Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТКафедра обліку і аудиту підприємницької діяльностіМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІН «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»
спец. 6.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання


Затверджено на засіданні кафедри

обліку і аудиту підприємницької

діяльності КЕІ ДВНЗ «КНУ» протокол № від « » січня 2016р.
Затверджено на засіданні науково-методичної ради КЕІ ДВНЗ «КНУ» протокол №__ від«___» _____2016р.

Кривий Ріг

2016

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «Бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» спец. 6.0305091 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання/ Укладачі: Бондаренко Т.Ю., Погрібна О.П.. – Кривий Ріг, ДВНЗ «КНУ» КЕІ, 2016 р. – 25 с.


Укладачі:

Т.Ю. Бондаренко

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності
О.П.Погрібна

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності


Рецензент:
Відповідальний за випуск:

О.В. Руденко

к.е.н., доцент, зав. кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності


ЗМІСТ

Стор.
Вступ

4

1.

Етапи виконання курсової роботи

5

2.

Структура курсової роботи

6

3

Тематика курсових робіт

9

4.

Вимоги з оформлення курсової роботи

11

5.

Захист та критерії оцінювання курсової роботи

15

6.

Додатки

17

ВСТУП

Методичні вказівки підготовлені відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.03050901 «Облік і аудит» і призначені для надання методичної допомоги студентам у процесі написання курсової роботи.

Виконання курсової роботи дасть змогу: поглибити знання студентів шляхом вирішення ними актуальних проблем бухгалтерського обліку; систематизувати отримані теоретичні знання з дисципліни “Бухгалтерський облік”; розвинути вміння самостійного критичного опрацювання наукових джерел та нормативно-правових актів; сформувати дослідницькі вміння студентів; стимулювати студентів до самостійного наукового пошуку; розвинути вміння аналізувати досвід учених-економістів та узагальнювати власні спостереження;

- сформувати вміння практичної реалізації результатів дослідження певної проблеми бухгалтерського обліку в самостійно виконаних розробках.

Метою курсової роботи є підвищення рівня фахової підготовки майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку, здатних самостійно вирішувати весь спектр бухгалтерських процедур в практичній діяльності.

Завданням курсової роботи є поглиблення теоретичних знань студентів з даної дисципліни, закріплення отриманих знань з обліку об’єкта дослідження, розвиток навичок самостійної творчої роботи, оволодіння методами наукового дослідження, набуття вмінь аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати інформацію, формулювати висновки та пропозиції з удосконалення.

Інформаційною базою для написання курсової роботи слугують економічні словники, підручники, навчальні посібники з бухгалтерського обліку та суміжних дисциплін (економічної теорії, економіки, фінансів, менеджменту, ін.); законодавчі, нормативні та методичні матеріали; монографічні, довідникові, періодичні видання, інтернет-ресурси; первинні документи, облікові регістри, оборотні відомості, форми звітності.
І. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота з дисципліни “Бухгалтерський облік” повинна відповідати таким вимогам:

1) містити теоретичне осмислення актуальності проблеми, постановку відповідної мети, завдань, методику дослідження проблеми, отримані результати, їх аналіз, висновки та пропозиції;

2) бути самостійним дослідженням, яке ґрунтується на глибокому теоретичному висвітленні теми, при цьому основну увагу необхідно приділити методиці здійснення облікових процедур і наведенні пропозицій щодо їх удосконалення;

3) повинна ґрунтуватись на вивченні й аналізі навчальної (посібники, підручники) і наукової (монографії, наукові статті, матеріали конференцій, препринти) літератури, а також нормативно-правових актів, які регулюють порядок ведення та організації бухгалтерського обліку.

Виконання курсової роботи складається з наступних етапів:

  1. Вибір теми курсової роботи

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми, яку студент обирає самостійно, керуючись переліком тем, затвердженим кафедрою (Додаток А).

Оскільки вдалий вибір теми значною мірою впливає на ефективність роботи студента, обираючи її, слід керуватися такими критеріями:

- актуальність дослідження та особистий інтерес до розв’язання тієї чи іншої проблеми в галузі бухгалтерського обліку;

- наявність літератури, нормативно-правових актів та статистичної інформації з теми дослідження. Для обрання теми рекомендується попередньо ознайомитися з підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями, законодавчою і нормативною базою, іншими джерелами за декількома темами; проаналізувати ступень дослідженості попередньо вибраних тем, їх актуальність.

Для затвердження теми студент повідомляє про свій вибір викладача дисципліни, в іншому випадку тема визначається без участі студента. Студенти однієї групи не можуть виконувати курсові роботи на одну й ту ж тему. Студент має право запропонувати на розгляд кафедри власну тему, попередньо узгодивши її з науковим керівником. При цьому студент повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедри, у якій указати обрану тему дослідження та обґрунтувати причини, що зумовили вибір теми.

Робота, виконана на тему, не зазначену в тематиці та не узгоджену з керівником, до захисту не допускається.

Тема курсової роботи та керівництво курсовою роботою викладачем кафедри закріплюються за студентами розпорядженням по кафедрі. Керівник здійснює консультації, визначає рівень підготовки та відповідність курсової роботи вимогам з написання, допускає курсову роботу до її захисту, готує рецензію (додаток Б). Студент відповідає за якість курсової роботи та своєчасність її виконання.


  1. Підбір інформаційної бази дослідження та складання плану курсової роботи.

Інформаційна база дослідження – це всі наукові, навчальні, законодавчі джерела тощо, які студент використовує в процесі роботи над курсовою роботою. Підбір і вивчення інформаційної бази дослідження студент починає відразу після вибору теми курсової роботи, орієнтуючись при цьому на рекомендований список джерел (Додаток В), спеціалізованих фахових видань і сайтів (Додаток Д).

У процесі пошуку літератури потрібно звертатись до найбільш пізніх робіт як вітчизняних, так і зарубіжних економістів. Самостійна робота передбачає систематичні консультації з науковим керівником, з яким потрібно погодити список літератури. Додаткову літературу студент обирає самостійно.

Підбираючи інформаційну базу дослідження за обраною тематикою курсової роботи, студент повинен дотримуватись визначеної послідовності. Насамперед варто опрацювати закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, укази Президента та інші нормативно-правові акти. Потім підбирається матеріал, викладений у навчальних посібниках, підручниках, монографіях, журнальних і газетних статтях, статистичні дані. Студент повинен звернути особливу увагу на актуальність і новизну публікацій у періодичних виданнях, динаміку змін і доповнень до законодавчих актів. Навчально-методичну літературу слід використовувати лише тоді, коли вона відображає сучасні вимоги, тобто написана з урахуванням останніх змін в законодавстві.

Після вивчення інформаційної бази дослідження студент складає план (зміст) курсової роботи. План курсової роботи – це перелік основних питань, які потрібно висвітлити й дослідити під час роботи над обраною темою. У процесі написання курсової роботи план розвивається, уточнюється, деталізується. Тому в остаточному плані можливі не лише уточнення або зміни, а й поява нових пунктів. Назви пунктів повинні бути прості та змістовні. Самостійно складений студентом план обговорюється з науковим керівником і в разі необхідності коригується, а вже після цього затверджується.


  1. Написання курсової роботи

Після підбору інформаційної бази дослідження, необхідної для написання курсової роботи, узгодження плану (змісту), студент може приступити до виконання роботи шляхом ознайомлення з матеріалами, їх вивчення й систематизації. Ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, анотації. Необхідно особливу увагу приділяти розділам, які безпосередньо стосуються теми курсової роботи, звертаючи особливу увагу на ідеї й пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми дослідження, дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.

Процес вивчення різних джерел зазвичай супроводжується складанням конспектів, характер яких визначається можливістю й формою використання досліджуваного матеріалу в курсовій роботі: виписки (цитати) з посиланнями на авторів, короткий виклад думок або фактів вільним стилем, характеристика прочитаного матеріалу. Такі конспекти студент повинен показувати науковому керівникові під час проведення консультацій з метою поточного контролю за станом і послідовністю виконання курсової роботи.

Основну увагу в процесі написання курсової роботи потрібно приділити висвітленню власної думки автора в реферативному викладенні літературних джерел. Пряме копіювання будь-яких використаних джерел не допускається, за винятком цитування окремих фраз певних авторів. У такому разі текст, який процитовано, потрібно взяти в лапки з обов’язковим посиланням на прізвище автора, номер такого джерела в списку (згідно вимог оформлення) і номера сторінки. При цьому необхідно докласти зусиль, щоб курсова робота була єдиним цілим, а не уривками “чужих” текстів.

Якщо автор претендує на високий бал під час оцінювання курсової роботи, то до списку використаних джерел повинні увійти наукові публікації останніх трьох років (у т.ч. не менше однієї монографії), а також загальна кількість джерел не повинна бути меншою від сорока п’яти.

Розкриваючи пункти плану курсової роботи наводяться рисунки, таблиці, графіки, діаграми, формули, статистичні дані (за необхідності) та посилання на використані літературні джерела та додатки (обов’язково). Текст курсової роботи повинен бути логічно побудований, частини взаємопов’язаними, зміст тексту відповідати обраній темі дослідження.

Комплектація готової курсової роботи подана в табл. 2.1.

Протягом написання курсової роботи студент отримує консультації з проблемних питань, враховує зауваження керівника курсової роботи.


  1. Подання готової курсової роботи на кафедру для рецензування

Строки підготовки курсової роботи та подачі її на рецензування затверджуються і коригуються на засіданнях кафедри.

По закінченню написання, готова курсова робота зброшуровується «євро» палітуркою і обов’язково:

1) реєструється в деканаті обліково-економічного факультету,

2) реєструється на кафедрі обліку і аудиту підприємницької діяльності,

3) передається керівнику на перевірку.

За відсутністю значних зауважень, керівником надається позитивна рецензія, курсова робота допускається до захисту. За наявності значних зауважень курсова робота повертається студенту на доопрацювання. Після доопрацювання курсова робота подається на повторне рецензування.


  1. Захист курсової роботи

Для захисту курсових робіт створюється комісія із членів кафедри. Оцінка написання курсової роботи та підготовки студента здійснюється під час захисту. При оцінюванні курсової роботи враховується змістовність і якість викладеного матеріалу, ілюстративний матеріал, наявність зв’язку теорії і практики (практичних даних підприємства), правильність оформлення курсової роботи, відповіді студента.

Строк захисту курсової роботи призначається розпорядженням по кафедрі відповідно до навчального плану.

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Структурі елементи курсової роботи та послідовність її комплектації подані в табл. 1.

Таблиця 2.1.

Структурні елементи та комплектація готової курсової роботи

№ з/п

Структурі елементи

Орієнтовна кількість сторінок

Приклади оформлення

1

Титульний аркуш

1 сторінка

Додаток А

2

Рецензія на курсову роботу

1 сторінка

Додаток Б

3

Зміст

1 сторінка
4

Перелік умовних скорочень

1 сторінка
5

Вступ

1-2 сторінка
6

Пункти за змістом (4-5 )

20-30 сторінок
7

Висновки

2-3 сторінки
8

Список використаних джерел

5-7 сторінок

Додаток В (зразок)

9

Додатки

10 сторінок
Разом, орієнтовно

42-56 сторінок

Титульний аркуш і рецензія не підлягають змінам.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами...
Автори: Ю. А. Верига, к е н., професор кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський універ­ситет економіки...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні рекомендації щодо постановки на бухгалтерський облік та...
Бухгалтерський облік та оподаткування господарських операцій з об’єктами права інтелектуальної власності, при укладанні та виконанні...

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження...
...

Методичні рекомендації що до написання та оформлення курсової роботи
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи студентами 3 курсу напряму підготовки 0100105 «Корекційна освіта...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Вимоги І методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи київ 2015
Розробники: Кравець Світлана Геннадіївна, викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін І менеджменту Університетського...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів усіх форм навчання
Відповідно до зазначених для виконання курсової роботи залучаються матеріали власних досліджень, спеціальна економічна література...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт