Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Книга скарг І пропозицій після її закінчення зберігається протягом п`яти років. Неповністю заповнена книга скарг І пропозицій продовжується на наступний рік,

Книга скарг І пропозицій після її закінчення зберігається протягом п`яти років. Неповністю заповнена книга скарг І пропозицій продовжується на наступний рік,ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства інфраструктури України

________№ _________

Зміни

до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України
1. У розділі 1:

1.1. Абзац другий пункту 1.2 після слів «а в частині» доповнити словами «умов перевезень та».

1.2. У пункті 1.7 у визначенні терміну «поїзд пасажирський» після слова «прискореними» доповнити словами ««прискореними «Експрес», після слова «швидкісними» доповнити словами «швидкісними «Експрес».
2. У розділі 2:

2.1. У абзаці другому пункту 2.3 слова та цифри «за 45 днів» виключити.

2.2. У пункті 2.29:

слово «документ» замінити словами «оригінал документа»;

друге речення виключити.

2.3. Абзац перший пункту 2.34 викласти в редакції:

«2.34 Оформлення проїзних документів здійснюється з використанням терміналів автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями і за ручною технологією, як правило, за 45 діб до відправлення поїзда. Продаж проїзних документів може здійснюватись за 90 діб, у тому числі на окремо визначені поїзди, про що забезпечується інформація пасажирам».

Абзац четвертий доповнити реченням такого змісту «Роздруківка проїзних документів на бланках суворого обліку може здійснюватись також автоматами самообслуговування (кіосками)».

У абзаці шостому після слів «пунктом продажу» доповнити словами «у тому числі через автомати самообслуговування (кіоски)».

2.4. Доповнити новими пунктами такого змісту:

«2.54. Під час розгляду звернень громадян відповідальні посадові особи зобов'язані уважно вивчати їх по суті, вживати заходів для об'єктивного

вирішення порушених автором звернення питань, з'ясування й усунення причин та умов, які спонукають осіб скаржитися.

    1. На першому аркуші книги скарг і пропозицій слід вказати найменування підприємства, підрозділу, установи вищого рівня, її адресу,

телефон, рік (роки) ведення. Усі аркуші книги скарг і пропозицій мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою і підписом керівника підприємства.

Книга скарг і пропозицій після її закінчення зберігається протягом п`яти років. Неповністю заповнена книга скарг і пропозицій продовжується на наступний рік, про що проставляється відповідний запис, який засвідчується підписом керівника підрозділу та печаткою підприємства».

3. У підпункті «з» пункту 3.1 розділу 3 цифру та слово «І групи» замінити цифрами та словами «І та ІІ груп».

У розділі 4:

4.1 У пункті 4.4 слово «трьох» замінити словом «шести».

4.2 У пункті 4.6 цифру «20» замінити цифрами «35 - 25».
5. У розділі 6:

5.1. У пункті 6.1 після слова «пред’явлення» доповнити словом «оригінала».

5.2. У пункті 6.6 після слів «право на пільги» доповнити словами «та прізвище і ініціали особи, яка має право на пільги».

5.3. У реченні третьому абзацу першого пункту 6.10 слово «безплатно» виключити.

5.4. У пункті 6.11:

Після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«Для отримання талонів на одержання нового безплатного проїзного документа безплатні проїзні документи повинні бути повернуті до каси до часу відправлення поїзда. У разі пред’явлення безплатних проїзних документів після відправлення поїзда право на нову безплатну поїздку не поновлюється».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій та четвертий вважати відповідно абзацами третім, четвертим та п’ятим;

абзац четвертий після слів «в проїзних документах» доповнити словами «оформлених у безпересадковому сполученні».

5.5. Доповнити пункт 6.16 новим абзацом такого змісту:

«Для повернення талонів за безкоштовний проїзний документ з пересадкою на виїзд з пункту першопочаткового відправлення, до каси повернення разом із цим проїзним документом повинні бути повернуті всі проїзні документи, оформлені на виїзд із пункту(ів) пересадки».

6. У розділі 7:

6.1. У пункті 7.1:

в абзаці третьому після слова «сповіщає» доповнити словами «телеграмою за кошти заявника»;

абзац четвертий виключити. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим.

6.2. В абзаці другому пункту 7.2 слово «документ» замінити словами «оригінал документа».

6.3. У абзаці другому пункту 7.7 після слів «акта загальної форми» доповнити словами «складеного начальником поїзда».

6.4. Пункт 7.15 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо оплата за послуги здійснена, за бажанням пасажира, через квиткову касу, в проїзних документах зазначається відповідна інформація».

7. У розділі 10:

7.1. Абзац четвертий пункту 10.2 після слів «постільних речей» доповнити словами «та інші послуги, що надаються суб’єктом господарювання».

7.2. Пункт 10.3 доповнити словами «прискорених «Експрес» та швидкісних «Експрес».

7.3. Абзац перший пункту 10.15 викласти в такій редакції:

«10.15. Оплата за перевезення великих собак, дрібних кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів при пасажирі в пасажирських вагонах, а також у багажних вагонах дальніх поїздів, свійської птиці у загальних вагонах місцевих поїздів та електро - дизель-поїздів підвищеного комфорту сплачується за особину чи місце як за 20 кг багажу незалежно від наявності ручної поклажі».

8. У розділі 12:

8.1. Пункти 12.2 та 12.5 виключити. У зв’язку цим пункти 12.3-12.9 вважати відповідно пунктами 12.2 – 12.7.

8.2. Пункт 12.7 викласти у такій редакції:

«12.7. Пасажир, який відстав від поїзда, повинен сплатити на станції, на якій проведено зняття його речей, належні платежі – за доставку, зберігання, використання багажного візка тощо, встановлені суб’єктом господарювання».

9. У розділі 15:

9.1. В абзаці першому пункту 15.5 слова «кімнатних птахів у клітках (не більше однієї клітки)» виключити.

9.2. Пункт 15.7 викласти у такій редакції:

«15.7. Перевезення великих собак (не більше однієї, вищих 45 см) у купе пасажирського чи швидкого поїзда, у тому числі собак-супровідників сліпих, дозволяється лише в купейному або м'якому вагоні (СВ) за умови викупу власником собаки всіх місць у купе та пред'явлення оформленого належним чином ветеринарного свідоцтва.

Перевезення великих собак у вагонах з місцями для сидіння інших категорій поїздів (швидкісних, високошвидкісних, електро-, дизель-поїздів підвищеного комфорту тощо) на таких самих умовах дозволяється, якщо у вагоні купе з місцями для сидіння є відокремленими.

Великі собаки перевозяться у намордниках, на ланцюжках або ремінних прив’язках.

Дрібні кімнатні тварини та кімнатні декоративні птахи перевозяться у всіх типах вагонів з оплатою за перевезення незалежно від наявності ручної поклажі, повинні бути поміщені в ящики, корзини, клітки (не більше одного місця ручної поклажі) і вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної поклажі. Наявність оформленого належним чином ветеринарного свідоцтва для дрібних кімнатних тварин є обов’язковим.

Оформлення проїзних документів на всі місця у купе (оформлення окремого купе для дрібних кімнатних тварин і кімнатних декоративних птахів у клітках) не є обов'язковим.

Свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) допускається до перевезення лише у загальних вагонах місцевих поїздів та електро-, дизель-поїздах підвищеного комфорту в ящиках, корзинах, клітках (не більше одного місця ручної поклажі), розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі.

Оформлення перевезення здійснюється багажною квитанцією з написом на лицьовому боці «Багаж на руках пасажира» або квитанцією за формою ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним способом, окремо для великої собаки чи місця ручної поклажі (ящика, корзини, клітки)».

10. У пункті 16.12 розділу 16 після слів «двох календарних діб» доповнити словами «враховуючи дату здачі речей до камери схову».

11. У пункті 18.1 розділу 18 слова «працівниками технологічного контролю, ревізорами – інструкторами з контролю пасажирських поїздів за перевезенням та обслуговуванням» замінити словами «старшими ревізорами з контролю доходів та ревізорами з контролю доходів»
12. У розділі 19:

12.1. Пункт 19.11 викласти у такій редакції:

«19.11. Якщо пасажир відмовився від поїздки з особистих причин в термін:

не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти;

від 24 до 12 годин до відправлення поїзда, то йому виплачується повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти;

менше ніж за 12 годин до відправлення поїзда - виплачується тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується».

12.2 Пункт 19.12 викласти у такій редакції:

«19.12. Виплата платежів за невикористані проїзні документи, пред'явлені після відправлення поїзда, не проводиться».

12.3 Пункт 19.13 викласти у такій редакції:

«19.13. У разі припинення поїздки на шляху прямування з особистих причин пасажиру повертається вартість квитка за непрослідувану відстань, а вартість плацкарти не повертається.

Виплата платежів за невикористані проїзні документи, що мають позначку про припинення поїздки на шляху прямування, пред'явлені після 3 годин після відправлення поїзда, не проводиться».

13. У пункті 20.3 розділу 20:

у абзаці четвертому слова «але не пізніше ніж через 3 години» виключити та слово «після» замінити словом «до»;

у абзаці п’ятому слова «пізніше 3 годин » виключити.
14 У розділі 21:

14.1 У реченні першому пункту 21.8 слова «у тому числі не пізніше 3 годин з часу» замінити словом «до».

14.2 Абзац другий пункту 21.9 виключити.

15. У абзаці третьому пункту 22.3 розділу 22 після слова «наркотичні» доповнити словом «психотропні», після слів «отруйні речовини» ­  словами «і прекурсори».

16. У пункті 31.5 розділу 31:

у абзаці першому цифру «6» замінити цифрою «12».

абзац другий викласти в такій редакції: «При пред’явленні перевізних документів на автомобілі менше ніж за 12 годин до відправлення поїзда виплачується вартість перевезення із вирахуванням 20 відсотків».
17. У розділі 34:

17.1. Абзац другий пункту 34.1 викласти у такій редакції:

«Вартість проїзду пасажирів визначається залежно від відстані. Діапазон відстані визначається залізницею у залежності від місцевих умов».

17.2. Пункт 34.8 викласти у такій редакції:

«34.8. Вартість перевезення великих і малих собак (крім однієї особини), кімнатних тварин, кімнатних декоративних птахів та свійської птиці (крім одного ящика, корзини чи клітки), а також велосипедів становить половину вартості проїзду дорослого пасажира за кожну особину чи місце.»
18. У розділі 35:

18.1. В абзаці першому пункту 35.2 після слова «кімнатних» доповнити словом «декоративних».

18.2. Пункт 35.7 викласти у такій редакції:

«35.7. Великі собаки (вищі 45 см) перевозяться у тамбурі вагона поїзда (не більше однієї собаки в тамбурі) у намордниках на металевій чи міцній шкіряній прив'язі під наглядом супровідника.

Малі собаки (не більше двох собак) перевозяться в приміських поїздах на руках або під сидінням власника собаки.

Великі та малі собаки перевозяться понад встановлену норму ручної поклажі».

18.3. Пункт 35.8 викласти у такій редакції:

«35.8. Кімнатні тварини (не більше двох особин), свійська птиця (не більше двох місць ручної поклажі) допускаються до перевезення в ящиках, корзинах, клітках, розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі».

18.4. Пункт 35.9 викласти у такій редакції:

«35.9. Великі і малі собаки (крім однієї особини), кімнатні тварини, кімнатні декоративні птахи та свійська птиця (крім одного ящика, корзини чи клітки) перевозяться за додатково придбаним квитком, що становить половину вартості проїзду дорослого пасажира».

19. В абзаці першому пункту 36.1 розділу 36 слова «працівниками технологічного контролю» виключити.
20. У додатку 1 у позиції три цифру «6» замінити на цифру «12», позицію шість виключити.
21.  У додатку 2 до Правил:

21.1. Пункт 21 викласти у такій редакції:

«

21 
  

Ветерани військо-вої служби, ветера-ни органів внутрішніх справ, ветерани подат-кової міліції, вете-рани державної пожежної охорони, ветерани Держав-ної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення 

Посвідчення "Ветеран військової служби"  

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України»


Посвідчення "Ветеран органів внутрішніх справ" 

Посвідчення "Ветеран податкової міліції"

Посвідчення "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 742 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран органів внутрішніх справ". Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби". 

Постанова Кабінету Міністрів України від від 08.12.2009 №1320 Про затвердження зразка та опису посвідчення і нагрудного знака "Ветеран податкової міліції"

Постанова Кабінету Міністрів України від від 18.11.2009 № 1226 Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"

».

21.2. Доповнити новою позицією у такій редакції:

«

26 

Діти з багатодітних сімей віком до 18 років 

 Безоплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від відстані та місця проживання

Посвідчення дитини з багатодітної сім`ї

 Закон України «Про охорону дитинства»

».

  1. Додаток 4 до Правил виключити.


Директор Департаменту

залізничного транспорту М. Снітко


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол №20 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №34 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №25 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №1 від 14. 01. 2016р розкриття пропозицій конкурсних торгів,...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Порядок розгляду скарг щодо відмови у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування
Постанова Кабінету Міністрів України від 04. 07. 17 №485, якою затверджено Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної...

Книга веселих порад
Книга, що претендує на настільну, заслуговує, очевидно, на передмову. Книга без передмови — те ж саме, що кінокартина без кіножурналу....

Книга обліку
Посада, професія працівника, який здав або на якого заповнена трудова книжку чи вкладиш

Документація процедури закупівлі
Учасник процедури закупівлі має право не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання пропозицій звернутися за роз'ясненнями...

Берестечко
Це книга про одну з найбільших трагедій української історії — битву під Берестечком. Написана ще в 1966 — 67 роках, вона згодом не...

Книга
Примітки: Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена відповідним підписом І опечатана

Львівський університет бізнесу та права
Вчена рада лубп є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого...

Книга обліку руху трудових книжок І вкладишів до них
Посада, професія працівника, який здав або на якого заповнена трудова книжка чи вкладиш

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)
Порядок поширюється на книги обліку розрахункових операцій І розрахункові книжки, що використовуються

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання...
...

Порадник для офіційних спостерігачів зміст
Зразки актів, скарг та адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства

Розгляд скарг та апеляцій p 1-02
Цей документ не може бути повністю або частково використано без письмової згоди з тов «теско»

Рішення від 27. 11. 2008 №196/7
Про затвердження Порядку проведення перевірок матеріалів скарг, які надходять до Аудиторської палати України

Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній,...
Книга рекомендована до видання вченою радою Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (протокол №11...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт