Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми навчальної дисципліни»

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми навчальної дисципліни»

Сторінка1/3
  1   2   3


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ НМВ № 2
Із метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу відповідно до наказів МОНУ від 29.03.2012  № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» та від 05.06.13 № 683 «Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384» оновлені додатки В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми навчальної дисципліни», D «Зразок оформлення екзаменаційних білетів» стандарту СО-ВНЗ-ДНУЗТ-3.01-2010 «Положення про організацію навчального процесу в університеті».

Для розробки зазначених документів слід використовувати наведені зразки.


Додаток В

Зразок оформлення програми та робочої програми навчальної дисципліни, методичні рекомендації до складання.

Форми № Н-3.03, Н-3.04

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________ професор Б. Є. Боднар

«____»_____________20___ року


Кафедра__________________________________________________________

ПРОГРАМА та
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки___________________________________________________

(код і назва напряму підготовки)

спеціальність ___________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Розробники:

________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали, посада, наукова ступінь, вчене звання)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Програми схвалені на засіданні кафедри _____________________________________________

(назва кафедри)

«____»________________20___ року, протокол № ___

Завідувач кафедри _______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Обговорено та рекомендовано до затвердження вченою(ими) радою(ами) факультету (ів)

_________________________________________ « »______ 20__ р., протокол № ___

(абревіатура факультету, прізвище та ініціали декана, підпис)

_________________________________________ « »______ 20__ р., протокол № ___


Погоджено:

Начальник навчального відділу ___________________________ доц. Матусевич О. О.

пРОГРАМА

Програму вивчення навчальної дисципліни «________________________________» складено відповідно до освітньо-професійної(их) програми підготовки ___________________________ напряму підготовки/спеціальності –______________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) ( код і назва (або декілька))

________________________________________________________________________________

Предметом вивчення навчальної дисципліни є _______________________________________

________________________________________________________________________________

Міждисциплінарні зв’язки________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1 Дисципліна є нормативною, вибірковою (підкреслити потрібне)

2 Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ______________________________________

________________________________________________________________________________

2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є ____________________________________

________________________________________________________________________________

2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

вміти:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

На вивчення навчальної дисципліни відведене ____ годин, ____ кредитів ЄКТС.

Форма підсумкового контролю _____________________

3 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни відповідно до ОПП, що затверджено (ким, коли)

Змістовий модуль 1______________________________________________________________

(назва змістовного модулю)

________________________________________________________________________________

Змістовий модуль 2______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

і т. н.

4 Рекомендована література

Основна________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Додаткова______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5 Засоби діагностування успішності навчання

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6 Критерії успішності

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Для напряму(ів) підготовки/спеціальність(ей)_____________________________________

код(и) і назва(и)

1 Розподіл навчального часу для денної та заочної форм навчання


Вид навчання

(наведений приклад)

Семестр

Усього

сьомий*

восьмий*

І половина

ІІ половина

І половина

ІІ половина

ак..
год

кр. ECTS

ак.
год

кр. ECTS

ак.
год

кр. ECTS

ак..
год

кр. ECTS

ак..
год

кр. ECTS

Загальний обсяг за навчальним планомАудиторні заняття:– лекції

д.ф.н.з.ф.н.– лабораторні заняття

д.ф.н.з.ф.н.– практичні заняття

д.ф.н.з.ф.н.Індивідуальна робота:– виконання та захист індивідуального завданняСамостійна робота:

д.ф.н.з.ф.н.– підготовка до лекцій та практичних занять

д.ф.н.з.ф.н.– опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

д.ф.н.з.ф.н.– підготовка до контрольних заходів та їх складання

д.ф.н.з.ф.н.Підсумковий контроль
екзамен*
залік*
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної...

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни кримінальне право
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів заочної форми навчання...

Програма навчальної дисципліни митний контроль І митне оформлення...
«Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, митна справа...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних...
Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «основи зед» для студентів спеціалізації...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів» складені відповідно до освітньо-професійної...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Cудочинство в господарських судах»
Програма укладена на основі навчальної програми з дисципліни «Судочинство в господарських судах» Науково-методичного центру аграрної...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Перелік питань, що охоплює зміст робочої навчальної програми з з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” та виносяться на...

Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та...
Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Організація обліку» складені відповідно...

Методичні рекомендації по організації та проведенню атестаційної...
Порядку, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 30. 01. 2015 №67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України...

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять
Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік І експертиза»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт