Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Пам’ятка для судді

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Пам’ятка для суддіДержавна податкова служба України

Державна податкова служба

у Вінницькій області
Відділ взаємодії із засобами масової інформації

та громадськістюПам’ятка

для судді

«Як заповнити податкову декларацію про майновий стан і доходи»

Вінниця 2012

Великий податок є пожертвування власності, принесене громадянином для користі і безпеки всього суспільства”. -

М. Орлов (1788-1842)
м.Вінниця , Лютий 2012р, Пам’ятка

Офіційний веб-сайт ДПС У: www.sta.gov.ua

Офіційний веб-сайт ДПС у Вінницькій області: www.vinsta.gov.ua
Телефон цілодобового сервісу під егідою Голови Державної податкової служби України Олександра Клименка „ПУЛЬС ПОДАТКОВОЇ” (044)284-00-07
Наклад 100 прим.

Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи судді

На підставі якого нормативно-правого акту суддя та кандидати на обрання суддею зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи?

Загальні положення статусу судді визначаються Законом України від 7 липня 2010 року №2453 „Про судоустрій і статус суддів”. Зокрема, статтею 54 даного закону, передбачено, що суддя зобов’язаний подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. У додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості і стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

Крім того, відповідно до п.7 частини четвертої статті 75 Закону №2453 для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подає довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Також слід зазначити, що пунктом 6 частини другої статті 29 Закону України від 15.01.1998р. №22/98 „Про Вищу раду юстиції” передбачено, що до подання Вищої ради юстиції про призначення громадянина України на посаду судді додається довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік кандидата на посаду судді.
За якою формою подається декларація про майновий стан і доходи?

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи та детальна інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 №1395 (із змінами та доповненнями), зареєстрованим в Мін’юсті України 27.12.2011р. №1532/20270.Така податкова декларація є уніфікованою та єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання. Наразі вона містить основний перелік доходів, що підлягають включенню до загального річного оподатковуваного доходу. Додатками до декларації також передбачено розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Слід зазначити, що саме за такою формою декларації з 1 січня 2012 року мають звітувати за місцем податкової адреси всі особи, уповноважені на виконання функцій держави, як за себе, так і за членів сім’ї. До таких осіб віднесено, зокрема, і суддів та кандидатів на обрання суддею.

При цьому, зазначені особи у випадках та обсягах, визначених законодавством, заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації без заповнення і подання декларації та додатків 1–6 до неї.

У разі, якщо такі особи також зобов’язані подати декларацію відповідно до вимог розділу ІV Податкового кодексу України, то вони крім додатку 7 також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.

Які основні вимоги до заповнення декларації та додатків до неї?

У декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка до неї не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Показники у розділах ІІ –VIII декларації та додатках до неї (крім додатка 7) проставляються у гривнях з копійками.

Показники у розділах II - VI додатка 7 до декларації заокруглюються до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.

Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
Як заповнюється суддею та кандидатом на обрання судді додаток 7 до декларації "Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру"?
У додатку 7 до декларації "Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру":

У рядку 1 вказуються прізвище, ім'я, по батькові декларанта (згідно з даними паспортного документа).

У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється

декларування, або у році, що настає за ним, декларант змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові).

У рядку 2 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У рядку 3 зазначаються відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У рядку 3 розділу I додатка 7 до декларації місце проживання платника податку, обов'язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України "Про судоустрій і статус суддів", заповнюється за його бажанням.

У рядку 4 зазначається займана декларантом посада, категорія посади.

У рядку 5 зазначається посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію.

У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.

У рядку 7 вказуються відомості щодо членів сім'ї декларанта (ступінь родинного зв'язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)).

Для визначення членів сім'ї осіб (крім народних депутатів України), необхідно керуватися Сімейним кодексом України.

У додатку 7 до декларації суддя вказує відомості стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

У розділі II А "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні" зазначається загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) у звітному році декларантом і членами його сім'ї доходу з джерел в Україні, а також загальні суми за кожним видом доходу згідно з наведеним у рядках 2 - 16 цього розділу переліком.

У розділах II Б "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом" та II В "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта" відображаються доходи декларанта і членів його сім'ї відповідно з джерел за межами України в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання доходу.

У розділі III "Відомості про нерухоме майно" зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Кожний об'єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни, населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

У розділі IV "Відомості про рухоме майно" зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року.

Кожний транспортний засіб відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна,

потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді .

У розділі V "Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи":

у рядку 1 зазначається сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного року;

у рядку 2 зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості;

у рядку 3 зазначається розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Рядки 1.1, 2.1, 3.1 розділу V А додатка 7 до декларації заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді .

У розділі VI "Відомості про зобов'язання фінансового характеру":

у рядку 1 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування;

у рядку 2 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне страхування;

у рядку 3 зазначається фактичний розмір коштів,сплачених протягом звітного року юридичним і фізичним особам за зобов'язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка 7 до декларації;

у рядку 4 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення основної суми позики (кредиту);

у рядку 5 зазначається сума сплачених протягом звітного

року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення суми процентів за цими позиками (кредитами);

рядок 6 „інші видатки, не зазначені у розділах III - V додатка 7 до декларації” заповнюють лише судді, якщо їх разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.
Заповнивши декларацію, не забудь поставити підпис, що інформація , наведена в додатку до декларації, є достовірною.
За якою формою та протягом якого часу видається довідка про подану декларацію органами ДПС?

Довідка про подану декларацію затверджена наказом Мінфіну України від 27.12.2011р. №1742, зареєстрованим в Мін’юсті України 29.12.2011р. №1571/20309. Така довідка видається органами ДПС протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви від платника податків.
Де можна отримати бланк декларації про майновий стан і доходи?

Згідно з абзацом восьмим пункту 179.9 статті 179 Податкового кодексу України бланки податкових декларацій

мають безоплатно надаватися органами ДПС платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

Крім того, форма декларації з додатками розміщена на офіційному веб-сайті ДПС України: www.sta.gov.ua та на веб-сайті ДПС у Вінницькій області: www.vinsta.gov.ua.
Де можна отримати роз’яснення щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи?
Згідно із п.179.10 ст.179 розділу ІУ ПКУ платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися з запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати роз’яснення щодо заповнення річної податкової декларації, а орган державної податкової служби зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Чи зобов’язані судді подавати ще одну декларацію по місцю служби?

Відповідно до статті 12 Закону України від 07.04.2011 р. №3206 «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачає, що з 1 січня 2012 року особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема, судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій) тощо зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати ще одну декларацію, але вже за місцем роботи (служби): декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, яка передбачена в даному Законі.

Особи, які не мають можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали таку декларацію із зазначених причин і звільняються з місця роботи, зобов'язані подати її до розірвання трудового договору.

Особа, яка претендує на зайняття вище перелічених посад, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку таку декларацію за минулий рік.

Виконай свій обов’язок – задекларуй доходи!


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна податкова служба україни
Державна податкова служба України надає Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового...

Державна податкова служба україни
...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

Скальна служба
Мар’їнська об’єднана державна податкова інспекція головного управління дфс у донецькій області

Державна податкова служба україни
Стосовно застосування деяких норм чинного законодавства України, які регулюють питання електронного декларування товарів, що ввозяться...

Державна податкова служба україни
Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового...

Дфс: Податкова звітність приймається та обробляється у встановленому порядку
Враховуючи появу останнім часом у змі інформації щодо проблем з поданням податкової звітності, Державна фіскальна служба України...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Про розгляд листа
Державна податкова служба України розглянула питання учасників 5-го щорічного Всеукраїнського бухгалтерського конгресу щодо порядку...

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
«Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо питань, пов'язаних з вивезенням в митному режимі експорту...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення [ ] щодо заповнення у податковій накладній обов'язкового реквізиту "код товару...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування пдв операції із внесення фізичною особою рухомого...

На зайняття вакантної посади
...

З в І т про діяльність Інституту педагогічної освіти І освіти дорослих...
Х. зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю

Державна фіскальна служба україни лист
Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року №71-vііі "Про внесення змін до Податкового...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт