Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вступ

Вступ

Сторінка1/27
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Зміст


Вступ 4

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи складання балансу, аудиту його статей та аналізу фінансового стану підприємства та його галузеві особливості 8

1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ПП „ККК” 8

1.2. Економічна сутність та нормативно-правова база складання балансу 18

1.3. Аналіз спеціальної літератури за темою дослідження 28

Розділ 2. Методика складання і представлення бухгалтерського балансу 33

2.1. Загальні вимоги до фінансової звітності 33

2.2. Оцінка та характеристика статей балансу 42

2.3. Особливості організації складання балансу в умовах застосування комп’ютерної техніки та інформаційних технологій 48

2.4. Міжнародна практика складання та подання балансу 51

Розділ 3. Економічний аналіз фінансового стану підприємства 58

3.1. Методичні прийоми економічного аналізу фінансового стану підприємства 58

3.2. Оцінка фінансового стану згідно показників балансу 61

3.3. Шляхи покращення фінансово-господарської діяльності підприємства 79

Розділ 4. Організація і методика аудиту балансу 84

4.1. Організація проведення аудиту 84

4.2. Методика проведення аудиту фінансової звітності форми №1 „Баланс” 90

4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 101

Висновки 104

Перелік використаної літератури 108

Додаток 1 113

Додаток 2 121

Додаток 3 124

Додаток 4 126

Додаток 5 129

Додаток 6 131

Додаток 7 134

Додаток 8 136

Додаток 9 138

Додаток 10 140

Додаток 11 142

Додаток 12 144

Вступ


Актуальність теми дипломної роботи. У період переходу економіки України до ринкових відносин перед підприємствами постає ряд проблем, вирішення яких не можливе без удосконалення механізму оцінки їх фінансового стану.

В умовах економічної кризи для підприємств першочерговою є проблема залучення фінансових ресурсів, для їх ділових партнерів особливого значення набуває вибір підприємства з достатньо стійким фінансовим станом.

При цьому для забезпечення гарантованого довгострокового співробітництва діловим партнерам необхідно здійснювати оцінку не тільки поточного, але й майбутнього фінансового стану, що є важливим інструментом планування ринкової поведінки.

В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму комплексної оцінки фінансового стану з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

Фінансовий стан – це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основні фактори, що визначають фінансовий стан, – це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів.

Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Економістам постійно доводиться вирішувати складні завдання аналізу фінансової стійкості підприємства: наявність необхідної кількості коштів для погашення боргових зобов'язань; швидкість перетворення коштів, вкладених в активи, у реальні гроші; ефективність використання капіталу і т. ін.

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно добре знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу за складом та джерелами утворення, яку частку повинні становити власні кошти, а яку – позичені. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику та інші, а також методику їх аналізу.

Основою безперервної діяльності кожного підприємства є наявні виробничий потенціал і позитивні результати його роботи, які виражаються в ефективності використання всіх його засобів, а конкретніше у розмірі отриманого прибутку після закінченім звітного періоду. Універсальною формою звітності, яка показує здобутки підприємства за певний проміжок часу, є бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Особливістю бухгалтерського балансу є рівність між загальною вартістю господарських засобів і джерел їх утворення.

Інформація, яка знаходить своє відображення у бухгалтерському балансі підприємства, є дуже важливою як для внутрішніх її споживачів (засновників, партнерів по бізнесу) для прийняття певних управлінських рішень, так і для зовнішніх споживачів (податкових органів, банків, акціонерів, інвесторів, інших кредиторів та ін.) для оцінки платоспроможності підприємства, ризику здійснення фінансових інвестицій або купівлі на фондовому ринку тих чи інших цінних паперів.

Форму бухгалтерського балансу, а також інструкцію щодо його складення розробляє і затверджує Міністерство фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України. Бухгалтерські баланси, як правило, бувають місячні, квартальні, піврічні, дев'ятимісячні та річні.

Для окремого відображення у балансі господарських засобів і джерел їх утворення баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. Ліва частина балансу, в якій відображаються господарські засоби, — називається актив, а права частина, в якій відображаються джерела утворення господарських засобів, — називається пасив. За умов, коли ліва частина балансу є активом, а права пасивом — форма балансу називається горизонтальною. Є країни, зокрема Японія та ін., де актив і пасив розміщуються в колонці один за одним. Така форма балансу називається вертикальною.

Як господарські засоби, так і джерела їх утворення у балансі показуються у розрізі статей. Отже, стаття балансу — це складова частина активу або пасиву балансу, яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупності однорідних видів господарських засобів або джерел їх утворення. Так, в активі балансу є такі статті, як "Основні засоби", "Виробничі запаси", "Готова продукція", "Грошові кошти в національній валюті" та ін., а в пасиві — статті "Статутний капітал", "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", "Короткострокові кредити банків" та ін.

Джерельною базою при написанні дипломної роботи були праці таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Баранцев П. П., Белуха Н. Т., Берсуцкий Я. Г., Бєлєнкова М. І., Білоус В. Т., Білоусько В. С., Бондарева Е., Бутинець Ф. Ф., Валуев Б. И., Виговська Н. Г., Гончарук Я. А., Грабова Н. М., Давидов Г. М., Дем'яненко М. Я., Дерій В. А., Дорош Н. І., Дугинский Б. Л., Дудка К. П., Єгарміна В. Д., Єрмолаєва Є. П., Жук В. М., Іващенко В. І., Каленський М. М., Калюга Є. В., Кізима А. Я., Климова М. А., Кондратьєва А. Ф., Коробов М. Я., Коростишев О. В., Костецька Л. А., Кравченко Л. І., Кубик В. Д., Кулаковська Л. П., Куліш С. А., Лещева В. Б., Лоханова Н. А., Лузан Ю. А., Любушин Н. П., Мельник О. А., Міхайлов М. Г., Мултановская Т. В., Негода А., Орлова В. К., Палюх М. С., Панкратова Е. Н., Пархоменко В. М., Петренко Н. І., Піча Ю. В., Подольська В. О., Розит Т. В., Рубан Л. О., Руденко Л. В., Рудницький В. С., Саблук П. Т., Савицкая Г. В., Савич В. І., Самарченко Е., Сенчішак С. В., Скирпан О. П., Скрипнік Т. А., Собко Л. В., Сопко В. В., Сопко О. В., Телегунь М. І., Теслюк В. М., Ткаченко Н. М., Турій О. В., Усач Б. Ф., Шепітко Г. Ф., Шерер І. Л., Шигун М. М. та інших.

Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирішеність зумовили необхідність проведення цього дослідження та вибір теми дипломної роботи.

Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дипломної роботи є теоретичне та методологічне обґрунтування методики складання балансу та проведення аналізу і аудиту фінансового стану підприємств.

Предметом дипломної роботи є методика складання балансу та методи оцінки фінансового стану підприємств. Об’єктом дослідження обрано механізм оцінки фінансового стану підприємств. Базою для оцінки і діагностики фінансового стану є ПП „ККК”.

При вирішенні поставлених завдань застосовувалися такі методи, як метод експертних оцінок, кореляцiйно-регресiйного аналізу, економічного аналізу.

Структура дипломної роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи (дванадцять підрозділів), висновки і пропозиції та список використаних джерел.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваження...
Вступ

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник В. С. Власова «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта Дніпропетровської області, туристичні...

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник Власова В. С. «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта України, роздатковий матеріал (чисті...

Вступ

Підручника, дізнайся, твори якої тематики ми будемо читати. Прочитай...
Познайомся з підручником: розглянь обкладинку, форзаци, титульний аркуш, умовні позначення. Знайди І проглянь зміст підручника, дізнайся,...

Затверджено
Вступ

Тема Вступ

Затверджено погоджено
Вступ

Вступ 7 фонетика й вимова 10

Інформаційно комунікативні
Вступ

Про становище
Вступ

2.Інтерактивні технології навчання
Вступ

Уроках математики Звичайні дроби
Вступ

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації
Вступ

Міністерство аграрної політики україни
Вступ

Зміст вступ
Класифікація дебіторської заборгованості

Особисте споживання в умовах формування
Вступ

Теоретичні аспекти забезпечення ефективності
ВступБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт