Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації щодо складання державного статистичного спостереження за формою №1-відходи (річна) «Поводження з відходами»

Рекомендації щодо складання державного статистичного спостереження за формою №1-відходи (річна) «Поводження з відходами»


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Рекомендації

щодо складання державного статистичного спостереження за формою № 1-відходи (річна)

«Поводження з відходами»

м. Донецк

Для надання допомоги підприємствам та організаціям у складанні державного статистичного спостереження за формою № 1 - відходи (річна) “Поводження з відходами” спеціалістами Головного управління статистики у Донецькій області підготовлено Рекомендації щодо його заповнення.

Роз’яснення щодо питань, які не знайшли відображення в даній рекомендації, спеціалісти Головного управління статистики у Донецькій області готові надати за адресою: 83048, м.Донецьк, вул.Університетська, 89, кім. 515, 517, тел. (62) 258-35-91, 258-59-85, 258-74-23.

Державне статистичне спостереження за формою № 1 – відходи «Поводження з відходами» подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які утворюють, утилізують, оброблюють, зберігають відходи І–IV класів небезпеки органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності. Звіт за 2010 рік подається на бланку, затвердженому наказом Держкомстату 21.06.2010 №233.

У державному статистичному спостереженні за формою
№ 1 – відходи (далі – форма № 1 – відходи) відображаються дані щодо поводження з відходами, що містяться в Державному класифікаторі відходів, чинному від 01.10.1996 (ДК 005–96), затвердженому і введеному в дію наказом Держстандарту України від 29.02.1996 №89.

Усі показники, відображені у формі заповнюються за матеріалами первинної облікової документації на основі типової форми № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затвердженої наказом Мінприроди від 07.07.2008 № 342, зареєстрованим в Мін'юсті 09.09.2008
№ 824/15515, технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної та бухгалтерської звітності, паспортів відходів, прибутково-видаткових документів (прибуткових та видаткових ордерів, актів про прийняття матеріалів, накладних на відпуск матеріалів та речовин, карток та відомостей складського обліку, документів на вивіз відходів з підприємства тощо).

У звіті відображаються всі відходи І–IV класів небезпеки, з якими протягом звітного року здійснювалися операції поводження з відходами.

Показники звіту, що відображають обсяги руху відходів, заповнюються в тоннах, з трьома десятковими знаками. Решта показників відображаються у цілих числах.

Люмінесцентні лампи, облік яких ведеться на підприємствах у штуках, для відображення у звіті необхідно перетворити у тонни помноживши кількість ламп на масу однієї люмінесцентної лампи. У разі неможливості встановлення ваги лампи, середня вага однієї лампи прирівнюється до 0,3 кг.

Заповнення розділу І "Об'єкти поводження з відходами"У підрозділі 1 наводяться дані про установки для поводження з відходами, для яких підприємства отримали дозволи або реєстраційні документи, зокрема реєстрові карти об'єктів оброблення та утилізації відходів, затверджені наказом Мінприроди від 17.02.1999 № 41, зареєстро-ваним у Мін'юсті 18.03.1999 № 169/3462.

У рядку 1.1 указується кількість установок для спалювання відходів (графа 1) та їх загальна потужність, згідно з дозволом на експлуатацію (графа 2).

У рядку 1.2 виділяється кількість установок для спалювання відходів, які використовуються з метою отримання енергії (графа 1) та їх загальна потужність, згідно з дозволом на експлуатацію (графа 2).

У рядку 1.3 указується кількість установок для утилізації та перероблення відходів (графа 1) та їх загальна потужність, згідно з дозволом на експлуатацію (графа 2).

У рядку 1.4 указується кількість установок для зберігання відходів (графа 1) та їх загальна потужність, згідно з дозволом на експлуатацію (графа 2).

Якщо установка протягом звітного року використовувалась не лише для спалювання відходів, враховується потужність безпосередньо зарезервована для спалювання відходів.

У підрозділі 2 відображаються показники, що характеризують місця видалення відходів, тобто спеціально відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноваженого органу у сфері поводження з відходами.

У графі 1 указується загальна кількість місць та об'єктів видалення відходів (рядок 2.1), з яких окремо виділяється кількість місць та об'єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).

У графі 2 указується проектний об'єм місць та об'єктів видалення відходів (шламонакопичувачів, відстійників, хвостосховищ, могильників тощо) (рядок 2.1), з якого окремо виділяється проектний об'єм для об'єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).

У графі 3 указується залишковий об'єм місць та об'єктів видалення відходів, тобто максимальний об'єм, що залишився не заповненим для подальшого видалення відходів у майбутньому (рядок 2.1), з якого окремо виділяється залишковий об'єм для об'єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).

У графі 4 указується проектна площа місць та об'єктів видалення відходів (полігонів, складів і сховищ, які розміщуються на поверхні землі), з якої окремо виділяється проектна площа для об'єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).

У графі 5 указується залишкова площа місць та
об'єктів видалення відходів, тобто максимальна площа, що залишилась
не заповненою для подальшого видалення відходів у майбутньому (рядок 2.1), з якої окремо виділяється залишкова площа для об'єктів видалення побутових відходів (рядок 2.2).
Заповнення розділу ІІ "Поводження з відходами"
У рядках А, Б, В, Г відображаються основні характеристики відходів (коди та найменування). У формі відображаються найбільш деталізовані коди відходів та їх найменування за Державним класифікатором відходів (на рівні восьми знаків).

У рядку А проставляється код відходів згідно з Державним класифікатором відходів (графа 1) та їх найменування (графа 2).

У рядку Б проставляється код категорії відходів згідно з додатком 1 "Категорії відходів за матеріалом" (графа 1) та її найменування (графа 2).

У рядку В проставляється код групи відходів за основним небезпечним складником згідно з додатком 2 "Групи відходів за небезпечними складниками" (графа 1) та її найменування (графа 2).

У рядку Г у графах 1, 2 проставляється відповідно клас небезпеки відходів та його найменування:

І клас – надзвичайно небезпечні;

ІІ клас – високо небезпечні;

ІІІ клас – помірно небезпечні;

ІV клас – мало небезпечні.

У рядку 10 відображається кількість відходів, які на початок звітного року зберігалися у спеціально відведених місцях чи об’єктах, уключаючи відходи, які зберігалися на території підприємства. Показник за рядком 10 “Наявність на 01.01.2010г.” звіту за 2010 рік повинен дорівнювати показнику гр.16 “Наявність на 01.01.2010г.” звіту за 2009 рік стосовно відходів I-III класів небезпеки.

У рядку 11 відображається кількість відходів, які протягом звітного року утворилися безпосередньо на підприємстві, уключаючи вторинні відходи, які утворилися внаслідок операцій поводження з відходами (перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації, видалення відходів), яке здійснювало підприємство.

У рядку 12 відображається збільшення кількості відходів, які зберігаються у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємства протягом звітного року, за рахунок виявлення не облікованих раніше відходів під час проведення інвентаризації відходів на підприємстві, уточнення класу небезпеки тощо.

У рядку 13 відображається загальна кількість відходів, що надійшли на підприємство протягом звітного року зі сторони, з різних джерел надходження відходів, з метою їхнього подальшого оброблення (перероблення), утилізації або видалення. Дані рядка 13 дорівнюють сумі даних рядків 14, 15, 16, 17.

У рядку 14 відображається кількість відходів, що надійшли протягом звітного року від виробничої сфери, а саме відходи сільського господарства, мисливства та лісового господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробної промисловості, виробництва та розпо-ділення електроенергії, газу та води, будівництва, оптової торгівлі відходами та ломом, прибирання вулиць і оброблення відходів.

У рядку 15 відображаються відходи, які утворилися протягом звітного року в домогосподарствах, а саме тверді побутові відходи, збір яких здійснюється в населених пунктах спеціалізованим транспортом.

У рядку 16 відображається кількість відходів, що надійшли протягом звітного року зі сфери послуг, а саме відходи від підприємств і організацій, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, наданням послуг із транспортування та зв'язку, ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих та побутових товарів, фінансових послуг, операціями з нерухомістю, державним управлінням, від готелів та ресторанів, закладів освіти, охорони здоров'я, інших підприємств і організацій, що займаються громадською, соціальною, індивідуальною та екстериторіальною діяльністю.

У рядку 17 відображається кількість відходів, які надійшли на підприємство з інших країн, тобто були ввезені у звітному році з метою їх подальшого оброблення, утилізації або видалення.

У рядку 18 відображається загальна кількість спалених протягом звітного року відходів. Із загальної кількості спалених відходів відо-бражається кількість відходів, спалених за конкретною операцією спалю-вання, із зазначенням її коду та найменування згідно з додатком 3 (коди 101, 210, 211). Дані рядка 18 дорівнюють сумі рядків 101, 210, 211.

У рядку 25 відображається загальна кількість відходів, які були протягом звітного року утилізовані, оброблені (перероблені). У рядку відображається оброблення (перероблення) відходів, яке уключає здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою їхньої підготовки до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення, а також утилізація відходів, тобто використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів замість інших матеріалів чи сировини. Частково оброблені відходи на установках попереднього оброблення відходів у цьому рядку не відображаються. Із загальної кількості утилізованих, оброблених (перероблених) відходів відображається кількість вищезазначених відходів за конкретною операцією утилізації із зазначенням її коду та найменування згідно з додатком 3 (коди 102, 103, 104,105, 106, 107, 108, 109, 110, 111). Дані рядка 25 дорівнюють сумі рядків 102, 103, 104,105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

У рядку 50 відображається загальна кількість відходів, які були передані протягом звітного року на оброблення (переробку), утилізацію, видалення іншим підприємствам. Із загальної кількості переданих відходів відображаються відходи, які були передані на оброблення (переробку), утилізацію, видалення підприємствам, що знаходяться в інших країнах (рядок 51).

У рядку 52 відображається загальна кількість відходів, які потягом звітного року направлені у спеціально відведені місця чи
об’єкти видалення відходів, що належать цьому підприємству (сховища, накопичувачі, склади, могильники, полігони та інші), без змішування з іншими видами відходів. Із загальної кількості відходів, направлених у спеціально відведені місця чи об’єкти видалення відходів, відображається кількість відходів за кодами та найменуваннями відповідних місць чи об’єктів видалення відходів згідно з додатком 3 (коди 201, 202, 203, 204). Дані рядка 52 дорівнюють сумі рядків 201, 202, 203, 204.

У рядку 60 відображається загальна кількість відходів, направлених протягом звітного року на несанкціоновані звалища – кар’єри, яри, а також в інші місця складування, де зберігання відходів пов’язане з можливим змішуванням різних видів відходів. Із загальної кількості відходів, направлених на несанкціоновані звалища, відображається кількість відходів за кодами та найменуваннями відповідних місць видалення відходів згідно з додатком 3 (коди 212,213,214,215). Дані рядка 60 дорівнюють сумі рядків 212, 213, 214, 215.

У рядку 70 відображається загальна кількість відходів, вилучених протягом звітного року з інших причин, тобто зменшення кількості відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємства за рахунок уточнень за результатами проведення інвентаризації відходів на підприємстві, уточнення класу небезпеки, втрат відходів унаслідок витікання або випаровування, крадіжок тощо. Із загальної кількості вилучених відходів окремо виділяється кількість відходів, вилучених внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок тощо (рядок 71).

У рядку 72 відображається загальна кількість відходів,
які на кінець звітного року зберігаються в спеціально відведених місцях чи
об'єктах. Рядок 72 = рядки (10 + 11 + 12 + 13 – 18 – 25 – 50 – 60 – 70). Із загальної кількості відходів, які на кінець року зберігаються в спеціально відведених місцях чи об'єктах виділяється кількість
відходів, які зберігаються безпосередньо на території підприємства (рядок 73).
4. Заповнення довідки "Осад промислових стоків у сухій речовині"
Довідково відображаються дані щодо обсягів фактичного осаду промислових стоків у сухій речовині, визначені за результатами лабораторних досліджень. Для розрахунку цього показника потрібно річний об’єм скидів помножити на сухий залишок, який розраховано за результатами лабораторних досліджень.

Надаємо перелік окремих кодів відходів за Державним класифікатором відходів ДК 005-96, які найчастіше використовуються при заповненні звіту:

люмінесцентні лампи – 7710.3.1.26, категорія відходів (ряд. Б)

(із додатку 1) 08 – непридатне обладнання;

батареї свинцеві – 6000.2.9.04;

батареї нікельово-кадмієві – 6000.2.9.05;

електроліт із батарей відпрацьований – 6000.2.9.09;

шини зіпсовані – 6000.2.9.03;

шпали дерев’яні – 2000.3.1.16;

матеріали гумові (стрічка, рукава) зіпсовані –2910.1.0.34;

відходи сальникової набивки – 4010.1.2.07;

відпрацьовані самозахисники (самоспасатели) – 8530.2.9.05;

відпрацьовані фільтри –7730.3.2.01; 7730.3.1.05;

промаслене дрантя (ветошь) – 7730.3.1.06, категорія за матеріалом

(ряд. Б) – 07.6;

взуття зношене, зіпсоване –7710.3.1.14;

одяг забруднений, зіпсований –7730.3.1.07;

шлак від спалювання вугілля – 4010.2.8.01;

карбідний іл 2820.2.1.20;

недогарки електродів – 2820.2.1.20;

брухт кольорових металів –7710.3.1.09;

брухт чорних металів –7710.3.1.08;

тара металева – 7710.3.1.07;

фарби, емалі, лаки –7710.3.1.19;

стружка промаслена – 2000.3.1.09;

промаслений пісок – 2653.1.1.02;

побутове сміття – 7720.3.1.01;

будівельне сміття – 4510.1.3.05;

шлам та «хвости» збагачувальних фабрик – 1010.2.9.01;

відходи (породи гірські, земля), які утворюються під час

добування вугілля – 1010.2.9.05;

шахтна вода відкачана – 1010.2.9.06;

вугілля кам’яне некондиційне – 1010.3.1.01;

шахтне дерев’яне кріплення – 1010.1.9.02.

Рекомендації

щодо складання державного статистичного спостереження

за формою № 1-відходи (річна)

«Поводження з відходами»


Відповідальний за випуск

Іващенко Вікторія Анатоліївна


вих. № 06-99/52 від 26.01.2011


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про...

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...

Звіти всіма установами складаються на ту частину працівників, які...
Щодо порядку проведення державного статистичного спостереження за формою №9-дс за 2014 рік

В. О. Піщейко З0 листопада 2012 р
Органи державної статистики при проведенні державного статистичного спостереження за формою №1-торги, використовують інформацію щодо...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...

Нака з
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04. 03. 04 №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Нака з
Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №265,...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполученняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт