Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закони України Закон України "Про освіту"

Закони України Закон України "Про освіту"

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ЩОДО ВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2012 рік

1.НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЗАКЛАДАХХ ОСВІТИ.

Закони України

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про охорону дитинства"
Кодекс законів про працю України

Положення, які регламентують діяльність навчального закладу

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти

Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів

Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Положення про державну підсумкову атестацію учнів

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад (роз’яснення)

Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Щодо звітності про проведення державної підсумкової атестації за освітній рівень базової та повної загальної середньої освіти (протокол проведення державної підсумкової атестації та форма звітності)

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів

Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Положення про навчання з питань охорони праці

Типове положення про службу охорони праці.

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Інструкції та документація по котельнях навчальних закладів

Правила безпеки під час проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, положення про кабінети

Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Трудові взаємовідносини

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України

Положення про порядок добору управлінських кадрів

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Про організацію та порядок оплати праці за заміни тимчасово відсутніх учителів

Оплата праці педагогічних працівників за проведення атестації у екстернів

Про колективні договори і угоди

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Соціально-психологічна служба

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

Положення про психологічний кабінет

Положення про психологічну службу

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби

Інструктивні матеріали з ведення шкільної документації

Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 класах

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

ЗНО - 2012

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2012 році

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році (Затверджено наказом МОНмолодьспорт від 03.11.2011 року №1254)

Порядок реєстрації на ЗНО-2012.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року

2.Облік роботи загальноосвітнього навчального закладу

Міністерством освіти України визначено перелік документації, яка є обов'язковою в загальноосвітньому навчально-виховному закладі. Її можна поділити на такі групи: 1) планування навчально-виховної роботи закладу освіти; 2) документація особового складу і навчально-педагогічна; 3)фінансово-господарська документація.
Планування навчально-виховної роботи у загальноосвітніх нав чаль но-виховних закладах здійснюється згідно з методичними вказівками та рекомендаціями Міністерства освіти України
До другої групи документації належить алфавітна книга запису учнів, особова справа учня, класний журнал, журнал факультативних занять, журнал групи продовженого дня, журнал обліку роботи гуртка (об'єднання), книга обліку бланків і видачі атестатів про повну загальну середню освіту, книга обліку видачі золотих і срібних медалей, книга обліку видачі похвальних листів і грамот, книга обліку особового складу педагогічних працівників, книга протоколів педагогічної ради, книга протоколів ради загальноосвітнього навчально-виховного закладу, книга обліку трудових книжок працівників закладу освіти, журнал обліку пропусків і заміщення уроків учителями, книга наказів, контрольно-візитаційна книга, журнал реєстрації вхідних і вихідних документів, книга записів наслідків внутрішньошкільного контролю, акти, довідки про перевірку роботи навчально-виховного закладу, поточне листування, офіційні документи відомчих органів про роботу навчально-виховного закладу, статистичні звіти, акти форми Н-1, Н-2 про нещасні випадки.
Фінансово-господарська документація: технічний паспорт загальноосвітнього навчально-виховного закладу, інвентарні списки основних засобів, інвентарна книга бібліотечного фонду, книга складського обліку матеріалів та інші.
Алфавітна книга запису учнів ведеться в кожному загальноосвітньому навчально-виховному закладі. У ній записуються всі учні навчально-виховного закладу в алфавітному порядку, незалежно від класу, в якому вони навчаються. Щорічно до неї заносяться відомості про учнів нового прийому. Для кожної літери відводяться окремі сторінки. Номер запису учня в книзі є одночасно номером його особової справи.
Вибуття учня (закінчення ним навчально-виховного закладу) оформляється наказом директора із зазначенням причин вибуття. У алфавітній книзі записується номер і дата наказу, вказується причина вибуття. Якщо учень, який раніше вибув, знову повернувся в даний навчально-виховний заклад, то дані про нього записуються як про такого, що вперше прибув.
Після використання всіх сторінок алфавітної книжки на ту чи іншу літеру продовження записів здійснюється в новій книзі в порядку наступних номерів. Виправлення в книзі підтверджуються підписом директора закладу і скріплюються печаткою.
Термін зберігання алфавітної книги 50 років.
Особова справа учня заводиться з моменту вступу його в навчальний заклад. До неї заносяться такі дані: загальні відомості про учня, підсумкові оцінки успішності за кожен клас, записи про нагороди (похвальні листи, похвальні грамоти, золота або срібна медаль).
Особові справи учнів І-ІV класів ведуть учителі початкових класів, V-XІ класів — класні керівники. Особова справа має номер, що відповідає номеру в алфавітній книзі (наприклад, № В/128 означає, що учень записаний в алфавітній книзі на літеру В під № 128).
При вибутті учня з навчально-виховного закладу особова справа видається на підставі письмової заяви батькам або особам, що їх заміняють.
Після закінчення учнем навчально-виховного закладу його особова справа зберігається 5 роки.
Класний журнал ведеться в кожному навчально-виховному закладі за формою, затвердженою Міністерством освіти. Встановлені два види класних журналів: для І-ІV і V-XІ (XІІ) класів. Відповідні записи в них роблять вчителі початкових класів, класні керівники, вчителі-предметники.Облік індивідуальних і групових занять, які проводяться з учнями згідно з навчальним планом, а також заняття з правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах, з питань протипожежної безпеки, цивільної оборони, санітарії і гігієни записуються на вільних сторінках журналу.
Графи розділу "Загальні відомості про учнів” (№ особової справи, прізвище, ім'я та по батькові учня, стать; рік, місяць і число народження; національність, участь у гуртках, коли і куди вибув; прізвище, ім'я та по батькові батька і матері або опікунів; заняття і місце праці батьків (посада, назва і адреса підприємства, телефон; домашня адреса, телефон)) класний керівник заповнює на підставі документальних даних про учнів протягом перших 10 днів навчального року і систематично протягом року вносить в цей розділ відповідні записи в зв'язку з прибуттям або вибуттям учнів.
У графі "Рішення педагогічної ради” записуються рішення про наслідки успішності учнів: "Переведено до наступного класу”, "Призначено повторні екзамени з предметів ...”, "Видано свідоцтво про закінчення школи”, "Видано атестат про середню освіту. Нагороджено золотою медаллю”. При цьому зазначається дата і номер педагогічної ради.
Класний журнал розрахований на один навчальний рік. Контроль за веденням та зберіганням його здійснюють директор навчально-виховного закладу і його заступники з навчально-виховної роботи. Свої зауваження вони записують на спеціальній сторінці в кінці журналу. Всі записи у класному журналі повинні вестися чітко і охайно.
Зберігається класний журнал у справах школи 5 років, а випускних класів – 10років.
Журнал факультативних, додаткових занять та консультацій є основним документом для обліку даних видів занять. У початкових класах облік додаткових занять, консультацій здійснюється у класних журналах на спеціально відведених сторінках. Вимоги до ведення записів у журналі факультативних, додаткових занять та консультацій аналогічні до ведення класнихжурналів.
Журнал групи продовженого дня ведеться в усіх загальноосвітніх навчально-виховних закладах, де є групи продовженого дня. Журнал групи продовженого дня розрахований на один навчальний рік. Ведення відповідних записів у даному журналі є обов'язковим для кожного вихователя. Правильність ведення журналу перевіряє директор навчального закладу і заступник директора з навчально-виховної роботи.
Журнал планування та обліку роботи гуртка розрахований на один навчальний рік і ведеться керівником гуртка.
Книга обліку бланків і видачі атестатів про повну загальну середню освіту. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена підписами завідуючого відділом освіти районної держадміністрації, інспектора і гербовою печаткою.
У книзі зазначається кількість отриманих і виданих атестатів про повну загальну освіту (із зазначенням їх номерів). Решту чистих і зіпсованих бланків здається у відділ освіти районної держадміністрації, про що в книзі робиться відповідний запис і розписується завідуючий відділом освіти чи інспектор.
Атестати про повну загальну освіту видаються на основі рішення педагогічної ради навчально-виховного закладу. В книзі записується дата і номер протоколу.
Для тих, хто екстерном складає екзамени, запис про видачу атестата про повну загальну середню освіту робиться у графі "Рік вступу до даного закладу” — "екстерн”. У кінці списку повинні бути розписи всіх, хто в даному році закінчив навчально-виховний заклад.
Книга обліку бланків і видачі свідоцтв про неповну середню освіту ведеться аналогічно до книги обліку бланків і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.
В цю книгу заносяться відомості про видачу золотих і срібних медалей.
Книга обліку похвальних листів і похвальних грамот ведеться у кожному загальноосвітньому навчально-виховному закладі. Облік похвальних листів "За відмінні успіхи у навчанні”, похвальних грамот "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів” в книзі ведеться окремо.
У книзі обліку особового складу педагогічних працівників, яка ведеться в усіх загальноосвітніх навчально-виховних закладах, записуються всі педагогічні працівники закладу, відмічаються результати атестації вчителів (вказується дата і номер рішення атестаційної комісії).
Книга обліку бланків і видачі атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про неповну середню освіту, золотих і срібних медалей, особового складу педагогічних працівників зберігаються в справах закладу 75 років.
Книга протоколів педагогічної ради. Вона ведеться в усіх навчально-виховних закладах, де є педагогічна рада. У ній фіксуються всі питання, які розглядаються на засіданні педагогічної ради, а також прийняті рішення.
Книга протоколів ради загальноосвітнього навчально-виховного закладу ведеться аналогічно до книги протоколів педагогічної ради.
Книга протоколів педагогічної ради і ради загальноосвітнього навчально-виховного закладу зберігається у справах постійно.
Книга обліку трудових книжок працівників загальноосвітнього навчально-виховного закладу ведеться у всіх закладах. Трудові книжки зберігаються у директора закладу. Зберігається дана книга у справах закладу 50 років.
Журнал обліку пропусків і заміщення уроків вчителями (збері гається 5 років) ведеться заступником директора загальноосвітнього навчально-виховного закладу з навчально-виховної роботи.
Книга наказів ведеться в тих загальноосвітніх навчально-ви ховних закладах, де є не менше 3-х працівників. У ній записуються накази і розпорядження з питань навчально-виховного процесу (про вивчення стану викладання навчальних дисциплін, якість знань, умінь і навичок учнів, виконання нормативних документів про освіту тощо), про розподіл посадових обов'язків між керівництвом закладу, педагогічного навантаження вчителів, класного керівництва, про рух учителів і учнів, стимулювання їх праці.
Наказами по навчальному закладу оформляються рішення педагогічної ради навчально-виховного закладу про переведення в наступний клас, допуск учнів до екзаменів, про закінчення учнями навчально-виховного закладу, нагородження їх золотими, срібними медалями, похвальними листами, грамотами.
Книга наказів зберігається у справах закладу 50 років.
У контрольно-візитаційну книгу (зберігається 10 років) заносяться зауваження і пропозиції осіб, що перевіряли роботу загальноосвітнього навчально-виховного закладу. У записах вказується їх прізвища та ініціали й посада, дата.
Книга запису наслідків внутрішньошкільного контролю (збері гається 3 роки). Її ведуть директор навчально-виховного закладу та його заступники з навчально-виховної роботи (кожен окремо). У ній записують результати внутрішньошкільного контролю.
В інвентарній книзі бібліотечного фонду навчально-виховного закладу враховується вся наявна в даному закладі література. Зберігається книга до ліквідації бібліотеки.
Відповідає за ведення діловодства в загальноосвітньому навчально-виховному закладі його директор і відповідальний працівник згідно з штатним розписом та функціональними обов'язками. Правильність ведення діловодства контролюють відповідні органи управління освітою.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.

3.1.НАКАЗИ

До письмових управлінських рішень належать накази з питань навчально-виховного процесу.

Наказ — розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи, навчального закладу на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції.Накази видають на підставі й для виконання законів, постанов, розпоряджень, нормативних актів вищих органів влади.

За своїм призначенням усі накази поділяються на ініціативні та ті, що видаються у виконання розпоряджень вищих управлінських органів. Необхідно розрізняти специфіку написання й оформлення наказів.

Ініціативний наказ видається для оперативного впливу на процеси, що відбуваються в конкретній організації, установі, навчальному закладі.

Наказ по школі — це категорична форма управлінського рішення, яка вимагає обов’язкового і своєчасного виконання завдань, що визначені в ньому.

Керівники шкіл наказами визначають коло обов’язків і ступінь відповідальності працівників навчального закладу за доручену справу відповідно до законів, нормативних актів, Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, посадових обов’язків.

Наказові форми управлінських рішень використовуються при визначенні завдань, підведенні підсумків роботи за чверть, півріччя, рік, результатів аналізу навчально-виховного процесу, санітарного стану школи та класних приміщень, роботи класних керівників тощо,

У шкільній практиці пакази можна умовно поділити на такі види:

щодо особового складу: прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення та переведення за посадою, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

організаційні: накази з питань організації навчально-виховного процесу, про затвердження робочого навчального плану, правил внутрішньошкільного розпорядку, про розподіл обов’язків між працівниками школи.

Текст наказу складається з констатуючої (описової) та розпорядчої (резолютивної) частин. У першій частині, констатуючій, викладаються факти та міркування, що стали приводом для видання наказу. Вони подаються стисло, лаконічно, лише з тих питань, яким буде присвячена розпорядча частина. У другій частині (після слова «наказую») викладаються розпорядження, обов’язкові для виконання підлеглими, підрозділами, посадовими особами, до яких звернений наказ.

Наказ — це правовий акт, який містить обов’язкові розпорядження. У ньому відображаються розпорядлсення тільки наказового характеру, сумарно обов’язкові для виконання. Тому не слід різним рекомендаціям, порадам надавати форму наказу.

За змістом накази повинні бути:

науково обґрунтованими;

спиратися на ретельно проаналізовані факти;

законними (не суперечити законам і нормативним документам);

несуперечливими за змістом;

своєчасними;

ясними, чіткими, логічно послідовними, закінченими;

грамотними;

із зазначенням конкретних осіб виконавців, термінів виконання;

завізованими особами, які брали участь у підготовці проекту наказу чи внесли проект наказу.

виконання планів роботи школи (річного, груп учителів, класних керівників та ін.);

виконання рішень педагогічної ради, наказів і розпоряджень директора;

створення необхідних умов для проведення навчально-виховного процесу на належному рівні;

робота з обдарованими і талановитими учнями;

результативність методичної роботи;

створення необхідних умов для одержання загальної середньої освіти.

Видання таких наказів керівники шкіл планують у річному плані.

Наприклад:

1. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови.

2. Про результати тематичного контролю щодо роботи вчителів по активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в 7-11 класах (за результатами контролю викладання фізики за минулий рік).

3. Про висновки контролю організації індивідуального навчання з учнями 1-11 класів, які не можуть відвідувати школу за станом здоров’я.

4. Про висновки контролю якості використання варіативної складової навчального плану.

5. Про результати тематичного контролю в 1-4 класах з розвитку мовлення на уроках української мови.

6. Про наслідки виховної роботи з профілактики учнівських правопорушень.

7. Про наслідки контролю роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором, додаткових занять в 1-11 класах.

8. Про стан викладання суспільних наук у школі та рівень навчальних досягнень учнів.

9. Про підсумки предметно-тематичного контролю за рік.

10. Про хід виконання у школі Закону «Про мову»;

11. Про перевірку класних журналів (І, II півріччя).

12. Про наслідки роботи в групах продовженого дня.

Директорам шкіл слід знати, що в навчальному закладі можуть видаватися й незаплановані накази. Це може бути викликано непередбаченими обставинами, які можуть виникати у школах.

Кожен наказ із питань навчально-виховного процесу вимагає від керівників шкіл організації його виконання, а також контролю за його виконанням.

Перш за все зміст підписаного директором наказу необхідно довести до відома колективу ніколи чи групи вчителів, в окремих випадках до відома учнів і батьків.

Директор школи (або за його дорученням заступник) повинен провести інструктаж із виконавцями наказу, накреслити шляхи і визначити методи роботи по його виконанню.

У процесі роботи керівництво школи має надавати допомогу виконавцям, проводити консультації.

Організацію виконання наказу можна подати за такою схемою:

організація виконання наказу;

розробка заходів для виконання наказу, підбір виконавців;

дати чіткі рекомендації для виконання наказу;

матеріальне забезпечення виконання наказу;

інструктаж виконавців;

узгодження дій виконавців;

попереджувальний контроль за ходом виконання наказу;

коригування процесу виконання наказу;

підсумковий контроль, підбиття підсумків;

зняття наказу з контролю;

продовження роботи для виконання наказу.

Деякі керівники шкіл розробляють картки контролю за виконанням наказів.

Після закінчення строків виконання наказу необхідно визначити результати роботи. Якщо всі пункти наказу виконано та досягнуто запланованих результатів, наказ необхідно зняти з контролю. Якщо наказ не реалізовано, продовжується робота по його виконанню. Про це керівники шкіл на оперативній нараді

Приклади наказів(Додаток №1)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»; ​ Типове...
В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні...

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

Закони України
Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон України від 23. 05. 1991 №1060-хіі “Про освіту”. Закон України...
Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності з питань охорони дитинства та соціального захисту дітей

Закон України «Про освіту»
Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

1. Закон України Про освіту
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Закону України "Про освіту"
Відповідно до Закону України "Про освіту", Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Закон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт