Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стандарт надання адміністративної послуги державним реєстратором Верхньодніпровської районної державної адміністрації з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

Стандарт надання адміністративної послуги державним реєстратором Верхньодніпровської районної державної адміністрації з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення
Стандарт

надання адміністративної послуги

державним реєстратором Верхньодніпровської

районної державної адміністрації з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання,

поділу або перетворення
1. Реквізити державного органу, що здійснює послугу
51600 м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області , проспект

Леніна, 21, державний реєстратор, тел. (05658) 6-00-18.
2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення
Юридичні особи.
3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року № 755 – ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (зі змінами) (далі - Закон) ,    для  внесення  до  Єдиного  державного  реєстру запису про рішення  щодо  припинення  юридичної  особи заявник повинен подати  (надіслати  рекомендованим  листом  з описом вкладення) державному реєстратору  такі  документи:

нотаріально засвідчену  копію рішення засновників (учасників) або  уповноваженого  ними  органу щодо припинення юридичної особи;

документ, що  підтверджує  внесення   плати   за   публікацію повідомлення   про   прийняття   засновниками   (учасниками)   або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

У  випадках,  встановлених  законом,  крім документів,  що передбачені  частиною  першою  статті 34 Закону,  додатково  подається документ,  який  підтверджує  одержання  згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи.

У  разі  припинення  юридичної  особи  шляхом  злиття  або приєднання  рішення  щодо  припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної  особи  або  юридичних  осіб,  що припиняються, та юридичної особи - правонаступника.

Для проведення державної реєстрації  припинення  юридичної особи  в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або
уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації,  яка передбачена законом,  але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення  у  спеціалізованому   друкованому   засобі   масової інформації,  повинен  подати  (надіслати рекомендованим  листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

заповнену реєстраційну  картку на   проведення  державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

оригінал установчих документів;

акт ліквідаційної  комісії  з  ліквідаційним  балансом,  який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу;

довідку  відповідного  органу державної податкової служби про відсутність заборгованості  по  податках,  зборах  (обов'язкових платежах); 

довідку  відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України про відсутність  заборгованості; 

довідки  відповідних  органів  фондів соціального страхування про  відсутність  заборгованості; 

 довідку архівної  установи  про  прийняття  документів,   які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У випадках,  що встановлені законом,  крім документів, які передбачені  частиною  першою  статті  36 Закону,  додатково  подається висновок  аудитора  щодо  достовірності  та повноти ліквідаційного балансу.

Підписи   голови   та   членів    ліквідаційної   комісії   на ліквідаційному   балансі   повинні  бути  нотаріально  засвідчені.

У   разі   проведення  державної  реєстрації  припинення акціонерних  товариств додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо  документи  для   проведення   державної   реєстрації припинення  юридичної  особи  в результаті її ліквідації подаються головою  ліквідаційної  комісії  або  уповноваженою   ним   особою особисто,  державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження. 

Для проведення державної реєстрації  припинення  юридичної особи  в  результаті злиття,  приєднання,  поділу або перетворення
голова комісії з  припинення  або  уповноважена  ним  особа  після закінчення процедури припинення,  яка передбачена законом,  але не раніше   двох   місяців   з   дати   публікації   повідомлення   у
спеціалізованому  друкованому засобі масової інформації,  повинні подати  особисто  (надіслати  рекомендованим   листом   з   описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації  припинення  юридичної  особи  в  результаті   злиття, приєднання, поділу або перетворення;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

оригінал установчих документів;

нотаріально посвідчену   копію  передавального   акта,  якщо припинення  здійснюється  в  результаті  злиття,  приєднання   або перетворення,   або  нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

довідку архівної  установи  про прийняття  документів,   які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

документ   про   узгодження  плану  реорганізації  з  органом державної  податкової  служби  (за  наявності  податкового боргу);

довідку  відповідного  органу державної податкової служби про відсутність   заборгованості  по  податках,  зборах; 

довідку  відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України про відсутність заборгованості;

довідки  відповідних  органів  фондів соціального страхування про  відсутність  заборгованості. 

 У випадках,  що встановлені законом,  крім документів, які передбачені  частиною  першою  статті 37 Закону,  додатково  подається висновок  аудитора  щодо  достовірності  та повноти передавального акта або розподільчого балансу.

У  разі державної реєстрації припинення юридичної  особи  в результаті перетворення   документи,  які  передбачені  абзацами шостим   -   десятим   частини   першої    статті 37 Закону,  державному реєстратору не подаються.

 Передавальний  акт  або  розподільчий  баланс повинен бути затверджений  засновниками (учасниками)   юридичної   особи  або органом,  який  прийняв  рішення  про  припинення юридичної особи.
Справжність   підписів  голови  та  членів  комісії з припинення юридичної  особи  на передавальному акті або розподільчому балансі повинні бути нотаріально засвідчені.
4. Склад та послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Послідовність дій одержувача:

подання документів для внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення  щодо  припинення юридичної особи;

отримання копії опису з відміткою про дату надходження документів;

подання документів  для    проведення    державної    реєстрації    припинення юридичної особи в результаті її ліквідації , але не раніше   двох   місяців   з   дати   публікації   повідомлення   у спеціалізованому  друкованому  засобі  масової  інформації;  

отримання копії опису з відміткою про дату надходження документів;

отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи    та одного примірника оригіналу установчих документів із  спеціальною  відміткою  про  державну  реєстрацію припинення    юридичної особи або відповідного повідомлення з зазначенням підстав залишення документів без розгляду.
Послідовність дій державного реєстратора:
розгляд документів, поданих  одержувачем для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної  особи ( в разі залишення документів, які подані для внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення   юридичної  особи   щодо  припинення,   без  розгляду - видача відповідного повідомлення та документів,  що  подавалися для внесення до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису  про рішення   юридичної  особи   щодо  припинення, відповідно до опису);

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної  особи;
розгляд документів, поданих  одержувачем для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією або відповідно проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення ( в разі залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією або відповідно проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення,  без  розгляду -  видача відповідного повідомлення та документів,  що  подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією або відповідно проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення , відповідно до опису);

 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією або відповідно запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення;

оформлення та видача одного примірника оригіналу  установчих  документів   і   свідоцтва   про    державну реєстрацію  юридичної  особи,  які  мають  спеціальну відмітку про державну реєстрацію  припинення  юридичної  особи.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень під час надання адміністративної послуги
Строк  державної реєстрації припинення юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати  надходження  документів  для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду документи,  які подані для внесення до Єдиного державного  реєстру
запису про  рішення  засновників  (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо:

документи подані за неналежним  місцем  проведення державної реєстрації припинення  юридичної  особи  за  рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;

 документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною першою  статті 8 та частиною  двадцять  першою  статті 22 Закону; 

рішення щодо   припинення   юридичної   особи  оформлено з порушенням вимог, які встановлені частиною третьою цієї статті;

документи подані не у повному обсязі;

рішення  щодо припинення юридичної особи немістить даних про склад  комісії  з  припинення (ліквідаційної комісії)  юридичної особи,  у  тому числі їх ідентифікаційних номерів.

Державний  реєстратор  має  право  залишити без розгляду документи,  які  подані  для   проведення   державної   реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, якщо:

документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами першою та другою статті 8 Закону;

ліквідаційний баланс  не  відповідає  вимогам  абзацу другого частини другої статті 36 Закону.;

 документи подані не у повному обсязі;

документи подані раніше строку,  встановленого абзацом першим частини першої статті 36 Закону.

Державний  реєстратор  має  право залишити без розгляду документи,  які  подані  для   проведення  державної  реєстрації припинення придичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, якщо:

документи подані за неналежним місцем  проведення державної реєстрації;

документи подані не у повному обсязі;

документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами першою та другою статті 8 Закону;   

передавальний акт або розподільчий баланс не  відповідає вимогам, які встановлені частиною четвертою статті 37 Закону;

документи подані раніше строку,  встановленого абзацом першим частини першої статті 37 Закону.
7. Опис результату, який повинен отримати одержувач
Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією або, відповідно, запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Отримання  одного примірника оригіналу  установчих  документів   і   свідоцтва   про   державну реєстрацію  юридичної  особи,  які  мають  спеціальну відмітку про державну реєстрацію  припинення  юридичної  особи.
8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
Плата   за   публікацію повідомлення   про   прийняття   засновниками   (учасниками)   або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації становить три неоподатковуваних мінімуми громадян..

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги
На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.
10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Прийом та видача документів здійснюється в приміщенні Верхньодніпровської райдержадміністрації.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо
Прийом та видача документів здійснюється щоденно, крім вихідних та святкових днів.

З понеділка по четвер

з 8 год. до 17год 15хв. перерва з 12 год. до 13 год.
В п’ятницю

з 8 год. до 16 год. перерва з 12 год. до 13 год.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень)
Послуга надається в порядку надходження документів, у терміни, визначені законодавством.

 

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення на стенді, в мережі Інтернет на веб - сторінці райдержадміністрації

www. verhn-rn. dp.gоv. ua та при зверненні до державного реєстратора.
14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.
15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту
Скарга на недотримання стандарту може адресуватися голові Верхньодніпровської райдержадміністрації або його заступникові і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається до райдержадміністрації на адресу: пр. Леніна,21, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області 51600 або під час особистого прийому головою райдержадміністрації чи його заступником. Реєстрація скарг проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

За результатами розгляду скарги приймається рішення про повне або часткове задоволення скарги, що є наслідком надання адміністративної послуги, вчинення адміністративним органом певних дій, або рішення про незадоволення скарги.
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Шкода,  що  заподіяна  державним реєстратором фізичнимчи юридичним особам під  час  виконання своїх  обов'язків,  підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.
17. Інше
Перелік нормативно - правових актів:
Закон України від 15.05.2003 № 755 – ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (зі змінами).поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо припинення діяльності юридичної особи
Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Стандарт надання адміністративної послуги державним реєстратором...
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (зі змінами) (далі Закон), для проведення державної реєстрації...

Інформаційна картка адміністративної послуги
Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації -не пізніше наступного робочого дня

Стандарт надання адміністративної послуги управлінням праці та соціального...
М. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, площа Щербицького, 5, управління праці та соціального захисту населення Верхньодніпровської...

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи
Етап прийняття рішення отг про припинення ради, як юридичної особи, що об’єдналась шляхом ліквідації, встановлення порядку І строків...

Типова інформаційна картка адміністративної послуги оформлення І...
Відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної...
Цку, — це зміна її організаційно-правової форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки...

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Типова інформаційна картка адміністративної послуги оформлення І...
Відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Заява особи або її законного представника про зняття з реєстрації місця проживання (бланк в адміністратора цнап)

Наказ
Кегичівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації від 07. 10. 2010 №368,...

Ваш інформаційний запит, що надійшов електронною поштою до Київської...
Київської обласної державної адміністрації про надання документів Київської обласної державної адміністрації, що встановлюють порядок...

Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації...
Маневицької районної державної адміністрації у звітному періоді було спрямовано на реалізацію державної регіональної політики, державних...

Розпорядження
Київської міської державної адміністрації покладених на них завдань І обов’язків, з метою здійснення регулярного контролю за проходженням...

Рішення засновника господарства
Желєковою О. М., державним реєстратором Новгородківської районної адміністрації, 14. 11. 2006 року за №14321050001000246, втратив...

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
...

Україна
Керуючись Положенням про відділ освіти Сарненської районної державної адміністрації (із змінами), затвердженим розпорядженням голови...

Відділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт