Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконавчого комітету

Рішення виконавчого комітетуЗатверджено

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 18.04.2016 № 82


Порядок

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Калуської міської ради
1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

1.2. Він встановлює порядок оформлення, розгляду та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради, які мають право складати адміністративні протоколи за статтями 197, 198 КУпАП, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення у вигляді попередження за цими статтями.

1.3. Особами, до яких застосовуються адміністративні стягнення за статтями 197 – 198 КУпАП, є громадяни України, яким виповнилося 16 років, батьки або інші законні представники новонародженої дитини, які порушили вимоги статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; громадяни України, які порушили вимоги статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», або допустили умисне зіпсуття паспорта громадянина України чи його недбале зберігання, що спричинило його втрату.

1.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протокол про адміністративне правопорушення складається окремо щодо кожного вчиненого правопорушення.
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

2.1. Уповноваженими посадовими особами, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є адміністратори Центру надання адміністративних послуг та начальник Центру надання адміністративних послуг. Уповноважені посадові особи складають протокол при виявленні адміністративних правопорушень, передбаченими статтями 197 - 198 КУпАП, згідно з формою (додатку 1 до Порядку).

2.2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 КУпАП, складаються адміністраторами ЦНАП у випадках:

якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається;

якщо особа, яка допустила адміністративне правопорушення, перебуває у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років;

якщо під час виявлення правопорушення адміністратором ЦНАП буде встановлено, що порушення допущено особою повторно протягом року з моменту, коли дану особу було піддано адміністративному стягненню за таке порушення. Повторність правопорушення встановлюється адміністратором ЦНАП за даними реєстру матеріалів про адміністративні правопорушення.

2.3. Протокол складається: на бланку, який містить серію та номер, наскрізну нумерацію в межах Центру надання адміністративних послуг; у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності; державною мовою; заповнюється кульковою ручкою темного кольору, розбірливим почерком.

2.4. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

2.5. У разі відсутності в особи, стосовно якої складається протокол, паспортного документа у відповідній графі вказуються реквізити паспортного документа за даними органу реєстрації.

2.6. Особі, стосовно якої складається протокол, пропонується надати по суті вчиненого правопорушення письмове пояснення, яке заноситься до протоколу і підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

2.7. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, стосовно якої складається протокол, а також свідками, перекладачем за умови їх наявності, а також скріплюється іменним штампом адміністратора.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол, від його підписання уповноважена посадова особа робить про це відповідну відмітку у протоколі.

Особа, стосовно якої складається протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо його змісту, а також пояснення щодо причин відмови від його підписання.

2.8. У протоколі не допускаються виправлення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено.

2.9. До протоколу долучаються матеріали з достовірною інформацією, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (заяви, пояснення: посадових осіб; осіб, стосовно яких складено протокол; свідків, якщо вони є; засвідченні копії документів, інші документи.

2.10. Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення адміністратором ЦНАП особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, протокол про адміністративне правопорушення, у відповідності до ст. 258 КУпАП не складається.

3. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

3.1. Розглядати справи про адміністративне правопорушення у сфері проживання без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації місця проживання перебування, умисне зіпсуття паспорта чи втрата з необережності паспорта громадянина України та накладати адміністративне стягнення відповідно до статті 219 КУпАП мають право адміністратори (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг) та виконавчий комітет Калуської міської ради у разі накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

3.2. Відповідно до статті 221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями).

Уповноважена посадова особа, яка склала протокол та інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення у сфері реєстрації фізичних осіб, формує матеріали у справу про адміністративні правопорушення, яка оформляється в порядку, передбаченому розділом 6 цього Порядку, і разом із супровідним листом надсилає до відповідного міськрайонного суду (судді) за місцем учинення правопорушення.

3.3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 197 КУпАП та статтею 198 КУпАП (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), розглядаються адміністраторами ЦНАП в день виявлення правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 197 КУпАП та статтею 198 КУпАП (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу), розглядаються Виконавчим комітетом Калуської міської ради у порядку та строки, визначені КУпАП.

3.4. Інформація про час, дату та місце розгляду справи щодо особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, зазначається у протоколі або вручається чи надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням.

3.5. Уповноважена посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення має з'ясувати такі питання:

- чи належить до її компетенції розгляд цієї справи;

- чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи (за їх наявності);

- чи сповіщено осіб, які братимуть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката.

3.6. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, стосовно якої складено протокол.

За відсутності особи, стосовно якої складено протокол, справа розглядається лише у випадку наявності відомостей про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи при відсутності вмотивованих клопотань про відкладення розгляду справи або якщо цією особою надано згоду на розгляд справи без її участі.

3.7. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка розглядає цю справу. Уповноважена посадова особа, яка розглядає справу, оголошує про те, яка справа розглядається, хто притягається до адміністративної відповідальності, а також роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки та оголошує протокол про адміністративне правопорушення.

3.8. При розгляді справи про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа з'ясовує такі обставини: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.10. Уповноважена посадова особа, яка виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП).

3.11. Під час розгляду кількох справ про вчинення адміністративних правопорушень однією особою стягнення накладається відповідно до статті 36 КУпАП.

3.12. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.

3.13. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, установлених КУпАП. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
4. Порядок оформлення постанови у справі про адміністративне правопорушення.

4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа виносить постанову у справі відповідно до статті 283 КУпАП.

4.2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглядала справу.

4.3. Відповідно до статті 284 КУпАП у справі про адміністративне правопорушення виноситься одна з таких постанов:

- про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);

- про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

4.4. Відповідно до статті 26 КУпАП можливе застосування попередження як заходу адміністративного стягнення, про що зазначається у постанові про накладення адміністративного стягнення (додаток 2).

4.5. Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

4.6. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений(а) розглядати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням (стаття 22 КУпАП).

4.7. Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення виноситься у випадках, визначених статтею 247 КУпАП обставин:

- відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

- недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

- неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

- вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

- видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

- скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

- закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП ;

- наявність по тому самому факту стосовно особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особи в кримінальному провадженні за цим фактом;

- смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження в справі.

4.8. Оголошення постанови у справі про адміністративне правопорушення і вручення її копії здійснюються відповідно до статті 285 КУпАП.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

Копія постанови вручається під підпис або протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено, поштою рекомендованим листом з повідомленням.

У випадку наявності потерпілого (на його прохання) копія постанови в той самий строк вручається або надсилається йому.

У разі якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

4.9. Постанова адміністратора ЦНАП у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили з моменту її оголошення.

4.10. Постанову адміністратора ЦНАП по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. Оскарження постанови адміністратора ЦНАП по справі про адміністративне правопорушення здійснюється у строки та у порядку, визначені статтями 287 – 296 КУпАП.
5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

5.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання громадянами.

5.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

При оскарженні постанова підлягає виконанню після залишення скарги, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

5.3. За наявності обставин, зазначених у пунктах 6 і 9 статті 247 КУпАП, уповноважена посадова особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її провадження по справі, про що робиться відповідна відмітка у справі про адміністративне правопорушення.

5.4. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється уповноваженою посадовою особою, яка винесла постанову, у порядку, встановленому законодавством.

5.5. Штраф сплачується не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником в установу банку.

5.6. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов'язаний надати копію платіжного документа про сплату штрафу.

При отриманні копії платіжного документа про сплату правопорушником штрафу до постанови вноситься запис про її виконання (зазначаються назва та реквізити документа, що підтверджує сплату, установа банку, що його видала, сума) та додається копія квитанції (іншого платіжного документа), який підшивається до справи.

5.7. Постанова про стягнення штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, визначеного для добровільного виконання. У цьому випадку постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, місцем роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, визначеному законом (стаття 308 КУпАП).

5.8. У порядку примусового виконання постанови про накладення штрафу з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.

5.9. Провадження справи про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.


6. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення.

6.1. Облік видачі бланків протоколів та постанов про адміністративне правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 4).

6.2. Журнали видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені гербовою печаткою.

Зіпсовані бланки протоколів зберігаються у відповідальної особи, яка здійснює контроль за їх обліком.

6.3. Протокол про адміністративне правопорушення реєструється уповноваженою посадовою особою не пізніше наступного дня після його складання в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 5).

6.4. Винесені постанови реєструються уповноваженою посадовою особою, яка склала протокол за відповідною справою, у журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 5).

6.5. Журнали обліку матеріалів про адміністративні правопорушення повинні бути прошнуровані, пронумеровані, а також скріплені гербовою печаткою.

6.6. Копії матеріалів зі справ про адміністративні правопорушення, що передано до суду, зберігаються в уповноваженої особи, яка складала протокол.

Надалі до неї додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду тощо).

6.7. Усі матеріали щодо кожного з правопорушень підшиваються до справи за порядковими номерами.

У справі накопичуються матеріали, які стосуються правопорушення, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, з органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали цієї справи.

У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого міститься перелік документів, наявних у справі.

6.8. Справа про адміністративне правопорушення з описом наявних у ній документів брошурується, прошнуровується, скріплюється печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла постанову, і після закінчення провадження за нею здається на зберігання в архів, де зберігається протягом встановленого законодавством строку.

6.9. Зіпсовані бланки протоколів, а також справи про адміністративні правопорушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються, про що оформлюється відповідний акт.

Додаток1
до Порядку з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради (пункт 2.1)
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради

адреса: м.Калуш, вул. Б. Хмельницького, 52

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

«___»_________20___р. о «___»год. «___»хв м.Калуш

(дата складання протоколу) (час складання протоколу) (місце складання)
Я, адміністратор центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради (ЦНАП),

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові адміністратора)

Керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка)

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої складено протокол)

___________________________ Іден.код._________________________________

(дата народження)

Документ, що посвідчує особу_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(назва документа, серія, номер, коли і ким видано)

Місце народження_______________________________________________________________________

Місце роботи, посада_____________________________________________________________________

Місце проживання (реєстрації)_____________________________________________________________

Телефон __________________________________

Чи притягувався(лась) до адміністративної відповідальності протягом року (за наявності)___________

_______________________________________________________________________________________

Порушив(ла) вимоги____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(назва нормативно-правового акту, який порушено, стаття, частина, пункт)

а саме:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(суть скоєного правопорушення)

за що передбачена адміністративна відповідальність відповідно до____________________КупАП

(частина, стаття КУпАП)

СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

1. ____________________________________________________________підпис___________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місці проживання)

2. ____________________________________________________________підпис___________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місці проживання)

Гр.___________________________________________________роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені ст. 59 Конституції України (кожен має право на правову допомогу), ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, кого яких визначається законом), ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (особа, має право: знайомитись із матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання) та йому (їй)повідомляємо, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться «______»____________20____р. о ________год.

за адресою_______________________________________тел.__________ ____ __________________________

(підпис про ознайомлення)

Пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, по суті порушення:________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(у разі відмови особи від пояснення або підписання протоколу, про це робиться запис)

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ________________________

Другий примірник протоколу отримав(ла) _____________________________ ____________________

(П.І.П. особи) (підпис)

До протоколу додається: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(перелік матеріалів, які додаються до протоколу)

Підпис адміністратора ЦНАП_____________________________ М.П.


Додаток2
до Порядку з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради
(пункти 4.3, 4.4)
ПОСТАНОВА №

у справі про адміністративне правопорушення
«_____»_______________ 20__ р. м. Калуш

(дата складання)

Я, адміністратор центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради

__________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові адміністратора)

Розглянувши від імені виконавчого комітету Калуської міської ради у Центрі надання адміністративних послуг на підставі ч.2. ст.219 КУпАП справу про адміністративне правопорушення

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої розглядається справа)

________________________________________________________________________________

(дата народження, серія та номер паспорта,ПІН, іншого документа, що посвідчує особу)

________________________________________________________________________________

(місце проживання особи, місце роботи, займана посада)

________________________________________________________________________________

про вчинення порушення, передбаченого____________________________________________

(норма КУпАП)

Протокол про адміністративне правопорушення______________________________________

(№ протоколу, дата складання, у випадку складання)

ВСТАНОВИВ:

________________________________________________________________________________

(дата, час, місце, обставини, причини, зміст правопорушення)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

що є порушенням________________________________________________________________

(назва нормативно-правового акту, який порушено, стаття, частина, пункт)

____________________________________________________________________
Відповідальність за яке передбачено________________Кодексу України про адміністративні

(частина, стаття КУпАП)

правопорушення.

Дослідивши матеріали відповідно до частин_____ статті ____ КУпАП, та керуючись ч.2 ст. 219, ст.ст. 276-280, 283-285 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти на_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої розглядається справа)

________________________________________________________________________________

(дата народження, серія та номер паспорта, ІПН, іншого документа, що посвідчує особу)

________________________________________________________________________________

(місце проживання особи, місце роботи, займана посада)

адміністративне стягнення у вигляді:_________________________.

Постанова може бути оскаржена у 10-денний термін у порядку, визначеному статтями 287-290 КУпАП.

Дана постанова набуває чинності з моменту її оголошення.
Адміністратор ЦНАП ________________________

(підпис)

М.П.

Копію постанови отримав:

«____»______________20___р. Правопорушник____________________

(підпис)


  

  

 Додаток3
до Порядку з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради (пункт 4.3)

  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради,

м. Калуш, вул. Б. Хмельницького,52

ПОСТАНОВА №

про закриття справи про адміністративне правопорушення

«____»________________ 20__ року місто Калуш
Я, адміністратор центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради

_____________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я по батькові адміністратора ,

Розглянувши від імені виконавчого комітету Калуської міської ради у центру надання адміністративних послуг на підставі ст. 284 КУпАП справу про адмінправопорушення

протокол про адмінправопорушення № ______________ від ____________________

відносно гр..

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія та

_____________________________________________________________________________

номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та найменування органу, який його видав,

_____________________________________________________________________________

_реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової карт платника податків

_____________________________________________________________________________

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(викласти суть та обставини правопорушення, встановлені при розгляді справи)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

На підставі викладеного і керуючись статтями 247, 284 Кодексу

України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення відносно

гр.__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)

у зв'язку з тим, що _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(зазначити підстави)

2. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в

порядку, передбаченому статтями 287 і 289 Кодексу України про

адміністративні правопорушення.

Підпис уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, підпис)

М.П.

Копію цієї постанови отримано «___» ______________20__ року

__________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали особи, або відмітка про надіслання постанови поштою)

Додаток 4
до Порядку з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради (пункт 6.1)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Калуської міської ради

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів та постанов про адміністративне правопорушення

Розпочато"___"____________20__року
Закінчено "___" ____________ 20__ року


N з/п

Дата видачі бланка

Серія та номери бланків

     від ____________
     до ____________

Кількість виданих бланків (словами)

Прізвище, ініціали та підпис отримувача, видавача

Відмітка про прийняття пошкоджених та зіпсованих бланків (серія, номер). Дата, посада, прізвище, підпис особи, яка прийняла пошкоджені бланки

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 5

до Порядку з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради (пункти 6.3, 6.4)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Калуської міської ради

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

Розпочато"___"____________20__року
Закінчено "___" ____________ 20__ року

N з/п

Дата реєстрації

Серія, номер протоколу

Посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол

Прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата народження особи, стосовно якої складено протокол

Стаття КУпАП, за якою передбачено відповідальність

Серія, номер та дата винесення постанови

Посада, прізвище та ініціали особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністра-
тивного стягнення (номер квитанції)

Номер справи, в якій зберігаються матеріали

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

Рішенням виконавчого комітету
Про внесення змін до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд І проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності,...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Найменування рішення
Про звіт виконавчого комітету Зеленодольської міської ради за період роботи з листопада 2012 р по жовтень 2013р. Доп. Качан В. А

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Найменування рішення
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Зеленодольської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

До рішення виконавчого комітету
У відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24. 12....

До рішення виконавчого комітету
З метою забезпечення належної роботи адміністративних комісій Баглійського, Дніпровського та Заводського районів при виконавчому...

До рішення виконавчого комітету
Рудківської міської ради, яка має право складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення І накладати адміністративні...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт