Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчальний посібник 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011

Навчальний посібник 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

С. М. Еш

фінансовий ринок

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2-ге видання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 336.76 (075.8) ББК 65.053я73

Е 96

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № І.4/І8-Г-І834 від 14.08.2008)

Рецензенти:

Бакаев О. О. — академік НАН, доктор економічних наук, професор; Ревенко В. Л. — доктор економічних наук, професор;

Мартиненко В. П. — доктор економічних наук, професор.

Еш С. М.

Е 96 Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 528 с.

КВК 978-966-364-880-4

Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий ринок» для підготовки ОКР «Бакалавр» напрямку «Економіка і підприємництво».

Для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни «Фінансовий ринок», «Гроші та кредит», «Ринок фінансових послуг», «Ринок цінних паперів», «Біржова діяльність», «Фінансові ризики», а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

УДК 336.76(075.8)

ББК 65.053я73

ІББК 978-966-364-880-4

© Еш с. м., 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.


фінансовий ринок 1Досвід роботи на світовому фінансовому ринку формується майже п’ятсот років. Першими фінансовими інструментами, які формували, накопичували цей досвід і з якими проводились операції на грошовому, кредитному та фондовому сегментах ринку були гроші, валюта і цінні папери.

В Україні фінансовий ринок тільки розпочинає свій розвиток. Досліджується його місце у фінансовій системі держави, особливості діяльності професійних учасників, обґрунтовується необхідність функціонування фінансових інструментів, визначається роль держави в регулюванні та здійсненні контролю у сфері фінансових відносин, формується законодавча база. Тому вивчення «Фінансового ринку», як навчальної дисципліни, особливо актуальне в сучасних умовах розвитку економіки, коли державі надзвичайно потрібні кваліфіковані спеціалісти для розвитку посередницької діяльності, з надання фінансових послуг, з фінансового менеджменту, які повинні вміти оцінювати всі можливі варіанти вкладення коштів, приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни кон’юнктури ринку.

Фінансовий ринок — це особлива, властива тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси» і має теоретико-приклад- ний характер.

Предметом курсу «Фінансовий ринок» є дослідження економічного простору, на якому формуються і функціонують відносини між його учасниками з приводу купівлі-про- дажу фінансових активів. Суб’єктами таких відносин є держава, інвестори, емітенти, а також фінансові посередники, які на стабільній, упорядкованій основі забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів серед учасників ринку.

Мета дисципліни «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання дисципліни визначаються вимогами до професійної підготовки фахівця зі спеціальності «Фінанси» та місцем дисципліни у навчальному плані.

Основні завдання дисципліни — визначення місця фінансового ринку у фінансовій системі; обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів; визначення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій та виявлення особливостей діяльності професійних учасників, фондових бірж, посередників в Україні; розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів; обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати сутність, функції, структуру та роль фінансового ринку в економіці; нормативно-правову базу, що регулює фінансовий ринок; фінансові інститути, що виступають посередниками між суб’єктами фінансового ринку; ціноутворення на фінансовому ринку та теорії ризику; ринки капіталів, похідних фінансових інструментів, грошовий, валютний, фондовий, банківських позичок, особливості їх розвитку; фондові біржі та їх розвиток у світі та в Україні;

уміти: розраховувати дохід за цінними паперами; визначати ціни акції з рівномірним та нерівномірним ростом дивідендів, ціни дисконтної облігації, дохідність акції, дохід інвестора за казначейським векселем, результати біржових угод; розв’язувати задачі з продажу (купівлі) ф’ючерсних контрактів, опціонів, з угод між банками на процентний своп.

Вивчення дисципліни має сприяти формуванню у студентів економічного мислення, творчої активності, ініціативності, високих морально-етичних якостей, наполегливості, навичок самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою; розвивати вміння студентів свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань.

Дисципліна «Фінансовий ринок» тісно пов’язана з іншими спеціальними дисциплінами, такими, як «Гроші та кредит», «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансових послуг». Після виконання практичних завдань, що наведені в посібнику, студенти отримають міцні навички використання знань у стандартних ситуаціях — при вирішенні питань про купівлю або продаж визначених фінансових активів, що дозволить їм впевнено орієнтуватися в складних теоретичних і практичних питаннях проектування фінансових технологій, вирішувати питання про інвестування, визначати рівень ризику й ефективності інвестицій у цінні папери.

Навчальний посібник складається із чотирьох розділів, які включають зміст лекцій, тести та завдання для семінарських і практичних занять, методичне забезпечення для самостійної роботи, рекомендації до розв’язання задач, що в сукупності дає змогу уявити фінансовий ринок як складову частину фінансових відносин, зрозуміти послідовність розвитку основних категорій фінансового ринку. Запропоновані форми навчання у посібнику дають можливість студентам у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати знання.

Розділ І. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

1^1 ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, тема ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

  1. Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення.

  2. Принципи та функції фінансового ринку.

  3. Структура фінансового ринку.

  4. Класифікація фінансових ринків.

  5. Фінансові активи та фінансові інструменти.

Ключові поняття: фінансовий ринок, функції та принципи фінансового ринку, фінансові інститути, суб’єкти та структура фінансового ринку, емітенти, інвестори, сегменти фінансового ринку, фінансові активи, інструменти позики, інструменти власності, властивості фінансових активів.

  1. Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення

Найбільш ефективною формою організації економіки є ринок, про що свідчить досвід багатьох країн світу. Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб, їх розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. Ці процеси мають здійснюватись на фінансовому ринку, у своєрідній сфері, де визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти.

Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи держави. Він може успішно функціонувати лише в умовах ринкової економіки, коли переважна частина фінансових ресурсів мобілізується суб’єктами підприємницької діяльності на засадах їх купівлі-продажу.

Метою утворення та функціонування фінансового ринку є акумулювання та ефективне розміщення заощаджень в економіці, стан якої значною мірою зумовлений ефективністю переливання інвестиційних коштів від тих, хто має заощадження, до тих, у кого на цей момент є потреба в капіталі. Чим різноманітніша з точки зору суб’єктів і розмірів структура заощаджень та можливостей інвестицій, тим більшою є необхідність в існуванні фінансового ринку.

Необхідними передумовами для створення фінансового ринку є:

^ господарська самостійність підприємств — господарська самостійність почала формуватися ще наприкінці 80-х років, коли підприємствам надали право самостійно розпоряджатися своїми доходами і розвивати свою діяльність за принципом «трьох С»: самоокупність, самостійність і самоуправління. Після 1991 року, коли були прийняті закони України «Про підприємства в Україні» і «Про цінні папери та фондову біржу», підприємства стали повноправними суб’єктами фінансового ринку, так як стали самостійно формувати форму своєї власності, — перевага надавалась акціонерній;

^ ліквідація державної монополії на використання заощаджень населення — уже більше 15 років населення з метою отримання доходу має можливість вкладати свої кошти не тільки в ощадний банк, а і в різні фінансові установи та фінансові інструменти, що, у свою чергу, сприяє і зростанню добробуту, і росту економіки держави;

^ перехід до нової системи організації грошових потоків в економіці — грошові потоки почали розглядатися як фінансове вираження підприємницької діяльності суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки, як основа самофінансування, що забезпечує покриття потреби підприємства в капіталі за рахунок внутрішніх джерел; обґрунтовується політика сучасного управління грошовими потоками на основі кількісної оцінки та моделювання;

^ рівноправність усіх учасників фінансового ринку — це основний принцип, який забезпечує однакові права для всіх учасників фінансового ринку щодо отримання інформації, створення необхідних умов для реалізації інтересів суб’єктів ринку, забезпечення захисту їх майнових прав;

^ формування та вдосконалення дворівневої банківської системи — сучасна банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність». Через банківську систему проходить великий обсяг грошових розрахунків і платежів підприємств, організацій і населення, що вимагає від банківської системи досконалості, довіри, стабільності, ефективного використання фінансових інструментів для поліпшення грошово-кредитного регулювання, підвищення ефективності платіжної системи;

^ утворення інфраструктури фінансового ринку за рахунок різних фінансових посередників — важливим елементом інфраструктури є інституційний, роль якого у розвитку фінансового ринку визначається фінансовими посередниками, що представлені в основному банківськими та небанківськи- ми фінансовими установами, контрактними інститутами, кількість яких з кожним роком збільшується, а також і якість послуг, які вони надають на фінансовому ринку;

^ утворення сучасної технічної бази, що обслуговує функціонування фінансового ринку — процес інтеграції, який зараз триває у світі, пов’язаний із багатьма процесами, що відбуваються на міжнародних і національних фінансових ринках, найважливішими з них є розвиток новітніх технологій, інституціалізація, лібералізація фінансових ринків, досягти яких без сучасної технічної бази з новими Інтернет-технологіями неможливо;

^ пільговий порядок оподаткування доходів із цінних паперів — одна із основних передумов, яка сприяє розвитку ринку цінних паперів; вкладання коштів у даний фінансовий актив не тільки юридичних осіб, але і населення, що сприяє розвитку вторинного (неорганізованого) фінансового ринку та ін.

Основною передумовою функціонування фінансового ринку є розбіжність між потребою у фінансових ресурсах економічних суб’єктів і джерелами задоволення цієї потреби. Найчастіше вільні грошові кошти існують у вигляді заощаджень у одних власників, а потреби в інвестиціях виникають у інших.

На фінансовому ринку відбувається рух коштів (капіталу). Гроші — це головна мета підприємництва і найважливіший засіб для досягнення цієї мети. При цьому необхідно вирішити питання про джерела капіталу та шляхи його вкладання. Тому для всіх суб’єктів господарювання важливим є фінансовий ринок, де можна знайти необхідні кошти або інвестувати тимчасово вільні кошти та отримати від цього прибуток.

Все це дозволяє посилити платоспроможний попит, який вже зараз формується на ринковій основі. Основним критерієм повинні стати вигідність вкладання капіталу в рамках ринкового механізму і конкурентоспроможність тих, хто хоче його залучити.

На сучасному етапі у фінансовій галузі здійснюється велика кількість наукових досліджень, мета яких — встановлення взаємозв’язків між процесами, що відбуваються на фінансовому ринку. Поняття «фінансовий ринок» є дуже широким, так як охоплює і фінансові зв’язки і значну кількість форм відносин власності. До 2000 року «фінансовий ринок» намагаються замінити в літературі поняттям «грошового» або «кредитного ринку», «інвестиційного ринку».

В економічній літературі відсутня єдина концепція трактування основоположних фінансових категорій, таких, як фінанси, фінансова система, фінанси підприємств, регіональні фінанси, місцеві фінанси тощо, в тому числі і фінансовий ринок. У західній і російській науковій літературі існує багато визначень поняття «фінансовий ринок», іноді взаємозаперечливих, що відображає складність даної категорії і маловивченість її.


Таблиця 1.1

ТРАКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» ЗАРУБІЖНИМИ ТА ВІТЧИЗНЯНИМИ ВЧЕНИМИ

Джерело даних

Суть визначення

1. Красавина Л.М. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. — М.: Финансы и статистика. — 1994. — 643 с.

«Світовий фінансовий ринок — це частина ринку позичкових капіталів, де переважно здійснюється емісія, купівля- продаж цінних паперів, у тому числі в євровалютах, і включає світовий грошовий ринок, світовий ринок капіталів і світовий фінансовий ринок»

2. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. К.: Либра, 1994. — С. 16-18.

«Фінансовий інвестиційний ринок капіталу — це місце, де громадяни й організації, які хочуть взяти гроші в борг, зустрічаються з тими, у кого є зайві гроші»
Джерело даних

Суть визначення

3. Рязанова Н.С. Макроеко- номіка та економічна політика: Підручник. — К.: Таксон, 1996. — 240 с.

«.. .це грошові відносини, що складаються в процесі купівлі-продажу фінансових активів під впливом попиту та пропозиції на позичковий капітал, рух якого втілюється в цінних паперах»

4. Комаринський Я., Ярем- чик І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посіб. — К.: Українська енциклопедія. — 1996. — 300 с.

«.ринок позичкових капіталів — це система економічних відносин, що забезпечують акумуляцію вільних грошових коштів, перетворення їх в позичковий капітал і його перерозподіл між учасниками процесу відтворення»

5. Кузнєцова Н.С., Назар- чук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юринком Ін- тер, 1998. — С. 7.

«. це частина загального ринкового простору, що охоплює фінансові зв’язки та значну кількість форм кредитних відносин і включає ринок банківських кредитів і ринок цінних паперів»

6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. К.: Ника-Центр, 1999. — Т.1. — С. 185-259.

«. у найбільш загальному вигляді фінансовий ринок є ринком, на якому об’єктом купівлі-продажу виступають різноманітні фінансові інструменти і фінансові послуги»

7. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002.

«це сукупність обмінно-перерозподіль- них відносин, пов’язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності»

8. Ходаківська В.П., Бєля- єв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посіб. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 616 с.

«.це саморегулююча система ринків, де концентрується попит і пропозиція на різні фінансові активи та послуги, що пов’язані з придбанням активів; це сфера економічних відносин між суб’єктами ринку в процесі формування та реалізації попиту і пропозиції фінансових активів»

9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. І доп. — К.: Знання-Прес, 2008. — 535 с.

«Фінансовий ринок являє собою систему економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів»
Джерело даних

Суть визначення

10. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. по- сіб. — 2-ге вид., випр. — К.: «Каравела», 2003. — 344 с.

«...це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти»

11. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. — Видання 2-ге, доповнене. — К.: Кондор, 2004. — 400 с.

«Фінансовий ринок є цілісною системою, яка складається із взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних елементів, кожний із яких спроможний окремо впливати на розвиток цієї системи»

12. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 384 с.

«. є механізмом нагромадження та перерозподілу фінансових ресурсів країни; організованою або неформальною системою торгівлі фінансовими інструментами, основну роль в якій відіграють фінансові інститути, які направляють потоки грошових коштів від власників до позичальників»

13. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2006. — 528 с.

«. це економічні відносини між підприємствами, державою, населенням з приводу перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів на основі повної економічної самостійності та механізму саморегуляції ринкової економіки»В.П. Ходаківська методологічні підходи різних авторів зводить до таких положень: [41] фінансовий ринок — це складна економічна система, що є:

  • сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої вартості та її реалізації шляхом обміну грошей на фінансові активи;

  • сферою прояву економічних відносин між продавцями і покупцями фінансових активів;

  • сферою прояву економічних відносин між вартістю і споживчою вартістю тих товарів, що обертаються на цьому ринку.

Як бачимо, переважає точка зору, в якій фінансовий ринок розглядається як економічні відносини, суб’єктами яких виступають держава, а також фінансові посередники, які на стабільній, впорядкованій основі забезпечують перерозподіл фінансо-

вих ресурсів серед учасників ринку і ті суб’єкти, які бажають передати в користування вільні фінансові ресурси. Відносини, що розглядаються, формуються на певному економічному просторі, зі сформованою правовою, технічною, економічною, податковою інфраструктурою, яка постійно змінюється.

Таким чином, можна стверджувати, що термін «фінансовий ринок» широко використовується в економічній літературі, але існує неоднозначність трактувань, які характеризують внутрішній зміст поняття «фінансовий ринок». Це ускладнює структуризацію фінансового ринку, яка дозволяє визначити місце кожного його структурного сегмента (грошового, валютного, фондового, кредитного, фінансових послуг тощо) в загальній ринковій фінансовій системі, охарактеризувати основні етапи їх історичного розвитку, а також розглянути можливі напрями їх подальшої еволюції.

Фінансовий ринок може бути як повністю сегментований, так і повністю інтегрований. Якщо ринок повністю сегменто- ваний, інвестор з однієї країни не може вкласти кошти в цінні папери в іншій країні. При цьому цінні папери одного ступеня ризику на різних ринках мають різну ставку доходу, що обумовлюється як сегментованістю ринків, так і різницею в курсах валют та відмінностями в системах оподаткування. В повністю інтегрованому ринку інвестор може інвестувати кошти будь-де і цінні папери одного ступеня ризику будуть забезпечувати інвестору однаковий рівень доходу. Сьогодні фінансові ризики різного рівня, а також ринки різних фінансових інструментів різною мірою інтегровані. Емітенти мають обмежені можливості щодо залучення дешевшого капіталу поза місцевим ринком, а інвестори — щодо вкладення коштів на ринках інших країн та на міжнародному ринку.

Процес інтеграці

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ик рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний...
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (Лист №4/18-г-2496 від 03. 12. 2008)

Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний...

Література до 1 модуля 29
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рішення Міністерства освіти І науки України про надання грифа «Рекомендовано...
Кафедра гуманітарних дисциплін Севастопольського інституту ядерної енергії І промисловості

Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Н 55 Господарське право України. Навч...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української...
...

Навчально-методичний посібник
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...

І болонський процес
Рекомендовано вченою радою нувгп як навчально-методичний посібник для підготовки магістрів, аспірантів та перепідготовки викладачів...

Навчально-методичний посібник до курсу за вибором «актуальні питання кардіології»
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...

Вищого комунального навчального закладу
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства...

Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету української мови...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу 5-11 класів...

Я. О. Сєріков основи охорони праці
Я. О. Сєріков. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків, хнамг, 2007. 227с

Видавництво
Міністерством освіти І науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

Підручників та навчально-методичних посібників з української мови...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт