Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4. Фондова документація музею - Методичні рекомендації Зміст Створення шкільного музею Офіційне визнання (легалізація)...

Методичні рекомендації Зміст Створення шкільного музею Офіційне визнання (легалізація) шкільного музею

Сторінка2/3
1   2   3

4. Фондова документація музею

4.1. Акт прийому і видачі експонатів.

Акти прийому складають на спеціальних бланках (див. форма) або чистих аркушах паперу із штампом музею чи організації, до котрої належить музей, у двох примірниках: один видається особі, що передала експонат до музею, другий – зберігається у музеї навчального закладу. Акт прийому як первинний об'єкт обліку, є підставою реєстрації нових надходжень та опису їх у книзі обліку фондів.

Дуже важливе значення для актування нових експонатів має наявність історичної легенди (довідки), в якій необхідно з’ясувати місце і час походження предмета, зв’язки з історичними та особами, що були пов’язані з історичними подіями, час виготовлення, місце побутування, умови використання, тощо.

Запис історичної легенди може бути зроблений як зі слів власника музейного предмету , так і на основі будь – яких писемних джерел про нього.

Історична легенда записується на окремому аркуші паперу або на зворотній стороні акту прийому експонатів.

Всі акти постійного чи тимчасового збереження підшиваються у хронологічному порядку і зберігаються в окремих папках за кожен рік, а в кінці року нумеруються , прошнуровуються, ставиться підпис директора навчального закладу та печатка. Акти зберігаються як документи суворої звітності.

На всі втрачені предмети основного фонду складаються спеціальні акти. В таких випадках наказом директора навчального закладу призначається спеціальна комісія для з’ясування обставин зникнення, крадіжки або природного пошкодження предмета.

Форма
«Затверджую»

Директор школи: __________

(підпис)

_________________________

(число, місяць, рік)

АКТ №

прийому (передачі) на постійне (тимчасове) зберігання

«__»______________________200__р.

Даний акт складений представником музею

_______________________________________________________________

(назва музею навчального закладу)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника музею, посада)

з однієї сторони, і особою (представником підприємства)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з іншої сторони, в тому, що перший прийняв, а другий передав на постійне ( тимчасове) зберігання в ____________________________________________

____________________________________________________________________

(повна назва музею закладу освіти)№ п/п

Назва і короткий опис предмета ( втому числі вказати матеріал, з якого виготовлено предмет, техніка виготовлення, розмір)

Облікові позначки по інв..кн. обліку фондів

Стан збереження предмета

Кількість

Примітка


Всього по акту прийнято _________________________одиниць збереження.

(цифрами і прописом)

Акт складений в ________ екземплярах і вручений особам, які його підписали.

Прийняв _____________________ Передав ______________________

(підпис) (підпис)
Дата
МП
Зразок

«Затверджую»

Директор школи:________

(підпис)

______________

(число, місяць, рік)
АКТ № 15

прийому (передачі) на постійне (тимчасове) зберігання

«16» жовтня 2006 р.

Даний акт складений представником музею

«Стежками рідного краю»

(назва музею навчального закладу)

Кушнірчук Наталією Йосипівною

(прізвище, ім’я та по батькові керівника музею, посада)

з однієї сторони, і особою (представником підприємства)

Соколович Іваном Степановичем( пенсіонером)

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з іншої сторони, в тому, що перший прийняв, а другий передав на постійне (тимчасове) зберігання в музей «Стежками рідного краю » СЗШ №38 м. Львова

____________________________________________________________________

(повна назва музею закладу освіти)№ п/п

Назва і короткий опис предмета ( втому числі вказати матеріал, з якого виготовлено предмет, техніка виготовлення, розмір)

Облікові позначки по інв..кн. обліку фондів

Стан збереження предмета

Кількість

Примітка

1.

Планшет військовий, шкіряний,стандартної форми, захисного кольору, розміром 16х26х3см.

ОФ №107

У лівому верхньому кутку має пошкодження від кулі

1Всього по акту прийнято 1 ( один) одиниць збереження.

(цифрами і прописом)

Акт складений в 2 екземплярах і вручений особам, які його підписали.

Прийняв _____________________ Передав ______________________
Дата : 16.10.06.

МП

4.2.Інвентарна книга або книга обліку фондів .

Облік фондів передбачає анкетування всіх матеріалів, що надійшли до музеїв, реєстрацію і опис матеріалів у книзі обліку фондів (інвентарній книзі).

Інвентарна книга – це юридичний документ, який забезпечує юридичну охорону існуючих експонатів та створення належних умов для їх вивчення, зберігання та використання.

Інвентарна книга фондів музею закладу освіти повинна бути до її заповнення пронумерована, прошнурована, підписана і опечатана печаткою навчального закладу . вона зберігається постійно у приміщенні музею в сейфі або ж у шафі, яка замикається і ключі знаходяться у керівника музею та директора навчального закладу.

Всі записи в інвентарній книзі проводяться без помилок та виправлень чорнилами фіолетового або чорного кольору. Не можна допускати виривання аркушів та виправляти записи. Виправлення та доповнення допускаються у крайньому випадку і виконуються чорнилами червоного кольору. При цьому виправлений запис перекреслюється так, щоб його можна було прочитати, а зверху надписуються нові дані. Про всі виправлення обов’язково робиться помітка , яка затверджується директором закладу.

Для запобігання помилок в інвентарній книзі , спочатку складають акт прийому експонату в музей (дивися розділ «Акт прийому і видачі експонатів»), в якому необхідно детально описати предмет.

Книга обліку фондів має наступні графи:

  1. Номер по порядку

  2. Дата запису

  3. Час, джерело і спосіб надходження, номер акту

4. Найменування і короткий опис предмету (автор, дата, місце знаходження, написи, підписи, розмір, вага та ін.)

  1. Кількість предметів

  2. Матеріал і техніка виготовлення предмету

  3. Стан збереження

  4. До якого фонду віднесено предмет

9. Порядковий номер предмету основного фонду шкільного музею по спеціальній книзі обліку

10.Примітка. №№ актів постійної видачі (зразок заповнення інвентарної книги дивися далі)

Графи книги обліку фондів заповнюються в такому порядку:

1. Номер по порядку.

Порядковий номер дається кожному експонату і стає його обліковим • позначенням. При групових надходженнях кожному предмету дається дробовий номер. Наприклад, обрядовий костюм буде мати загальний номер № 87, складається з 6 предметів, тобто 87/1-6, далі кожен предмет матиме свій порядковий номер: 87/1, 87/2 і т.д.

2. Дата запису. Проставляється дата реєстрації предмету у книзі.

3. Час, джерело і спосіб надходження.

Відмічається спосіб придбання предмету (переданий, одержаний в подарунок, знайдений в експедиції), вказується прізвище, ім'я, по-батькові того хто передає, дата поступлення в музей, дата і номер акту прийому.

4. Найменування та короткий опис предмету.

Найменування предмету починається з головного предметного слова наприклад: годинник настінний, сукня жіноча. Далі необхідно вказати точне або приблизне датування, місце походження, попередню історію (легенду предмету, зовнішній опис).

При реєстрації фотографій та негативів необхідно вказати прізвище, ім'я та по-батькові сфотографованої особи, її професію, посаду, звання; сюжет фотографії, рік до якого відноситься фото, автора зйомки. При описі фотографій, на яких зображено групу людей, дається загальне найменування групи (наприклад, учасники сходження, учасники змагань).

При описі особистих документів обов'язково вказується номер (паспорта, посвідчення, військового квитка і т.д.), прізвище, ім'я, по-батькові власника і короткі дані про нього, дати документу. При описі грамот, подяк, дипломів зазначається від імені кого і кому видано, за що і з якої нагоди (по тексту).

Для книг і брошур після предметного слова ставиться крапка. Далі йдуть дані: прізвище, ім'я, по-батькові автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік.

Для газет і журналів заноситься назва і номер, організація, органом якого є дане видання, рік, день, місяць випуску.

При описі предмету важливе значення мають дані про його походження, кому він належав, з якими історичними подіями чи особами пов'язаний предмет, час виготовлення, спосіб та умови використання.

Розміри предмету вказуються в сантиметрах (для графіки в міліметрах). Для прямокутних предметів висота і ширина, для круглих та еліпсоподібних - діаметр, для об'ємних - ширина, висота, глибина. При обмірах забороняється користуватись м’яким сантиметром.

5. Кількість предметів.

Відмічається кількість предметів, які становлять одну одиницю зберігання. Наприклад, столовий сервіз, який складається з 6 тарілок і супниці, в даній графі буде позначений цифрою 7.

6. Матеріал і техніка виготовлення предмету.

В даній графі вказується матеріал, з якого виготовлений предмет - папір, картон, коленкор, шкіра, метал і т. д., а також техніка виготовлення предмету або заповнення документу - рукопис, друк, машинопис, чеканка, лиття і т.д.

7. Стан збереження.

Фіксується ступінь цілості предмета при його надходженні до музею. Вказуються усі пошкодження, забруднення, плями, пожовклі сторінки, тріщини, відсутність будь-яких частин або деталей тощо. При цьому вказуються місця особливо значних пошкоджень. Наприклад, відсутні три сторінки у книзі, відсутність шкла у ліхтарі, втрачено текст на першій сторінці та інше. Якщо дефекти відсутні ставиться помітка '' Без пошкоджень".

8. До якого фонду віднесено предмет: основного, науково-допоміжного.
Належність предмету до основного чи науково-допоміжного фонду

визначається науковцями державного музею, на обліку якого знаходиться основний фонд даного шкільного музею. Зарахування предмету до того чи іншого фонду відмічається у відповідній графі (8) умовним позначенням: о/ф (основний фонд); нд/ф (науково-допоміжний фонд.).

9. Порядковий номер предмету основного фонду шкільного музею за спеціальною книгою обліку в державному музеї.

Предмети основного фонду музею, який працює на громадських засадах, що мають історичну, наукову, художню цінність реєструються в спеціальній книзі обліку фондів у державному музеї, (у Львівській області - у Львівському історичному музеї). У ході виконання такої роботи у шкільні музеї надсилаються списки предметів, взятих на державний облік, з позначенням їхнього порядкового номера та найменування. В шкільному музеї порядкові номери заносяться у графу 9 книги обліку фондів.

10. Примітка. №№ актів постійної видачі.

В цій графі фіксуються дані про видачу на постійне зберігання предметів (№ актів і документів, дата, найменування). Тут же робляться помітки про виправлення в описах інших граф, які затверджуються підписом директора музею.

Одночасно із записом у книгу обліку фондів на кожен музейний предмет наноситься інвентарний номер, який відповідає порядковому номеру у книзі, та скорочене найменування музею. Наприклад, позначення СтК-77 означає, що предмет знаходиться у краєзнавчому музеї «Стежки рідного краю», а його номер - 77.

Як правило, інвентарний номер проставляється на предметі, а якщо це неможливо, до нього підвішується ярличок або пришивається етикетка з інвентарним номером. На всі матеріали з паперовою основою (фотографії, цінні документи, гравюри, марки та ін.) номер наноситься на звороті в лівому нижньому кутку простим графічним олівцем. Якщо документ заповнений з обох сторін, номер проставляється на полях. Великі речі (меблі, скульптура та ін.) шифруються на піддоні або в лівому кутку тильної сторони. Це ж стосується і посуду. На книжках і брошурах номер ставиться: в лівому нижньому кутку четвертої сторінки обкладинки, в лівому нижньому кутку 17 сторінки, в лівому нижньому кутку останньої сторінки. Монети, медалі, і фотонегативи шифруються на їх упаковці. Для предметів маленьких розмірів номер пишеться на картонній бірці, яка тоненьким шнурком прикріплюється до предмету. Предмети, які можуть зберігатися тільки в посудинах (рідини, зразки насіння або грунту), шифруються на зовнішній стороні дна посудини.
Зразок

ІНВЕНТАРНА КНИГАп\п

Дата запису

Час, джерело і спосіб надходження експоната, № акта, супроводжуючі документи

Назва і короткий опис предмета (автор, дата, місце походження, написи, підписи, розміри)

Кількість предметів

Матеріал і техніка виготовлення предмета

Стан

збереження предмета

До якого фонду відноситься предмет

Порядковий № предмета ОФ музею закладу освіти по спеціальній книзі обліку в державному музеї

Примітки

Основного

Науково допоміжного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

107

16.10.2006р.

Переданий пенсіонером Соколович Іваном Степановичем в музей 16.10.2006р.,акт прийому №15 від 16.10.2006р.

Планшет військовий, періоду ІІсвітової війни , стандартної форми, захисного кольору, розміри 16х26х3см.

1

Шкіра, заводського виготовлення

У лівому верхньому кутку має пошкодження від кулі.

ОФ

__

___
4.3. План роботи музею на рік .

Вся робота в музеї закладу освіти проводиться згідно з планом роботи ради музею. План повинен бути чітким і конкретним. Його рекомендується складати на рік. У залежності від профілю музею, визначається структура планування. Бажано план роботи складати по розділах:

1. Організаційна робота. Планується вся організація роботи музею, створення активу і ради музею, розподіл обов’язків між членами ради музею, створення секторів, розподіл завдань експедиційним загонам.

2. Робота з активом. Планується навчання ради, вивчення матеріалів, над якими працює музей, екскурсії активу в музеї, установи; участь активу в конференціях та інших масових заходах.

3. Пошуково-дослідницька робота. У цей розділ включається питання вивчення документів, пошукових матеріалів, розробка текстів екскурсій, бесід, лекцій, сценаріїв, складання літописів школи, переписка, зустрічі, походи, експедиції. При плануванні цього розділу слід користуватися Положенням Всеукраїнського руху учнівської молоді за збереження, примноження звичаїв, обрядів народу «Моя земля – земля моїх батьків», Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України».

4. Робота з фондами. У цьому розділі планується робота з ведення музейної документації.

5. Масова робота. У розділі планується проведення в музеї уроків, зустрічей, бесід, занять гуртків, тематичних вечорів, екскурсій, турнірів, ігор, конкурсів тощо.

6. Експозиційна та пропагандистська робота. У розділі планується створення, оновлення експозицій або окремих розділів, виставок, складання карт, схем і т.п. висвітлення роботи в пресі, по радіо, телебаченню.

Форма плану роботи:

1)№ п/п

2)Зміст роботи.

3)Дата виконання.

4)Відповідальний за виконання.

5)Відмітка про виконання.

4.4. Книга обліку відвідувачів та екскурсій

1) № п/п.

2.)Дата.

3.)Тема екскурсії.

4.)Організація, що замовила екскурсію

5.)Кількість відвідувачів.

6) Тривалість екскурсій.

7) Прізвище екскурсовода.

8.)Підпис.

4.5. Книга обліку масових заходів

1)№ п/п.

2)Дата.

3)Назва заходу та короткий зміст.

4)Кількість присутніх.

5)Відповідальний за проведення.

6)Підпис відповідального.

4.6. Книга відгуків та побажань (довільна форма).
1   2   3

Схожі:

Дослідження проблеми, збирання інформації
В даному посібнику розглядається питання становлення шкільного музею, етапи його створення, не включаючи широке коло питань музейної...

Урок №2 Методи роботи з експозицією. Збір експонатів
Мета: ознайомити учнів з історією виникнення музеїв та шкільного краєзнавчого музею; охарактеризувати методи роботи з експозиціями,...

40-й день народження Житомирського музею космонавтики ім. С. П. Корольова
Лілія Кавун, науковий співробітник Житомирського музею космонавтики ім. С. П. Корольова

Методичні рекомендації на допомогу керівнику музею при закладі освіти Умань 2009р
Автор завідуюча відділом краєзнавства та наукових досліджень учнів В.І. Нестеренко дає методичні поради по підготовці текстово-анатоційного...

­­­­­Контракт №1 з директором Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І. Г
Дудченко Геннадій Миколайович, з другого боку, уклали цей Контракт про таке: Дудченко Геннадій Миколайович призначається на посаду...

Рішення про створення музею
Ольга Рокицька, методист кабінету координації роботи з методичними кабінетами кнз кор «Київський обласний інститут післядипломної...

Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об '
Шановні керівники методичних об’єднань, до вашої уваги матеріали та методичні рекомендації, які допоможуть Вам у плануванні, а також...

Шкільного життя
Розкрийте зміст народного прислів’я «Хто Шевченка прочитав, той багатший серцем став»

Нака з
Для створення належних умов щодо збереження державного майна та шкільного обладнання

Конкурс на кращий малюнок «Мій мальовничий світанковий край»
Екскурсія на батьківщину Казимира Малевича до Пархомівського історико-художнього музею

Як умова її оздоровлення у педагогічному процесі
...

Керівництво роботою музею. Планування роботи. Музейна рада
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» Номінація
«Організація ефективної системи роботи, використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення шкільного бібліотечно-інформаційного...

Методичний посібник включає перелік та зразки документів шкільного...
...

І ІІІ ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області
Мета семінару-тренінгу: познайомити вчителів з основними причинами, симптоматикою, видами порушень письма в учнів молодшого шкільного...

Тема: Подорож до музею
Мета: розширити знання учнів з архітектурного мистецтва, познайомити з творами реалістичного й авангардного живопису; розвивати увагу,...

Палац дитячої та юнацької творчості «істок» харківської міської ради...
Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами народної хореографії

У вивченні всіх розділів шкільного курсу мови найбільшої складності...
Визначальним під час аналізу речення має бути зміст усього речення як найменшої одиниці спілкуванняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт