Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний посібник складено відповідно до програми з організації та економіки фармації для проведення занять із студентами вищих навчальних закладів за спеціальністю 12020102 «Фармація»

Методичний посібник складено відповідно до програми з організації та економіки фармації для проведення занять із студентами вищих навчальних закладів за спеціальністю 12020102 «Фармація»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Міністерство охорони здоров'я України

Запорізький державний медичний університет

Кафедра управління і економіки фармації,

медичного і фармацевтичного правознавства

Регулювання обігу і контроль якості лікарських засобів

Змістовний модуль 4

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ДИСЦИПЛІНИ

"ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ" ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Запоріжжя, 2016

УДК: 615.2/.4:339.14|(072)

ББК: 52.82:65.012.24

Р-32
Укладачі:

Сінча Н. І., Литвиненко О. В., Дондик Н. Я., Демченко В. О.
Під редакцією д.фарм. н., професора Книша Є. Г.
Рецензенти:

д.фарм. н., професор Гладышев В. В.,

д.фарм. н., професор Коваленко С. І.
Р-32 Регулювання обігу і контроль якості лікарських засобів. Змістовий модуль 4. Методичний посібник для викладачів / Н. І. Сінча, О. В. Литвиненко, Н. Я. Дондік, В. О. Демченко. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. – 95 с.
Методичний посібник складено відповідно до програми з організації та економіки фармації для проведення занять із студентами вищих навчальних закладів за спеціальністю 7.12020102 «Фармація», напрям 1202 «Фармація»
Методичний посібник розглянутий і затверджений:
на засіданні кафедри управління і економіки фармації, медичного і фармацевтичного правознавства

(протокол № від " " 2016 р.);

на засіданні циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін ЗДМУ (протокол № від " " 2016 р.);

на Центральній методичній Раді ЗДМУ

(протокол № 2 від " 24 " листопада 2016 р.)


© Сінча Н.І., Литвиненко О. В., Дондик Н.Я., Демченко В. О., 2016

© Запорізький державний медичний університет, 2016

Зміст


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

3

УЧБОВІ ЦІЛІ ЗАНЯТЬ

3

Студент повинен знати

3

Студент повинен уміти

4

ВИХОВНІ ЦІЛІ

4

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ

5

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

5

ЗМІСТ УЧБОВОГО МАТЕРІАЛУ

6

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

8

ПРАКТИЧНА РОБОТА

10

Завдання для практичної роботи по темі 1

10

Завдання для практичної роботи по темі 2

19

Завдання для практичної роботи по темі 3

21

Завдання для практичної роботи по темі 4

26

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

35

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПО ТЕМІ

78

Організація предметно-кількісного обліку в аптеці

78

Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

79

Організація державної системи контролю якості лікарських засобів

81

Організація внутрішньоаптечного контролю якості ліків

83

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

92

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ №4

95


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Сучасний етап розвитку фармацевтичної галузі України характеризується пошуком найбільш ефективних важелів і інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності здійснення лекарственого забезпечення населення. Тому забезпечення населення доступними, ефективними, якісними і безпечними лікарськими засобами є одним з основних завдань сьогоднішнього дня.
УЧБОВІ ЦІЛІ ЗАНЯТЬ :

 • вивчити законодавчо-нормативну базу що регламентує предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптеці і його організацію;

 • вивчити законодавчо-нормативну базу, яка регламентує обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх класифікацію, ліцензійні умови здійснення господарської діяльності, пов'язані з обігом цих речовин;

 • вивчити основні принципи організації державної системи контролю якості лікарських засобів;

 • вивчити суть і види внутрішньоаптечного контролю якості ліків.

Студент повинен знати:

 • організацію і документальне оформлення предметно-кількісного обліку в аптеці;

 • організацію і документальне оформлення прийому і обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в аптеці;

 • основні принципи організації державної системи контролю якості лікарських засобів;

 • суть і види внутрішньоаптечного контролю якості ліків.

Студент повинен уміти:

 • формувати і виділяти мету, завдання, особливості і значення дисципліни "Організація і економіка фармації";

 • документально оформляти предметно-кількісний облік в аптеці ;

 • виділити особливості виписування наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, отруйних і сильнодіючих лікарських засобів;

 • перерахувати групи лікарських засобів що підлягають предметно-кількісному обліку в аптеці;

 • назвати наркотичні лікарські засоби;

 • назвати психотропні лікарських засоби;

 • назвати отруйні лікарські засоби.

 • назвати сильнодіючі лікарські засоби;

 • назвати прекурсори списку №1;

 • привести норми одноразової відпустки лікарських засобів;

 • пояснити порядок зберігання, обліку і знищення рецептурних бланків;

 • проводити вхідний контроль якості ЛС, які поступають в аптеку;

 • здійснювати попереджувальні заходи , що проводяться для підвищення якості ліків;

 • проводити внутрішньоаптечний контроль якості ліків, виготовлених в умовах аптеки;

ВИХОВНІ ЦІЛІ:

Сформувати системні знання студентів про теоретичні основи фармацевтичного забезпечення населення на макро і мікроекономічному рівні; основних принципах формування Національної лікарської (фармацевтичною) політики. Навчити користуватися довідковою і учбовою літературою; аналізувати, узагальнювати і схематично відбивати основні теоретичні аспекти по темі; самостійно вирішувати логічні завдання, розробляти і реалізовувати алгоритм ухвалення рішення; раціонально організовувати робоче місце провізора. Грамотно робити висновки і оформляти результати практичної роботи.

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ:

Цей розділ "Регулювання обороту і контроль якості лікарських засобів" дисципліни "Організація і економіка фармації " базується на вивченні студентами таких громадських і спеціальних дисциплін, як економічна теорія, соціологія, психологія, правознавство, менеджмент і маркетинг у фармації, етика і деонтология у фармації, аптечна технологія лікарських засобів з основами біофармації, технологія лікарських препаратів промислового виробництва, фармакологія, медичне і фармацевтичне товарознавство, фармацевтична хімія та ін. Теоретичний і практичний матеріал цього змістовного модуля закладає основи вивчення студентами фармакоэкономики, медичного і фармацевтичного правознавства, належної фармацевтичної практики, патентознавства. Інформація цього розділу дисципліни передбачає інтеграцію викладання з вищезгаданими дисциплінами і формування умінь застосовувати знання по менеджменту у фармації в процесі подальшого навчання і в професійній діяльності.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ:

 • предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптеках, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, отруйні лікарські засоби, сильнодіючі лікарські засоби;

 • обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, прийом рецептів, зберігання, відпустка, документальне оформлення предметно-кількісного обліку;

 • державний реєстр лікарських засобів України, державна фармакопея України, фармакопейная стаття, якість лікарського засобу, аналіз лікарського засобу, термін придатності лікарського засобу, державний контроль якості лікарського засобів, вхідний контроль, неякісні (субстандартні) лікарські засоби, ув'язнення про якість, сертифікат якості виробника, уповноважена особа, фальсифіковані лікарські засоби;

 • письмовий контроль, опитний, органолептичний контроль, якісний і кількісний хімічний контроль, фізичний контроль, контроль при відпустці.

ЗМІСТ УЧБОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Для зручності і якості вивчення змістовного модуля 4 "Регулювання обороту і контроль якості лікарських засобів" учбовий матеріал розбитий на 4 основних теми, що відповідає 4 практичним заняттям.

 1. Організація предметно-кількісного обліку в аптеці

1. Характеристика законодавчо-нормативної бази, що регламентує предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптеках.

2. Перелік препаратів тих, що підлягають предметно-кількісному обліку.

3. Особливості предметно-кількісного обліку лікарських засобів.

 1. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів

1. Державна політика України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів а аптечних закладах.

3. Правила виписування рецептів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

4. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 в аптеці.

5 Особливостей прийому рецептів і виготовлення лікарських форм, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

6. Відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з аптечних закладів.

7. Документальне оформлення предметно-кількісного обліку в аптеці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 1. Організація державної системи контролю якості лікарських засобів

1. Організація державної системи контролю якості в Україні. Державні органи в системі забезпечення якості лікарських засобів в Україні.

2. Положення про Державну службу України по лікарських засобах і виробами медичного призначення, її функції і завдання.

3. Державні органи , що відповідають за контроль якості ЛЗ в Україні

4. Державний контроль якості лікарських засобів, які ввозяться на територію України.

5. Державний контроль якості лікарських засобів під час оптової торгівлі.

6. Державний контроль якості лікарських засобів під час роздрібної торгівлі.

7. Контроль якості лікарських засобів на регіональному рівні

8. Маркировка лікарських засобів.

 1. Організація внутрішньоаптечного контролю якості ліків

1. Організація і значення внутрішньоаптечного контролю якості ліків.

2. Кваліфікаційні вимоги провізора-аналітика.

3. Організація робочого місця провізора-аналітика аптеки.

4. Попереджувальні заходи і їх роль в поліпшенні якості ліків.

5. Види внутрішньоаптечного контролю якості ліків.

6. Функції уповноваженої особи в аптеці.

НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС: одне заняття - 180 хвилин

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

п/п

Етапи заняття

Час

Види контролю

Способи навчання

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап

14%
1.1.

Організаційні заходи

2 хв.

Контроль відвідуваності заняття студентами

Журнал обліку відвідувань і успішності студентів

1.2.

Постановка учбових цілей і мотивацій

3 хв.

Викладач звертає увагу і підкреслює актуальність теми заняття, зв'язок з попередніми темами дисципліни

Підручники, лекції, навчально-методичні посібники, збірки тестових завдань, комп'ютери, нормативно-правові акти

1.3.

Уточнення неясних моментів по темі

5 хв.

Викладач відповідає на неясні питання, уточнює і консолідує інформаційний потік по темі

1.4.

Вхідний контроль початкового рівня знань

15 хв.

Комп'ютерне тестування

2

Основний етап

78%
2.1.

Контроль початкового рівня і коригування знань по темі

60 хв.

Усне опитування

Підручники, лекції, навчально-

2.2

Цільова установка викладача по виконанню практичної частини заняття

5 хв.

Попередній контроль: спільно із студентами проводить розбір завдань для практичної роботи

Методичні

посібники,

збірки

тестових завдань,
1

2

3

4

5

2.3.

Виконання практичної роботи студентами

75 хв.

Поточний контроль: послідовність виконання завдань по практичній роботі, фіксація результатів самостійної роботи

комп'ютери, нормативно-правові акти, калькулятори

3

Завершальний етап

8%3.1

Перевірка і підпис протоколів практичного заняття і самостійної роботи

10 хв.

На підставі перевірки виконання практичної роботи викладач робить ув'язнення про рівень підготовки і засвоєння матеріалу усією групою, вказує на типові помилки, допущені студентами при виконанні завдань.

Робочий зошит для виконання практичної і самостійної роботи студента, навчально-методичні посібники, збірки тестових завдань

3.2

Аналіз успішності студента на занятті

2 хв.

Оголошується загальна оцінка студента за заняття

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття. Завдання до самостійної роботи

3 хв.

Викладач дає рекомендації студентам по підготовці і засвоєнню наступної теми

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПО ТЕМІ 1

Завдання 1. Документально оформити прийом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 в аптеці згідно товарно-транспортної накладної і рахунку-фактури аптечного складу.
РАХУНОК-ФАКТУРА № ______від ____________

м. Запоріжжя, вул. Складська, 4

р/р________________в ______________________Запоріжжя

МФО ______________код ЗКПО ________________Відділ__________________

назва одержувача

Код

Кількість

Назва товару

Од. виміри

Ціна тамож.

ЦІна відтпускна

Сума відпускна10084


Нуль грамів вісімсот сімдесят міліграм

Етилморфіну гидрохлорид


г

0-46


0-50.6


0-44
9352

П'ять грамів шістсот вісімдесят міліграм

Фенобарбітал


г

1-19

1-31

7-440897

Нуль грамів дев'ятсот шістдесят міліграм

Ефедрину гидрохлорид
0-40

0-44

0-42Разом товару 9-10

Тара 0-00

Без ПДВ

Термін оплати_______________ Усього до оплати __________________

________________________________________________________________ ( прописом )

Заповнити акт приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів (Додаток 1), враховуючи те, що при прийомі товару розбіжностей між кількістю вказаному в документах і фактично отриманим не встановлено.

Завдання 2. заповнити "Реєстр лікарських засобів що поступили до суб'єкта господарської діяльності" (Додаток 2).

Завдання 3. Здійснити аналіз прийнятих рецептів (див. тему 10), до складу яких входять лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і оформити відповідні облікові документи (Додатки 3- 5).

Додаток 1.

Акт приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів від постачальників в аптеку
Комісія в складі_________________________________________________________

____________________________________________________________________
провела прийом_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
полученых________________________________________________________

____________________________________________________________________
При повній кількісній перевірці ----

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Отримані такі результати:


НАЙМЕНУ

ВАННЯ

ОД. ВИМІРУ

КІЛЬ

КІСТЬ


ФАКТИЧНА

КІЛЬКІСТЬ

РІЗНИЦЯ

ПРИМІТКИ


БІЛЬШ

МЕНШ
Висновок комісії :___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Голова комісії :

Члени комісії :

М. П. аптечного закладу

Додаток 2
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Довідник для студента 2 курс спеціальність «Фармація»
Довідник для студента складений на основі навчальної Програми з організації економіки фармації” для студентів фармацевтичних училищ...

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт
Електронний посібник складено для використання як студентами при вивченні навчального матеріалу, так І викладачами вищих навчальних...

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...

Навчально-методичний посібник Артемівськ
Методичний посібник адресовано практичним психологам та соціальним педагогам навчальних закладів, завідувачам І вихователям-методистам...

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні...
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія....

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Бабіченко Ю. А., Мусієнко Н. М. Економіка праці та соціально-трудові...
В. М. Толочко, зав кафедрою управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, докт фарм наук,...

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальної...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7, 9-11 класах

І болонський процес
Рекомендовано вченою радою нувгп як навчально-методичний посібник для підготовки магістрів, аспірантів та перепідготовки викладачів...

Складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів....
Повторення. Знову до школи. Лексичні вправи Впр. 5, ст. 5 поставити в алфавітному порядку

Робота з контролю за відвідуванням учнями навчальних занять
У школі створено систему роботи щодо обліку відвідування учнями навчальних занять. Для чіткої організації контролю складено циклограму...

Уроку
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська...

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Методичний посібник Посібник містить методичні поради, рекомендації...
Розділ виставки: Шляхи реалізації розвитку та впровадження нових Державних стандартів

Тест загальної навчальної правничої компетентності (тзнпк) у системі...
«Право» в якомусь із престижних вищих навчальних закладів нашої країни, які готують фахівців-правознавців

Обов’язково Укрпоштою та на електронну адресу lab -406@ mail ru
Павла Тичини призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни...

Навчально-методичний посібник
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт