Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби щодо складання та ведення обов'язкової документації практичного психолога та соціального педагога

Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби щодо складання та ведення обов'язкової документації практичного психолога та соціального педагога

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Великоберезнянський районний методичний кабінет

g:\images (2)7.jpg


Методичні рекомендації
працівникам соціально-психологічної служби

щодо складання та ведення обов'язкової документації

практичного психолога та соціального педагога


Підготувала:
Районний психолог

Плакош М.І.


2014
Види та категорії документації

практичного психолога закладу освіти
Матеріали та документація психологічного кабінету поділяються за наступними категоріями:

1) нормативно – правова;

2) навчально – методична;

3) довідково – інформаційна;

4) обліково – статистична;

5) для службового користування.

До нормативно – правових документів належать Закони України, Постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, накази, розпорядження, положення Міністерства освіти і науки України, наказів управління освіти, молоді та спорту, наказів по школі та інші нормативні документи та законодавчі акти де передбачена діяльність практичного психолога, посадова інструкція.

До навчально – методичних матеріалів належать підручники, навчально – методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, фахові, періодичні видання тощо.

До довідково – інформаційних матеріалів належать матеріали науково – практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах.

До обліково – статистичних документів належать облік товарно – матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога на рік (місяць) звіти про проведену роботу.

До матеріалів для службового користування належать індивідуальні картки психолого – педагогічного діагностування, журнал обліку роботи, матеріали психолого – педагогічних консиліумів, тестові методики, психодіагностичні та корекційно – розвивальні програми.

Крім того, в психологічному кабінеті має бути така інформація:

 • списки телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих служб, центрів, консультацій медико – психологічного профілю, міського методичного кабінету, обласного центру практичної психології і соціальної роботи тощо;

 • Всесвітня декларація прав людини;

 • Декларація прав дитини;

 • Конвенція ООН про права дитини.Перелік основних нормативно – правових документів

практичного психолога закладу освіти
До переліку включені основні нормативно – правові документи, що регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України.

Дані документи є основою для організації роботи практичного психолога, врегульовують його статус та функції в навчально – виховному процесі та забезпечують його соціально – правовий захист під час здійснення професійної діяльності. До переліку не включено основні Закони України з питань освіти, національні, державні, комплексні, галузеві програми, міжнародні та інші освітні програми (проекти).

Окремим пунктом в даному розділі включено зразок посадової інструкції практичного психолога закладу освіти.

До нормативно – правових документів які обов’язково повинні бути наявними в психологічному кабінеті відносяться:

- Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03. 05. 1999 р. № 127);

- Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2001 р. № 439);

- Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України ( лист Міністерства освіти і науки України від 27. 08. 2000 р. № 1/9 – 352 );

- Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13. 12. 2001 р. № 1/9 – 439);

- Тарифно – кваліфікаційна характеристика практичного психолога.

- Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19. 10. 2001 року № 691);

- Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2001 р. № 330);

- Робота педагогічних колективів щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування (лист Міністерства освіти і науки від 20. 04. 1998 року № 1/9 – 168);

- Етичний кодекс психолога;

- Посадова інструкція практичного психолога.

- Витяги з наказів управління освіти, молоді та спорту, наказів по школі та інші нормативні документи та законодавчі акти де передбачена діяльність практичного психолога.
Планування роботи

практичного психолога
Діяльність практичного психолога за основними напрямками роботи здійснюється на основі річного плану.

Річний план роботи психолога є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу. Тому у плані роботи психологу слід зазначити ті загальношкільні заходи, в яких він бере участь. Це може бути навчально – практичний семінар, «круглий стіл», психолого – педагогічний консиліум, конференція, педагогічна рада, батьківські збори тощо.

Річний план роботи психолога складається, орієнтовно, на кінець травня. План роботи психолога погоджується методистом міського методичного кабінету, який відповідає за соціально психологічну службу. Після погодження план затверджується директором навчального закладу.

Принципово важливим є питання про підхід до планування: стихійне планування, відповідно до запитів учасників навчально – виховного процесу, чи планування у відповідності до розробленої психологом стратегії діяльності і програми розвитку закладу, в якому він працює. Тому при складанні річного плану психологу слід враховувати :

 • участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень органів управління освітою;

 • пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

 • специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі розвитку;

 • власну спеціалізацію і рівень кваліфікації.
 • Листом Міністерства освіти і науки від 27. 08. 2000 р. № 1/9 – 352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» визначено наступну структуру плану роботи психолога.


ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор __________________ Методист методичного

(назва навчального закладу) кабінету, який відповідає за

___________________________ соціально – психологічну службу

(прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________

__________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис) ____________________________________

______________________ 20 __ року (підпис)

______________________ 20 __ року

ПЛАН

роботи практичного психолога

___________________________

( назва навчального закладу)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

на 20 __ - 20 __ навчальний рік


№ п/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу
1. Психодіагностична робота
2. Консультаційна робота
3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно – методична робота
7. Зв’язки з громадськістю

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор __________________

( назва навчального закладу)

___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(підпис)

______________________ 20 __ року

№ п/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу.

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу
1. Психодіагностична робота
2. Консультаційна робота
3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно – методична робота
7. Зв’язки з громадськістю


ПЛАН

роботи практичного психолога

___________________________

( назва навчального закладу)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

на _________ місяць 20 __ - 20 __ навчального року

Діяльність практичного психолога є обов’язковою для планування за всіма розділами, з усіма учасниками навчально – виховного процесу (учнями, педагогами та батьками) та передбачати виконання всіх пунктів, які визначені у розділі «Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу».

Тому розглянемо основні види діяльності, визначені в плані роботи.

 1. Психодіагностична робота. Даний вид діяльності передбачає обстеження, спрямовані на діагностику психічного стану учнів на кожному етапі навчання, рівня їх психологічного здоров’я, індивідуально – психологічних особливостей, соціально – психологічних та інших умов, що впливають на психо – соціальний розвиток особистості учнів.

 2. Консультаційна робота. Консультаційна робота – основна форма індивідуальної роботи з клієнтами, які звернулися за допомогою. На замовлення клієнтів – педагогів, учнів, батьків – надається психологічна допомога з особистих проблем. Цей вид допомоги передбачає надання консультативної допомоги у розв’язанні гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх конфліктів. Допомогу у виробленні адекватних форм поведінки, комунікативних умінь у різноманітних життєвих, навчальних та професійних ситуаціях. Сприяння позитивному розв’язанню конфліктів в педагогічних та учнівських колективах.

 3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота. Вітчизняна література розглядає психологічну корекцію як форму «психолого – педагогічної діяльності, спрямовану на виправлення таких особливостей психічного розвитку, які не відповідають гіпотетичній оптимальній моделі нормального розвитку». Даний вид діяльності об’єднує психокорекцію і психопрофілактику та забезпечує надання всього спектра психологічної допомоги. Така допомога передбачає проведення соціально – психологічних тренінгів з метою розвитку самосвідомості і особистісного росту учнів.

 4. Психологічна просвіта. Психологічна просвіта педагогів, учнів та батьків покликана підвищувати їх психологічну компетенцію, яка, у свою чергу, є важливою складовою психологічної культури особистості. Основні завдання тут такі: створення психологічного лекторію для викладачів та учнів, підготовка необхідних методичних рекомендацій, популяризація літератури, бесіди на психологічні теми, організація тематичних «круглих столів» тощо.

 5. Навчальна діяльність. Передбачає організацію та проведення факультативних занять або уроків з психології для учнів, якщо це передбачено навчальною програмою.

 6. Організаційно – методична робота . Даний вид діяльності передбачає складання плану роботи, Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями, батьками, педагогічними працівниками. Підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки). Консультації у навчально – методичних та наукових центрах (закладах). Участь у навчально – методичних семінарах (нарадах психологів).

 7. Зв’язки з громадськістю. Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками, відвідування батьків за місцем роботи, вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування. Спільні заходи з правоохоронними органами, медичними працівниками, соціальними службами тощо.

Структура плану роботи, рекомендована листом Міністерства освіти і науки України, містить основні компоненти, необхідні для реалізації мети надання психологічної допомоги, проте не відображає в повній мірі системи роботи практичного психолога. За період діяльності практичних психологів в системі освіти міста, розроблено більш повний зразок плану, за допомогою якого можливо відобразити специфіку діяльності кожного практичного психолога, основні тенденції розвитку та передбачити можливі перспективи.

Обов’язковими структурними компонентами плану роботи практичного психолога є:

• титульний лист;

• вступ;

• тема (науково – методична проблема) над якою працює навчальний заклад;

• тема (науково – методична проблема) над якою працює практичний психолог;

• мета роботи практичного психолога;

• завдання роботи практичного психолога.

• основна змістовна частина плану.
Далі розглянемо кожен структурний компонент.

Оформлення плану роботи розпочинається з титульного листа, який показано на зразку:
ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор __________________ Методист міського методичного

( назва навчального закладу) кабінету, який відповідає за

___________________________ соціально – психологічну службу

(прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________

__________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис) ____________________________________

______________________ 20 __ року (підпис)

______________________ 20 __ року

ПЛАН

роботи практичного психолога

___________________________

( назва навчального закладу)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові)
на 20 __ - 20__ навчальний рік
Першим розділом плану є вступ де висвітлюються передумови планування роботи на рік на основі здійснення аналізу роботи за попередній навчальний рік.

При проведенні аналізу діяльності за попередній навчальний рік рекомендується дотримуватися наступних етапів:

І. Збір та аналіз інформації про динаміку розвитку сфери діяльності практичного психолога, фіксування невідповідностей між тим, що є, і тим, що має бути в діяльності практичного психолога, виходячи й його професійних можливостей.

ІІ. Опис змісту діяльності практичного психолога: завдання, які виконані у досягненні мети діяльності, функції практичного психолога і його взаємодія з іншими підсистемами закладу (адміністрація, класні керівники, вчителі тощо).

ІІІ. Аналіз причин виникнення проблем діяльності за алгоритмом:

 • проблема;

 • причина її появи;

 • ранжування умов, за яких виникла проблема;

 • наслідок;

 • структурування проблем, які необхідно вирішити в майбутньому.

Наступними структурними компонентами плану є:

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації...
Однією із нагальних проблем працівників психологічної служби є проблема документації та звітності. Регулює перелік необхідної документації...

Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби...
Нормативно-правове забезпечення працівників психологічної служби щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному...

Просвітницька І профілактична робота практичного психолога соціально-психологічної...
Одним із найважливіших видів діяльності практичного психолога, в якій сфері він би не працював, є просвітницька робота. Необхідність...

Методичні рекомендації починаючому психологу документація психолога-початківця...
Статті 21, 22 цього документа регламентують діяльність практичного психолога та соціального педагога закладів освіти та виховання...

Методичні рекомендації працівникам психологічної служби щодо планування...
Незважаючи на те що психологічна служба в системі освіти України діє друге десятиріччя, до сьогодні виникають численні питання щодо...

Методичні рекомендації щодо здійснення професійної діяльності практичних...
Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони...

Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації...
Бондар В. С., методист з психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації

«Школа становлення молодого фахівця психологічної служби»
...

Перспективний план* роботи практичного психолога
України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року надсилаємо для використання в роботі доопрацьовані...

Методичний бюлетень «Організаційно-методичні засади діяльності психологічної...
...

Л и с т
Щодо планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

Методичні рекомендації Зінченко І. О
Методичні рекомендації соціальним педагогам щодо реалізації захисної функції соціального педагога в умовах закладів освіти міста

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Інструктивно-методичний лист Хмельницького обласного центру практичної...
Хмельницький обласний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає інструктивно-методичний лист «Про ведення обов’язкової...

Практичного психолога
Журнал щоденного обліку роботи є обов'язковим документом практичного психолога закладу освіти, в якому фіксуються усі види робіт...

Розглянуто
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2016/2017 навчальному році

На основі матеріалів газети «Психолог» №13,14 (517-518), липень 2013, стор. 107-112)
Арт – терапевтичні техніки у роботі практичного психолога: рекомендації щодо використання арт – терапевтичних технік у роботі практичного...

Електронні адреси Завідувачам районних (міських) методичних кабінетів...
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 16. 10. 2015 №902 щодо нових зразків документації та протоколів діяльності працівників...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт