Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає

Для проходження переддипломної практики необхідно:


 1. Укласти угоду про проходження практики. Угода укладається у 2-х примірниках і підписується обома сторонами: від ВНТУ і від підприємства, та завіряється печатками (див. додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється на кафедрі фінансів і здається в кімн. Г209). Угода може укладатися на одного та на кількох студентів) /угода заповнюється студентом/

*Вибір місця практики здійснюється за направленням кафедри та самостійно студентом.

Для студентів заочної форми навчання укладання угоди про проходження практики може бути замінено довідкою такого змісту: студент … дійсно з 10 квітня по 05 травня 2017 року проходив переддипломну виробничу практику на такому-то підприємстві (довідка має бути завірена керівником підприємства та печаткою і бажано надрукована на бланку підприємства).

 1. Взяти направлення на практику (див. додаток Б). Направлення є підставою зарахування студента на практику /направлення заповнюється студентом/ (якщо підприємство не вимагає від студента направлення, то воно необов’язкове)

 2. Роздрукувати щоденник практики. (див. додаток В /друкувати можна два листа на одній сторінці з обох боків аркуша формату А4. УВАГА: Зроблені у щоденнику підказки та зразки відгуків не друкувати, а заповнювати самим/) Повністю заповнений щоденник, з усіма необхідними підписами та печатками (див. додаток В) додається до звіту про практику.

Звіт про переддипломну виробничу практику (ПВП) включає:

 1. Титульну сторінку (див. додаток Д).

 2. Довідку (або угоду) про проходження практики

 3. Завдання на переддипломну практику, повністю заповнене та підписане науковим керівником і студентом із зазначенням дати видачі і отримання цього завдання (додаток Ж).

 4. Щоденник переддипломної практики.

 5. Розгорнутий план ДР роботи затвердженого науковим керівником.

 6. Організаційно-економічну характеристику: об’єкта практики (підприємства, банку тощо); системи управління підприємством; видів діяльності підприємства, яке водночас є об’єктом написання ДР /якщо об’єкти не співпадають, тоді організаційно-економічна характеристика як об’єкта переддипломної практики, так і об’єкта дипломної роботи/.

 7. Список літератури (15-25 джерел) має містити наукові статті та монографії за темою ДР за 2014-2017 рр., а також законодавчі та нормативні акти, статистичні збірники та довідники тощо, звідки передбачається брати інформацію для написання ДР. Підручників та навчальних посібників не включати! у список літератури.

 8. Висновок (до 2-х сторінок), де описується, яка робота виконувалась під час проходження практики, які ставились завдання, і що вдалось досягти під час проходження практики /виконувана під час практики робота має бути спрямована на вирішення завдань дипломної роботи/.

 9. Звітні документи підприємства (об’єкта практики, яке водночас є об’єктом написання ДР) /якщо об’єкти практики і ДР не співпадають, тоді звітні документи об’єкта дипломної роботи і по можливості об’єкта переддипломної практики / за 3 останні роки і/або статистичні та соціологічні дані за 3 роки чи більший період.

 10. До звіту студент повинен додати всі інші зібрані під час проходження практики матеріали, зроблені розрахунки, таблиці, пояснення, зразки документів тощо, які в подальшому будуть використані при написанні дипломної роботи.
Додаток А (слово: «додаток А» не друкувати!)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384

Форма N Н-7.01

УГОДА N ___ФМІБ/ФІМ
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів


місто Вінниця

"10" квітня 2017 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Вінницький національний технічний університет
                                                                         (повне найменування навчального закладу)
(далі – вищий навчальний заклад), в особі проректора з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародної інтеграції Мізерного Віктора Миколайовича_______________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі Статуту ______________________________________________________,
      (статут або доручення)
і, з другої сторони, ____________________________________________________________________
                                (назва підприємства, організації, установи)
(далі – база практики), в особі ___________________________________________________________
(посада,
_____________________________________________________________________, що діє на підставі
прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                      (статут підприємства, розпорядження, доручення)
уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
N
з/п

Шифр і назва напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики
початок

закінчення
 1

 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)

1

 Переддипломна виробнича практика
 10.04.2017

 05.05.2017
1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента.

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9. Додаткові умови студент зобов'язується самостійно здійснювати оплату свого проїзду до бази практики та проживання

2. Вищий навчальний заклад зобов'язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін:

Навчального закладу: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Бази практики: ________________________________________________________________________

 Підписи та печатки:
Вищий навчальний заклад:

База практики:

______________
(підпис)

Мізерний В.М.
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

М. П. "___" ____________ 2017 року

М. П. "___" ____________ 2017 року


Додаток Б (слово: додаток Б не друкувати!)


НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384

Форма N Н-7.02

    Місце кутового штампа
вищого навчального закладу

 

 

КЕРІВНИКУ
________________________________
________________________________
________________________________


НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
/є підставою для зарахування на практику/


Згідно з угодою від "06" ____04______ 2015 року N__ФМІБ/ФІМ, яку укладено з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (повне найменування підприємства, організації, установи)
направляємо на практику студента _1_ курсу, який навчається за напрямом підготовки (спеціальністю) 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність) ___________________________________________________________________________

Назва практики: переддипломна виробнича практика
Строки практики з "10" квітня 2017 року
                             по "05" травня 2017 року

Керівник практики від кафедри _______ПІБ наукового керівника ДР _______
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ

1.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Декан ФМІБ

_____________

Небавва М.І.

М. П.

Завідувач кафедри ФІМ

_____________

Зянько В.В.Додаток В (слово: додаток В не друкувати!)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.03
Вінницький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

______________________ переддипломна виробнича практика ___________________

(вид і назва практики)

студента __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут_________ менеджменту______________________________________________
Кафедра_____ фінансів______________________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень__________ спеціаліст __________________________
напрям підготовки _______030601 – Менеджмент_______________________________
спеціальність 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)_______________________________________________________

(назва)

____І____ курс, група _______________

Студент__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу: ________________________________
Печатка

підприємства, організації, установи „10” _______04__________ 2017 року

____________ ___________________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи: ___________________________________
Печатка

Підприємства, організації, установи “05” _______05___________ 2017 року
_____________ __________________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Календарний графік проходження практики*

№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4
1

Загальне ознайомлення з історією та діяльністю організації, установи, підприємства2

Ознайомлення з маркетинговою діяльністю організації, установи, підприємства3

Ознайомлення з виробничою діяльністю організації4

Ознайомлення з роботою економічних і фінансових підрозділів організації та бухгалтерії5

Ознайомлення з системою управління

(менеджментом) організації6

Ознайомлення із системою підготовки та освоєння виробництва нових видів продукції7

Ознайомлення з системою управління якістю продукції8

Ознайомлення з системою техніко-економічного планування і прогнозування9

Ознайомлення з системою оперативного управління (планування) виробництвом10

Оформлення звіту
Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ науковий керівник ДР (МКР)

(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

* У графі «Назви робіт» поданий зразок, а взагалі то їх назва має відповідати відділам об’єкта практики (підприємств, банку тощо); у графах «тижні проходження практики» проставляються «галочки» (Y або +); у графі «відмітки про виконання» проставляється «виконано»

Робочі записи під час практики


Докладно описується виконувана роботу під час практики, відповідно до назв робіт, зазначених у календарному плані


Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)


Зразок

За час проходження переддипломної виробничої практики студент Іванов І.І. ознайомився з господарською діяльністю підприємства. Зокрема, з роботою основних підрозділів підприємства: планово-фінансовим відділом, відділом кадрів, бухгалтерією. Також ознайомився зі структурою управління підприємством, системою підготовки та освоєння виробництва нових видів продукції, системою управління якістю продукції, системою техніко-економічного планування і прогнозування, системою оперативного управління виробництвом.

Студент Іванов І.І. продемонстрував вміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності, вміння працювати в колективі підприємства, комунікабельність, управлінські здібності.

У цілому, своєю роботою на підприємстві під час проходження практики студент Іванов І.І показав, що набуті під час навчання у ВНТУ знання дозволяють йому працювати за спеціальністю менеджера, зокрема фінансового менеджера.


Керівник практики від підприємства, організації, установи __________________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка

«05» _______05________ 2017 року
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практикиЗразок

За час проходження переддипломної виробничої практики студент Іванов І.І. ознайомився з роботою основних структурних підрозділів підприємства, статутом підприємства, фінансовою звітністю підприємства за останні три роки. Загалом ним зібраний весь необхідний матеріал для написання аналітичної частини дипломної роботи.


Дата складання заліку „05”______05_______2017 року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ Зянько В.В.______

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток Д (слово: додаток Д не друкувати!)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет менеджменту та інноваційної безпеки

Кафедра фінансів та інноваційного менеджменту

ЗВІТ

про виробничу переддипломну практику на базі
___________________________________

(назва підприємства чи організації)

Виконав студент _____________

(ПІБ)

Керівники практики:

від кафедри фінансів ВНТУ

____________________

ПІБ наукового керівника БДР

від підприємства

____________________

ПІБ керівника від підприємства

Вінниця 2017

Додаток Ж (слів: додаток Ж і зразок не друкувати!)

(зразок)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ФІМ

_________ д.е.н., проф. Зянько В.В.

(підпис)

28” ____03____ 2017 р.
ЗАВДАННЯ

на переддипломну практику

спеціальність 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)»

студенту групи _____________________________________

назва групи, ПІБ студента

Тема роботи: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________Мета переддипломної практики збір матеріалів, необхідних для підготовки та написання дипломної роботи, узагальнення, систематизація та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом, необхідним до самостійної трудової діяльності в галузі менеджменту і адміністрування.
Завдання переддипломної практики:

набути практичні навички та досвіду роботи зі спеціальності менеджмент організацій і адміністрування у сфері фінансово-кредитної діяльності в сучасних умовах господарювання підприємства (організації);

ознайомитись з досвідом роботи підприємства з питань планування, організації та прийняття управлінських рішень щодо фінансової діяльності підприємства;

зібрати необхідні матеріали для написання дипломної роботи, з метою їх обробки, аналізу та систематизування (форми річної фінансової звітності: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності за 20__-20__ рр., Статут та організаційна структура управління підприємства, характеристика видів діяльності підприємства)

виявити резерви удосконалення фінансової діяльності та підвищення ефективності фінансової роботи підприємства (організації)
Звіт про переддипломну практику повинен містити: організаційну характеристику та організаційну структуру управління підприємства, характеристику системи управління підприємства, характеристику видів діяльності підприємства, звітні дані (форми річної фінансової звітності) підприємства не менш як за три за останні його діяльності.
Завдання видав 29.03.2017 р. ___________ __ науковий керівник ДР________

дата підпис науковий ступінь, вчене звання, ініціали та

прізвище керівника практики від кафедри
Завдання отримав 29.03.2017 р ___________ _____________________________

дата підпис шир групи, ініціали та прізвище студента


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Робоча програма практики
Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” стаціонарної форм навчання проходять два тижні згідно...

Звіт про виробничу практику
Світова фінансова криза вплинула на всі галузі України, не стала винятком будівельна галузь. З початку 2008 р уже простежувалось...

Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка
Студент до вибуття на практику повинен отримати інструктаж керівника практики, а також

Положення про організацію та проведення виробничої практики на економічному...
Рекомендації щодо структури текстової частини звіту відповідального за виробничу практику від кафедри 29

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Рекомендоване п оложення про виробничу практику
МОін україни від 31. 12. 1998 року №201/469) а також «Положенням про сприяння І працевлаштування випускників державних вищих навчальних...

Відповіді на запитання щодо справляння єдиного внеску 27. 10. 2016
За виробничу практику їм нараховується зарплата, на яку нараховується єсв І відображається в звіті єсв в таблиці Чи необхідно зазначати...

Звіт про практику студент складає відповідно до кален­дарного плану...
Студент після прибуття на підприємство повинен затвер­дити у керівника від підприємства календарний план про­ходження практики, пройти...

Звіт в спов включає такі бланки
України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами,...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт