Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»

Про деякі аспекти щодо заповнення декларації

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами
Актуальною темою дня для осіб, які відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ( надалі Закон) подають декларацію про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру (надалі Декларація), зокрема для державних службовців, є заповнення Декларації. При цьому щоразу виникає ряд питань, з якими до юристів та кадровиків звертаються найчастіше. Пропонуємо до уваги роз’яснення деяких аспектів щодо заповнення Декларації.
Де брати бланки Декларації?

Бланки Декларації виготовляються особами, які відповідно до Закону заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок; зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності (постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.12 № 64 ).
Як правильно вказати місце проживання?

У позиції 2 розділу І Декларації вказуємо відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси на кінець звітного періоду.

Цю позицію слід заповнювати на підставі паспортних даних про реєстрацію або тимчасову реєстрацію.

У разі якщо адреса місця проживання (реєстрації) декларанта змінилася (або зазнали зміни назва населеного пункту, вулиці та інші реквізити цієї позиції) і ці дані не відображено у паспорті декларанта, необхідно навести відомості щодо місця проживання декларанта станом на дату заповнення декларації (пункт 4 Примітки до Декларації).

Як зазначено у статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»:

місце проживання – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік;

реєстрація – внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.

Відповідно до частини 1 статті 29 Цивільного Кодексу України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, де фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.
Що слід записувати у випадку коли декларант зареєстрований за однією адресою, а фактично проживає за іншою?

У такому випадку слід зазначити дві адреси: адресу, за якою декларант зареєстрований; адресу, за якою фактично проживає.
Відомості про кого із членів сім’ї вносимо до декларації?

Відповідно до статті 1 Закону членами сім’ї є особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Слід підкреслити, що поняття член сім’ї декларанта може бути застосовано лише за умови сукупності обов’язкових ознак: 1) спільне проживання; 2) пов’язаність спільним побутом; 3) наявність взаємних прав та обов’язків із декларантом.
Чи потрібно вказувати в Декларації відомості стосовно батьків державного службовця, які проживають разом з ним, та дорослих дітей, які проживають окремо?

У Декларації зазначаються відомості тільки щодо членів сім’ї декларанта.

Відповідно до статті 1 Закону членами сім'ї є особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Водночас, відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. При цьому відповідно до статті 6 Сімейного кодексу правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, тобто до досягнення вісімнадцяти років.

Тому, при заповненні Декларації відомості про майно дорослих дітей (батьків) декларанта зазначаються у випадках, коли дорослі діти (батьки):

- перебувають під опікою або піклуванням декларанта;

- спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки з декларантом (тобто наявність у них спільних з декларантом витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин).

Відповідно до частини 1 статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, де фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна (стаття 29 Цивільного кодексу України).

Загальні відомості про цих осіб, (ступінь родинного зв'язку, прізвище, ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України) необхідно зазначити у позиції 4 розділу І Декларації.
Що робити державному службовцю, якщо члени його сім’ї відмовляються подавати інформацію про свої доходи?

Згідно з Законом державні службовці зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) повні й правдиві відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за звітний рік за встановленою формою щодо себе та членів своєї сім’ї.

Якщо один із членів сім’ї державного службовця відмовляється подавати відомості про свої доходи у звітному році (наприклад, один із подружжя після розлучення), державний службовець повинен звернутися до свого керівника та пояснити ситуацію.

Якщо наявна інформація про місце роботи того, хто відмовляється добровільно подавати свої відомості, установа, в якій працює державний службовець, може направити за місцем роботи такого члена сім’ї офіційний запит на отримання даних про доходи.

Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу сім’ю складають особи, які, зокрема, мають взаємні права та обов’язки, тому надання декларанту членами сім’ї відомостей, передбачених Декларацією, є їх прямим обов’язком.

У разі ненадання декларанту членами сім’ї відомостей, передбачених Декларацією, декларант у відповідному полі може поставити прочерк або, зокрема, зазначити «відомості не надано».
Що саме заноситься у позиції 20 розділу ІІ Декларації як інші доходи?

У позиції 20 розділу ІІ Деклараціїінші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19), такими видами доходів можуть бути:

пенсійні виплати, отримані декларантом (членами сім’ї декларанта);

позики (кредити), отримані декларантом (членами сім’ї декларанта) від фінансових установ (банку, кредитної спілки, лізингової компанії, ломбарду, страхової компанії тощо);

допомога по догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років;

допомога по догляду за хворою дитиною або за хворим членом сім'ї;

допомога на протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; санаторно-курортне лікування;

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, оплата путівок до дитячих оздоровчих закладів);

надання соціальних послуг (у тому числі у позашкільній роботі з дітьми);

суми відшкодувань за майнову або моральну шкоду, отримані декларантом (членами сім’ї декларанта) за рішенням суду.
Чи треба зазначити у Декларації і в якій позиції відомості про суми коштів, які зберігаються у декларанта або членів його сім’ї на рахунках в Ощадбанку України за ощадними книжками СРСР?

Так. Такі відомості декларант зазначає у 45 позиції, щодо членів своєї сім’ї – у 51 позиції Розділу V Декларації. Тут же зазначається загальна сума грошових коштів на рахунках декларанта (ощадних, депозитних, поточних, анонімних) у банках та інших фінансових установах. При цьому назва банку (установи), його адреса та види і номери рахунків (вкладів) не зазначаються.
Де зберігаються Декларації і як можуть використовуватися зазначені у Декларації відомості?

Декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в особових справах осіб-декларантів і є документами для службового користування, що зберігаються у відповідно обладнаному приміщенні.

Відомості, що містяться в декларації, є конфіденційною інформацією.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у Деклараціях, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог, встановлених законом. Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16. Відповідно до Порядку відомості, зазначені у деклараціях осіб, перелічених у частині другій статті 12 Закону, а також осіб, які претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах влади або посади державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування першої чи другої категорії, надаються у разі надходження відповідного запиту в порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відомості, зазначені у деклараціях інших осіб, надаються з дотриманням установлених законом вимог:

спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, досудове слідство, судам – у разі надходження відповідного запиту, оформленого згідно із законодавством;

комісії з проведення службового розслідування – у разі проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Яка передбачена відповідальність за порушення державним службовцем вимог фінансового контролю, а саме за неподання, несвоєчасне подання Декларації або подання недостовірних відомостей у Декларації?

За порушення державним службовцем вимог фінансового контролю главою 13-А «Адміністративні корупційні правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема:

стаття 172-6 передбачає, що неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною другою зазначеної статті передбачена відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента у вигляді накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, неподання, несвоєчасне подання Декларації або подання недостовірних у відомостей у Декларації може розглядатися як порушення Присяги державного службовця (стаття 17 Закону України «Про державну службу»), що може бути підставою для припинення державної служби відповідно до пункту 6 статті 30 Закону України «Про державну службу» (для посадових осіб місцевого самоврядування – статті 11 та 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» відповідно).

Відповідальність членів сім’ї декларанта за надання неповної інформації про свої доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру або відмову у її наданні такої інформації чинним законодавством не передбачена.
І насамкінець – важливо!

У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції» від 7 квітня 2011 року №3206-vi

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інформація про стан роботи з питань запобігання та протидії корупції...
України від 21 жовтня 2011 року №1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», від 5 жовтня 2011 року №964/2011...

До засідання колегії відділу освіти
Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в І півріччі 2013 року

Рішення від 24. 02. 2016 №41
Про стан дотримання у виконавчих органах Святогірської міської ради Законів України "Про засади запобігання І протидії корупції",...

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Методичні рекомендації на тему
Декларування доходів, витрат І зобов’язань фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання І протидії...

Проблемні питання правового захисту діяльності приватного нотаріуса...
Набрав чинності Закон України «Про засади запобігання І протидію корупції» від 07. 04. 2011 №3206-vі, згідно з підпунктом «б» п....

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

Закону України «Про запобігання корупції»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення...

Закону України «Про запобігання корупції»
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №3 роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про...

Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Затверджую голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Прес-служба конституційного суду україни
Рішення у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)...

Про державну службу”, “Про засади запобігання І протидії корупції...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт