Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План загальні положення. Порядок прийняття декларації до митного оформлення. Дії посадової особи митного органу при внесенні до декларації відомостей, що належать до компетенції митних органів

План загальні положення. Порядок прийняття декларації до митного оформлення. Дії посадової особи митного органу при внесенні до декларації відомостей, що належать до компетенції митних органів

Тези лекції: Порядок заповнення митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Оформлення несупроводжуваного багажу

ПЛАН

1.Загальні положення.

2.Порядок прийняття декларації до митного оформлення.

3. Дії посадової особи митного органу при внесенні до декларації відомостей, що належать до компетенції митних органів.

4.Особливості заповнення та використання декларації при митному оформленні товарів, що переміщуються і НСБ (БВГ).

5.Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів.ЛІТЕРАТУРА
1. Митний Кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.

2.Закон України від 21.01.1994 року № 3857-ХІІ „ Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України ”.

3.Закон України від 07.06.2001 року № 2491-ІІІ ” Про імміграцію ”.

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 року № 1983 „ Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання ”.

5.Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 431 « Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності».

6.Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій».

7.Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 N 614 «Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності».


1.Загальні положення

Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, затверджено Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності.

Порядок визначає правила заповнення, подання та використання митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, під час здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються ними через митний кордон України в ручній поклажі, супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажному відправленні та підлягають письмовому декларуванню в порядку, передбаченому для громадян.

Терміни і поняття:

громадяни - фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства;

дозвіл митного органу - надання особі митним органом усно, письмово (паперовим або електронним документом) чи шляхом проставляння відбитка особистої номерної печатки на супровідних документах (деклараціях, відомостях) права на вчинення певних дій;

митна процедура - зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання;

митне оформлення - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку;

митні правила - встановлений митним Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем, або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом та іншими законами України;

багаж, що відстав від громадянина (далі - БВГ), - супроводжуваний багаж або його частина, що:

на момент здійснення громадянином декларування товарів не прибув у пункт призначення;

прибув у пункт призначення, але не був отриманий громадянином з будь-яких причин;

митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, - письмова заява громадянина або уповноваженої особи, що подається митному органу та містить відомості щодо товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України (надходять на адресу громадян або відправляються громадянами), необхідна для їх митного контролю та митного оформлення;

товаросупровідні документи - документи, що прямують разом з товарами, що переміщуються через митний кордон України, та містять дані про ці товари;

митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи;

особи - юридичні та фізичні особи;

фізичні особи: іноземці та особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

несупроводжуваний багаж - товари, що відправляються їх власниками - громадянами з оформленням багажних або інших перевізних документів та переміщуються через митний кордон України окремо від цих громадян;

особи - юридичні та фізичні особи;

особисті речі - товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових та експрес-відправленнях і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам;

постійне місце проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цим громадянином службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом);

припаси:

товари, призначені для споживання пасажирами та членами екіпажів (бригад) на борту транспортних засобів, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;

товари, необхідні для експлуатації і технічного обслуговування транспортних засобів на шляху прямування та у пунктах проміжних стоянок чи зупинок (у тому числі пально-мастильні матеріали), крім запасних частин та устаткування, які знаходяться у транспортних засобах на момент прибуття на митну територію України або доставляються на них під час перебування на цій території;

товари, які призначаються для продажу на винос пасажирам та членам екіпажів (бригад) транспортних засобів і знаходяться у цих транспортних засобах на момент прибуття на митну територію України або доставляються на них під час перебування на цій території;

ручна поклажа - товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України разом з цими громадянами або уповноваженими ними особами без оформлення багажних чи інших перевізних документів;

супроводжуваний багаж - товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з оформленням багажних або інших перевізних документів;

товари - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі;

транспортні засоби особистого користування - наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, плавучі засоби та повітряні судна, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного

уповноважена особа (представник) - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого декларантом, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з проведенням митних формальностей, щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта.

Декларація заповнюється власноручно громадянином, який досяг 16-річного віку, або уповноваженою ним особою і засвідчується його особистим підписом до пред'явлення товарів для митного контролю. Відомості про товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не досягли 16-річного віку та/або є недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена, зазначаються в деклараціях осіб, що їх супроводжують. При декларуванні товарів уповноваженою особою у верхньому лівому куті лицьового та/або зворотного боку декларації вчиняється запис "За дорученням" і зазначаються реквізити нотаріально посвідченого доручення (дата, серія та номер бланка (за наявності)), а також прізвище, ім'я, по батькові та серія і номер паспорта довірителя.

Крім виключних випадків декларація заповнюється в одному примірнику.

Відомості зазначаються громадянином українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування.

Пункти та підпункти декларації, що потребують відповіді "Так" чи "Ні", заповнюються шляхом проставлення X-подібної позначки у відповідній рамці. При проставленні відмітки в рамці "Так" уносяться необхідні дані до полів (таблиць), які деталізують відповідний пункт декларації.

Відомості, що не вмістилися на одному бланку декларації (основному аркуші), зазначаються громадянином на окремих бланках декларації (додаткових аркушах), у яких повторюються відомості пункту 1, а пункти (підпункти), що не використовуються, перекреслюються Z-подібною лінією. При цьому у верхньому правому куті лицьового боку кожного додаткового аркуша декларації громадянином учиняється запис "Додатковий аркуш".

Заповнені додаткові аркуші є невід'ємною частиною декларації.

Посадові особи митних органів не мають права заповнювати декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в декларації, за винятком унесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

2.Порядок прийняття декларації до митного оформлення

Декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

 • заповнення декларації, форма якої відрізняється від установленої;

 • заповнення декларації з порушенням вимог встановленого Порядку;

 • заповнення декларації олівцем;

 • заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

В таких випадках громадянином або уповноваженою особою заповнюється нова декларація.

Разом з декларацією для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування товару, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури, подаються такі документи:

 • документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи:

 • паспорт або інший документ громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України. Громадянин або уповноважена особа, який (яка) не виїжджав(ла) за кордон, може подавати паспорт громадянина України;

 • документи, що підтверджують громадянство (підданство) громадянина;

 • документи, що підтверджують країну постійного проживання громадянина (з відповідними відмітками);

 • товарні чеки, ярлики, рахунки тощо, які можна ідентифікувати з наявними товарами, або інший документ, який підтверджує вартість товару (за наявності);

 • товарно-транспортні документи на перевезення товарів: залізнична накладна (УМВС/СМГС, ЦІМ/СІМ, ЦІМ/УМВС (СІМ/SMGS, ЦИМ/СМГС), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading), автомобільна накладна (CMR), багажні документи тощо (за наявності);

 • документи, що підтверджують право на застосування звільнення від оподаткування (за наявності);

 • документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України (у випадках, установлених законодавством);

 • документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням товарів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами (за наявності);

 • документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб особистого користування;

 • зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення або транзит товарів;

 • документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків (фінансових установ) (у випадках, установлених законодавством).

З моменту прийняття декларації посадовою особою митного органу для оформлення вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а громадянин або уповноважена особа несе відповідальність за подання недостовірних відомостей, наведених у цій декларації.

Факт здійснення передбачених законодавством видів контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, у встановлених законодавством України випадках засвідчується шляхом проставлення посадовими особами органів контролю відміток (штампів, печаток) про результати контролю у поданих товаросупровідних документах або в декларації.

Документи або їх копії (у встановлених законодавством випадках тільки оригінали документів), що подані для митного оформлення товарів і є підставою для їх пропуску через митний кордон України та митного оформлення, залишаються у справах митного органу. Будь-які документи або їх копії, що залишаються у справах митного органу, повинні бути засвідчені особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.

Декларація, оформлена посадовою особою митного органу, передається громадянину або уповноваженій особі.

3. Дії посадової особи митного органу при внесенні до декларації відомостей, що належать до компетенції митних органів


 • При прийнятті декларації до оформлення посадова особа митного органу перевіряє:

 • відповідність заповненої декларації установленій формі;

 • повноту та правильність заповнення декларації;

 • відповідність даних, зазначених у декларації, відомостям, що містяться у поданих разом з декларацією документах.

Посадова особа митного органу обводить зазначені дані суцільною лінією, яка унеможливлює внесення будь-яких доповнень, та перекреслює незаповнені рядки.

Після цього посадовою особою митного органу в графі "Для службових позначок" або на вільному верхньому полі лицьового або зворотного боку аркуша декларації проставляються відбиток штампа "Під митним контролем", час прийняття декларації до оформлення та підпис цієї посадової особи митного органу, чим засвідчується прийняття декларації до митного оформлення.

Графа "Для службових позначок" заповнюється посадовою особою митного органу. У графі "Для службових позначок" посадовою особою митного органу зазначаються відомості про:

 • валютні цінності (словами):

 • пропущені через митний кордон України, у тому числі на підставі поданих митному органу документів;

 • не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених законодавством заборон або обмежень;

 • номер уніфікованої митної квитанції МД-1, якщо вона оформлювалася;

 • фактурну вартість товарів, пропущених на підставі поданої декларації зі сплатою або без сплати митних платежів (за наявності НСБ або БВГ);

 • товари, не пропущені через митний кордон України внаслідок заборон чи обмежень або у зв'язку з несплатою митних платежів, із зазначенням номера уніфікованої митної квитанції МД-1 про прийняття цих товарів на склад митного органу та номера картки відмови в прийнятті митної декларації;

 • кількість додаткових аркушів декларації (за їх наявності);

 • товари, вилучені за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику, та реквізити документа, за яким товари вилучалися;

 • інші відомості, що є суттєвими при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів.

Відомості, що не вмістилися на основному бланку декларації, зазначаються посадовою особою митного органу на додаткових бланках декларації. Завершення митного оформлення товарів, зазначених у декларації, засвідчується посадовою особою митного органу шляхом проставлення свого підпису, часу завершення митного оформлення та відбитка особистої номерної печатки в графі "Для службових позначок" декларації.

Додаткові аркуші декларації оформлюються таким самим чином, що й основний аркуш.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 431

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
для письмового декларування товарів, що переміщуються через
митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших
потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності
Заповнюється кожною особою, яка досягла 16-річного віку

П
Х
отрібна відповідь позначається у відповідній рамці знаком 

Зберігається на весь період тимчасового в’їзду/виїзду і пред’являється митним органам під час повернення громадянина. У разі втрати не поновлюється


в’їзд виїзд
1. Відомості про особу

________________________________________________________________________ прізвище ім’я по батькові

______________________________________________________________________________________________

      країна постійного проживання       громадянство/підданство           документ, що посвідчує особу

_____________________________________________    _______________________________________________

з якої країни прибув (зазначається країна відправлення) до якої країни прямує (зазначається країна призначення)


Зі мною прямують неповнолітні діти Кількість ______________

Так  Ні

2. Відомості про спосіб переміщення товарів

2.1. Супроводжуваний багаж,       2.2. Несупроводжуваний багаж    2.3. Вантажне відправлення

р


учна поклажа

Так Ні Так  Ні      Так    Ні

Кількість місць _________________ Кількість місць ___________________ Кількість місць _____

3. Відомості про наявність товарів

3

.1. Відомості про валюту України та іноземну валюту готівкою,

платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали

Так Ні

Найменування валютних цінностей

Сума/кількість

цифрами

словами
3.2. Транспортний засіб особистого користування

Марка __________________ Рік випуску _____________ Об’єм двигуна (куб. сантиметрів) _____________

Кузов № (ідентифікаційний номер) ___________________

М


ета переміщення: тимчасове ввезення транзит зворотне вивезення

3.3. Товари, переміщення яких через державний кордон України обмежено (здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади) або заборонено

                                                                                                                          Так  Ні
Зворотний бік
4. Відомості про товари, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню митними платежами, товари, переміщення яких через державний кордон України заборонено або здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади, та інші товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина або на вимогу митного органу


Порядковий номер

Найменування та інші характерні ознаки товару, номер і дата видачі дозвільного документа та орган, що його видав

Вага/кількість

Вартість у валюті України або в євро

цифрами

словами


Загальна вага/кількість та вартість (усього):Мені відомо, що повідомлення у митній декларації недостовірних відомостей тягне за собою відповідальність згідно із законом.
“___”______________ р. Особистий підпис ______________________
Для службових позначок  ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

МП ________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Особливості заповнення та використання декларації при митному оформленні товарів, що переміщуються і НСБ (БВГ)


Громадянин - власник НСБ (БВГ) при в'їзді в Україну повинен заявити в декларації, яка заповнюється ним у пункті пропуску через митний кордон України в одному примірнику, відомості про наявність НСБ (БВГ) і про кількість його місць.

Оформлена належним чином декларація передається власнику НСБ (БВГ).

При отриманні НСБ (БВГ) громадянин - власник НСБ (БВГ) або уповноважена особа подає посадовій особі митного органу декларацію, оформлену в пункті пропуску через митний кордон України, та у випадках, встановлених законодавством, декларацію, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ).

Декларація на товари, що переміщуються через митний кордон України у НСБ, заповнюється громадянином - власником НСБ у двох примірниках.

Після завершення митного оформлення декларація, оформлена в пункті пропуску через митний кордон України, оформлена декларація, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України у БВГ, і один примірник оформленої декларації, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України у НСБ, передаються громадянину або уповноваженій особі.

Копія декларації, оформленої в пункті пропуску, і другий примірник оформленої декларації, у якій задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон у НСБ, залишаються у справах митного органу.

При відправленні НСБ за межі України громадянин - власник НСБ або уповноважена особа заповнює декларацію у двох примірниках, у кожному з яких зазначає відомості про товари, що містяться у НСБ.

Після завершення митного оформлення товарів у НСБ перший примірник оформленої декларації залишається у справах митного органу, другий примірник додається до товаросупровідних документів на НСБ.

При складанні протоколу про порушення митних правил декларація громадянина долучається до матеріалів справи про порушення митних правил.

Копія долученої до матеріалів справи про порушення митних правил декларації, завірена підписом та відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, видається громадянину.

У разі прийняття громадянином рішення про повернення в іншу державу товарів, не пропущених через митний кордон України при їх увезенні, громадянин або уповноважена особа при виїзді з митної території України заповнює два примірники декларації на вивезення таких товарів і подає декларацію, заповнену при їх увезенні (у разі якщо така декларація заповнювалася). Після завершення митного оформлення товарів для вивезення один примірник декларації з відмітками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення передається громадянину або уповноваженій особі, другий примірник декларації разом з декларацією, заповненою при ввезенні товарів (у разі якщо така декларація заповнювалася), залишається у справах митного органу.

Після завершення митного оформлення товарів, що були придбані на території України громадянами-нерезидентами, загальна фактурна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами в Україну, копія декларації, у якій задекларовані товари, що вивозяться за межі митної території України, залишається у справах митного органу. Разом з копією оформленої декларації у справах митного органу залишається декларація, в якій задекларовано суму іноземної валюти, що перевищує встановлену Національним банком граничну суму валютних цінностей, що не підлягає письмовому декларуванню, яка ввозилась на митну територію України та є підставою для вивезення придбаних товарів.

5.Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів.


Митне оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України. Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами (крім товарів, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та у вантажних відправленнях, а також товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації), здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України. Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, здійснюється в митних органах за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян, у місці кінцевого призначення транспортного засобу, що здійснював перевезення цих товарів, або, за заявою громадянина, - у пунктах пропуску через державний кордон України.

Оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України

Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів.

При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

Особа, яка декларує товари, вправі довести достовірність відомостей, представлених для визначення їх фактурної вартості.

У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів митні органи визначають їх вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари.поділитися в соціальних мережахСхожі:

На Тернопільщині з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 100 тис грн
При здійсненні митного оформлення товарів учасники зовнішньоекономічної діяльності, як правило, зобов’язані сплачувати митні платежі....

Реферат з дисципліни: «Митне регулювання»
України тощо, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, І застосовується відповідно до актів...

Скарга на неправомірні дії посадової особи (органу державної влади)
Процесуальний порядок вирішення справ з приводу скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи...

План Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що...
Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів

Електронна пошта держмитслужби україни державна митна служба україни...
З метою попереднього ознайомлення направляємо розроблені відповідно до Митного кодексу України проекти наказів Міністерства фінансів...

Вступ 3
Основні напрямки підвищення організації митного оформлення І митного контролю лізингової продукції 61

План Загальні положення. Заповнення мд на бланку єдиного адміністративного...
Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 05. 2012 р. №450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій»

З початку року зафіксовано понад 2 тис випадків призупинення митного...
Протягом січня-березня поточного року митниками зафіксовано 2157 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні...

Особливостi заповнення й оформлення пдг на транспортнi засоби, що...
Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Специфікація форматів електронних повідомлень автоматизованої системи...
Департаментом митних інформаційних технологій та статистики в єаіс держмитслужби розуміється певна формалізована структура файла...

До Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення...
Найменування предмета, його відмітні ознаки (кількість та тип носіїв – дискети, диски, аудіо та відео стрічки)

План-конспект заповнення електронної декларації про доходи форма декларації складається з
Законом для подання тієї чи іншої декларації. Внесені відомості зберігаються як чернетка декларації. Заповнювати форму можна незалежно...

2. Нарахування митних зборів та порядок заповнення вмд
Митні збори, які нараховуються за вантажною митною декларацією (далі — митні збори), справляються при кожному здійсненні митного...

Методичні рекомендації по заповненню декларації про майно, доходи,...
Методичні рекомендації розраховані для використання у роботі посадовими особами Харківської міської ради, кандидатами на зайняття...

Безалкогольне пиво акцизним податком не оподатковується
Декларації акцизного податку та порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №14...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт