Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Н а к а з

Н а к а з

Сторінка1/2
  1   2
                             http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif                             

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИН А К А З30.09.97 N 230

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 1997 р.
за N 480/2284
Про затвердження форми державної статистичної
звітності N 2-ТП(водгосп)
Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити і ввести в дію форму державної статистичної
звітності N 2-ТП(водгосп) "Звіт про використання води"
(квартальна) та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

2. Розповсюдити та запровадити звітність на підприємства,
організації, установи незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
форм власності та господарювання, починаючи зі звіту за I квартал
1998 року.

3. Встановити, що забезпечення бланками звіту за формою
N 2-ТП(водгосп) та Інструкцією щодо її заповнення, збір, розробка
та контроль за достовірністю інформації здійснюється Державним
комітетом України по водному господарству.

4. Державному комітету України по водному господарству не
пізніше 15 березня після звітного періоду надсилати зведені
статистичні дані форми N 2-тп(водгосп) за звітний рік по Україні,
регіонах, водних об'єктах, галузях економіки та формах власності
Державному комітету статистики України.

5. Скасувати наказ Мінстату України від 09.08.93 N 176
( v0176207-93 ).

Голова Держкомстату О.Г.Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Держводгоспу К.А.Алієв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
30.09.1997 N 230

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 1997 р.
за N 480/2284

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми N 2-ТП(водгосп)1. Загальні положення

1.1. Дана Інструкція розроблена у відповідності із ст.25
Водного Кодексу ( 213/95-ВР ) і Законом України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) від 25 червня
1991 року і є обов'язковою для використання підприємствами
(організаціями)-водокористувачами незалежно від їх відомчого
підпорядкування та форми власності.

Звіт підписує керівник підприємства (організації), який несе
відповідальність за правильність складання звіту, достовірність
наведених в ньому даних і своєчасне подання його за встановленими
адресами.

Підприємства і організації, що звітують по формі
N 2-ТП(водгосп), забезпечуються бланками форми і Інструкцією по її
заповненню органами Держводгоспу України.

1.2. Державному обліку підлягає використання вод
промисловими, будівельними, транспортними, сільськогосподарськими
та іншими підприємствами, організаціями і установами (надалі
- водокористувачі) незалежно від їх відомчого підпорядкування і
форм власності, джерел водопостачання і приймачів зворотних вод.
До них відносяться:

- всі без винятку водокористувачі, що здійснюють скид
зворотних вод безпосередньо у поверхневі, підземні водні об'єкти,
а також на поля фільтрації, накопичувачі, рельєф місцевості тощо,
незалежно від обсягів скидів;

- всі водокористувачі, що забирають з природних водних
об'єктів 50 куб.м на добу і більше. Охоплення обліком менших за
обсягами водокористувачів вирішується обласною державною
адміністрацією за поданням регіональних управлінь (відділів)
комплексного використання водних ресурсів Держводгоспу України.
Про прийняття такого рішення органи Держводгоспу України
сповіщають водокористувача та його вищестоящу організацію;

- підприємства, що забирають воду з комунального (відомчого)
водопроводу або інших водогосподарських систем і передають
зворотні води комунальній (відомчій) каналізації при заборі ними
50 і більше кубічних метрів води на добу, а також водокористувачі,
що мають оборотні системи водоспоживання загальною потужністю
1000 куб.м на добу і більше, незалежно від кількості забраної
свіжої води.

Не є використанням вод проведення в акваторії водойм
будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових,
геолого-розвідувальних робіт, а також робіт по видобуванню
корисних копалин, прокладці трубопроводів, кабелів тощо.

1.3. Всі водокористувачі, що включені в перелік звітуючих
підприємств згідно п.1.1, зобов'язані в термін, вказаний органами
Держводгоспу України, але не пізніше 5 числа, наступного за
звітним кварталом, подати звіти по формі 2-ТП(водгосп) про
використання води регіональним органам Держводгоспу
України. Одночасно копії звітів подаються водокористувачами своїй
вищестоящій організації, місцевим органам охорони навколишнього
природного середовища та місцевим податковим адміністраціям.
Згідно зі статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ), неподання статистичних даних для
проведення державних статистичних спостережень або подання їх
недостовірними чи з запізненням, незабезпечення належного стану
первинного обліку, порушення порядку ведення Державного реєстру
звітних (статистичних) одиниць України тягнуть за собою накладення
на посадових осіб та осіб, які займаються підприємницькою
діяльністю, штрафу в розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року -
у розмірі від 5 до 10.

1.4. Звіт складається на основі первинної документації
(журнали обліку по формах ПОД-11, ПОД-13), а також за даними
відомчої форми звітності.

1.5. Форма N 2-ТП(водгосп) повинна бути заповнена
чітко, розбірливо (заповнення олівцем неприпустимо). При
відсутності окремих показників звіту ставляться прочерки.

Якщо в одній із таблиць форми N 2-ТП(водгосп) кількість
рядків буде недостатньою, то додатково заповнюється необхідна
кількість бланків: при цьому коди адресної частини форми повинні
бути вказані одні й ті ж самі на кожному бланку і проставлений
номер бланка.

1.6. Ліміти використання водних ресурсів, узгоджені з
органами Держводгоспу України і затверджені державними органами
охорони навколишнього природного середовища, відображаються в
графі 8 таблиці 1 окремо по джерелах водопостачання.

1.7. Показники форми N 2-ТП(водгосп), що відображують об'єми
забраної, використаної, переданої та втраченої води
(гр.2, 9, 17, 19, 20), а також сплачені до бюджету суми
податків, відображаються наростаючим підсумком по кварталах в
межах звітного року.

1.8. Звіти за перший, другий та третій квартали подаються
тільки органам Держводгоспу та місцевим податковим адміністраціям.
Звіти за четвертий квартал, в якому відображена річна інформація
повністю, передаються в усі передбачені адреси.

2. Особливості обліку окремих видів водокористування

2.1. При складанні звітів по гідровузлах у формі
N 2-ТП(водгосп) показується тільки обсяг води, забраної для
виробничих і господарсько-побутових потреб (водопостачання
майстерень, гаражів, селищ та інших об'єктів, що знаходяться на
балансі гідровузлів). Вода, що пропускається через споруди
гідровузла для виробітку електроенергії, шлюзування суден,
пропуску риби, підтримання судохідних глибин, забезпечення
санітарних умов в нижньому б'єфі та інших потреб, що не зв'язані з
відбором води із природних об'єктів, не враховуються.

2.2. Підприємства теплоенергетики, що забирають і передають
воду в теплові мережі на заповнення і підживлення, звітують про
вказаний обсяг води в графах 2-5, 8, 9, 11 таблиці 1. Вода, що
циркулює в системах теплопостачання, обліку не підлягає. Обсяг
води, що передається підприємствам теплоенергетики, комунальним і
іншим підприємствам для гарячого водопостачання населення,
показується в графах 2-5, 16, 17, 20 таблиці 1.

2.3. Управління (трест ) водопроводу і каналізації та інші
підприємства при складанні звіту показують в таблиці 1 загальні
обсяги забраної води і одержаної води, обсяги використаної води на
водопровідних і каналізаційних станціях і інших підвідомчих
підприємствах, обсяги переданої води для забезпечення холодною і
гарячою водою населення і споживачів, які самостійно не звітують
по формі N 2-ТП(водгосп), втрати води при транспортуванні, а
обсяги і якість скинутих зворотних вод - в таблиці 2. Якщо
управління (трести) водопроводу і каналізації і інші підприємства
забирають і передають воду водокористувачам, які самі звітують по
формі N 2-ТП(водгосп), її обсяг показується в графах 2-5, 16, 17,
20 таблиці 1. Перелік водокористувачів, що самостійно звітують про
використання води, згідно з Критеріями охоплення водокористувачів,
подаються управлінням (трестам) водопроводу і каналізації
регіональними органами Держводгоспу України.

2.4. Управління експлуатації магістральних каналів в таблиці
1 показують обсяги забору води із природного водного об'єкта в
магістральний канал (гр.2-5), використання води на власні потреби
(гр.8-15), втрати в руслі каналу (гр.20), передачу води іншим
водоспоживачам в точках водовиділення (гр.17), а в таблиці 2 -
скид із магістрального каналу у водний об'єкт.

2.5. Управління зрошувальних систем (УЗС) в таблиці 1
відображають загальний обсяг забору води із водних об'єктів або
магістральних каналів (гр.2-5), втрати в міжгосподарських каналах
(гр.20), використання на власні потреби (гр.8-15), передачу води
господарствам в точках водовиділу (гр.17), а в таблиці 2 - скиди
із міжгосподарських колекторів у водні об'єкти або магістральні
канали (гр.2-19).

2.6. Сільськогосподарські водокористувачі, що одержують воду
із міжгосподарських і магістральних каналів, в таблиці 1 показують
обсяги вод, одержаних від УЗС в точках водовиділу (гр.2-5),
використання води на зрошення і інші власні потреби (гр.8-15),
передачу колекторно-дренажних і інших вод УЗС або господарствам
(гр.16-19), а в таблиці 2 - скид колекторно-дренажних і інших вод
(гр.2-19).

2.7. Сільськогосподарські водокористувачі, які мають власні
водозабори із природних водних об'єктів, звітують по формі
N 2-ТП(водгосп) в загальному порядку згідно з даною Інструкцією.

2.8. У випадку забору свіжої води і передачі її без
використання для підживлення річок і каналів, водосховищ тощо
(транзит води), обсяги вказаної води показуються в графах
2-5, 16, 17 таблиці 1 і в гр.2 таблиці 2. Кодування транзитних вод
проводиться у відповідності з пунктом 3.8.

2.9. При заборі води із підземних водоносних горизонтів обсяг
води показується сумарно, незалежно від кількості свердловин.

2.10. Водокористувачі, що одночасно забирають воду при
видобуванні корисних копалин і водовідливі, звітують про вказаний
обсяг в такому порядку:

- при використанні цієї води на власні потреби і (або)
передачі води іншим водокористувачам її обсяг відображається у
відповідних графах таблиці 1, а скид цієї води у водний об'єкт - в
таблиці 2:

- пластова вода, забрана попутно з корисними копалинами,
використана на власні потреби і закачана після використання назад
для підтримання пластового тиску, вважається повторно використаною
водою, а її обсяги відображаються тільки в таблиці 3 (рядок 32).

2.11. Обсяги води, попутно забраної при видобуванні корисних
копалин і скинутої без використання в поверхневі або підземні
водні об'єкти, показуються в таблицях 1 і 2 форми. Графи 16 і 17 в
даному випадку не заповнюються і код ТР не проставляється. При
здійсненні транзиту шахтно-рудних вод з метою підживлення річок,
каналів, водосховищ тощо, заповнення таблиць 1 і 2 здійснюється у
відповідності з п.2.8 Інструкції.

2.12. Обсяг зворотної води, що одержується від інших
водокористувачів з метою очистки, враховується в таблиці 1 форми
(графи 2-5) і таблиці 2 (графи 2-20). В графі 16 таблиці 1
проставляється код СТ.

2.13. Обсяг одержаних, використаних і відведених
колекторно-дренажних вод показується у відповідних графах таблиць
1 і 2 форми. При складанні звіту по колекторно-дренажних водах в
графі "Д" форми таблиці 1 і 2 обов'язково проставляється код
якості води КД.
3. Кодування

3.1. Код галузі економіки, до якої відноситься
водокористувач, що звітує, визначається по загальнодержавному
класифікатору. При кодуванні об'єктів ставкового рибного
господарства промислових міністерств і відомств, а також
ставкового господарства агропромислового комплексу, проставляється
код галузі 21610.

3.2. Код території визначається по загальнодержавному
класифікатору.

3.3. Код міністерства (відомства), концерну, асоціації, а
також управління, тресту визначається за даними органів
Держводгоспу України.

3.4. Код підприємства, організації формується із шести знаків
(в залежності від кількості водокористувачів в Переліку
підприємств, організацій, установ, використання вод якими підлягає
державному обліку).

Перші два знаки являються кодом області (п.3.2). Подальші
чотири знаки означають порядковий номер водокористувача по даній
області.

Приклад: водокористувач знаходиться в Черкаській області (код
71) і внесений в перелік під N 7. Код водокористувача 710007.

Коди підприємств-водокористувачів в системі державного обліку
використання води (ДОВВ) присвоюються за вказаними правилами
регіональними управліннями і відділами комплексного використання
водних ресурсів Держводгоспу України.

3.5. Кодування поверхневих водних об'єктів проводиться на
основі класифікатора басейнів морів, річок, озер і каналів.

3.6. Код водогосподарської дільниці визначається за
Переліком водогосподарських дільниць, затвердженому Держводгоспом
України.

3.7. Коди типу джерела водопостачання і приймача зворотних
вод:

—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Тип джерела водопостачання і приймача |

| | зворотних вод |

|—————————————————————+—————————————————————————————————————————|

| 10 | Море |

| 20 | Річка |

| 21 | Річка, що пересихає |

| 30 | Озеро |

| 40 | Водосховище, ставок |

| 41 | Водосховище наливне |

| 50 | Канал |

| 51 | Канал 1-го, 2-го, 3-го порядку |

| 60 | Підземний водоносний горизонт |

| 61 | Шахта, рудник, нафтопромисел, кар'єр |

| 62 | Свердловини вертикального дренажу |

| | для пониження рівня грунтових вод |

| 71 | Колектори зрошувальних систем, не |

| | зв'язані з річковою мережею, морями, |

| | озерами |

| 72 | Колектори зрошувальних систем, що |

| | досягають поверхневих водних об'єктів |

| 73 | Колекторно-дренажні води, що накопи- |

| | чуються на підприємстві |

| 80 | Землеробські поля зрошення (ЗПЗ) |

| 81 | Накопичувачі |

| 82 | Рельєф місцевості, вигріб |

| 83 | Поля фільтрації |

| 91 | Мережі каналізації |

| 95 | Зворотні води, які передаються іншому |

| | підприємству (без скиду в природні |

| | водоприймачі) |

—————————————————————————————————————————————————————————————————

3.8. Коди категорії якості забраної, одержаної, переданої і
скинутої води:

—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Найменування |

|—————————————————————+—————————————————————————————————————————|

| ПК | Вода питна, одержана із системи кому- |

| | нального водопроводу |

| ПС | Вода питна, одержана від водокористу- |

| | вача (передана водокористувачеві), |

| | підвідомчого тому ж міністерству |

| ПД | Вода питна, одержана від водокористу- |

| | вача (передана водокористувачеві) |

| | іншого міністерства |

| ПО | Вода, забрана із природних водних |

| | об'єктів питної якості або очищена |

| | до такої категорії |

| ТС | Вода технічна, одержана від водоко- |

| | ристувача (передана водокористувачеві) |

| | одного міністерства |

| ТД | Вода технічна, одержана від водоко- |

| | ристувача (передана водокористувачеві) |

| | іншого міністерства |

| ТВ | Вода, що подається транзитом для |

| | заповнення водосховищ |

| ТК | Вода, що подається транзитом до каналів |

| ТП | Вода, що подається транзитом до |

| | підземних горизонтів |

| ТН | Вода, забрана із природних водних об'- |

| | єктів не питної якості |

| МР | Морська вода |

| СТ | Зворотна вода, що отримується від інших |

| | підприємств для очистки і скидається |

| | без використання у водні об'єкти або |

| | на рельєф місцевості |

| ДР | Вода, що подається до другої країни |

| ДО | Вода, що подається до другої області |

| СК | Вода зворотна, одержана із системи |

| | (передана в систему) комунальної |

| | каналізації |

| СС | Вода зворотна, одержана (передана) водо-|

| | користувачами одного міністерства |

| СД | Вода зворотна, одержана від водоко- |

| | ристувача (передана водокористувачеві) |

| | іншого міністерства |

| КД | Вода колекторно-дренажна |

| РС | Вода, скинута з рисових систем |

| ШР | Вода, попутно забрана при добуванні |

| | корисних копалин |

| ТР | Транзитна вода (або передана без |

| | використання, очистки або скиду) в |

| | інші водогосподарські дільниці |

| БЛ | Вода баластна, лляльна |

| ПП | Вода, що відображується як "викорис- |

| | тана на господарсько-питні потреби |

| | населення" підприємствами некомуналь- |

| | ного господарства |

—————————————————————————————————————————————————————————————————

В графах "В" і "Д" таблиці 1 проставляються коди типу джерела
водопостачання і категорії якості води. Для води, забраної із
природних водних об'єктів, яка відповідає ГОСТу 2874-73 на питну
воду або очищеної до такої категорії, проставляється код ПО:
вода, що не відповідає вказаному нормативу - код ТН, для води,
забраної із моря - код МР.

При одержанні води із водогосподарських систем іншого
підприємства в графі "В" після коду типу джерела водопостачання
проставляється через похилу лінію код підприємства, що передає
воду, наприклад 20/120001.

3.9. Коди видів використання вод, не вказаних в таблиці 1:

  1   2

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт