Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція визначає порядок прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення а також замовлення, постачання, зберігання, обліку І звітності використання бланків актів прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення (надалі актів)

Інструкція визначає порядок прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення а також замовлення, постачання, зберігання, обліку І звітності використання бланків актів прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення (надалі актів)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держпожбезпеки від «21» червня 2010р. № 94

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена у відповідності до Закону України «Про пожежну безпеку», постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1243 Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, ДБН В.2.5-13-98 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд», ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», ДБН А.3.1-3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення», НАПБ Б.07.016-2004 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та сисем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів», НАПБ Б.01.012-2007 «Правила з вогнезахисту», НАПБ Б.07.007-2004 «Порядок проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації» чинного законодавства і відповідає вимогам наказів МНС України, Державним будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам. 1.2. Інструкція визначає порядок прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення а також замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності використання бланків актів прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення (надалі – актів).

2. ОПИС БЛАНКА АКТУ


2.1. Бланк акту прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення встановлюється єдиного зразка, виготовляється на захищеному папері розміром 297 х 210 мм.

2.2. У лівому верхньому кутку лицьового боку бланка чорною фарбою надруковано слово "Серія" і літери, що її позначають та ідентифікують регіон, де виконані роботи протипожежного призначення. Серія присвоюється кожному територіальному органу держпожнагдяду окремо відповідно додатку 1. В правому верхньому кутку лицьового боку бланка чорною фарбою надруковано - шестизначний номер. Між серією та номером розміщене слово "АКТ", під яким по центру бланка надруковані слова «прийняття в експлуатацію».

2.3. Нумерація бланків актів для кожної серії починається з номера «000001» та продовжується з подальшим наростанням.

2.4. Кожен акт з оригінальним номером виготовляється в 3-х примірниках.

2.5. До кожного акту з оригінальним номером виготовляється додаток в 3-х примірниках, на яких друкуються такі ж серія та номер, що і на бланку відповідного акту.

2.6. На бланку з обох боків нанесено способом офсетного друку фігурну сітку і логотип Держпожбезпеки, що гарантує захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.

3. ЗАМОВЛЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ БЛАНКІВ АКТІВ


3.1. Територіальні органи держпожнагляду щорічно до 15 листопада поточного року подають до Держпожбезпеки заявки на необхідну кількість бланків актів на наступний рік. 3.2. Держпожбезпеки провадить передачу бланків представникам територіальних органів держпожнагляду за умови своєчасного звітування про витрачання раніше отриманих бланків та подання відомостей про необхідну кількість бланків на наступний після звітного періоду рік. 3.3. Відповідно до наданих заяв, Держпожбезпеки здійснює централізовану видачу актів, з реєстрацією у Журналі видачі територіальним органам держпожнагляду бланків актів прийняття виконаних робіт протипожежного призначення, форма якого наведена в додатку 2. 3.4. Журнал повинен бути прошнурований, аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки Журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у Журналі, яка підписується керівником органу держпожнагляду або його заступником, та засвідчується печаткою. 3.5. Записи в Журналі слід робити чорнилом або кульковою ручкою. 3.6. Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібне записується поряд чітким почерком. Кожне виправлення має бути підписано посадовою особою Держпожбезпеки та засвідчено написом "Вірно". 3.7. Отримання бланків актів здійснюється посадовою особою ГУ МНС, яка закріплена відповідним наказом, особисто в період з 1-го по 20-те грудня кожного року. 3.8. Під час отримання бланків актів, робиться запис у Журналі видачі територіальним органам держпожнагляду бланків актів прийняття виконаних робіт протипожежного призначення із зазначенням серії та номерів виданих бланків актів, кількості виданих бланків а посадова особа ГУ МНС ставить свій підпис та дату отримання.

4. ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ДАНИХ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РОБОТИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

4.1. Електронний облік здійснюється посадовою особою держпожнагляду, відповідальною за даний напрямок роботи. 4.2. На етапі реєстрації експертного висновку за результатами проведеної експертизи проектної документації на її відповідність нормативним актам з пожежної безпеки здійснюється введення відповідної інформації в базу даних програмного забезпечення, (найменування організації - замовника, найменування проектної організації, яка виготовляла проектну документацію, дата вхідної реєстрації заяви, найменування розділу креслення та шифр, стадія проекту, результати експертизи проекту). Після цього за допомогою програмного забезпечення формується та роздруковується експертний висновок.

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

5.1. Прийняття робіт протипожежного призначення в експлуатацію здійснюється відповідно до НАПБ Б.07.007-2004 «Порядок проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації» 5.2. Прийняття робіт протипожежного призначення в експлуатацію здійснюється виключно посадовими особами держпожнагляду, список яких визначено наказом. 5.3. Виконані роботи протипожежного призначення приймаються у комплексі, або окремо по видах робіт. Якщо роботи виконані на одному об’єкті, тоді у комплексі можуть приймаються одним актом: 1) Акт прийняття в експлуатацію систем пожежної автоматики (додаток 3): - система пожежогасіння; - система протидимного захисту; - система пожежної сигналізації; - система оповіщування людей про пожежу та управління евакуацією людей; - система передавання тривожних сповіщень 2) Акт прийняттяя виконаних робіт з вогнезахисного обробляння (додаток 4): - вогнезахисне просочування (глибоке і поверхневе обробляння деревяних конструкцій та виробів); - поверхневе вогнезахисне обробляння металевих (залізобетонних) конструкцій; - поверхневе вогнезахисне обробляння повітроводів; - поверхневе вогнезахисне обробляння кабелів (вогнезахисне заповнення). 5.4. Окремо приймаються такі роботи протипожежного призначення: - прийняття в експлуатацію системи передавання тривожних сповіщень від раніше змонтованої пожежної автоматики (додаток 5). - монтаж пристроїв блискавкозахисту (додаток 6); - монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими межами вогнестійкості (додаток 7); - мурування, ремонт печей, камінів, димоходів (димарів) (додаток 8). 5.5. Для прийняття робіт протипожежного призначення замовником робіт створюється приймальна комісія з представників замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду. Порядок і тривалість роботи комісії визначається замовником робіт згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1243. 5.6. Приймальна комісія утворюється не пізніше ніж у п’ятиденний строк після отримання замовником повідомлення від генерального підрядника або представника суб'єкта господарювання, який виконав роботи протипожежного призначення, і повноваження якого засвідчується в установленому порядку, про закінчення виконання робіт протипожежного призначення на об’єкті, з проханням утворити комісію. 5.7. Відомості, які зазначаються заявником у листі: а) відомості про заявника: - для громадянина-підприємця - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; - для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код; б) найменування об’єкту та його адреса; в) перелік виконаних робіт на об’єкті. 5.8. Після надходження до органу держпожнагляду повідомлення про приймання виконаних робіт в експлуатацію, посадова особа, яка визначена керівником для участі у прийнятті робіт вносить до електронної бази даних відомості про об’єкт. 5.9. За допомогою програмного забезпечення формується та роздруковується акт прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення. 5.10. Для кожного об’єкту, на якому виконані роботи протипожежного призначення видається наступний у порядку послідовності бланк акту прийняття робіт. 5.11. Акт роздруковується та видається замовнику, який звернувся до органу держпожнагляду для прийняття в експлуатацію виконаних робіт з відміткою у Журналі видачі територіальним органом ДПН бланків актів прийняття виконаних робіт протипожежного призначення ліцензіатам, форма якого наведена в додатку 9, у кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії. Оригінали актів на захищених бланках після підпису надаються: 1) замовнику робіт протипожежного призначення; 2) органу держпожнагляду, який приймав участь в роботі комісії по прийняттю в експлуатацію робіт протипожежного призначення; 3) підрядній організації, яка здійснювала роботи. При цьому, якщо кількість сторінок акту більше однієї, решта друкується на зворотній стороні бланку та на обох сторонах додатку до бланку акту.


В тому випадку, коли роботи по монтажу систем пожежної автоматики виконувались кількома організаціями, оригінальний акт надається організації, що здійснювала монтаж автоматичної пожежної сигналізації. Іншим підрядним організаціям надається акт про прийняття в експлуатацію систем пожежної автоматики, який друкується на незахищених аркушах паперу, з присвоєнням відповідної серії та номеру.

5.12. Органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки після отримання письмового повідомлення від організації-замовника чи виконавця робіт здійснюють контроль за якістю виконання робіт і їх відповідність проектно-кошторисної документації та проекту проведення робіт. Замовник, генеральний підрядник разом із проектувальником подають приймальній комісії проектну та виробничу документацію, пред’являють виконані будувельно-монтажні роботи, змонтоване обладнання та документальне підтвердження відповідності виконаних робіт вихідним даним на проектування.

5.13. На закінченому будівництвом об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними нормами роботи, змонтоване і випробуване обладнання.

5.14. Питання, що розглядаються при прийнятті в експлуатацію робіт протипожежного призначення представником органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки. .
5.14.1.При прийнятті в експлуатацію систем пожежної автоматики перевіряється наступна експлуатаційна документація:

- комплект робочих креслень по яким здійснювався монтаж обладнання на приймаємому об'єкті, з внесенням до них в процесі будівництва змін у встановленому порядку;

- документи, підтверджуючі якість обладнання, матеріалів які застосовувалися при виконані будівельно-монтажних робіт;

- сертифікати відповідності на обладнання, технічну документацію заводів-виготовлювачів;

- відомість змонтованого обладнання, приладів та засобів автоматизації;

- акт про проведення вхідного контролю;

- акт про закінчення монтажних робіт;

- акт виміру опору ізоляції електромережі;

- акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт;

- акт на виконання схованих робіт ( за їх наявністю );

- акт прийняття пожежного спостереження;

- інструкцію з експлуатації установки;

- договір на проведення технічного обслуговування установки пожежної автоматики;

- журнал обліку технічного обслуговування та ремонту установок пожежної автоматики;

- журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань установок пожежної автоматики;

- перелік регламентних робіт з технічного обслуговування установок пожежної автоматики;

- план-схема об'єкта з зазначенням захищуваних приміщень і розміщення приладів установки пожежної автоматики.

Представник органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки повинен:

- перевірити відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектної документації, технічної документації заводів-виготовлювачів, діючої нормативної документації, наявності сертифікатів відповідності на обладнання;

- перевірити якість виконаних монтажно-налагоджувальних робіт та дати їм оцінку;

- провести комплексне випробування установки;

- провести прийняття в експлуатацію установки в трьохденний термін з дня пред'явлення.

5.14.2. При прийнятті в експлуатацію робіт з вогнезахисного обробляння перевіряється:

1) Наявність відповідної документації:

- ППР та експертний висновок;

- регламент робіт з вогнезахисту;

- акти огляду прихованих робіт, визначення точки роси, визначення вологості деревини (за потреби);

- ліцензія на виконання робіт з вогнезахисного обробляння;

- копія сертифіката відповідності на застосований вогнезахисний засіб з відмітками постачальника та замовника робіт про використання вогнезахисного засобу.

2) Готовність об’єкта до здавання (дотримання терміну висихання вогнезахисного засобу).

3) Відповідність виконаних робіт вимогам ППР, регламенту, якість цих робіт і надається їм оцінка.

4) Товщину вогнезахисного покриву (глибини просочення) через кожні 15-20 метрів довжини об’єкта вогнезахисту, але не менше ніж у 10 рівномірно розташованих точках. Також за рішенням представника замовника робіт або представника державного нагляду у сфері пожежної безпеки можуть бути проведені лабораторні випробування вогнезахисту за встановленими методиками.

5.14.3. При прийнятті в експлуатацію робіт з монтажу пристроїв блискавкозахисту перевіряється:

- затверджені проекти на встановлення пристрїв блискавкозахисту;

- ліцензія на виконання робіт з монтажу пристроїв блискавкозахисту;

- акти на приховані роботи (щодо улаштування і монтажу заземлювачів і струмовідводів недоступних для огляду);

- акти випробувань пристроїв блискавкозахисту і захисту від вторинних проявів блискавки і занесення високих потенціалів через наземні і підземні металеві комунікації (дані про опір всіх заземлювачів, результати огляду і перевірки робіт щодо монтажу блискавкоприймачів, струмовідводів, заземлювачів, елементів їх кріплення, надійності електричних з'єднань між струмопровідними елементами та ін.).

5.14.4 При прийнятті в експлуатацію робіт з монтажу воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими межами вогнестійкості перевіряється:

- затверджені проекти на встановлення виробів та пристроїв;

- ліцензія на виконання робіт з монтажу воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими межами вогнестійкості;

- копія сертифіката відповідності на пристрій (виріб);

- протоколи вогневих випробовувань.

5.14.5 При прийнятті в експлуатацію робіт з мурування і ремонту печей камінів, димоходів (димарів) перевіряється:

- ліцензія на виконання робіт з мурування, ремонту та очищення печей, камінів, димоходів (димарів);

- акти на приховані роботи.

5.15. Результати роботи комісії за відсутності порушень оформляються актом прийняття виконаних робіт протипожежного призначення.

5.16. Прийняття в експлуатацію систем пожежної автоматики здійснюється поетапно. Кожна система протипожежного захисту перевіряється комісією окремо, про що робляться відповідні відмітки. Після перевірки готовності всіх систем окремо, проводиться комплексна перевірка пожежної автоматики в цілому і в разі встановлення її працездатності та відповідності вимогам проектної документації й нормативним актам з пожежної безпеки підписується акт прийняття в експлуатацію систем пожежної автоматики.

5.17. У разі встановлення факту неготовності робіт до прийняття в експлуатацію або при виявленні недоліків робота комісії призупиняється та складається акт про виявлені дефекти при виконанні робіт протипожежного призначення по формі відповідно до додатку 10, а при виявлені недоліків під час вогнезахисту, складається акт про порушення при виконанні робіт з вогнезахисного обробляння відповідно до додатку 11. У такому випадку виконавець робіт повинен у строки, визначені комісією, усунути виявлені недоліки та сповістити про це замовника робіт. Після чого комісія продовжує роботу у вищезазначеному порядку.

5.18. Для прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення приймальна комісія може бути створена повторно лише після усунення виявлених недоліків, але не раніше ніж через 30 днів після завершення роботи попередньої комісії.

5.19. Акт прийняття виконаних робіт протипожежного призначення підписується членами комісії в тому випадку, коли усунуті всі виявлені порушення. Члени комісії, що відмовилися підписати акт, зобов'язані в письмовій формі подати голові комісії та органу, який вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку). Керівник зазначеного органу зобов'язаний взяти безпосередню участь у врегулюванні спірних питань та може підписати акт замість члена комісії, який відмовився від підпису. Акт прийняття виконаних робіт та акт про виявлені дефекти при виконанні робіт складаються в такій кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії (по одному на кожного).

5.20. Після прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення оригінал підписаного акту разом із супровідним листом направляється до органу держпожнагляду, який здійснює нагляд за об’єктом, на якому виконані роботи, а копія акту залишається в органі, який приймав участь в роботі комісії.

5.21. Роботи протипожежного призначення вважаються прийнятими у тому разі, коли акт прийняття виконаних робіт підписаний усіма членами комісії.

5.22. Сторони, які брали участь у роботі комісії, зберігають акти про порушення при виконанні робіт з вогнезахисного обробляння протягом одного року, а акти прийняття виконаних робіт протипожежного призначення - протягом усього терміну експлуатації обладнання (пристроїв, систем, вогнезахисного покриття (просочення) тощо) але не менше 10 років.

6. ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ДАНИХ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


6.1. Електронний облік здійснюється посадовою особою, яка визначена для участі в роботі приймальної комісії та відповідним наказом допущена до прийняття робіт протипожежного призначення.

6.2. Після надходження до органу держпожнагляду повідомлення про приймання виконаних робіт в експлуатацію, до електронної бази даних вносяться наступні відомості про об’єкт: - вхідний номер листа про створення комісії для прийняття в експлуатацію виконаних робіт протипожежного призначення; - найменування та адреса об’єкта, де виконано роботи, площа та призначення приміщень, категорія виробництва та приміщень; - найменування суб’єкта господарювання – замовника; - найменування суб’єкта господарювання – виконавця робіт, ідентифікаційний код (в разі необхідності – генпідрядної організації); - найменування проектної організації, ідентифікаційний код та номер експертного висновку; - найменування суб’єкта господарювання, який здійснює технічне обслуговування, ідентифікаційний код (номер договору); - найменування суб’єкта господарювання, який здійснює спостерігання за пожежною автоматикою, ідентифікаційний код (номер договору); - координати об’єкту (ширина та довгота); - - --- найменування обладнання (засобів вогнезахисту) та його кількість, яке змонтоване (використане) на об’єкті при виконанні робіт протипожежного призначення.

6.3. Орган держпожнагляду може запросити від заявника, який має намір здати в експлуатацію виконані роботи протипожежного призначення, додаткову інформацію, якщо вона необхідна для заповнення бланку акту.

6.4 Після прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення, представник органу держпожнагляду, який брав участь в роботі приймальної комісії вносить до бази даних в електронному вигляді інформацію щодо обладнання та пристроїв, які встановлені підрядною організацією чи перелік матеріалів, що були використані для вогнезахисту та рішення, прийняте комісією щодо якості та повноти виконаних робіт протипожежного призначення

7. ЗВІТ ПРО ВИТРАЧАННЯ БЛАНКІВ


7.1. Територіальний орган держпожнагляду щомісяця подає в електронному вигляді до Держпожбезпеки звіт про використання бланків актів або рапорт з повідомленням, що бланки не використовувалися. У звіті повинні зазначатися такі дані: - залишок на початок звітного періоду (кількість бланків); - кому видано, на якій підставі (найменування документа, номер і дата); - кількість зіпсованих бланків актів. - залишок на кінець звітного періоду (кількість бланків). 7.2. Недійсними бланками вважаються: зіпсовані при оформленні результатів роботи приймальної комісії, пошкоджені, утрачені або викрадені. 7.3. Зіпсовані при оформлені та пошкоджені бланки актів підлягають поверненню до Держпожбезпеки для списання та знищення. 7.4. Територіальний орган держпожнагляду повинен подавати до Держпожбезпеки щомісяця (не пізніше 10-го числа наступного після звітного періода місяця) відомості про суб'єктів господарської діяльності, які використали бланки актів при роботі комісій по прийняттю в експлуатацію робіт протипожежного призначення.

Заступник директора Держпожбезпеки О.О. Євсеєнко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція визначає порядок прийняття в експлуатацію робіт протипожежного...
Бланк акту прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення встановлюється єдиного зразка, виготовляється на захищеному...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №461 порядок
Цей Порядок визначає процедуру прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі — об’єкти)

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №461
Цей Порядок визначає механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі — об’єкти)

Державні будівельні норми україни управління, організація І технологія...
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом На заміну сніП 01. 09-84 захисних споруд цивільної оборони та їх утримання

Настанова
Вго «уфіб» для своїх членів пропонує методичну інформацію щодо виконання чинних нормативно-правових актів України (Технічних регламентів,...

До Порядку прийняття в експлуатацію
Характеристика індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (за результатами технічної інвентаризації)

Інформаційна картка
«Видача дубліката сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту (ІV категорії складності)»

Зміна цільового призначення земельних ділянок (із врахуванням нових...
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового...

Проведення експертизи щодо спроможності суб’єкта господарської діяльності...
Підстава : Постанова км україни від 26. 10. 2011р. №1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної...

Примірне положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою
Це Положення встановлює порядок проведення робіт, що виконуються за нарядом-допуском. До робіт, які виконуються за нарядом-допуском,...

Інструкція з питань обліку, зберігання та використання документів
Дана Інструкція регулює питання щодо обліку, зберігання та використання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом (службова),...

Методичні рекомендації на тему: документи, які підтверджують прийняття...
Розроблені відділом взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

До Порядку прийняття в експлуатацію
...

До Порядку прийняття в експлуатацію
...

Iнструкцiя про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску...
Ця Інструкція встановлює єдиний порядок організації та виконання робіт, пов’язаних з прийманням, транспортуванням, зберіганням, відпуском...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування,...
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва І міністерства України з питань надзвичайних ситуацій...

Постанова від 13 квітня 2011 р. N 461 Київ Питання прийняття в експлуатацію...
Відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє

Методичний посібник Зберігання та облік бланків свідоцтв про державну...
Сподіваємось, що методичні роз’яснення допоможуть у забезпеченні дотримання вимог законодавства при виконанні виконавчими комітетами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт