Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державне підприємство «Держреєстри України»

Державне підприємство «Держреєстри України»

ДОГОВІР № _________

купівлі-продажу товарум. Київ «___» ____________ 20____ р.
Державне підприємство «Держреєстри України» (надалі – Постачальник), в особі в.о. Директора Лебедя Валерія Гнатовича , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________________________________________________________________________, (надалі – Покупець), в особі ____________________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________________________, з іншої сторони, в подальшому разом поіменовані "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов'язується на умовах та в порядку, що визначені цим Договором, передати Покупцю товар, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, що визначені цим Договором оплатити та прийняти товар.

1.2. Під товаром, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, розуміються бланки складських документів на зерно, а саме: бланки складської квитанції на зерно, бланки подвійного складського свідоцтва на зерно, бланки простого складського свідоцтва на зерно на пред’явника.

1.3. Номенклатура, кількість та вартість товару вказуються у відповідних додатках «Перелік № __ товару» до цього Договору, які є невід’ємною частиною Договору.

1.4. Номенклатура та кількість товару заносяться до відповідних додатків «Перелік № __ товару» до цього Договору Покупцем та надаються Постачальнику в письмовій формі, завірені печаткою та підписом повноваженого представника Покупця.

1.5. До моменту підписання Сторонами відповідного додатку «Перелік № __ товару» до цього Договору, Постачальник, у разі зміни вартості послуг поліграфічного комбінату або іншого підприємства, які друкують бланки складських документів на зерно, має право змінювати вартість одиниці товару.

1.6. Загальна кількість та вартість товару за поточний рік визначається як сума кількості та вартості товару, отриманого за всіма витратними накладними за поточний рік.
2. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

2.1. Якість товару, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, повинна відповідати вимогам «Опису бланків складських документів на зерно», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 06.06.2005 р. № 247 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2005 р. за № 1106/11386.
3. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Покупець, на підставі цього Договору та відповідного рахунку-фактури, перераховує на розрахунковий рахунок Постачальника попередню оплату у розмірі 100 % (сто відсотків) від загальної суми вартості товару, що зазначена у відповідному додатку «Перелік № __ товару» до цього Договору.
4. СТРОК ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

4.1. Постачальник передає товар Покупцю на умовах «EXW – склад Постачальника» протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Постачальником на свій рахунок оплати за відповідну партію товару.
4.2. За письмовою заявкою Покупця, Постачальник може відправити Покупцю оплачений ним товар кур’єрською поштою за вказаним у заявці адресом. При цьому, Покупець за власний рахунок сплачує послуги по доставці йому товару.
5. ТАРА ТА ПАКУВАННЯ

5.1. Товар повинен бути затарений і упакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування та/ або його знищення.

5.2. Вартість тари та пакування входить до ціни товару.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, вони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Покупець, згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 11.08.2005 р. № 374, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2005 р. за № 1098/11378, зобов’язаний щоденно надсилати до основного реєстру, в порядку визначеному адміністратором Реєстру, всі відомості, що вносяться до реєстру зернового складу, у форматі, який визначається уніфікованим програмним забезпеченням.

6.3. У випадку відмови Покупця від отримання товару після підписання Сторонами відповідного додатку № 1 до цього Договору та здійснення Покупцем оплати за замовлений товар, повернення коштів на рахунок Покупця можливо лише за згодою Продавця. У разі відмови Продавця у поверненні коштів, Покупець зобов’язаний отримати оплачений ним товар на умовах цього Договору.

6.4. У випадку порушення Покупцем умов, передбачених пунктом 6.2 цього Договору, Постачальник має право відмовитися під подальшої продажі товару Покупцю.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо доведуть, що умови даного Договору порушені внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

7.2. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха, військові дії, пожежі, аварії, паводки, страйки, масові заворушення, природні катастрофи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов’язань та всі інші події й обставини, які не залежать від волевиявлення Сторін.

7.3. Сторона, яка постраждала внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону телеграмою, телефаксом чи іншими доступними засобами як про настання обставин непереборної сили, їх можливу тривалість, так і про інші обставини, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань.

7.4. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про наявність форс-мажорних обставин іншу Сторону, то Сторона, яка постраждала від дії форс-мажорних обставин не має права на неї посилатися, крім випадку, коли сама обставина перешкоджає такому повідомленню.

7.5. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їх тривалості будуть служити довідки Торгово-промислової палати України або інших компетентних органів.

7.6. На час дії форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від виконання зобов’язань за цим Договором до моменту усунення таких обставин.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усе, що не передбачено цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

8.2. Даний Договір укладено у двох примірниках, по одному екземпляру для кожної Сторони, при цьому кожен примірник має однакову юридичну силу.

8.3. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання цього Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів на протязі 3-х робочих днів з дати таких змін.

8.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються тільки у письмовій формі, підписуються обома Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.

8.5. Усі спори, які будуть виникати під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку.

8.6. Номер та дата договору визначаються Постачальником.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до «31» грудня 2016 р., але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Договір може бути розірвано:

– за взаємною згодою Сторін, зафіксованою у письмовій формі;

– за бажанням однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, як за місяць до дати розірвання;

– за бажанням Постачальника у разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов цього Договору, що зазначені у п. 6.2 цього Договору.
10. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

ДП «Держреєстри України»

Місце знаходження:

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1.

Поштова адреса:

03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 9/12, оф. 319.

п/p 26002455011912 в АТ «ОТП банк»,

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43

МФО 300528

Код ЄДРПОУ 32383020

Свідоцтво № 37627090

ІПН 323830226558

Тел.: (044) 400-96-43

Статус платника податку на прибуток:

на загальних умовах

____________________ /Лебедь В. Г./

(підпис, М.П.)________________________________________

Місце знаходження: ______________________

________________________________________ Поштова адреса: _________________________ ________________________________________

п/р ____________________________________

_____________________ МФО _____________

Код ЄДРПОУ __________________________

Свідоцтво № ____________________________

ІПН ___________________________________

Тел..: __________________________________

Статус платника податку на прибуток: _______

________________________________________
______________________________:

_____________________ /_______________/

(підпис, М.П.)
Додаток № _____

до договору № _____________

купівлі-продажу товару

від «____» ____________ 20___ р.

м. Київ «____» ___________ 20___ р.

ПЕРЕЛІК № _______ ТОВАРУ
Підстава для підписання Сторонами цього Переліку № _________ товару:

  • договір № _________________ купівлі-продажу товару від «___» ____________ 20__ р.

  • заявка Покупця від «___» ______________ 20___ р.


п/п


Номенклатура товару


Кількість, комплектів

Вартість, грн. з урахуванням ПДВ

одиниці товару

загальна вартість товару

1

Бланк складської квитанції на зерно


2

Бланк подвійного складського свідоцтва на зерно


3

Бланк простого складського свідоцтва на зерно на пред’явника


ВСЬОГО:

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

ДП «Держреєстри України»

Місце знаходження:

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1.

Поштова адреса:

03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 9/12, оф. 319.

п/p 26002455011912 в АТ «ОТП банк»,

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43

МФО 300528

Код ЄДРПОУ 32383020

Свідоцтво № 37627090

ІПН 323830226558

Тел.: (044) 400-96-43

Статус платника податку на прибуток:

на загальних умовах


____________________ /Лебедь В. Г./

(підпис, М.П.)

________________________________________

Місце знаходження: ______________________

________________________________________ Поштова адреса: _________________________ ________________________________________

п/р ____________________________________

_____________________ МФО _____________

Код ЄДРПОУ __________________________

Свідоцтво № ____________________________

ІПН ___________________________________

Тел..: __________________________________

Статус платника податку на прибуток: _______

________________________________________
______________________________:


_____________________ /_______________/

(підпис, М.П.)


Зі сторони Постачальника: Зі сторони Покупця:

___________ ________________ ______________ ___________ ________________ ______________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Стату т
Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (далi – Підприємство) засновано на державній власності...

Галузева система управління якістю
Розроблено: Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” (дп “кб “Південне”), Державне підприємство Державний науково інженерний...

Галузева система управління якістю
Розроблено: Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” (дп “кб “Південне”), Державне підприємство “Державний науково...

Договір про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (надалі – Підприємство)

Затверджено
Державне підприємство «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка»

Затверджено
Державне підприємство «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка»

Затверджено
Державне підприємство «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка»

Державне Підприємство "Вугілля України" (далі Продавець), в особі...
Державне Підприємство "Вугілля України" (далі – Продавець), в особі в о генерального директора Стародубцева С. В., що діє на підставі...

Державне Підприємство "Вугілля України" (далі Продавець), в особі...
Державне Підприємство "Вугілля України" (далі – Продавець), в особі в о генерального директора Стародубцева С. В., що діє на підставі...

Міністерство соціальної політики України
Київська область, м. Бориспіль-7, аеропорт, Державне підприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух»

Стандарт організації україни
Розроблено: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (дп «Держдорнді»)

Державні будівельні норми україни
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (дп «Держдорнді»)

Національний стандарт україни
...

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «укрспирт»

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «укрспирт»

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”, в...
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”, в особі директора Київської міської дирекції удппз “Укрпошта” Хорошевського...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт