Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізити. Правила оформлення сторінки

План. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізити. Правила оформлення сторінки

Сторінка1/3
  1   2   3
Тема: Формування зовнішнього вигляду документа.
План.

 1. Уніфікація та стандартизація управлінських документів.

 2. Формуляр документів та його основні реквізити.

 3. Правила оформлення сторінки.

 4. Мова та сталь документів, заголовок, додатки.
 1. Уніфікація та стандартизація управлінських документів.

Уніфікація документів заключається в установленні одностайного складу та форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипових управлінських функцій.

Стандартизація - це форма юридичного закріплення проведеної уніфікації.

Уніфікація документів проводиться з ціллю скорочення застосованих документів, типізація їх форм, зниження трудомісткості їх обробки, досягнення інформаційної сумісності різних систем документації по сумісним функціям управління, більш ефективного використання обчислювальної техніки.

З 07.01. 1997 року введений в дію Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) - це складова частина державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної Інформації. ДКУД - представляє собою номенклатурний перелік уніфікованих форм документів (УФД). Класифікатор необхідний для обліку та систематизації документі, організації ведення відповідних класів документації, автоматизованого пошуку уніфікованих форм документації.

Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

ДКУД містить 15 класів:

 • 1) організаційно-розпорядча документація;

 • 2) первинно-облікова;

 • 3) банківська;

 • 4) фінансова;

 • 5) звітно-статистична;

 • 6) планова;

 • 13) бухгалтерсько-облікова документація;

 • 10) цінова документація і т. д.Уніфікована система організаційно розпорядчої документації включає слідуючи системи:

 • документація з організаційної системи управління (акт про створення корпорацій, компаній, наказ про створення підприємства, про реорганізацію, про виробниче об'єднання, акт про ліквідацію корпорацій, підприємства і т. д,);

 • документація з організації процесів управління (посадові інструкції категорій службовців апарату управління, наказ про розподіл обов'язків між керівниками, статути, структури та штатні чисельності, наказ про внесення змін у штатних розкладах апарату управління, правила внутрішнього розпорядку);

 • документація з організації пересування кадрів (реєстраційно-контрольна картка, анкета, наказ про прийняття на роботу, наказ та заява про переведення на іншу роботу, заява про звільнення, наказ про звільнення;

 • документація з оцінки трудової діяльності (подання про заохочення, доповідна записка, пояснювальна записка, наказ про накладання дисциплінарного стягнення).

Уніфікована система фінансової документації включає:

 • бухгалтерська документація бюджетних установ та організацій;

 • первинна бухгалтерська документація бюджетних установ і організацій і т. д.

На сьогоднішній час застосовуються слідуючи основні стандарти стосовно документів та діловодства, які постійно поповнюються:

 • ДСТУ 2732-94 з 1.07. 1995. Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення.

 • ДСТУ 2394 - 94 з 1.01. 1995. Інформація та документація. Терміни та визначення.

 • ГОСТ 3.1130 - 93. Загальні вимоги до форм і бланків документів. Київ, Держстандарт, 1996 рік.

 • УСД ГОСТ 6.38 - 90. Система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів.

 • ДСТУ 3582 - 97 з 1.07. 1998. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові. Загальні вимоги та правила.

 • ГОСТ 7.1 - 84. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги і правила складання.

 • ДСТУ 3008 - 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки.


2.Формуляр документів та його основні реквізити.
Важливе місце в діловодстві належить правилам оформлення документів.

Кожен документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами.

Реквізит - це обов'язковий елемент, який властивий кожному окремому виду документа (дата, підпис, адреса, заголовок тощо). Документи з використанням реквізитів оформлюють відповідності до формуляра-зразка.

Формуляр зразок - єдина модель побудови комплексу документів, яка встановлює сукупність реквізитів, властивих документам цього комплексу, розташованих у встановленій послідовності.

Ряд документів, які видаються органами державної влади та державного управління, мають склад реквізитів, який впроваджено в законодавчих актах. Наприклад, паспорт, трудова книжка, акти громадянського стану.

При розробці стандартів на систему документації перш за все визначається максимальний склад реквізитів документів, які входять до системи, і кожному реквізиту відводиться точно зазначене місце на аркуші паперу.

Для організаційно-розпорядчих документів використовується папір форматом А4 (297 х 210мм) та А5 (146 х 210мм). Для окремих видів документів, які містять таблиці та графіки (відомості), можна використовувати формат АЗ (297 х 420мм). Формуляр зразок встановлює такий склад реквізитів та їх розташування:

 • 1. Державний герб.

 • 2. Емблема організації,

 • 3. Зображення державних нагород.

 • 4. Код підприємства, установи або організації.

 • 5. Код форми документа.

 • 6. Найменування міністерства або відомства (вищої організації або засновника). засновника).

 • 7 Найменування підприємства, установи або організації - автора документа.

 • 8. Назва структурного підрозділу.

 • 9. Індекс підприємства зв'язку, поштова та телеграфна адреса, номер телефону та телетайпу, факс, номер рахунку у банку.

 • 10. Назва виду документа.

 • 11. Дата.

 • 12. Індекс (номер) документа.

 • 13. Посипання на індекс та дату вхідного документа.

 • 14. Місце складання або видання.

 • 15. Гриф обмеження доступу до документа.

 • 16. Адресат.

 • 17. Гриф затвердження.

 • 18. Резолюція.

 • 19. Заголовок до тексту.

 • 20. Відмітка про контроль.

 • 21. Текст.

 • 22. Відмітка про наявність додатків.

 • 23. Підпис.

 • 24. Гриф погодження.

 • 25. Візи.

 • 26. Печатка.

 • 27. Відмітка про за свідчення копій.

 • 28. Прізвище виконавця та його номер телефону.

 • 29. Відмітка про виконання документа та направлення його до справи.

 • 30. Відмітка про перенесення даних на машинний носій.

 • 31. Відмітка про надходження.

У формулярі - зразку вказано максимальний список реквізитів, проте при виготовленні установою бланків документів певного типу в них включаються реквізити, що відповідають документам тільки цього типу.

Закріплення за реквізитами постійних місць робить документи зручними для здорового сприйняття, спрощує їх обробку, дає можливість використовувати технічні засоби.

Реквізити в документі розміщують з урахуванням послідовності операцій його підготовки, оформлення, виконання.

3.Правила оформлення сторінки.

Для зручності обробки документа з усіх боків сторінки залишаються вільні місця, так звані поля. Поле з лівого боку - 35мм, воно використовується для резолюції та інших позначок, а також дає можливість вільно читати текст підшитого до справи документа. Праворуч залишається поле не менше 8мм (це зберігає текст від пошкодження).

Поле верхнього кінця сторінки повинно мати 20мм. На ньому розміщуються відмітки діловода. На нижньому кінці сторінки поле не повинно бути меншим за 16мм.

Якщо текст документа займає більше, ніж один аркуш паперу, то на наступний аркуш паперу не можна переносити лише підпис. Крім підписів там має бути не менше двох рядків тексту.

Нумерація сторінок проставляється починаючи з другої сторінки. Номери сторінок позначаються на верхньому полі без крапок і тире.

Реквізити адресата

Реквізити 1-9 стосуються автора документа таж званого адресанта.

1. Державний герб. Свідчить про те, що документ видано органом державної влади або державного управління.

2. Емблема організації або підприємства - найчастіше використовується товарний знак (знак обслуговування). Наприклад, охорони здоров'я, торгово-промислова палата (чаша з крилами Меркурія), підприємства - постачальники (товарні знаки).

3. Зображення державних нагород (Московське торговельне об'єднання "Дитячій світ", Вінницький універмаг).

4. Код підприємства, установи або організації за класифікатором підприємства та організації - верхній правий кут

5. Код форми документа за класифікатором управлінської документації - нижче коду організації, верхній правий кут.

6. Назва вищої організації або засновника.

7. Повна назва автора документа.

8. Назва структурного підрозділу.

Це реквізити, які визначають авторство документа. Мають бути позначені в документі у повній відповідності до правових актів: статутів або положень про підприємство.

Під час оформлення цих реквізитів слід пам'ятати, що символічні назви підприємств пишуться в лапках ("Дитячій світ", кооператив "Меркурій")

9. Індекс підприємства зв'язку, поштова та телеграфна адреса, номери телефону, факсу, рахунку у банку розміщуються тільки в бланках для листів. Порядок та форма запису повинні відповідати поштовим правилам міністерства зв'язку.

Ці відомості потрібні для виконання розрахунково-грошових операцій та вивільнення від постійної інформації тексту документа.

Особливе значення має вказівка на безпосереднього виконавця вихідного документа (листа, довідки). Прізвище виконавця та його номер службового телефону вміщують у нижньому лівому куту лицьового або зворотного боку останнього аркуша документа. Нижні вказують на індекс друкарки (перші літери прізвища та ім'я), кількість надрукованих примірників та дату друкування.

Вид, дата, адресат документа

Назва виду документу - один з обов'язкових реквізитів. Наприклад; акт, наказ, протокол.

Виходячи з найменувань виду документа, встановлюється перелік необхідних для його оформлення реквізитів, структура тексту й особливості виконання його вимог.

Датування документів. Позбавлений дати документ певною мірою втрачає юридичну силу.

Датою документа може стати або день підписання (лист, наказ), або день затвердження (план, звіт, інструкція), або час здійснення зафіксованих у них вчинків (акт, протокол).

Дата з пошуковою ознакою використовується при посиленні на цей документ разом з індексом. Проставляється власноручно особою, що підписує або затверджує документ.

До складу реквізиту "дата" входять: число, місяць, рік. Най раціональніше написання трьома парами арабських цифр, розділених крапками. Рік, місяць та число позначаються двома цифрами. Якщо цифра одна, перед нею ставлять нуль.

04.03. 99 -четверте березня 1999р.

Деякі особливості датування документів у США: спочатку вказується місяць, потім день, рік.

04.03. 99 -третє квітня 1999р.

Американський варіант дати "4 березня" виглядатиме так 03.04.

У тексті самого документа користуються традиційним записом (18 грудня 1999 року).

Місце дати - в лівому верхньому кутку документа разом з індексом або поряд з підписом, або у грифі затвердження.

На документах також ставляться дати написання резолюцій, погодження документа та ознайомлення з ним, контролю виконання. Проставляються також усі дати, пов'язані з проходженням документа та його виконанням: дата отримання (вхідний реєстраційний номер, штамп), дата виконання та направлення документа до справи, дата перенесення даних на машинний носій.

12. Індекс (номер) документа. Індекс - вихідний номер документа, який відправляється з підприємства, номер - порядковий номер внутрішнього документа.

Нумерація документів ведеться з січня до грудня. Лише в учбових закладах нумерація внутрішніх документів ведеться з початку учбового року (з вересня) та ведеться навчальними роками.

Індекс складається, як правило, з індексу структурного підрозділу, яке склало документ, номера справи, де залишилася копія (отпуск) та порядкового номера вихідної кореспонденції. Наприклад, 03 - 10/214 - де 03 - шифр структурного підрозділу (відділ маркетингу, бухгалтерія і т. п.); 10 - номер справи, де зберігається копія документа; 214 - реєстраційний номер документа за журналом обліку вихідних документів в канцелярії.

Посилання на індекс і дату вхідного документа - проставляються тільки в листах - відповідях. Реквізит цей має включати дату і індекс, вказані у документі організацією, що уклала або видала документ, на який дається відповідь.

Наприклад, відповідаючи на лист 05.07. 99 № 05 - 12 -154, ви обов'язково поставляєте посиланая на цей номер та дату. Ваша відповідь одразу буде направлена структурному підрозділу, же має індекс 05, а виконавець за номером номенклатури справ 12 одразу знайде копію ініціативного листа на який надійшла відповідь.

Місце складання або видання оформляється відповідно до адміністративно-територіального розподілу країни. Наприклад, м. київ, м. Суми та смт. Жашків.

Гриф обмеження доступу до документа / "секретно", "Для службового користування" / розмінується в загаловочній частині документа.

Адресат /кому направляємо документ/.

Документ адресується установі, організації, підприємству або їх структурному підрозділу /У називному відмінку /.

Міністерство фінансів України

Планово-економічне управління

Відділ праці та заробітної плати

Можна адресувати документ посадовій особі:

/посада у давальному Київське виробниче об'єднання відмінку / "Оболонь"

Можна адресувати конкретній посадовій особі:

Дарницький шовковий комбінат

/посада та прізвище - Заміснику директора

у загальному відмінку/ т. Сидоренко Н. С.

Найменування підприємства можна включати до складу найменування посади:

Директору Київського торгового об'єднання "Дитячий світ" т. Полутовій С. Г.

Конкретній особі документ адресують тоді, коли виконавець упевнений у тому, що ця особа займає саме цю посаду.

При адресуванні документа кільком однорідним підприємствам їх слід називати узагальнено:

Директорам орендних магазинів Подільського району м. Києва.

Якщо один і той документ розсилається кільком різним адресатам, усі вони зазначаються на документі / їх має бути не більше 4-х /. Якщо їх більше, то у такому випадку складається список розсилки. Зазначення на документах кількох адрес має на меті - проінформувати кожного одержувача про осіб в установах, яким одночасно направлено цей документ.

Кожну складову частину адресата - найменування підприємства, структурного підрозділу, найменування посади, найменування прізвища одержувача - пишуть з нового рядка.

Розділові знаки між окремими елементами адресата не ставляться, тобто використовуються правила відкритої пунктуації.

Якщо документ надсилається приватній особі / відповіді на заяви або листи трудящих / - спочатку пишуть поштову адресу, а потім прізвище одержувача та його ініціали. До складу реквізиту "адресат" може входити поштова адреса, яка позначається у повній відповідності о поштових правил Міністерства зв'язку: спочатку поштовий індекс, потім республіка, край, область, місто, /район, село/, вулиця, номер будинку, квартира. Коли документ адресовано до установи, поштова адреса вказується після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи; коли приватній особі - тоді перед її прізвищем.

4.Мова та сталь документів, заголовок, додатки.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма з предмета «Документаційне забезпечення управління»
Уніфікація документів. Трафаретизація текстів документів. Класифікація документів як необхідна умова їх уніфікації. Основні правила...

Тема: Стильове оформлення текстових документів. Практична робота...
Ормувати поняття стилю текстового документу; пояснити правила стильового оформлення документів різних типів; формувати вміння створювати...

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів...
Ці Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів І роботи зі службовими документами, а також порядок...

Урок 7 Тема: Таблиці в текстових документах. Використання стилів,...
Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи із текстовим редактором, поняттями стилі та таблиці в текстових документах. Використання...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічнa карткa адміністративної послуги оформлення та видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

К а р т к а ад м
Прийом від заявника або його опікуна/піклувальника заяв про видачу паспорта та реєстрації місця проживання, документів необхідних...

29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 53 тел. 65-12-14 приймальня...
Вам рекомендації з питань підготовки документів на перевірку, погодження та затвердження, зразки оформлення документів на випускників,...

Зразок
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Про затвердження Правил оформлення І видачі запрошень іноземцям та...
Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну (із змінами), а також з метою впорядкування питання...

Технологічнакартка ад м ініст р ати в но ї послуги
Прийом від заявника або його опікуна/піклувальника/представника установи виконання покарань або слідчого ізолятора заяви про видачу...

Інструкція ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його...
Облік І оформлення операцій із зерном та продуктами його переробки на підприємствах здійснюються за формами документів, згідно з...

Основні вимоги до оформлення сторінки науково-дослідницької роботи
На сторінці: не більше 1800 знаків; до 29 рядків (можливо, 40 + 2 рядки залежно від інтервалу)

Методичні рекомендації «Деякі питання оформлення документів для дії за кордоном»
Головного управління юстиції у м. Києві функцій контролю за дотриманням державними та приватними нотаріусами вимог чинного законодавства,...

Акуратний закордонний паспорт
Один, діючий, в який туристу потрібно вклеювати візу. Просимо не передавати паспорти, у яких закінчився термін дії, немає жодної...

Відповідає номеру у штатно-посадовій книзі
Нормативними актами встановлено строк зберігання облікових документів — «75р – В». Ігнорувати вимоги щодо оформлення, ведення та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт