Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Всеукраїнська Спеціальна Колегія

з питань боротьби з корупцією

та організованою злочинністю


Методичні рекомендації щодо заповнення декларації

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами

Київ – 2013

Укладачі: Вакаров Василь Дмитрович, юрист, Заслужений юрист України

Лавренюк Юрій Федорович, магістр державного управління

Яременко Сергій Петрович, магістр державного управління

Загальні положення

Дані Методичні рекомендації у форматі “питання – відповідь” підготовлено у відповідності до чинного законодавства у зв’язку з надходженням численних запитів від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Декларація) та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації, допомоги уникнення помилок, а також вирішення певних спірних питань, які можуть виникнути при заповненні та поданні Декларації.

Обов'язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також інших прирівняних до них осіб декларувати своє майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік встановлено статтею 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (далі – Закон) [7].
Хто, куди та за якою формою зобов'язаний подавати Декларацію?
Декларація за минулий рік заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону (далі – декларант), за місцем роботи (служби).
Слід звернути увагу, що у підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 Закону згадуються посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (стаття 81 Цивільного кодексу України [6]).

Щодо правової форми участі держави у цивільних відносинах, то згідно зі статтею 167 Цивільного кодексу України держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом; щодо правової участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах, то Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом; щодо правової участі територіальних громад у цивільних відносинах, то відповідно до статті 169 територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про державну службу” [9] посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

У статті 2 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” [10] зазначено, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Службовими особами - у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом (Примітка до статті 364 Кримінального кодексу України [2]).

Поняття “посадові особи” та “службові особи” є синонімічними.

Організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник, тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки.

Службовими особами можуть визнаватись як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 № 5 [19]).

Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, посадової особи органу місцевого самоврядування, посадової особи юридичної особи публічного права до призначення або обрання на відповідну посаду подають Декларацію за встановленою Законом формою до місця проходження майбутньої роботи (служби).

Бланки Декларації виготовляються особами, які відповідно до Закону заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок; зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності (постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.12 № 64 [21])

Декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, тому збирання, зберігання та організація процедури опублікування декларації має здійснюватися кадровою службою відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права.

Слід зазначити, що серед суб'єктів подання декларації є також особи, для яких державний орган або орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи. Наприклад, депутати місцевих рад, серед яких є ті, для яких орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи або ж які є самозайнятими особами чи пенсіонерами.

Стосовно цих осіб правила подання декларацій передбачені частиною третьою статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», згідно з положеннями якої депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону, крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів

Крім цього, декларація за минулий рік заповнюється і подається в органи Міністерства доходів і зборів за місцем проживання, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (стаття 179 Податкового кодексу України).
Які строки подання Декларації?
Відповідно до вимог статті 12 Закону декларанти зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) Декларацію за минулий рік.

Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця посадової особи органу місцевого самоврядування, посадової особи юридичної особи публічного права до призначення або обрання на відповідну посаду подають Декларацію під час подання заяви про прийом на роботу або про участь у конкурсі на зайняття посади державного службовця.

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня.

Змінами до Закону, що набрали чинності 9 червня 2013 року, передбачено, що особи, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Як правило, така особа подає декларацію у день звільнення (припинення діяльності).

Особи, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою і в порядку, визначеними Законом. З метою забезпечення виконання вимоги цієї норми доцільно рекомендувати кадровим службам ознайомлювати під підпис вищезазначених осіб про те, вони у наступному році у порядку, визначеному цим Законом, повинні подати у кадрову службу заповнену декларацію за звітний період, тобто за увесь рік, у якому ці особи звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Які основні вимоги до заповнення Декларації?
Декларант заповнює Декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (позиції 1, 4), а також реєстрації місця проживання (позиція 2), дати народження членів сім’ї декларанта (позиція 4), місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (позиції 23–34) , є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають (частина друга статті 12 Закону).

У полі “перерахованого у гривні” у позиціях 21–22 і у полі “у тому числі за кордоном” у позиціях 45–64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції (пункт 10 Примітки до Декларації).

Слід звернути увагу, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, при поданні Декларації до місця проходження майбутньої роботи (служби) відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначає (пункт 1 Примітки до Декларації).

У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

Які відомості необхідно зазначати в першому розділі Декларації?
У Розділі І. “Загальні відомості” Декларації декларант відображає загальні відомості щодо себе та членів сім'ї. Зокрема:
у позиції 1 – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України декларанта (якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України – у декларації зазначається серія і номер паспорта громадянина України (пункт 3 Примітки до Декларації)).

У разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім'я, по батькові (пункт 3 Примітки до Декларації).

Відомості, що зазначаються у позиції 1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України), є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (частина друга статті 12 Закону);
у позиції 2 – відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси на кінець звітного періоду.

Цю позицію слід заповнювати на підставі паспортних даних про реєстрацію або тимчасову реєстрацію.

У разі якщо адреса місця проживання (реєстрації) декларанта змінилася (або зазнали зміни назва населеного пункту, вулиці та інші реквізити цієї позиції) і ці дані не відображено у паспорті декларанта, необхідно навести відомості щодо місця проживання декларанта станом на дату заповнення декларації (пункт 4 Примітки до Декларації).

Як зазначено у статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” [13]:

місце проживання – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік;

реєстрація – внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.

Відповідно до частини 1 статті 29 Цивільного Кодексу України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, де фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Відомості, що зазначаються у позиції 2 (місце проживання декларанта), є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (частина друга статті 12 Закону).
Що записувати у позиції 2 у випадку коли декларант зареєстрований за одною адресою, а фактично проживає за іншою?
У такому випадку слід зазначити дві адреси: адресу, за якою декларант зареєстрований; адресу, за якою фактично проживає.
у позиції 3 – займана декларантом посада на момент заповнення декларації або посада, на яку претендує декларант;
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації заповнення декларації
Районне управління юстиції надає методичні рекомендації та роз’яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Роз’яснення щодо відомостей, які необхідно зазначати в розділах Декларації

Закону №3206
Хоча більшість правил заповнення Декларації визначено примітками до неї, все ж виникають окремі питання, які потребують додаткових...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Доходи, витрати І зобов'язання фінансового характеру (далі Декларація). Метою зазначених рекомендацій є сприяння у дотриманні єдиного...

Витяг з Методичних рекомендації щодо заповнення декларації
Декларації, здійснюватиметься вказаним центральним органом виконавчої влади. Беручи до уваги, що вказане Національне агентство мало...

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно,...
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації не містять нових правових норм, які
Затвердити Методичні рекомендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення...
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Декларація, зокрема для державних службовців, є заповнення Декларації. При цьому щоразу виникає ряд питань, з якими до юристів та...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Яременко Сергій Петрович, магістр державного управління Лавренюк Юрій Федорович, магістр державного управління

Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи...
Втономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови з вимогами щодо заповнення Декларації...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Методичні матеріали щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Ршавська районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населенняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт