Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент зернового складу

Технічний регламент зернового складу

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Про затвердження Технічного регламенту зернового складу

Наказ Міністерства аграрної політики України

від 15 червня 2004 року N 228
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 липня 2004 р. за N 835/9434
На виконання Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" щодо випуску та обігу складських документів на зерно та продукти його переробки, постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року N 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Технічний регламент зернового складу (далі - Регламент), що додається.
2. Державній інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (Білий О. І.) та Департаменту формування та функціонування аграрного ринку (Розгон А. В.) у п'ятиденний термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державній інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку разом з Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського господарства та продовольства облдержадміністрацій довести Регламент до суб'єктів ринку зерна всіх форм власності, посилити контроль за використанням складських документів на зерно відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та наказу Мінагрополітики від 27 червня 2003 року N 198 "Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно".
4. Визначити уповноваженим органом з організації та проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку.
5. Державній інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку в тижневий термін після державної реєстрації цього наказу подати пропозиції щодо визначення переліку органів, які будуть здійснювати сертифікацію, а також забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року N 510 щодо проведення сертифікації зернових складів.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики Омельяненка Г. Г.

Міністр

В. А. Слаута
ПОГОДЖЕНО:


Голова Державного комітету

України з питань технічного

регулювання та споживчої політики


Л. С. Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства аграрної політики України

від 15 червня 2004 р. N 228
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

5 липня 2004 р. за N 835/9434


Технічний регламент зернового складу

Технічний регламент зернового складу (далі - Регламент) розроблено на виконання статті 11 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 N 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно".

1. Сфера дії та порядок застосування Регламенту

Регламент безпосередньо і через посилання містить обов'язкові для виконання вимоги до зернового складу, що надає послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки власникам зернових, зернобобових, олійних культур та насіння (далі - послуги).
Регламент є одним з основних документів для організації державного регулювання ринку зерна в Україні, зокрема сертифікації послуг зернових складів із зберігання зерна та продуктів його переробки, і поширюється на юридичні особи, що мають на праві власності зерносховища, на власників зерна, органи сертифікації послуг зернових складів, на інші суб'єкти підприємницької діяльності, що діють на ринку зерна.
Для надання послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки зерновий склад має право, окрім типових (серійних) зерносховищ, будівель, обладнання, технологій та приладів, використовувати й інші, але тільки такі, що відповідають установленим вимогам.
Контроль за виконанням положень Регламенту покладається на Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку.

2. Терміни та визначення

Терміни та їх визначення, що застосовуються у цьому Регламенті:
Базисні кондиції для приймання зерна на зберігання та в заставу - показники якості зерна (вологість, уміст смітної домішки і т. ін.), визначені діючою нормативною документацією та встановлені в контрактних або договірних відносинах.
Власник зерна - фізична або юридична особа незалежно від форми власності і підпорядкування, якій належить зерно на праві власності, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів у разі переходу до неї права власності на зерно.
Вторинне очищення зерна - очищення зерна з метою видалення смітної та зернової домішок до встановлених норм, що забезпечує його тривале зберігання.
Домішка - будь-який матеріал органічного й неорганічного походження у масі зерна, що може і повинен бути відокремлений від зерна.
Доробка зерна - сукупність технологічних операцій, спрямованих на забезпечення або поліпшення (при необхідності) встановлених показників якості зерна відповідно до вимог договору складського зберігання зерна, контракту, державних стандартів.
Залікова вага зерна - фізична вага зернової культури (крім кукурудзи в качанах), зменшена на розрахункову величину маси відхилень від базисних, контрактних або договірних кондицій вмісту вологи, смітної та зернової домішок у зерні.
Засміченість зерна - рівень умісту домішок органічного й неорганічного походження, що підлягають видаленню із зерна при його використанні за цільовим призначенням.
Зачистка зерносховища (зернового складу) - звірення фактичної кількості зерна на зерновому складі з даними кількісно-якісного обліку зерна.
Зберігання зерна - комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна.
Зерно - плоди зернових, зернобобових та олійних культур, які використовуються для харчових, насіннєвих, кормових та технічних потреб.
Зернова домішка - домішка зернового походження основної культури та інших зернових культур, не віднесених згідно з нормативними документами до смітної домішки.
Зерновий склад - юридична особа, що має на праві власності зерносховище(а) і сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.
Зерносховище - спеціально обладнане місце для зберігання зерна (приміщення, будівля тощо).
Клас зерна - категорія зернової культури, що визначається державним стандартом за сукупністю показників, характеристик і норм якості зерна.
Обіг складських документів на зерно - регламентоване використання складських документів на зерно, що включає процедури одержання бланків, їх заповнення, реєстрації, видачі, передачі іншим особам, пред'явлення зерновому складу для витребування зерна, їх погашення та архівного зберігання.
Обмежувальні кондиції - обумовлені договором показники якості зерна, що дають змогу його тимчасово зберігати, а після відповідної доробки - забезпечити його тривале зберігання.
Очищення зерна - видалення смітної та зернової домішок із зернової культури.
Партія зерна - певна кількість однорідного за якістю зерна, оформлена одним документом якості.
Первинне очищення зерна - очищення свіжозібраного зерна з метою видалення крупних домішок і пилу при значному (більше 7 %) вмісті смітної та зернової домішок, а також перед сушінням зерна.
Поклажодавець - власник зернової культури, який оформив договір складського зберігання зерна із зерновим складом та передав йому зерно на зберігання.
Пробне очищення зерна - очищення зернової культури за технологією зернового складу в присутності комісії, яка визначає раціональні режими та параметри технологічного обладнання для найбільш ефективного первинного й вторинного очищення зерна.
Продукти переробки зерна - борошно, крупа, комбікорм, побічні продукти переробки зерна.
Реєстр складських документів на зерно (заставне зерно) та зерна (заставного зерна), прийнятого на зберігання, - система обліку інформації про видані зерновим складом складські документи на зерно та про зерно (заставне зерно), прийняте зерновим складом на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку.
Ринок зерна - система товарно-грошових відносин, що виникають між суб'єктами господарювання у процесі виробництва, зберігання, торгівлі та переробки зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін на нього, а також при здійсненні державного контролю за якістю та зберіганням зерна.
Сертифікат відповідності послуг зернового складу - документ, який підтверджує, що послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки відповідають правилам і технічним умовам зберігання зерна та продуктів його переробки.
Складський документ на зерно - товаророзпорядчий документ, що видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження факту прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна й зобов'язання зернового складу повернути зерно володільцеві такого документа.
Смітна домішка - мінеральна, органічна та шкідлива домішки; фузаріозне і зіпсоване зерно.
Тип зерна - різновид зерна, на який за ботанічними, біологічними ознаками та іншими показниками якості поділяють зернову культуру.
Фізична вага зерна - фактична маса зерна, що визначена зважуванням зерна за його показниками якості.
Якість зерна та продуктів його переробки - сукупність споживчих властивостей зерна та продуктів його переробки, що відповідають установленим вимогам нормативних документів.

3. Скорочення в тексті


м

- метр
мм

- міліметр
м2

- квадратний метр
м3

- кубічний метр
м3/год.

- кубічний метр за годину
км

- кілометр
км/год.

- кілометр за годину
%

- відсоток
г

- грам
кг

- кілограм
т

- тонна
т/год.

- тонн за годину
т/добу

- тонн за добу
°C

- градус за Цельсієм
кмп

- комплект
В

- вольт
кВт

- кіловат
кВА

- кіловольт ампер
кВт.год./т

- кіловат-годин на тонну

4. Нормативні посилання

У тексті Регламенту при описі суб'єктів ринку зерна й основних кваліфікаційних вимог до зернового складу з надання послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки містяться посилання на діючі в Україні нормативно-правові та нормативно-технічні акти. Для зручності користування повна назва документів та їх реквізити наведені в додатках до Регламенту. У додатку 1 до цього Регламенту наведено перелік форм, які використовуються зерновими складами для обліку послуг з приймання, доробки, зберігання та відпуску (відвантаження) зерна.

5. Вимоги до зернового складу


5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Зерновий склад для надання послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки зобов'язаний мати:
а) документи встановленого зразка про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
б) сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;
в) зерносховище(а), необхідне обладнання та персонал відповідної кваліфікації для надання послуг із зберігання зерна;
г) проектну, технічну і нормативну документацію для об'єктів виробничого призначення на технологію, обладнання, прилади, зернову продукцію, методи визначення її якості, щодо забезпечення безпеки праці, пожежовибухобезпеки та для окремих об'єктів (п. 5.5.2 Регламенту) допоміжного призначення;
ґ) бланки складських документів на зерно.
5.1.2. Майно зернового складу не має перебувати в податковій заставі, а зерновий склад не повинен перебувати в процедурі банкрутства.
5.1.3. Зерновий склад зобов'язаний забезпечити:
а) оприлюднення інформації про зерновий склад і послуги, які він надає;
б) кількісне та якісне зберігання зернових культур з використанням прогресивних технологій, ефективного обладнання при максимальному зниженні витрат на зберігання зерна;
в) доробку зернових культур до норм якості, що відповідають умовам договору складського зберігання зерна, контрактам, державним стандартам та іншим чинним нормативним документам;
г) своєчасне виконання умов договорів із поклажодавцями;
ґ) своєчасну звітність про обіг складських документів на зерно (відповідно до Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 N 198, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.07.2003 за N 605/7926);
д) щомісячне декларування зерна, що зберігається (відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1877 "Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна");
е) безпеку праці, виробничу санітарію, охорону природного довкілля, пожежовибухобезпеку;
є) охорону підприємства.

5.2. Територія зернового складу

5.2.1. Територія зернового складу повинна:
а) задовольняти геологічні й гідрологічні вимоги, зокрема щодо устрою ухилу, наявності необхідних водовідводів для відтоку ґрунтових та атмосферних вод до водостоків (для новобудов обов'язково);
б) мати тверде покриття проїзної частини, площ і місць роботи із зерном, відмосток по периметру зерносховищ;
в) бути огородженою та мати, окрім основних, двоє запасних воріт для в'їзду-виїзду спецмашин у разі стихійного лиха (пожежі);
г) мати в темний період доби освітлення проїздів, проходів, переїздів, естакад згідно з установленими вимогами і нормами ("Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР (в четырех частях)", затверджені наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР від 18.04.88 N 99).
5.2.2. Виробничі будівлі та споруди на території зернового складу мають бути розміщені з урахуванням вимог будівельних норм, норм пожежної безпеки та виробничої санітарії ("Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР (в четырех частях)", затверджені наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР від 18.04.88 N 99; ДБН В.2.2-8-98. Будинки та споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна; Закон України "Про пожежну безпеку"; Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 22.06.95 N 400, зареєстровані в Мін'юсті 14.07.95 за N 219/755).
5.2.3. Новозбудовані виробничі будівлі і споруди повинні бути розташовані на території зернового складу з урахуванням:
а) потоковості технології приймання, зважування, розміщення і відвантаження зернових культур;
б) найкоротших шляхів передачі зерна від приймальних пристроїв у зерносховища, а з них - на його відвантаження;
в) розміщення елеватора основною віссю вздовж залізничних колій (за їх наявності);
г) наявності вільної, завширшки не менше 10 м, зони навколо будівлі елеватора;
ґ) домінуючих вітрів на території складу;
д) розміщення силових станцій та котелень в окремих будівлях (трансформаторні підстанції можуть бути і в спеціально обладнаних приміщеннях виробничих будівель);
е) розміщення складу твердого палива за виробничими будівлями вздовж однієї із залізничних колій (за їх наявності);
є) розміщення складу рідкого палива на відстані не менше 50 м від інших будівель зернового складу;
ж) будівництва підземних пожежних резервуарів із запасом води на 250 - 500 м3.
5.2.4. При в'їзді на територію зернового складу на видному місці повинні бути плакати із зображенням схем маршрутів та точок розвантаження (завантаження) зерна, розташування основних і допоміжних будівель, запасних в'їздів-виїздів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Міністерство аграрної політики україни
Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, І реєстру зернового...

Технічний регламент безпеки іграшок
Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Регламенту безпеки низьковольтного
Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України...

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,...
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...

Технічний регламент
Під засобом індивідуального захисту (далі — засіб захисту) слід розуміти спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або...

Безпеки низьковольтного електричного обладнання
Р. №1149 (далі – Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Ради єс 2006/95/єс від 12 грудня 2006 р щодо гармонізації законодавств...

1. технічний регламент на отримання дозволу на виконання будівельних робіт
Розроблений відповідно до ст. 29 Закону України "Про планування І забудову територій" та Положення про порядок надання дозволу на...

Пропонуємо розглянути процедуру виходу зі складу учасників товариства
На запитання нотаріуса щодо відчуження частки у статутному капіталі відповідь у більшості випадків приблизно така: «Нам реєстратор...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт