку фінансових послуг.

Предметом дисципліни "Фінанси підприємств" є система економічних та грошових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами.

Засвоєння основних положень дисципліни дає можливість студентам підготуватися до поглибленого вивчення основних напрямів в управлінні фінансовою діяльністю, фінансового менеджменту підприємств.

Мета дисципліни - формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі завдання:

1. з'ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, організація фінансової діяльності підприємств;

2. набуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень,

прибутку і його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку, визначення потреби в обігових коштах,джерел фінансування відтворення основних виробничих фондів;

3. оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, санації підприємства.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі;

 • структурні частини фінансових послуг України, їх зміст;

 • законодавчі аспекти функціонування суб'єктів ринку фінансових послуг;

 • економічні методи і способи формування фінансових ресурсів;

 • джерела формування фінансових ресурсів;

 • систему оподаткування підприємств;

 • способи і форми розрахунків;

 • фінансове планування;

 • оцінку фінансового стану підприємств.

Уміти:

 • застосовувати основні категорії, поняття, формули в практичній діяльності для аналізу конкретної економічної ситуації;

 • здійснювати різні ринкові операції.

Даний електронний посібник розроблено для забезпечення більш ефективної роботи над вивченням даної дисципліни студентами-заочниками.

Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс призначений забезпечити можливість студентам самостійно або з допомогою викладача засвоїти навчальний курс.

Переваги даного електронного посібника перед традиційними видами посібників:

По-перше – вивчення матеріалу може бути не пов’язане з часовими рамками (аудиторними заняттями);

По-друге – дозволяє розвивати навички самостійної роботи студентів;

По-третє – структура посібника допомагає встановлювати контроль над вивченням відповідних тем дисципліни;

В-четвертих – використання гіперпосилань, за допомогою яких можливий швидкий перехід від однієї частини посібника до іншої;

У-п’ятих – теоретичний матеріал доповнений випливаючими підказками.

Навчальний посібник буде корисним майбутнім фахівцям з фінансів, оскільки дасть їм теоретичне підґрунтя для більш ефективної реалізації їх практичного досвіду. Доступна та проста мова викладу дає змогу опанувати складний матеріал з фінансів підприємств усім зацікавленим особам.

Слід врахувати, що навчальні матеріали не можуть детально відобразити систему чинних нормативно-правових актів щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання, яка перебуває в постійному розвитку. Студенти самі повинні стежити за розвитком і оновленням фінансового законодавства.
Зміст

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичний план дисципліни
Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного вивчення курсу “Неорганічна хімія” з метою перевірки вміння...

Програма з дисципліни «управлінський облік»
Посібник включає програму курсу, тематичний план, методичні вказівки до вивчення кожної теми І завдання для практичних занять. До...

Програма; в). перспективно-тематичний (поурочно-тематичний план)

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Методичні рекомендації містять тематичний план з дисципліни “Нормування праці”, програму дисципліни, порядок виконання контрольних...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Методичні рекомендації містять тематичний план з дисципліни “Економіка праці І соціально-трудові відносини”, програму дисципліни,...

2. тематичний план
Додатки

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Методичні рекомендації містять тематичний план дисципліни „Основи Кримінального кодексу України, навчальну програму, порядок виконання...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг з бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” /...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг зі спеціальності” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” / Уклад.:...

Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес» 2 е видання,...
...

Тематичний план самостійної роботи. Словник термінів. Література....
«Документознавства» (на основі державних стандартів вищої освіти), робочої програми за кмсон. До кожної теми поданий план, література...

Навчально-тематичний план Школи молодого спеціаліста «Школа становлення»...
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя гімназії

Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Митне право»
Приймаченко Д. В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Митне право». Програма вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»...

Тематичний план № теми Назва теми Усього годин Номер
Розкрийте суть державного регулювання діяльності підприємства ресторанного господарства та доведіть його необхідність у ринковій...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Робоча програма навчальної дисципліни
Мета дисципліни «Оподаткування підприємств» – вивчення фінансових відносин, пов’язаних з відчуженням частини вартості активів підприємства...

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів

Рогатинський державний аграрний коледж
Посібник для виконання лабораторних робіт та самопідготовки з дисципліни “Неорганічна хімія”. Викладено теоретичні основи загальної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт