Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зміст вступ

Зміст вступ

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………


РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління дебіторською заборгованістю

  1. Сутність та значення дебіторської заборгованості.............................

  2. Класифікація дебіторської заборгованості .........................................

  3. Проблеми виникнення дебіторської заборгованості підприємства…......................................................................................

Висновки до розділу 1……………………………………………………….

РОЗДІЛ 2. Аналіз дебіторської заборгованості філії «Утел» ВАТ Укртелеком

  1. Коротка економічна характеристика підприємства...………………

  2. Аналіз обсягу та складу дебіторської заборгованості в динаміці……………....……………………………………………….

  3. Аналіз структури дебіторської заборгованості….………………….

Висновки до розділу 2……………………………………………………….

РОЗДІЛ 3. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю

  1. Розробка кредитної політики щодо покупців……..………………..

  2. Реструктуризація дебіторської заборгованості………..……………

  3. Вдосконалення методичних підходів щодо формування і погашення дебіторської заборгованості……………………………..

Висновки до розділу 3……………………………………………………….


Висновки……………………………………………………………………..

Список використаних джерел……..………………………………………

Додатки……………………………………………………………………….


2


5

25
42

52

54
63

79

94

97

122
132

141

144

150
157ВСТУП
В умовах перехідної економіки нормалізацію відтворювальних процесів в Україні поряд з іншими факторами має забезпечити дієва система платіжно-розрахункових відносин між суб’єктами ринку. Зазначені відносини повинні сприяти взаємоузгодженості і пропорційності руху матеріальних благ і послуг, відповідних їм доходів у вартісній формі, а також грошей і цінних паперів, які безпосередньо забезпечують переміщення товарів від виробника до споживача.

Здійснюючи безперебійний процес виробництва, кожне підприємство, з одного боку, безперервно купує сировину, матеріали, паливо, товари, а з іншого – реалізовує готову продукцію та придбані товари. В результаті цих взаємовідносин нерідко виникає дебіторська заборгованість, а також виникають зобов’язання перед кредиторами.

Виникнення дебіторської заборгованості пов’язане з тим, що, відвантажуючи вироблену продукцію, підприємство, як правило, не отримує гроші негайно, тобто воно кредитує покупців. Таким чином, від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу кошти підприємства заморожені у вигляді дебіторської заборгованості. Тому важливим завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації боргу.

Таким чином, однією з найбільш важливих сфер господарської діяльності підприємства є розрахункові операції, в результаті яких з однієї сторони виникає дебіторська, а з іншої – кредиторська заборгованість. Аналіз дебіторської заборгованості та визначення напрямків удосконалення управління нею має суттєве значення в організації нормальної роботи кожного підприємства в сучасних умовах. Це обумовлює актуальність теми, що була обрана для написання магістерської дипломної роботи.

Практичне значення даної магістерської дипломної роботи полягає в можливості впровадження запропонованих заходів щодо підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю у філії «Утел» ВАТ Укртелеком.

Питання, пов’язані з оптимізацією й управлінням дебіторською заборгованістю підприємств, всебічно розкриті у закордонній економічній літературі. Вітчизняні економісти почали приділяти належну увагу даним питанням лише протягом останніх років, коли обсяг дебіторсько-кредиторської заборгованості українських підприємств почав набирати загрозливих розмірів. Найбільш ґрунтовно методологія аналізу та управління дебіторською заборгованістю була досліджена Бланком І.А., Кірейцевим Г.Г., Лахтіоновою Л.А., Білик М.Д., Цал-Цалком Ю.С., Грідчиною М.В., Лучковим О.І., Зарубою О.Д., Крабовником А.М., Савчуком В.П.

Метою написання магістерської дипломної роботи є розробка конкретних методів вдосконалення управління заборгованістю підприємства на основі дослідження теоретичних основ та аналізу сучасного стану системи управління дебіторською заборгованістю на вітчизняному підприємстві.

Завданнями даної магістерської дипломної роботи є:

1) розкриття сутності дебіторської заборгованості та її впливу на виробничо-фінансову діяльність підприємств;

2) детальний аналіз факторів, що впливають на величину заборгованості підприємства;

3) аналіз структури дебіторської заборгованості, а також вивчення та оцінка змін, що сталися протягом аналізованих періодів;

4) визначення впливу розрахунків з дебіторами на фінансовий стан підприємств;

5) розробка шляхів підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю.

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність філії «Утел» ВАТ Укртелеком.

Предметом дослідження є фінансові відносини, які складаються між суб’єктами господарювання у процесі управління дебіторською заборгованістю на вітчизняних підприємствах.

Дана магістерська дипломна робота складається з трьох розділів. У теоретичному розділі розкривається економічна природа заборгованості в цілому та дебіторської заборгованості підприємств, визначаються причини та фактори її виникнення. Значна увага приділена проблемам виникнення дебіторської заборгованості в системі ринкових відносин. У практичних розділах проводиться аналіз у динаміці основних показників стану, структури, оборотності дебіторської заборгованості, розрахованих за даними фінансової звітності філії «Утел» ВАТ Укртелеком.

Запропоновано основні шляхи оптимізації заборгованості підприємств.

Інформаційною базою при написанні магістерської дипломної роботи є нормативні та правові акти, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, статистичні щорічники, книги вітчизняних та зарубіжних фахівців, статті у журналах та відомості, отримані із всесвітньої мережі Internet. Інформаційним забезпеченням для аналізу слугують дані фінансової та статистичної звітності філії «Утел» ВАТ Укртелеком.

Основними джерелами інформації для аналізу заборгованості підприємств є бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), а також примітки до річної фінансової звітності (форма №5). Для внутрішнього аналізу використовуються дані аналітичного обліку рахунків, призначених для узагальнення інформації по рахунках з дебіторами.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

1.1. Сутність та значення дебіторської заборгованості

Перехід України до ринкової економіки та створення господарського механізму нового типу тісно пов’язані з пошуком засобів підвищення ефективності діяльності підприємств й економіки країни в цілому. Вирішення цієї проблеми безпосередньо залежить від багатьох чинників, серед яких одним з найвагоміших є удосконалення системи розрахунків між підприємствами.

Розрахунки – одне з найбільш масових явищ у господарському житті будь-якого підприємства. У процесі господарської діяльності підприємство вступає в розрахункові відносини з іншими підприємствами, організаціями, установами, бюджетом, профспілкою, працівниками, фізичними особами. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей у їх функціях – коштів обігу і платежу. При цьому підприємство водночас є постачальником для одних і покупцем для інших [58, с. 389].

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
Рис. 1 Структура оборотних активів

Наявність дебіторської заборгованості в структурі активів підприємства не завжди можна оцінювати однозначно. Неможливо говорити про ефективну структуру активів підприємства, якщо частка дебіторської заборгованості складає 40-50% загального обсягу оборотних активів.

Кількісна величина дебіторської заборгованості визначається двома факторами:

 1. Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в кредит.

 1. Проміжок часу між реалізацією товарів та отриманням
  грошових коштів (період оборотності дебіторської заборгованості)
  (рис. 2).

Чим більший проміжок часу минає між реалізацією товарів та отриманням грошових коштів, тим сильніший вплив дана ситуація має на платіжний стан підприємства. Рис. 2 дає можливість зрозуміти, яке місце займає дебіторська заборгованість в операційному циклі підприємства.
Рис.2 Складові операційного циклу підприємства

Економічна вигода від формування дебіторської заборгованості полягає в тому, що підприємство в результаті її погашення, розраховує рано чи пізно отримати грошові кошти або їх еквіваленти. Відповідно дебіторську заборгованість можна визнати активом лише у разі, коли існує можливість її погашення боржником. Якщо ймовір­ності її погасити немає, суму дебіторської заборгованості слід списати на фінансові результати діяльності, тобто визнати наявність збитків від продажу продукції. [73, с.13]

Критерії визнання дебіторської заборгованості активом подано на рис. 3

У бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість відобра­жається по кожному дебітору та його борговому зобов'язаню окремо, а в фінансовій звітності (балансі) показується консолідовано як сума всіх майнових вимог підприємства до інших осіб. Порядок бухгал­терського обліку дебіторської заборгованості та її відображення в фінансовій звітності регулюється Положенням (стандартом) бухгал­терського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (далі - П(С)БО 10 "ДЗ") [3].

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
Рис. 3 Критерії визнання активом дебіторської заборгованості
Цілі, завдання та принципи управління дебіторською заборгованістю підприємства

Як відомо, в загальному розумінні управління - це інтегрований процес планування, організації, координації, мотивації та контролю, який необхідний для досягнення цілей підприємства. Процес управління - інформаційний процес, тобто процес формування, сприйняття, передачі, опрацювання та зберігання інформації.

Управління дебіторською заборгованістю є одним з функціо­нальних напрямів управління підприємством, зокрема складовою частиною фінансового менеджменту (управління оборотними акти­вами) та маркетингової політики підприємства.

Управління дебіторською заборгованістю здійснюється виходячи з інтересів власників підприємства. Може мати місце різна сукупність цільових установок, рангованих за пріоритетністю або упорядкованих у вигляді дерева цілей, які встановлюються власниками залежно від їх менталітету, стадії життєвого циклу підприємства, ринкової ситуації тощо. В сучасній теорії управління генеральною метою управління слід вважати максимізацію ринкової вартості підприємства шляхом нарощування його капіталізованої вартості та забезпечення зростання благополуччя власників підприємства.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 5. Структурно-логічна модель процесу управління дебіторською

витратами. Якщо очікуваний прирістний прибуток величина позитивна, то розроблена кредитна політика (зміни до діючої кредитної політики) приймаються до реалізації.

П'ятим етапом роботи є реалізація розробленої політики формування дебіторської заборгованості (кредитної та авансової). На цьому етапі слід пам'ятати, що головним є не скорочення числа ненадійних покупців, а максимізація прибутку. При цьому необхідно співставляти додатковий прибуток із додатковими витратами. Прийняття рішення про надання кредитів покупцям або аван­сування постачальників повинне супроводжуватися страхуванням можливих ризиків у вигляді факторингу (форфейтингу), врахування векселів, взаємозаліку, цесії, страхування кредитів, погашення шля­хом її заліку по платежах у держбюджет, застосування заходів по під­вищенню відповідальності боржника за невиконання грошових зобов'язань, застави, поруки, гарантії платежу, задатку, новації боргу в боргове зобов'язання тощо.

Шостим етапом роботи по управлінню формуванням дебітор­ської заборгованості є створення (поповнення, актуалізація) карто­теки дебіторів. Ця робота не тільки завершує процес управління формуванням дебіторської заборгованості, оскільки фіксує його фактичні наслідки (обсяг та персональний склад дебіторів підпри­ємства, плановий час погашення), а й створює необхідну інфор­маційну базу управління погашенням дебіторської заборгованості.

2. Управління інкасацією дебіторської заборгованості — є другим напрямом процесу управління дебіторською заборгованістю, передбачає розробку та реалізацію заходів щодо погашення дебі­торської заборгованості.

Першим етапом управління інкасацією дебіторської заборго­ваності є розробка внутрішніх стандартів, що регламентують процедуру інкасації дебіторської заборгованості. Ці стандарти повинні чітко прописувати усі регламенти даної роботи: терміни та форми попереднього та наступних нагадувань дебіторам про дату виконання зобов'язань (платежу), можливості та умови пролонгації боргу за наданим кредитом, послідовність застосування (принципи вибору) досудових засобів інкасації заборгованості, умови порушення справи про банкрутство неспроможних дебіторів тощо.

Відповідно до розроблених стандартів другим етапом роботи є проведення преферентивних (запобіжних) заходів, спрямованих на недопущення виникнення простроченої заборгованості. До складу цих заходів зазвичай відносять контроль за перебігом погашення дебіторської заборгованості, своєчасне інформування (нагадування) щодо термінів погашення боргу, які наближаються, стимулювання дебітора щодо своєчасного погашення боргу шляхом надання цінових знижок на нові партії продукції тощо. Ця робота повинна проводитися тактично, поєднуватися з рекламними заходами і сприяти налагодженню тісного та взаємовигідного співробітництва.

Третім етапом роботи є здійснення комплексного аналізу простроченої заборгованості. У перебігу аналізу:

 • досліджуються обсяги та структура простроченої дебіторської
  заборгованості за її видами (постачальника, покупця, інше), за
  видами продукції, персональним складом прострочених
  дебіторів;

 • оцінка реальної вартості простроченої дебіторської заборго­
  ваності;

 • визначаються та аналізуються ймовірні причини невиконання
  зобов'язань дебіторами.

Далі встановлюється оперативний зв'язок із дебітором на предмет визнання ним боргу.

Таблиця 8

План заходів по інкасації дебіторської заборгованості

Етапи

Зміст

Складання списку боржників

Систематизація, упорядкування боржників за сумою боргу, строками, фінансовим станом

Складання графіка роботи з боржниками

План щоденних заходів: переговори, листи, договори, відключення, заліки

Узгодження дій по пога­шенню заборгованості

Графіки погашення заборгованості, аналіз балансів, інформація про дебіторів

Самостійні дії по погашенню боргу

Оформлення заборгованості векселем, факторинг, договір цесії та ін.


На четвертому етапі розроблюються плани заходів по інкасації дебіторської заборгованості та плани-графіки роботи з дебіторами підприємства. Бажано, щоб заходи проводилися сумісно з дебітором (табл. 8)

У табл. 9 наведено орієнтовний перелік можливих заходів по інкасації дебіторської заборгованості.

Таблиця 9

Заходи по інкасації дебіторської заборгованості

Заходи

Зміст

Нагадування телефоном

Щоденно або 2-3 рази на тиждень

Письмове нагадування

У листі вказуються пропозиції по узгодженню графіка погашення дебіторської заборгованості, а також можливості звернутися до вищого органу

Письмове нагадування на офіційному рівні

У листі вказуються необхідність узгодженню графіка погашення заборгованості до встановленого терміну

Узгодження графіків погашення

Графік, як пропозиція, що доповнює договір сторін із вказівкою на санкції за його невиконання

Отримання інформації про дебіторів

Разом із дебітором з’ясовується можливість проведення взаємозаліку, активізується маркетинг дебітора

Проведення взаємозаліку

Оформлюється угодою всіх учасників взаємозаліку або простим векселем

Рефінансування заборгованості

Оформлюється простий чи перевідний вексель, за яким дебітор виступає платником, укладання факторингової угоди

Реструктуризація заборгованості

Зміна сторін угоди, форми та терміну виконання

Реалізація продукції та майна дебітора

Дебітор передає права на реалізацію продукції та майна за узгодженим списком

П’ятим етапом управління інкасацією дебіторської заборгованості є запровадження постійного моніторингу фінансового та правового положення дебітора.

Під фінансовим положенням дебітора розуміють сукупність параметрів, що визначають його фінансові можливості виконання взятих зобов’язань (поточна та прогнозна платоспроможність). Серед правових параметрів діяльності найважливіше значення має ініціювання проти дебітора справи про банкрутство, проведення реорганізаційних процедур, створення дочірніх підприємств тощо.

Моніторинг фінансового та правового положення підприємства-дебітора має на меті не тільки визначити становище дебітора, наявні та потенційні проблеми та можливість боржника погасити заборгованість, а й мати актуалізовану інформацію про усі зміни, що відбуваються у дебітора та обумовлюють зміну ризику непогашення дебіторської заборгованості. Дана інформація необхідна для обгрунтованого вибору часу та засобів прискорення процесу розрахунків, щоб отримати з боржника хоча б частину належних підприємству коштів.

Шостим етапом роботи по інкасації дебіторської заборго­ваності є оцінка необхідності та можливості використання інструментів досудового погашення заборгованості.

Використання на підприємстві сучасних інструментів пога­шення дебіторської заборгованості (рефінансування дебіторської заборгованості (факторинг, векселі), взаємозаліки, реструктуризація заборгованості (зміна матеріально-уречевленої форми зобов'язання, зміна сторін угод, новація, відстрочення заборгованості) дає можли­вість прискорити переведення дебіторської заборгованості в інші форми оборотних активів підприємства.

При виборі тієї чи іншої форми впливу на дебітора важливо знати її позитивні та негативні сторони, а також юридичні наслідки, щоб застрахувати себе від будь-яких несподіванок. Ступінь ризику, пов'язаного з несвоєчасністю або сумнівністю погашення боргу, і є суб'єктивним та визначальним фактором прийняття рішення щодо використання факторингу та реструктуризації заборгованості.

Сьомим етапом управління інкасацією простроченою дебітор­ською заборгованістю є судове стягнення дебіторської заборго­ваності шляхом звернення до господарського суду з позовом про стягнення заборгованості, отримання відповідного рішення та його адміністрування, в разі відсутності грошових надходжень - відкриття виконавчого провадження та (або) ініціювання справи про банкрут­ство підприємства-боржника [73, с.45].

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваження...
Вступ

«Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Тунісі» Зміст Зміст 2 вступ 3
Проблеми та перспективи розвитку туризму в країні (тут ще потрібно вліпити swot-аналіз розвитку туризму в країні) 58

Програма розвитку школи як ознака створення інноваційного освітнього...
Вступ

Зміст навчального матеріалу Стор. Дата
Вступ. Ознайомлення з матеріалами, інструментами та правилами безпечної праці. Форми І образи природи — зразок для майстра

«Облік І аудит додаткового капіталу в тов» Зміст вступ
Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, прямое общение с автором – гарантировано

Підручника, дізнайся, твори якої тематики ми будемо читати. Прочитай...
Познайомся з підручником: розглянь обкладинку, форзаци, титульний аркуш, умовні позначення. Знайди І проглянь зміст підручника, дізнайся,...

Керівництво Користувача Сортування та доставка кореспонденції Зміст...
Обов'язковою частиною процесу реєстрації є присвоєння документу унікального ідентифікатора (реєстраційного номера) відповідно до...

Лекція №1 Тема: Вступ. Класифікація електричних машин та їх призначення
Мета: Ознайомитися з призначенням електричних машин; вивчити основні поняття; нагадати фізичний зміст деяких законів І явищ, які...

Річний план навчально-виховної роботи лсзш І-ІІ ст. «Школи радості»...
Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між адміністрацією закладу

Програма навчального предмета „Природознавство” розроблена на основі...
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Марина Бітянова психолог у школі: зміст діяльності й технології
Психолог у школі: зміст діяльності й технології. — К.: Б66 Главник, 2007. — С. 160. (Серія «Психол. інструментарій»). Бібліогр.:...

Орієнтовний зміст програми виробничої практики для студентів спеціальності...
Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики

Зміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4

Курс № заня ття мс-24 Назва розділу, модуля, теми програми. Теми...
Актуальність, мета та завдання навчальної дисципліни "Основи технічної творчості". Зміст навчальної дисципліни. Зв'язок з іншими...

Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак». Ідейний зміст І художня структура твору
Ттям І творчістю відомого французького просвітителя І письменника Вольтера; засвоїти поняття про філософську повість; з’ясувати ідейний...

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник В. С. Власова «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта Дніпропетровської області, туристичні...

Кандидат юридичних наук, доктор філософії, доцент кафедри цивільного...
Зміст роботи ґрунтується на аналізі історичного зв’язку сучасного вітчизняного законодавства з правничими актами І звича­ями наших...

Зміст вступ Розділ Моделі інтерактивного навчання Розділ Технології...
Розділ Технології реалізації провідної педагогічної ідеї інтерактивного навчання та його складовихБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт