Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Додаток 1

до Методики проведення

аналізу впливу

регуляторного акта
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради

«Про місцеві податки і збори»

           Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

І. Визначення проблеми

Проблема, яку пропонується розв’язати

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

В пункті 12.3. статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно та визначено, що місцеві ради в межах повноважень, визначених Кодексом, вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та туристичного збору.

Таким чином, на виконання вище перелічених законів України, Податкового кодексу України та з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між громадянами, суб’єктами господарювання, органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, Калуській міській раді необхідно прийняти проект регуляторного акту - рішення «Про місцеві податки і збори», яке набере чинності з 01.01.2017 р.

Причини виникнення проблеми:

Відповідно до пункту 4 прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» установлено, що в 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Також, слід зазначити, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» було внесено зміни до місцевих податків і зборів.

На підставі викладеного та з метою приведення положень про місцеві податки і збори на території міста Калуша до чинного законодавства, Калуською міською радою було прийнято рішення «Про місцеві податки і збори на 2016 рік» від 27.01.2016 р. №84 без проведення процедури регуляторного акту.

Тому причиною виникнення проблеми (необхідність прийняття проекту регуляторного акту - рішення «Про місцеві податки і збори» на підставі якого будуть встановлені місцеві податки і збори для їх застосування з 2017 року) і чому проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів є те, що діюче рішення «Про місцеві податки і збори на 2016 рік» від 27.01.2016 р. №84 приймалося як не регуляторний акт і виключно на 2016 рік, відповідно до перелічених вище законодавчих норм.

Оцінка важливості проблеми:

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування дохідної частини місцевих бюджетів, які містять  включення до переліку місцевих податків та зборів джерел, надходження від яких є стабільними, зокрема і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Слід зазначити, що Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” збільшено граничні межі ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з 2% до 3%, пунктом 266.5 статті 266 Податкового кодексу України передбачено встановлення ставки податку в залежності від місця розташування (зональності) об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. Проектом рішення Калуської міської ради «Про місцеві податки і збори» передбачені ставки місцевих податків і зборів на рівні діючих, окрім ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб по нежитловій нерухомості та для юридичних осіб для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості які у місті Калуші є нижчими за розміри встановлених на території інших міст Івано-Франківської області (на підставі даних із сайту ДФС в Івано-Франківській області де розміщені рішення про місцеві податки і збори органів місцевого самоврядування області).

Прийняття даного рішення дасть можливість залучити додатковий фінансовий ресурс до бюджету міста, а також ліквідувати величезну відмінність (диспропорцію) між діючими ставками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб по житловій нерухомості (1%) з одного боку та фізичних осіб по нежитловій нерухомості і юридичних осіб по житловій та/або нежитлової нерухомості (0,15%). Вирішення окреслених проблем потребує правового врегулювання шляхом прийняття відповідного рішення Калуською міською радою, яким буде затверджено оптимальний рівень ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Розробником проекту пропонується залишити діючу ставку податку для фізичних осіб по об’єктах житлової нерухомості (1%) та встановити таку ж ставку по об’єктах житлової нерухомості для юридичних осіб. Для об’єктів нежитлової нерухомості, як для фізичних так і для юридичних осіб пропонується встановити ставку в залежності від зональності, а саме:

1,2 відсотка - І зона (центральна) – вул. Винниченка, вул. Дзвонарська, вул. Сівецька, вул. Каракая, пр. Лесі Українки, вул. Пушкіна, вул. Б. Хмельницького, вул. О. Тихого;

1 відсоток - ІІ зона (середня) – вул. Степана Бандери, вул. Грушевського, вул. Рубчака, вул. Підвальна, пл. Героїв, м-н Шептицького, вул. Євшана, вул. Стуса, вул. Хіміків, вул. Ринкова, б-р Незалежності;

0,8 відсотка ІІІ зона (периферійна) – поза межами І та ІІ зони.

Очікуване зростання надходжень в обсязі біля 2349 тис.грн. надасть можливість збільшити фінансування видатків, для виконання власних повноважень міської ради. Часткове зростання податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки великою мірою компенсовується зменшенням податкового навантаження у зв’язку з зниженням в 2016 році розміру єдиного соціального внеску з 34,7% до 22%.

Таким чином, важливим є впровадження на території міста Калуша механізму справляння місцевих податків і зборів з 2017 року, який забезпечить справедливі умови для сплати податку платниками, а також стабільні надходження до бюджету міста.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

До кола суб'єктів, на яких проблема на рівні міста справляє вплив, належать громадяни, суб’єкти господарювання та міська рада.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+
Органи місцевого самоврядування

+
Суб’єкти господарювання, у тому числі:

+
суб’єкти малого підприємництва

+

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме міських рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом України.

На підставі вище викладеного та враховуючи те, що Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування пропонується затвердити рішення міської ради «Про місцеві податки і збори» з додатками.

Прийняття рішення з даного питання необхідне також для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- виконання норм чинного законодавства;
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території міської ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади міста;

- надання пільг щодо сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні міського бюджету;

- виконання програм соціального та економічного розвитку міста, вирішення проблем громади.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Неприйняття регуляторного акта (Діюче рішення втратить чинність з 01.01.2017 р., так як приймалось згідно чинного законодавства на 2016 рік по вже згаданих вище законодавчих актах, таким чином буде відновлено рішення «Про місцеві податки і збори» від 25.06.2015 р. №3139 яке приймалось у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проте положення даного рішення не містять тих змін до місцевих податків та зборів , що встановлені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» )

(далі – Альтернатива 1)


У разі відмови від введення в дію запропонованого проекту регуляторного акта цілі державного регулювання по місцевих податках і зборах будуть забезпечені частково, у зв’язку з невідповідністю із діючими чинними нормами Податкового кодексу України

Скасування діючого рішення «Про місцеві податки і збори на 2016 рік» від 27.01.2016 р. №84 і рішення «Про місцеві податки і збори» від 25.06.2015 р. №3139 з 01.01.2017 та неприйняття нового регуляторного акта (відмова від регулювання)

(далі – Альтернатива 2)

Механізм регулювання взагалі відсутній, місцеві податки та збори справлятися не будуть, та як відповідно до п. 12.3.5. ст. 12 Кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки, а саме 0% по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиному податку для І та ІІ груп платників та туристичному збору.

Не виконуватиметься чинне законо-давство в частині Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування».

Призведе до невиконання бюджету, місцевих програм, невиплати заробітних плат і т. д.


Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта

(далі – Альтернатива 3)

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’яз-ковості) прийняття рішень про місцеві податки і збори Калуською міською радою, що передбачено чинним законодавством.

Забезпечуватиметься виконання програм соціального та економічного розвитку міста, вирішення проблем громади.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей


Оцінка впливу на сферу інтересів Калуської міської ради


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Надходження коштів до бюджету міста, проте не в повному об’ємі. Недопоступлення коштів по податку на нерухоме майно через величезну відмінність (диспропорцію) між діючими ставками податку на нерухоме відмінне від земельної ділянки в орієнтовному обсязі 2349 тис.грн.

Витрати на організацію контролю за надходженням коштів до міського бюджету

Альтернатива 2

Відсутні

- неможливість фінансування програм економічного та соціального розвитку міста;

- зростання соціальної напруги;

Альтернатива 3

- Стабільні надходження коштів до міського бюджету;

- прозорість і гласність у процесі формування розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- забезпечення сталого розвитку міста;

- зменшення соціальної напруги;

- формування позитивного іміджу міської влади

Витрати, пов’язані із виконанням регуляторного акта: на розповсюдження та тиражування прийнятого рішення;

- витрати на організацію контролю за надходженням коштів до міського бюджету


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Часткове вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету

Сплата податку до бюджету міста

Альтернатива 2

Зменшення податкового навантаження

- непрямі витрати полягають у відсуиності коштів, які будуть спрямовані на соціально- економічний розвиток міста, вирішення загальноміських проблем та проблем громадян

Альтернатива 3

Вирішення частини соціальних проблем міста, проблем громадян за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету

Сплата податку до бюджету міста

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

Розділ XІI. Місцеві податки І збори стаття 265. Податок на нерухоме...
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Про місцеві податки І збори на території Широківської сільської ради на 2017 рік
Господарської діяльності від 11 вересня 2003 р. №1160-iv (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення Маріупольської міської ради від 28. 08. 2013 №6/29-3445 «Про...
Про внесення змін в структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів

Україна снігурівська міська рада миколаївської області виконавчий...
Снігурівської міської ради від 29. 12. 2010 р. «Про затвердження Положення про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами...

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Святогірська міська рада рішення
Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Святогірської міської ради, затверджених рішенням міської ради від...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...

Рішення Бурштинської міської ради
Франківської обласної державної адміністрації. Органом управління відділу освіти є виконавчий комітет міської ради

Рішення від 29. 06. 2016 №96
Про внесення доповнень до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Святогірської міської ради, затвердженої рішенням виконкому...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт