Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

В. М. Шарманська Первинна документація І регістри бухгалтерського обліку

В. М. Шарманська Первинна документація І регістри бухгалтерського обліку

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
В.М.Шарманська

Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку
Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів економічних спеціальностей

УДК 657.2

ББК 65.052(4УКР) я73

Ш25

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1947 від 27 грудня 2001 р.)


Рецензенти:
В.О. Шевчук, доктор економічних наук, професор Київського національного торговельно-економічного університету;

В.Г. Швець, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Н.М. Ткаченко, кандидат економічних наук, професор Національного університету харчових технологій.

Шарманська В.М.

Ш25 Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.:

Знання-Прес, 2003. — 268с. — (Вища освіта XXI століття).

ISВN 966-7767-75-2

Пропонований навчальний посібник — перше в Україні видання, в якому не тільки зібрано, а й проаналізовано типові форми первинних документів бухгалтерського обліку, розкривається, якими мають бути ці документи, коли і ким вони складаються, які обов'язкові реквізити вони повинні мати для того, щоб набути юридичної сили, як вони мають упорядковуватися, прийматися і зберігатися тощо, вказуються нормативно-правові акти, які регламентують роботу з первинними документами.

Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною всім, хто має справу з обліком господарських операцій, аналізом фінансових результатів діяльності підприємств і організацій.

УДК 657.2

ББК 65.052(4УКР)я73
ІSВN 966-7767-75-2 © В.М. Шарманська, 2003

© Видавництво "Знання-Прес", 20035678

ПЕРЕДМОВА

Бухгалтерський облік як упорядкована система узагальнення інформації про діяльність юридичних осіб грунтується на суцільному і безупинному доку­ментуванні всіх господарських операцій, що здій­снюються на підприємствах, в установах і організа­ціях. Тільки документовані господарські операції, включені до обліку, потім заносяться до облікових регістрів.

Кожна упорядкована система, природно, перед­бачає застосування норм, правил і порядку, що за­кріплюються відповідним нормативним документом для загального користування.

Основні, принципово важливі умови і вимоги ви­кладені в Законі України "Про бухгалтерський об­лік і фінансову звітність в Україні". Операції, що здійснюються у підприємницькій, фінансово-госпо­дарській діяльності і впливають на стан капіталу, майна, зобов'язань і фінансові результати, мають бути оформлені первинними документами. Типові форми первинних документів затверджені наказами Міністерства статистики України та іншими доку­ментами.

Первинні документи — це письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Порядок упорядкуван­ня, прийняття, збереження первинної документації регулюється Положенням про документальне за­безпечення записів у бухгалтерському обліку, за­твердженим наказом Міністерства фінансів Украї­ни від 4 травня 1995 р. № 88.

Первинні документи мають складатися в момент проведення господарської операції або, якщо це не можливо, безпосередньо після її завершення. Пер­винні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізи­ти: назву підприємства, установи, від імені яких складено документ, назву документа, код форми, дату і місце складання, зміст господарської операції і її вимірники у натуральному і вартісному вира­женні, посади, прізвища і підписи осіб, відповідаль­них за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа. Залежно від ха­рактеру операції і технології опрацювання даних у первинні документи можуть включатися додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, но­мер документа, підстава для здійснення операції, дані про документ, що підтверджує особу одержу­вача тощо.

Первинні документи складаються на бланках ти­пових форм, затверджених Міністерством стати­стики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням самостійно виготовлених бланків, у яких мають обов'язково вказуватися реквізити типових або спеціалізованих форм.

Бланки первинних документів, на яких оформ­люються окремі операції, можуть бути віднесені до бланків суворої звітності, вони підлягають обов'язко­вій нумерації, відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звіт­ності, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 р. № 98, Служби безпе­ки України від 15 листопада 1993 р. № 118, Міністер­ства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 р. № 740 і зареєстрованих Міністерством юстиції Украї­ни 14 січня 1994 р. № 8/217.

Бланки суворої звітності друкуються за зразка­ми типових або спеціалізованих форм, затвердже­них відповідними міністерствами і відомствами, із обов'язковим зазначенням на бланках квитанцій, квитків, талонів, абонементів і т. ін. їхньої номіналь­ної вартості.

Говорячи про оформлення первинних докумен­тів, не зайвим буде згадати про засоби і способи заповнення відомостей і реквізитів. Записи у пер­винних документах, облікових регістрах мають здійснюватись чорнилом тільки темного кольору, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації й інших засобів, які б забезпе­чили зберігання цих записів протягом встановлено­го терміну зберігання документів і запобігли внесен­ню несанкціонованих і непомітних виправлень. Слід також виключити випадки заповнення докумен­тів чорнилом червоного кольору, оскільки в бух­галтерському обліку цей колір традиційно викори­стовується для виправлення помилок методом "сторно".

9

Для запобігання несанкціонованому втручанню в оформлення первинних документів або повторно­му їх використанню вільні рядки в первинних до­кументах слід обов'язково перекреслювати.

Первинні документи до внесення їх у регістри об­ліку обов'язково мають бути перевірені за формою і змістом працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, тобто перевіряється наявність у документі обо­в'язкових реквізитів і відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна пов'я­заність окремих показників.

Первинні документи на операції, що суперечать законодавству, нормативним актам і встановлено­му порядку прийому, збереження і витрат коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, зав­дають шкоди державі, власникам, іншим юридич­ним і фізичним особам, мають передаватися голов­ному бухгалтеру підприємства, установи для прий­няття у встановленому порядку рішення про вне­сення їх до регістрів обліку.

Жодна господарська операція, що здійснюється на підприємстві та в установі, не повинна уникнути документування. Проте документуванням госпо­дарських операцій займаються не тільки працівни­ки бухгалтерської служби підприємства або уста­нови, а насамперед особи, які проводять госпо­дарські операції та дають дозвіл на їх проведення. Це посадові особи виробничих, організаційно-тех­нологічних, інженерно-технічних і розпорядчих служб і підрозділів. Тому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. № 307 ви­знано необхідним зобов'язати керівника підприєм­ства, організації або установи забезпечити докумен­тування всіх господарських операцій, пов'язаних з одержанням прибутків, різними витратами, зміною у складі і стані майна та капіталу, розподілом при­бутку тощо.

З метою упорядкування документальної фіксації згаданих фактів господарської діяльності керівник підприємства, організації і установи затверджує пе­релік посадових осіб, яким він надає право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійс­нення господарських операцій, пов'язаних із відпус­ком (витратою) коштів і документів, товарно-ма­теріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

Документи, якими оформлюються касові і бан­ківські операції, операції з цінними паперами з будь-якими виправленнями не приймаються до виконан­ня. В усіх інших первинних документах не повинно бути непогоджених виправлень.

Первинні документи, що пройшли обробку і за­реєстровані в облікових регістрах, підлягають обо­в'язковому збереженню і передаються до архіву. Виключається несанкціонований доступ до них.

Зберігаються первинні документи відповідно до Переліку типових документів, що утворяться в діяльності органів державної влади і місцевого са­моврядування, інших установ, організацій і під­приємств, із зазначенням термінів збереження до­кументів, затверджених наказом Головного архів­ного управління від 31 березня 1997 р. № 11-а.

Документи, термін зберігання яких минув і які не мають науково історичного значення, за затвер­дженим керівником підприємства, установи актом-описом здаються організаціям вторинної сировини.

Відповідно до українського законодавства дер­жавні органи дізнання, попереднього слідства, про­куратури, судів, податкової і контрольно-ревізійної служб мають право на підставі постанови вилуча­ти первинні документи разом зі звітами й облікови­ми регістрами. Вилучення оформлюється протоко­лом (актом), копія якого вручається під розписку відповідній посадовій особі підприємства, установи. Коли зазначені вище органи повертають вилучені раніше документи, їх має прийняти під розписку по­садова особа підприємства або установи.

Облікові регістри призначені для хронологічно­го, систематичного та комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про госпо­дарські операції, яка міститься у прийнятих до об­ліку первинних документах. Вони складаються що­місяця, підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку. Ведення облікових регіст­рів та контирування документів первинного об­ліку здійснюються із застосуванням, щонайменше, коду класу рахунків і коду синтетичного рахунка. Регістри бухгалтерського обліку побудовані за ко­респонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта­лу, зобов'язань і господарських операцій під­приємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 893/4186.

10

Розділ 1. ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1.1. ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1.1. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1)1

Застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для вве­дення їх в експлуатацію, для оформлення внутріш­нього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, ділянки) в інший, для оформлення передачі основних засобів з комори в експлуатацію, а також для виключення зі складу основних засобів при пе­редачі іншому підприємству.

При оформленні приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окре­мий об'єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Складання загального акта, що оформлює прий­мання декількох об'єктів основних засобів, допус­кається тільки при обліку господарського інвента­рю, інструменту, обладнання та ін., якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. Акт після його оформ­лення з доданою технічною документацією, що стосується певного об'єкта, передається до бухгал­терії підприємства, підписується головним бухгал­тером та затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою.

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт виписується у двох примірни­ках працівником відділу-здавальника (цеху-зда-вальника). Перший примірник з розпискою отриму­вача і здавальника передається до бухгалтерії, а дру­гий — у відділ-здавальник (цех-здавальник).

При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, що передає, та підприємства, що приймає основні засоби). При передачі основних за­собів іншому підприємству за плату акт складається утрьох примірниках: перші два для підприємства, що передає (перший примірник додається до звіту, а дру­гий — до повідомлення на передачу та для акцепту), третій примірник надається особі, яка приймає основ­ні засоби.
1.1.2. Акт приймання-здавання відремонтова­них, реконструйованих та модернізова­них об'єктів (форма № ОЗ-2)2

Застосовується для оформлення приймання або здачі основних засобів з ремонту, реконструкції та модернізації при виконанні зазначених робіт як влас­ними силами підприємства, так і сторонніми підпри­ємствами.

Акт, підписаний уповноваженим на приймання основних засобів працівником цеху (відділу) та пред­ставником цеху (відділу), де було проведено ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають в бухгалтерію підприємства. Акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства або упов­новаженою особою. В технічний паспорт певного об'єк­та основних засобів мають бути внесені необхідні зміни до характеристики об'єкта, пов'язані з капіталь­ним ремонтом, реконструкцією та модернізацією.

Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконують сторонні підприємства, акт складається у двох примірниках. Перший примірник залишаєть­ся на підприємстві, другий примірник передають під­приємству, що виконує ремонт, реконструкцію або модернізацію.
1.1.3. Акт на списання основних засобів (форма № ОЗ-З)3

Застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспорту) при повному або част­ковому їх списанні, внаслідок повного зносу, ава­рійного стану, з причин розкрадання тощо.

Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства або уповно­важеною особою. Перший примірник акта переда­ють до бухгалтерії, другий залишається в особи, відповідальної за зберігання основних засобів і є підставою для здачі у комору запчастин, що зали­шились у результаті їх списання, а також матеріа­лів, металобрухту тощо.1 Зразок форми наведено на с. 14—15.

2 Зразок форми наведено на с. 16.

3 Зразок форми наведено на с. 17—18.

11

Витрати від списання, а також вартість матеріаль­них цінностей, що надійшли від зносу та розбирання будівель, споруд, демонтажу обладнання тощо, відоб­ражають в акті (в розділі "Розрахунки результатів спи­сання об'єктів").
1.1.4. Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4)4

Застосовується для оформлення списання ванта­жівки, легкового автомобіля, причепа або напівпри­чепа при їх ліквідації.

Акт складається у двох примірниках і підпи­сується комісією, що призначається керівником під­приємства та затверджується керівником підпри­ємства або уповноваженою особою. Перший при­мірник передається до бухгалтерії, другий зали­шається у особи, яка відповідає за зберігання основних засобів, і є підставою для здачі в комору матеріальних цінностей та металобрухту, отрима­них від списання.

Витрати від списання, а також вартість матері­альних цінностей, що надійшли від розбирання автотранспортних засобів, відображають у розділі "Розрахунки результатів списання автомобіля (при­чепа, напівпричепа)".
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План Вступ. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової...
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Завдання бухгалтерського обліку

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівкою та
Про Національний банк України”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно-правових актів Національного...

Уроку
Розвиток універсальності професійних навичок фахівця-бухгалтера на уроці "Первинна документація в програмі 1С: Підприємство"

Центр економічної освіти
«Огляд змін щодо ведення бухгалтерського обліку та порядку відображення у обліку господарських операцій бюджетними установами у 2015...

Проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського...
Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства фінансів України

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покласти на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером

Про організацію бухгалтерського обліку військової частини на 2017 рік
НП(С)БО), Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 31. 12. 2013 р. №1203, нормативних...

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
Веде бухгалтерський облік, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також...

Наказ n 1 про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства
На підставі Закону України від 16. 07. 99 р. N 996-xiv "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів)...

Розпорядження
Мінфіну від 31. 12. 2013р. №1203, методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків,...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в управлінні
...

Тема Організація бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку...
Ця Інструкція встановлює порядок ведення бухгалтерського, обліку в первинних профспілкових організаціях, які не ведуть господарські...

Пластун О. Л., к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту;...

Рахунок 10 «Основні засоби»
Цей Порядок встановлює призначення І порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність І...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт