Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки

Методичні вказівки

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

ІМЕНІ М. В. ГОГОЛЯ

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»

(назва дисципліни)

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»_____________

(шифр і назва галузі знань)

Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»____________________

(шифр і назва спеціальності)Миргород

2014

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» складені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста і програми навчальної дисципліни спеціальності: 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Укладач: ________ В.І.Гончаренко, викладач___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище, посада, кваліфікаційна категорія (вчений ступінь), педагогічне (вчене) звання)

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін
Протокол № ______ від «___» ______________20___ року
Голова циклової комісії

фінансово-економічних дисциплін _________ О.М. Борсук

(підпис) (ініціали, прізвище)

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою програмою навчальної дисципліни для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Організація бухгалтерського обліку у комерційних банках

2

2

План рахунків і фінансова звітність комерційних банків

2

3

Основні види фінансової звітності комерційних банків

3

4

Облік власного капіталу

2

5

Організація касової роботи у комерційних банках

3

6

Облік касових операцій

3

7

Облік розрахункових операцій

2

8

Облік депозитних операцій

2

9

Облік депозитних операцій у міжбанківській сфері

2

10

Поняття банківського кредиту

2

11

Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

3

12

Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій

2

13

Облік лізингових операцій

2

14

Валютні операції комерційних банків

2

15

Облік безготівкових міжнародних розрахунків

4

16

Особливості обліку операцій в іноземній валюті

2

17

Характеристика цінних паперів

3

18

Облік цінних паперів

2

19

Облік інвестицій банку

3

20

Характеритика основних засобів і нематеріальних активів

3

21

Облік основних засобів і нематеріальних активів

4

22

Порядок нарахування і обліку амортизації та облік вибуття основних засобів та нематеріальних активів

3

23

Облік податкових розрахунків комерційних банків України

3

24

Характеристика доходів і витрат банків

3

25

Облік доходів, витрат та фінансового результату банку

2

26

Звітність комерційних банків

3

27

Характеристика основних форм банківської фінансової звітності

3

28

Особливості складання консолідованої фінансової звітності банками України

2

 

Разом

72

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Відповідно до тематичного плану дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» окремі питання тем програми розглядаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у декількох напрямках:

 • з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних занять. При цьому особливу увагу слід зосередити на більш детальному вивченні законодавчого та інструктивного матеріалу;

 • з питань тем дисципліни, які повністю виносяться на самостійне вивчення;

 • з питань дисципліни, які сприяють розвитку аналітичних здібностей, творчого мислення студентів і поглибленню їх теоретичних знань.

Основними цілями самостійної роботи є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим учбовим матеріалом.

При самостійному опрацюванні матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:

  1. Прочитати питання для самостійного вивчення;

  2. Уважно ознайомитися зі змістом методичних рекомендацій до самостійної роботи та опрацювати рекомендовану літературу;

  3. Здійснити, за потребою, пошук додаткової інформації;

  4. Законспектувати питання, які виносяться на самостійне опрацювання, дати письмову відповідь на завдання для самоконтролю знань, використовуючи методичні рекомендації до вивчення теми та рекомендовану літературу;

  5. Здійснити виконання ситуаційних вправ та розв’язування задач за темою (якщо вони наведені).


Результати виконання самостійної роботи записуються у зошиті для самостійної роботи, який перевіряється викладачем після вивчення кожної теми. Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів, підлягає обов’язковому поточному та підсумковому семестровому контролю (на заліку).
Тема 1. Організація бухгалтерського обліку у комерційних банках
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи...
Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради ну «ЛП» нн іппт протокол № від

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні вказівки підготували співробітники кафедри токсикологічної І неорганічної хімії здму

Методичні вказівки з дисципліни „
Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір. Методичні вказівки з дисципліни: „Інтелектуальна власність”...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг з бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” /...

С. М. Шуляренко програма І методичні вказівки
Програма І методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік І...

Методичні вказівки з дисципліни “Перекладацька практика” для студентів...
Методичні вказівки “Перекладацька практика” / укладачі : І. К. Кобякова, Г. В. Чуланова, А. Д. Чепелюк. – Суми : Сумський державний...

Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання І напряму підготовки 050903Телекомунікації,...

В. В. Димченко Методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів денної форми навчання спеціальності...

Комплексні методичні вказівки
Комплексні методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів спеціальності 509 «Облік І аудит» / О. М....

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад проф. В. А. Вергун, доц....

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г. С. Зайцева, В. В. Захлєбаєва....

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг зі спеціальності” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” / Уклад.:...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності...

Методичні вказівки до практичних занять з фізики
Методичні вказівки до практичних занять з Фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів – заочників інженерно – технічних спеціальностей...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

І. В. Христофорова завдання та методичні вказівки
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт