Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського району івано-франківської області преамбула

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського району івано-франківської області преамбула

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Затверджено Рішенням Старобогородчанської

сільської ради

№ 12-1/2015від 13.11.2015 року

СТАТУТ СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКОЇ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

БОГОРОДЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРЕАМБУЛА
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі - Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, що діє на її території і визначає принципи та порядок діяльності територіальної громади та її органів.

Статут розроблений на виконання Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Територіальна громада

Територіальна громада (далі по тексту - Громада) – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах сіл Старі Богородчани, Скобичівка, Нивочин, Гринівка, Лесівка, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, та/або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. До складу Громади входять громадяни України, іноземці, особи, без громадянства, біженці, що постійно проживають на її території, і є платниками місцевих податків і зборів. Такі особи вважаються членами Громади.

Загальна кількість повнолітніх членів Громади сіл, яка є визначальною при проведенні розрахунків кворуму на загальних зборах, слуханнях, засіданнях органів місцевого самоврядування, визначених у цьому Статуті, дорівнює кількості осіб, які зареєстровані та постійно проживають протягом останнього року на території Громади.

Територіальна громада реалізовує своє право на самоврядування безпосередньо через участь її членів в референдумі та загальних зборах і через обрану Громадою місцеву раду та сільського голову, старосту.

Громада може прийняти рішення про об’єднання з іншими територіальними громадами та створення спільного органу управління об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному законодавством України. У такому випадку до спільного органу управління переходять ті самі повноваження, якими наділені місцева рада та сільський голова, а повноваження голови – до голови об’єднаної громади, за виключення тих повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Громади.

Громада може передавати повноваження у сфері своєї виключної компетенції представницькому органу місцевого самоврядування, а також повертати вказані повноваження, виключно за рішеннями Загальних зборів членів Громади, яке ухвалюється відповідно до положень цього Статуту простою більшістю голосів від присутніх на зборах.

У випадку порушення положень Статуту Громади, а також норм чинного законодавства, що регулюють відносини добровільного об’єднання територіальних громад, Громада на Загальних зборах членів територіальної громади (далі по тексту - Загальні збори) може прийняти рішення про вихід з об’єднаної громади. Вказане рішення виноситься на місцевий референдум для його затвердження або у інший спосіб визначений законодавством України та цим Статутом.

До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України Громада, що добровільно об'єдналася в одну територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму може прийняти рішення про вихід з цієї Громади.

Пріоритети розвитку Громади щорічно визначаються під час затвердження бюджету місцевою радою з дотриманням процедури погодження Загальними зборами Громади.
Стаття 2. Територія громади

Громада знаходиться у Івано-Франківській області, Богородчанському районі та займає площу 52,067 квадратних кілометрів.

Межі Громади описує карта масштабом 1:50 000, що знаходиться у Додатку №_1_ цього Статуту.
Стаття 3. Офіційні символи

Герб Громади розробляється місцевою радою та затверджується на Загальних зборах Громади або місцевим референдумом.

Порядок використання символіки Громади визначається Положенням, яке затверджується рішенням місцевої ради.

У випадку об’єднання з іншими територіальними громадами, символіка Громади використовується на території Громади разом з символікою об’єднаної територіальної громади.

Місцева рада чи її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України із найменуванням Громади.

На будинку, де працює місцева рада та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України.

Стаття 4. Святкові дні та пам'ятні дати

Святкування Громадою Дня села, видатних подій, державних та релігійних свят є основою злагоди, взаєморозуміння та підтримки членів Громади, збереження її історії та національних традицій.

День села Громада святкує 21 вересня (Різдво Пресвятої Богородиці).

Громада також урочисто відзначає такі свята:

День Конституції України, День Незалежності України та інші Державні свята.

Рішення про встановлення додаткових святкових та пам’ятних днів визначається на Загальних зборах Громади або шляхом проведення місцевого референдуму. Рішення про жалобні дні приймає місцева рада.
Стаття 5. Звання і відзнаки

Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням Загальних зборів Громади може бути присвоєно звання «Почесний громадянин Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов'язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням місцевої ради Громади.

Члени Громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням місцевої ради.
Стаття 6. Адміністративно-територіальний устрій

До складу території Громади можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення ведення сільського господарства, соціально-економічного, наукового, спортивного, культурного розвитку, та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється рішенням місцевої ради, з обов’язковим обговоренням цього питання на Загальних зборах Громади, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

Стаття 7. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію

Члени Громади мають право на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Про всі рішення, які прийняті органами місцевого самоврядування, та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на веб-сайті Громади та в друкованому вигляді для доведення їх до відома членів Громади.

Матеріали, вказані у частині другій цієї статті, у друкованому вигляді повинні розміщуватися на будівлях органів місцевого самоврядування, в тому числі, але не виключно, на приміщеннях місцевої ради, будинків культури, амбулаторій або фельшердсько-акушерських пунктів, шкіл, дитячих садочків, на дошках оголошень, а також опубліковані в місцевій газеті та на веб-сайті Громади чи/та органу місцевого самоврядування.

Текст таких документів, повідомлень, оголошень повинен бути сформований:

  • не менше ніж 14 розміром шрифту;

  • заголовок не менше, ніж 22 розміром шрифту;

  • дата, час та місце (якщо проводяться громадські слухання, загальні збори чи інші зібрання) вказуються у правій верхній частині оголошення не менше, ніж 28 розміром шрифту у форматі: дата (число, прописом місяць, числом рік), день тижня, числом час початку зібрання, повна назва місця проведення зібрання;

українською мовою, чорного кольору на білому папері формату не менше А4.
РОЗДІЛ II

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 8. Система місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування здійснюється Громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через місцеву раду та її виконавчі органи.

Система місцевого самоврядування включає:

  • територіальну громаду;

  • сільську раду;

  • сільського голову;

  • виконавчі органи сільської ради;

  • старосту;

  • органи самоорганізації населення.

Обмеження прав територіальної громади можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.
Стаття 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

- Статут територіальної громади;

- рішення Загальних зборів членів територіальної громади;

- рішення місцевого референдуму;

- рішення місцевої ради;

- розпорядження голови місцевої ради;

- рішення виконавчого комітету місцевої ради;

- рішення старости;

- інші рішення, визначені законодавством та цим Статутом;

- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

Порядок та процедура прийняття актів органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом, законами України та окремими положеннями про ці акти.

Рішення органів місцевого самоврядування територіальної громади набувають чинності і є обов’язковими до виконання лише після їх опублікування у місцевих засобах масової інформації та/або на веб-сайті Громади, не пізніше як через 10 діб з дня їх прийняття.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об'єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах, визначених законом.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, або уповноваженими органами і посадовими особами виконавчої влади, якщо це визначено в законі.

Рішення, прийняті Загальними зборами в межах наданої їм Конституцією та законами України та цим Статутом компетенції, щодо вирішення питань місцевого значення, а також рішень які прийняті на місцевому референдумі, є рішеннями прямої дії, обов'язковими для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об'єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах визначених законом.

Рішення Загальними зборами приймається спеціальним кворумом, або звичайним кворумом. Рішення місцевою радою приймається шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Рішення Загальних зборів Громади та місцевого референдуму підлягають негайному виконанню. Виконання рішень забезпечується головою, старостою, або виконавчим комітетом місцевої ради об’єднаної Громади. Рішення місцевої ради, розпорядження голови місцевої ради, рішення виконавчого комітету ради чи рішення старости може бути зупинено рішенням Загальних зборів або місцевого референдуму.

Рішення органу самоорганізації населення носить рекомендаційний характер, але обов’язково враховується при прийнятті рішення із аналогічних питань органами місцевого самоврядування та у випадку, визначеному цим Статутом, виноситься на обговорення місцевої ради Громади.

Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність, передбачену законодавством та цим Статутом.
Стаття 10. Сільська рада

Сільська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України, цим Статутом.

Порядок формування, компетенція і організація діяльності ради визначаються Конституцією України, законами України, а також цим Статутом.

Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється радою. Питання чисельності працівників, штатний розклад, порядок їх роботи, а також розмір заробітної плати погоджується Загальними зборами.
Стаття 11. Сільський голова

Сільський голова (далі по тексту - Голова) є головною посадовою особою Громади та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Голова головує на засіданнях місцевої ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Громадою, відповідальним перед місцевою радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом місцевої ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади.

Повноваження та функції Голови визначаються в законі та цьому Статуті.

Повноваження Голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті;

7) у разі прийняття рішення Загальними зборами про висловлення недовіри Голові та прийняття відповідного рішення місцевою радою або за рішенням місцевого референдуму, що має пряму дію;

8) за рішенням місцевої ради;

9) у разі набуття своїх повноважень новообраним Головою, об’єднаної територіальної громади, до якої увійшла Громада.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Голови приймається місцевою радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини членів Громади.

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій Голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського Голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною місцевою радою, головою обласної державної адміністрації.

У разі дострокового припинення повноважень Голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються згідно закону.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...

Проект україна угринівська сільська рада об’єднаної територіальної...
Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією,...

Рішенням сесії
Отг) Косівського району Івано-Франківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Кобаківської загальноосвітньої школи...

Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ...
Відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні формуються об’єднані...

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської...

Проект
«Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території...

Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Новоселівка
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 6

Статут
Білоцерківської міської ради "Муніципальна варта" (у подальшому Муніципальна варта чи/або Підприємство) засноване на комунальній...

Розділ I. Загальні положення 6 Стаття Поняття Статуту територіальної громади 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

До рішення міської ради від
Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території...

Рішенням виконавчого комітету сільської ради
Нижньовербізькій сільській раді об’єднаної територіальної громади (рада) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації,...

Івано-Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна державна...
Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна державна адміністрація оголосили про збір ідей проектів

Перші вибори старост сіл зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади
Відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про місцеві вибори» (надалі – Закону) кандидат на посаду старости реєструється...

Регламент
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Статуту...

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Зеленодольської міської ради
«Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Зеленодольської міської об’єднаної територіальної...

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

До рішення Зеленодольської міської ради від 22. 04. 2016 р №141 положення
Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Зеленодольської міської об’єднаної територіальної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт