Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Дніпропетровськ: дну, 2003. Український правопис: 4-е вид., випр. І доп

Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Дніпропетровськ: дну, 2003. Український правопис: 4-е вид., випр. І доп

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


АВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Вживання м’якого знака й апострофа в українських словах.

 2. Правопис приголосних (подвоєння і подовження, спрощення), звукові зміни при словотворенні.

 3. Роль мови у професійній діяльності людини.

 4. Особливості усного ділового спілкування.

 5. Особливості писемного ділового спілкування. Лексичні засоби професійного мовлення.

 6. Словотвірні норми як основа стабільності та мовного розвитку.

 7. Вимоги до вибору граматичних форм слова в діловому мовленні.

 8. Особливості синтаксису ділових паперів.

 9. Документація, пов’язана з фаховою діяльністю.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Методи навчання: творчі завдання, переклад професійної лексики;

Методи оцінювання: поточне тестування, модульна контрольна робота.

ЛІТЕРАТУРА
НАВЧАЛЬНА ТА ДОВІДКОВА


 1. Ганжа С.А., Сінкевич Н.М. Український правопис – Дніпропетровськ:ДНУ, 2005

 2. Ганжа С.А. Фразеологія української мови.- Дніпропетровськ:ДНУ, 2002.

 3. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К., Вища школа, 1987.

 4. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. –К., Наукова думка, 1984.

 5. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Сучасна українська літературна мова. – К., Вища школа, 1976.

 6. Український правопис. З-е вид. – К., Наукова думка, 1993.

 7. Орфографічний словник української мови., К., Наукова думка, 1994.

 8. Брицина О.І. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1977.

 9. Доленко М.Т., Дацюк І.І. та ін. Збірник вправ і завдань з сучасної української мови. – К., 1986.

 10. Арват Н.Н., Арват Ф.С. Сопоставительное изучение русского и украинского языков в школе. Пособие для учителя. – К., 1989.

 11. Сучасна українська мова (за ред. О.Д.Пономаріва). – К., “Либідь”, 1991.

 12. Пазяк О.М. Українська мова. Практикум. – К., “Либідь”, 1990.

 13. Калашник В.С. Русско-украинский разговорник. – К., “Вища школа”, 1992.

 14. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях. – Харків: Світ дитинства, 1996.


НОРМАТИВНА ТА ІНСТРУКТИВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ганжа С.А. Українська мова за професійним спрямуванням. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.

 2. Український правопис: 4-е вид., випр. і доп. - К.: Наук, думка, 1993.

 3. Вихованець І.Р. Граматика української мови. - К. : Вища шк., 1993.

 4. Головащук С.І. Складні випади наголошення: Словник-довідник. -К. 1995.

 5. Орфографічний словник української мови/ Уклад. С.І. Головащук, Б.М. Русанівський / К., 1994.

 6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова. - К.: Либідь. 1995.

 7. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова. Довідник. -К.: Рад. шк., 1990.

 8. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 352с.

 9. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 400с.

 10. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1995; 1997.

 11. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник. – К.: МАУП, 1996. – 212с.

 12. “Український правопис”: 4-те вид., випр. і допов. – К.: Наукова думка, 1993.


МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.:ВЦ «Академія», 2007.- 360с.

 2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник / За ред. В.В.Різуна. - К .: Либідь, 2003.- 272с.

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2006.-326с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Стильове багатство української мови. Найважливіші риси, які визначають діловий стиль.

Питання для контролю

1.Що означає поняття «літературна мова»?

2. Чим відрізняються поняття «національна мова» й «літературна мова»?

3. Що таке унормованість літературної мови?

4. Назвіть дві форми сучасної української літературної мови.

5. Які основні ознаки культури мовлення?

6. Назвіть основні стилі сучасної української літературної мови та їх ознаки.

7. Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень, що найчастіше вживаються в діловодстві.

8. Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові?


 1. Прочитайте текст Статті 10 Конституції України. Передайте зміст своїми словами.

Стаття 10

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Вправа 1.Перекладіть українською мовою.

В любом случае; визирование документа; загодя побеспокоиться; лицевой счёт; отпуск по болезни; приняться за работу; исполнительный документ; предпринимательская деятельность; доход с оборота; законодательство о труде; безналичный расчёт; вакантная должность; введение закона; вступительный взнос; ввиду вышеизложенного; ввиду того что; больничный лист.

Вправа 2.Складіть речення із поданими словосполученнями. В яких документах їх можна використати?

Відповідно до постанови міністерства; відчуваючи гостру потребу; нагадуємо Вам; комісія для складання резолюції; після закінчення строку повноважень; з багатьох причин; наказ по університету; як виняток.

Вправа 3.Розкрийте значення поданих слів за “Словником іншомовних слів”.

Абзац, стандарт, штамп, реквізит, бланк, копія, діловодство, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.

Вправа 4.Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти.

Попадати в скрутне становище; згідно розпорядження; відповідно з постановою; виключення з правил; прийняти участь; повістка денна; дякую Вас; вести себе; прийняти заходи; особовий приклад; любе питання; згідно наказу.

Вправа 5.Складіть речення із поданими нижче словами. Запам’ятайте їх значення.

Вíдомість – відóмість; об’єднання – об’єднáння.

Довідка. Вíдомість – документ; відóмість – звістка; популярність; об’єднання - організація; об’єднáння – дія.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Загальні вимоги до складання та оформлення документів

Питання для контролю

  1. Що таке документ?

  2. З яких елементів складається документ?

  3. Назвіть реквізити документів.

  4. Які основні правила оформлення документів?

  5. Яких правил слід дотримуватись під час складання тексту документа?

Вправа 1.Прочитайте текст. Назвіть основні реквізити цього документа.

Голові профспілкового комітету
Вінницької середньої школи № 2
учителя української мови
і літератури Сніжок Л.В.,
яка проживає по
вул. Б. Грінченка, буд. 30, кв 5


Заява

Прошу Вас надати мені путівку до санаторію для лікування в період моєї відпустки (серпень, 2000 р.).

До заяви додаю довідку з лікувального закладу про необхідність лікування серцево-судинного захворювання.

17.04.2000

(підпис)

Вправа 2. Виправити помилки в оформленні документа:

А.

Витяг

з протоколу засідання правління

КСП “Нива”.

СЛУХАЛИ:

Голову правління Марчука Ю.І. про надання матеріальної допомоги Семенцовій Н.П.

УХВАЛИЛИ:

Надати матеріальну допомогу Семенцовій Н.П.

Б. Я, викладач кафедри філософії, Пономаренко Віталій Петрович, одержав у бібліотеці дві книги.

В.

ДОВІДКА

Коренко Анатолій Петрович народився 21 квітня 1969 року.

Мешкає за адресою: вул. Миропільська, 48, кв. 140.

Начальник

Житлово-експлуатаційної контори


Корса М.І.

Вправа 3. Прочитайте текст. Визначте, який це документ: 1) за походженням; 2) за місцем виникнення; 3) за спрямуванням; 4) за найменуванням.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ


284032, м. Одеса-32, вул. М. Рильського, 6,
телефони: 54-02-13, 54-02-14, факс: 54-02-12
розрахунковий рахунок № 000141161
у Староміському відділенні банку
”Аркада” м. Одеса, МФО 121418
Друкарні видавництва
“Освіта”

65111, м. Одеса-11,

вул. Польова, 10
02 березня 2001 р.450На №
відПро виготовлення бланків
індивідуальних планів
роботи викладачів
Просимо виготовити бланки індивідуальних планів роботи викладачів на папері видавництва у кількості 1 (однієї) тисячі штук протягом ІІ кварталу 2002 року. Оплату гарантуємо.

Ректор університету

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В.В. Могилко

К.Л. Лук’янчук


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Документація щодо особового складу

Питання для контролю

   1. Що належить до документації щодо особового складу?

   2. Які реквізити характерні для заяви?

   3. Які правила написання характеристики?

   4. Яких правил треба дотримуватись під час складання резюме?

   5. Які відомості вказуються в автобіографії?

   6. Як вони розміщуються?

   7. Що регламентують накази щодо особового складу?

   8. Що таке особовий листок з обліку кадрів? Які його реквізити?
 1. Прочитайте уривок з автобіографії Бертрана Расела, визначте її вид. Вкажіть, чим відрізняється автобіографія-розповідь від автобіографії-документа.

Я прагнув, з одного боку, з’ясувати, чи можна пізнати все те, що поставив собі за мету пізнати; а з другого боку, я хотів зробити все можливе для того, аби світ став щасливіший. До своїх тридцяти вісьмох років я віддав свої найкращі сили здійсненню першого з цих завдань. Мене змагав скептицизм, і, попри моє бажання, він привів мене до висновку, що дуже велика частка всього того, чим займається наука, може бути піддана раціональному сумніву. Мені була потрібна визначеність, як іншим віра. Я вважав, що найімовірніше знайти точно означені істини в математиці. Але зрештою збагнув, що багато математичних доведень, які мої вчителі переконували мене брати на віру, мали безліч хибних припущень і висновків, і що якби ми справді прагнули відкрити в цій галузі істину, то це можна було б зробити тільки в математиці зовсім іншого виду, побудованій на набагато твердіших основах, аніж ті, які досі вважали за цілком надійні. Але мірою того, як просувалася вперед моя праця, мені все частіше пригадувалася байка про слона й черепаху. Спорудивши слона, на якого міг опертися світ математики, я здав собі справу, що цей слон хитається, і спробував спорудити черепаху, щоб не дати слонові впасти. Але черепаха трималася не краще, аніж слон, і після якихось двадцяти років щонайнапруженішої роботи я дійшов висновку, що особисто я не можу більше нічого вдіяти, аби поставити математичну науку на несхитні підвалини.

 1. Визначити вид документа:

А. Я, Самійленко Ганна Петрівна, доручаю Петровій Ірині Вадимівні отримати належну мені зарплату за січень 2000 р.

Б. Прошу надати мені відпустку з 10 по 20 вересня 2000 р. у зв’язку з сімейними обставинами.

В. Провести генеральне прибирання кабінетів – до 20 вересня. Відповідальні  – класні керівники.

Утеплити вікна – до 1 жовтня. Відповідальні – техпрацівники.

Провести прибирання пришкільної території – до 1 жовтня. Відповідальні – класні керівники, вчителі праці, техпрацівники.

 1. Оформити автобіографію, використати в ній наведені слова з апострофом або похідні від них:

А. Мар’яна, Лук’ян, В’ячеслав, сім’я, п’ять, дев’ять, м’яч, ад’ютант, люб’язний.

Б. Дем’ян, зв’язок, об’єднання, м’ясо, інтерв’ю, Кам’янець-Подільський, м’який, Саруф’янівка.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Інформаційні документи (службові листи, прес-реліз, рецензія, відгук, довідка, доповідна й пояснювальна записки, протокол, витяг з протоколу.

Питання для контролю

  1. Які документи належать до інформаційних?

  2. Що таке службовий лист?

  3. Які бувають листи за функціональними ознаками?

  4. Назвіть найпоширеніший тип службових листів.

  5. Які реквізити характерні для листів?

  6. Наведіть приклади типових мовних зворотів, якими можна скористатися при написанні листа?

  7. Що таке анотація?

  8. Яка різниця між рецензією і відгуком?

  9. Що таке реферат?

  10. Які реквізити містить довідка?

  11. Вкажіть правила оформлення протоколу?

Вправа 1.Складіть речення з обставинами, вираженими іменниками з прийменниками у зв’язку, залежно від, згідно з, завдяки, за згодою. Поясніть розділові знаки при них.

Вправа 2. Складіть п’ять речень з відокремленими додатками в сполученні з прийменниками крім, за винятком, замість.

Вправа 3. Прочитайте довідку, допишіть пропущені реквізити.

Жек № 405

ДОВІДКА

Ткаченку Іллі Миколайовичу в тому, що він народився 17 вересня 1970 року в місті Києві.

Мешкає за адресою: Київ-54, вул. Гоголівська, 27, кв. 20.

Начальник житлово-
експлуатаційної контори


(підпис)

Вправа 5. Складіть речення із поданими словами, запам’ятайте їх значення.

Адреса, адрес, адресант, адресат.

Довідка.Адреса – місце проживання особи; адрес – письмове привітання з нагоди ювілею або іншої важливої події в житті людини; адресант – той, хто надсилає поштове відправлення; адресат - той, кому поштове відправлення надсилається.

Вправа 6. Складіть речення з поданими словами. Запам’ятайте їх значення.

Відзначати – відмічати, закінчити – завершити, присвячувати – приурочувати.

Довідка.Дієслова відзначати і відмічати мають спільне значення “звертати увагу на щось”. В офіційних документах вживається дієслово відзначати. В усному мовленні вживається дієслово відмічати. Дієслово закінчити означає кінець різноманітних дій, видів роботи, діяльності, навчання тощо: закінчити школу, інститут. Дієслово завершити означає абсолютний кінець справи й має більш абстрактне значення: завершити навчання. Дієслова присвячувати і приурочувати близькі за значенням. Дієслово присвячувати керує безприйменниковим давальним відмінком: присвятити Дню Незалежності, а дієслово приурочувати – родовим відмінком з прийменником до: приурочити до ювілею.

Вправа 7. Розкрийте дужки і складіть доповідну записку за допомогою поданих складних слів або похідних від них:

А. Дев’яносто(річчя), Корсунь(Шевченківський), кіно(репортаж), всесвітньо(відомий), історико(культурний), фото(кореспонденти).

Б. Вище(зазначений), радіо(комітет), прем’єр(міністр), міськ(рада), науково(технічний), чітко(виражений).

Вправа 8. Скласти рецензію на прочитану книгу, використавши подані слова з не в написанні разом або окремо:

А. (Не)авторитетний, (не)адекватно, (не)багато, (не)вже, (не)варто, (не)вагомий, (не)дослухатись, (не)перевірений.

Б. (Не)замислюючись, (не)спокій, (не)вдовзі, (не)вперше, (не)дивно, (не)досяжний, (не)зламний.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Документи з господарсько-договірної діяльності (договір, угода).

Питання для контролю

    1. Що таке договір?

    2. Які є типи договорів?

    3. Які реквізити повинен мати договір?

    4. Що таке контракт?

    5. Що таке трудова угода?

Вправа 1. Складіть речення з поданими нижче словами. Запам’ятайте їх значення.

Знаменитість – авторитет, дефект – недолік, дипломат – дипломант – дипломник.

Довідка.Слово знаменитість вживається тоді, коли йдеться про велику популярність особи (переважно причетної до мистецтва і літератури); слово авторитет вживається тоді, коли йдеться про повагу до особи, колективу; слова дефект і недолік – це синоніми. Недолік – упущення, недогляд, помилка в якій-небудь справі, діяльності, роботі. Це термін ділового спілкування (усунути недоліки в роботі); дефект – це вада, яку можна побачити чи фізично відчути на чомусь чи на комусь конкретно (дефект мовлення, дефект психіки); дипломат – посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю; дипломант – переможець конкурсу; дипломник – автор дипломної роботи.

Вправа 2. Складіть речення з поданими словами, запам’ятайте їх значення.

Реклама – афіша, повідомляти – сповіщати, наголосити – підкреслити.

Довідка. Реклама – це процес популяризації товарів, послуг, а також оголошення, плакати, що використовуються як засіб привернення уваги глядачів; афіша – оформлене певними чином оголошення про лекцію, виставу, концерт; повідомляти – найчастіше використовується у діловій мові (повідомляємо про зарахування); сповіщати – має дещо емоційне забарвлення (сповіщати про візит, про прибуття високопоставлених гостей); наголосити і підкреслити – дієслова рівноправні (доповідач наголосив, підкреслив). В усному мовленні бажано вживати підкреслив, якщо треба зосередити увагу на чомусь конкретному.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6-7

Усне спілкування. Дотримання орфоепічних норм української мови. Вимова і милозвучність. Наголос словесний та логічний. Засоби милозвучності (фонетичні та граматичні).

Питання для контролю

1. Який розділ мовознавчої науки називається орфоепією?

2. Назвіть основні правила вимови голосних та приголосних звуків.

3. Які вимовні особливості мають слова іншомовного походження?

4. Назвіть найбільш поширені помилки при наголошенні числівників.

5. Що таке слова з подвійним наголосом?

6. Назвіть приклади слів, значення яких залежить від наголосу.


 1. Правильно наголосіть подані нижче слова.

Агрономія, аркуш, бюлетень, кулінарія, випадок, глядач, перекладач, дефіс, диспансер, шофер, діалог, монолог, каталог, документ, медикамент, експерт, квартал, кілометр, компроміс, оптовий, партер, перепустка, пасквіль, предмет, співробітник, співробітництво, урочистий, черговий, цемент, центнер, валовий, алкоголь, каучук, шовковий, кістковий, русло, решето, хутро, виразний, мережа, черствий.

 1. Перекладіть слова з російської мови на українську, порівняйте їх наголошування в обох мовах.

Беседа, босой, верба, высоко, отстоять, ольха, отчим, узкий, грабли, дыхание, допоздна, дочка, дощечка, дрова, живопись, загадка, игрушка, едкий, комната, колесо, ласковый, лёгкий, легко, летопись, ненависть, ненавидеть, новый, олень, осока, паралич, перепись, переходный, подтвердить, подруга, приятель, старый, столяр, успех, сельский, чёткий, чистенький, смешно, широко, малый, одиннадцать, шестой, щипцы, петля, прицеп, зайцы, зайцев, песни, песен, звоню, звонишь, звонят.

Утверждённый, дрожжи, приезжий, отчуждение, езжу, награждение, пчела, зеркало, звонят, звонок, джентльмен, джаз, шмель.

 1. Правильно поставте наголос у поданих словах.

Навчання, навчати, завдання, пізнати, пізнання, везти, нести, несемо, несла, була, мого, твого, голка, голки, ластівка, ластівки, копійка, копійки, ложка, ложки, чотирнадцятий, одинадцятий, помилка, завжди, сторінка, сторінки, коваль, вірші, випадок, гуртожиток.

 1. Прочитайте, правильно вимовляючи слова.

Аспірантці, шістдесят, у кістці, індивідуалістський, карпатський, комендантський, лаборантці, мілітаристський, студентство, президентський, у книжці, на дошці, на річці, кришці, у пляшці, крутишся, не мучся, привізши, зшити, зчистити, доберуться, знайдеться, вернешся, пройдіться, не поріжся, смієшся, піднісши, з Черкас, безшовний, розчулено, вогко, нігті, берегти, безсмертя, квіточці, донечці, комашці, гармошці, відцвітати.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Лексика ділового спілкування

Питання для контролю

1. Що таке лексика? Що вивчає лексикологія?

2.Як розрізняється українська лексика за походженням? Наведіть приклади.

3. Які слова належать до власне українських?

4. Які слова належать до загальновживаних?

5. Яка лексика називається лексикою вузького стилістичного призначення?

6. Які слова називаються професіоналізмами?

7. Що таке діалектизми, історизми, архаїзми, неологізми?

8. Дайте визначення синонімів, омонімів, антонімів?


 1. Встановити відмінності в значенні і вживанні поданих близькозвучних пар слів.

Дипломник – дипломант, декваліфікація – дискваліфікація, компанія – кампанія, прозовий – прозаїчний, рятувальник – рятівник, музичний – музикальний, виключний – винятковий, військовий – воєнний, здібний – здатний, чисельний – численний, об’єм – обсяг, запитання – питання.

 1. З наведених пар слів побудувати словосполучення, в яких би виразно проявлялись відмінності у відтінках значень.

Абсолютний – необмежений, анархія – безпорядок, апелювати – звертатись, вояж – подорож, легальний – законний, ситуація – обстановка, фальсифікат – підробка.

 1. Прочитайте скоромовки, виразно вимовляючи слова й звуки, з яких вони складаються.

1 Ворона проворонила вороненя. 2 Летів горобець через верхній хлівець, ніс пуд гороху і дав нам потроху. 3 Летів шпак через попів мак, ніс мірку гороху без червоточини, без надчервоточини. 4 Наш полковник полковникував, поки виполковникувався. 5 Кричав Архип, Архип охрип. Не треба Архипу кричати до хрипу. 6 Улас у нас, Панас у вас. 7 Сидить Прокіп – кипить окріп, пішов Прокіп – кипить окріп, як при Прокопові кипів окріп, так і без Прокопа кипить окріп.

 1. Прочитайте. Чи всі форми слів і речень вжито з додержанням літературних норм? Чи є відхилення від них?

Телекоментатор заливався своєю дикою мовою: “Зверніть увагу, товариші, Лобановський не б’є м’яча. Ай-яй-яй, яка шкода! Неприпустимий ляп... Отак підвести команду! Простіть, пробачте, товариші телеглядачі, це не Лобановський не попав у ворота, це Каневський. В який раз уже в цьому сезоні Каневський не попадає в пусті ворота. Ось і зараз. Ворота пустують. Ворота пустують, товариші” (П. Загребельний).
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Орфографічні норми української мови

Питання для контролю

1. Які приголосні і як змінюються при творенні слів за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-?

2. Які звуки перед суфіксами -ськ, -ств- не змінюються?

3. Які приголосні звуки та за якої умови змінюються при творенні ступеневих форм прикметників та прислівників?

4. Назвіть правила написання м’якого знака та апострофа.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни...
...

Методична розробка заняття точність І доречність мовлення. Складні...
Методичну розробку заняття з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” підготувала Фролова С. А., викладач Артемівського...

Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах

Програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською...

План конспект відкритого заняття з іноземної мови (англійської)
Дисципліна: Іноземна (англійська) мова / Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Університетська освіта має на меті виховання не просто фахівця, а людини з науковим мисленням. Тому завдання курсу «Українська мова...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Університетська освіта має на меті виховання не просто фахівця, а людини з науковим мисленням. Тому завдання курсу «Українська мова...

Робоча програма “іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська/перша)...

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для...
Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко....

Програма державного іспиту з предмету «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Програма Державного іспиту розглянута І схвалена на засіданні кафедри

Правопис
...

Програма атестації здобувачів вищої освіти з іноземної мови за професійним...
Програма атестації здобувачів вищої освіти з іноземної мови за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька)

Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання

Рецептура та технологічна інструкція
Розроблено: Державна наукова установа „Український науково-дослідний інститут спирту І біотехнології продовольчих продуктів” (дну...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Українська мова
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання

Тема: Елементи практичної риторики
Український правопис добре опрацьований кількома поколіннями мовознавців. (З газети)

Програма державного екзамену
Критерії оцінювання державного екзамену з іноземної мови за професійним спрямуванням

Програма державного екзамену
Критерії оцінювання державного екзамену з іноземної мови за професійним спрямуваннямБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт