Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Психодіагностика

Психодіагностика

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаΨ

ЗОРЯНА СПРИНСЬКА

ПСИХОДІАГНОСТИКА
Методичні матеріали до лабораторних занять
Дрогобич-2015
УДК 159.9


ББК 88.5

С 74
Психодіагностика : методичні матеріали до лабораторних занять / Зоряна Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015р. – 57 с.
Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Психодіагностика» для підготовки фахівців (першого) Бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія», 6.030102 «Психологія», галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У ньому вміщено матеріали для лабораторних занять з курсу «Психодіагностика».

Посібник містить виклад основних положень даної дисципліни, які полегшать студенту підготовку та виконання лабораторної роботи. Запропоновані у посібнику завдання підібрані відповідно до вимог програми з метою забезпечення високого рівня сформованості знань, умінь і навичок студентів з психодіагностики.
Бібліографія 24 назви
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(протокол № від 2015 р.)
Редактор: Невмержицька Ірина Михайлівна

Рецензенти:

Кандидат психологічних наук, доцент Галян О.І. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кандидат психологічних наук, доцент Мащак С.О. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ЗМІСТПередмова

… 4

Тема 1. Діагностика здібностей та інтелекту

… 6

Тема 2. Проективні методи діагностики

… 11

Тема 3. Діагностика особистості

… 19

Тема 4. Діагностика спрямованості особистості

… 27

Тема 5. Діагностика свідомості та самосвідомості

… 35

Тема 6. Діагностика мотивації

… 41

Тема 7. Діагностика емоційно-вольової сфери

… 46

Рекомендована література

… 54

Додатки

… 56

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є однією з основних форм застосування професійних можливостей психолога шляхом використання випробувально-дослідницьких методів, зокрема тестів, методик та особистісних запитальників. Психодіагностична діяльність є фундаментальною – часто початковою та кінцевою у роботі практичного психолога та невід’ємною складовою професіоналізму психолога.

Метою навчального курсу «Психодіагностика» є забезпечення системи психологічних знань та практичних вмінь здійснення психодіагностичної діяльності як складової професійної діяльності психолога у сфері практичної психології.

Завданнями курсу «Психодіагностика» є:

- сформувати у студентів розуміння місця та ролі психодіагностики у вирішенні практичних та теоретичних психологічних проблем, теоретико-методологічних принципів, етичних норм психодіагностичного обстеження, розуміння психометричних вимог до психодіагностичних методик і тестів;

- озброїти студентів знаннями змісту окремих психодіагностичних методик, тестів, сформувати у них адекватне та критичне ставлення до конкретних психодіагностичних методик;

- сформувати навики психодіагностичного обстеження, самостійного використання психодіагностичних методик при розв’язанні науково-пошукових та прикладних задач, вміння здійснювати підбір психодіагностичних методик (тестів) відповідно до вирішуваних проблем, на професійному рівні приймати рішення (ставити діагноз, робити прогноз), виходячи з результатів тестування;

- сприяти розвиткові професійно-значимих властивостей особистості, творчого відношення до професійної діяльності.

Посібника укладено відповідно до програми курсу «Психодіагностика» для підготовки фахівців першого Бакалаврського рівня вищої освіти напрямків підготовки «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», затвердженої вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали до лабораторних занять з курсу «Психодіагностика» містять зміст, передмову, розгорнуті плани лабораторних занять, перелік рекомендованої для виконання лабораторної роботи літератури та додатки.
Теми лабораторних занять

 1. Діагностика інтелекту

 2. Проективні методи діагностики

 3. Діагностика особистості

 4. Діагностика спрямованості особистості

 5. Діагностика свідомості та самосвідомості

 6. Діагностика мотивації

 7. Діагностика емоційно-вольової сфери

Тема 1. Діагностика інтелекту

Лабораторне заняття № 1-2

Мета: Ознайомлення з різноманітними методами діагностики розумового розвитку та інтелекту особистості

Місце проведення: аудиторія, дитсадок, школа

Хід роботи:

  1. Дайте визначення поняттю «інтелект».

  2. Перерахуйте відомі Вам теорії інтелекту. Вкажіть, що спільного/відмінного у кожній з перерахованих.

  3. Які Ви знаєте методики для діагностики рівня розумового розвитку?

Лабораторна робота

Тема: Діагностика інтелекту

Протокол

Прізвище ініціали досліджуваного:_______________________________

Стать:___________________________________________________________

Вік: ________________________________________________________

Дата:________________________________________________________

Час (з - по):___________________________________________________

Прізвище ініціали дослідника: ___________________________________

Методика: ІQ Г. Айзенка

Мета: Діагностика рівня інтелекту

Матеріал: бланк методики ІQ

Хід роботи: досліджуваний заповнює бланк

Інструкція: Кожен тест складається зі 40 задач. За пів години Ви повинні відповісти на якомога більшу кількість запитань, тому працюйте швидко. Не засиджуйтесь довго на одному запитанні. До кінця тесту складність запитань зростає. Жодна людина не може відповісти на всі запитання тесту. Примітка: крапочки вказують на кількість букв в пропущеному слові.

Опрацювання даних: Перевірте правильність, даних Вами відповідей з ключем. Для визначення власного коефіцієнту інтелекту, відмітьте набране число правильних відповідей на графіку, проведіть пряму вертикальну лінію до перетину з запропонованою на графіку прямою. Точка на вертикальній осі, яка відповідає точці перетину, покаже Ваш коефіцієнт інтелекту.

Інтерпретація та висновки:

Форма звітності: конспект, бланк методики, висновки до неї

Дослідження розумового розвитку. Шкала розумового розвитку Біне-Сімона (варіант Л.Термена).

Протокол

Прізвище ініціали досліджуваного:_______________________________

Стать:___________________________________________________________

Вік: ________________________________________________________

Дата:________________________________________________________

Час (з - по):___________________________________________________

Прізвище ініціали дослідника: ___________________________________

Методика: Шкала розумового розвитку Біне-Сімона

Мета: Діагностика розумового розвитку

Матеріал: бланк методики

Хід роботи: досліджуваний заповнює бланк

Тести стандартизовані для дослідження розумового розвитку дітей конкретного віку, починаючи з 3 і до 15 років. Для кожного віку обирається по 6 тестів, а для 12-річних 8 тестів. По кожному тесту дається позитивна або негативна оцінка відповідно до вказівок до кожного тесту.

Інструкція: Дослідження проводиться так: дитині конкретного віку даються тести, розраховані на дітей на 2 роки молодших за досліджувану дитину. Якщо дитина позитивно розв’язує всі ці тести, тоді переходять до тестів, розрахованих на дітей старшого віку, спиняючись на шкалі того віку, тести якого дитина розв’язати не може. За кожний позитивно розв’язаний тест за шкалою до 12-річного віку нараховується 2 місяці, за кожний тест, розрахований для 12-річних – 3 місяці, а для 14 і 15 років – 4 місяці. Після цього визначається вік розумового розвитку дитини.

Інтерпретація та висновки:

Діагностика розумового розвитку старшокласника. Тест Вандерлік В.Ф. – 93 створений для діагностики рівня розвитку інтелекту – загальних розумових здібностей – загальної обдарованості. Тест складається з 50 питань, на які досліджуваний повинен дати відповідь за 16 хвилин.

Протокол

Прізвище ініціали досліджуваного:_______________________________

Стать:___________________________________________________________

Вік: ________________________________________________________

Дата:________________________________________________________

Час (з - по):___________________________________________________

Прізвище ініціали дослідника: ___________________________________

Методика: Тест Вандерлік – 93

Мета: Діагностика розумового розвитку старшокласника. Встановити загальний рівень інтелекту особистості, визначити особливості розвитку деяких компонентів структури інтелекту, які зумовлюють потенціал розвитку здібностей; індуктивне мислення, здатність до судження, абстрагування, синтезу й аналізу, комбінаторне мислення та уяву практичне математичне мислення, теоретичне математичне мислення.

Матеріал: бланк методики

Хід роботи: досліджуваний заповнює бланк. До нього входять завдання й запитання різних типів.

Під час тестування виявляються й такі властивості психіки, як здатність до концентрації уваги, мобілізації пам’яті, деякі емоційно-вольові властивості особистості.

Опрацювання даних: Відповіді досліджуваного співставляються з ключем. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Підсумовуються правильні відповіді і виставляється загальна оцінка.

Інтелект-провідні

Номери завдань

% до загальної кількості

Питома вага завдання

вербальний

Здоровий глузд

1,4,8,13,24

10

20

Словесно-логічний

2,3,5,6,7,9,11,14,16,19,

20,22,28,34,35,38,41,47

36

5,5

Формально-логічний

21,25,30,36,43,48

12

16,5

невербальний

Математичний

(аналітичний)

10,12,15,18,23,26,27,31,

33,37,39,40,42,44,45,46,

50

34

6

Просторовий

(конструктивний)

17,29,32,49

8

25

Оцінка 20 балів – центральна тенденція результатів осіб, які мають середню освіту. Центральна тенденція семирічної освіти – 9 балів, 8 років – 11 балів, 9 років – 13 балів, 10 років – 16 балів, 11 років – 20 балів, 15-16 років – 26 балів. Рівень загальної інтелектуальної обдарованості починається з 27 балів для учнів середніх шкіл.

Валідність коефіцієнту між роками освіти й результатами тестування 0,95-0,99. Для осіб, яким більше 30 років, треба додавати до результату 1 бал (число віку).

30-39 – 1 бал,

40-49 – 2 бали,

5055 – 3 бали,

55-59 – 4 бали,

60 – 5 балів.

Тест Вандерлік-93 дає змогу встановити, у якій царині найкраще дії інтелект:

 • у царині слів,

 • у царині чисел,

 • у царині символів,

 • у царині ідей.

Ґрунтуючись на цих даних можна передбачити «зону» розвитку здібностей особистості.

Інтерпретація та висновки:

Форма звітності: конспект, бланки методик, висновки до них
Звіт про виконання лабораторної роботи:

Тема: Діагностика інтелекту

Дата:

Навчальна група:

Викладач:

Завдання:

Матеріал та обладнання:

Дослідник:

Досліджуваний (ні):

Основні результати:

Оцінка викладача:

Література для виконання лабораторної роботи:

 1. Айзенк Г. Дж. Узнай свой коэффициент интеллекта [перевод с англ. Н.А.Журавлев] / Г. Айзенк. – Б. м. : АЙ КЬЮ, 1993. – 170 с.

 2. Нечипуренко Ю. Діагностика розумового розвитку учнів середньої та старшої ланки / Ю. Нечипуренко // Психолог. – № 12 (108), 2004. – С. 22-30.

 3. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці / С. Максименко. – К. : Наукова думка, 1999. – С. 154-172.


Тема 2. Проективні методи діагностики

Лабораторне заняття № 3-5

Мета: Ознайомлення з проективними методами діагностики особистості

Місце проведення: аудиторія

Хід роботи:

 1. Дайте визначення проективного методу.

 2. Вкажіть помилки, які можуть виникати при використанні проективних методів діагностики.

 3. Які види проективних методів вивчення особистості Ви знаєте?

 4. Вкажіть переваги та недоліки проективних методів діагностики.

Лабораторна робота

Тема: Проективні методи діагностики

Завдання: Ознайомлення з процедурою проведення та інтерпретації проективних методик: «Тест руки», «Незакінчені речення» Сакса-Леві, «Кольоровий тест» Люшера, Людина з геометричних фігур, Психогеометричний тест, Автопортрет, тест Вартега.

Дослідник:

Досліджуваний (ні):

Хід роботи:

«Тест руки». Ідея створення проективного тесту руки виникла у Едвіна Вагнера, який зробив малюнки 9 рук, що використовуються в тесті. Десята картинка – чиста – клієнту пропонується спочатку уявити собі руку, а потім описати, що ця рука може робити. 10 карток почергово пропонують клієнтам, причому послідовність і положення – стандартні.

Інструкція: «Що, на Вашу думку, ця рука робить?». Якщо клієнт вагається, що відповісти, йому пропонують наступне запитання: «Як Ви вважаєте, що робить людина, якій належать ці руки? Назвіть всі варіанти, які Ви можете уявити».

Досліджуваному дозволяється тримати картку в будь-якому положенні; положення та його зміни фіксуються; також реєструється час з моменту подання стимулу до початку відповіді.

Оцінка отриманих даних здійснюється за наступними 11-ма категоріями:

 1. Агресивність (Ag)

 2. Директивність (Dir)

 3. Страх (F)

 4. Афектація (Af)

 5. Комунікація (Com)

 6. Залежність (Dep)

 7. Ексгібіціонізм (Ex)

 8. Каліцтво (Knip)

 9. Активна безособовість (Act)

 10. Пасивна безособовість (Pas)

 11. Опис (Diser)

Відповіді, що стосуються перших двох категорій розглядаються авторами, як пов’язані з готовністю досліджуваного до зовнішнього прояву агресивної поведінки, небажанням пристосовуватися до навколишнього середовища.

Чотири наступних категорій відповідей відображають тенденцію до дій, скерованих на пристосування до соціального середовища.

Кількісний показник неприхованої агресивної поведінки розраховується:

=> Ag +Dir – ( F+Af+ Com + Dep)

Тест руки характеризується високою валідністю і надійністю.

Тест Сакса-Леві «Незакінчені речення» включає 60 незакінчених речень, які поділяються на 15 груп і характеризують в тій чи іншій мірі систему ставлень досліджуваного до сім’ї, представників своєї чи протилежної статі, сексуальних відносин, до керівництва, підлеглих. Частина речень досліджують страхи та побоювання клієнта, ставлення до минулого, майбутнього, торкаються взаємин з друзями, членами сім’ї.

Інструкція: На бланку тесту необхідно закінчити речення одним чи декількома словами.

Інтерпретація: Для кожної групи речень виводиться характеристика, що визначає дану систему ставлень як позитивну, негативну чи нейтральну [-2; 2], потім результати сумуються за кожною системою ставлень (по горизонталі – див. таблицю). Така кількісна оцінка полегшує виявлення у клієнта дисгармонійної системи ставлень. Але більш важливим є, звичайно, якісне вивчення речень.Система ставлень

речень

Σ =

1

Ставлення до батька

1

16

31

46
2

Самоставлення

2

17

32

47
3

Нереалізовані можливості

3

18

33

48
4

Ставлення до підлеглих

4

19

34

49
5

Ставлення до майбутнього

5

20

35

50
6

Ставлення до керівництва

6

21

36

51
7

Страхи і побоювання

7

22

37

52
8

Ставлення до друзів

8

23

38

53
9

Ставлення до свого минулого

9

24

39

54
10

Ставлення до осіб протилежної статі

10

25

40

55
11

Сексуальні відносини

11

26

41

56
12

Ставлення до сім’ї

12

27

42

57
13

Ставлення до співпрацівників

13

28

43

58
14

Ставлення до мами

14

29

44

59
15

Почуття провини

15

30

45

60
Вивчення особистості за допомогою психогеометричного тесту.

Психогеометрія – практична система аналізу особистості, яка дозволяє миттєво вивчити тип особистості, дати детальну характеристику особистісних якостей та особливостей поведінки досліджуваного. Психогеометрія як система утворилась у США, автором цієї системи є Сьюзен Деллінгер. Точність діагностики складає 85%.

Матеріал: п’ять геометричних фігур, зображених на окремих аркушах паперу: квадрат, трикутник, прямокутник, круг, зигзаг.

Інструкція: Подивіться на п’ять фігур (квадрат, трикутник, прямокутник, круг, зигзаг) і виберіть ту з них, про яку Ви можете сказати «Це – Я!» Якщо у Вас виникли труднощі з вибором фігури, вкажіть на ту, яка привернула Вашу увагу у першу чергу. Запишіть її під №1, проранжуйте решту чотири фігури.

Інтерпретація: Основна фігура (№1) – суб’єктивна форма особистості, яка дає можливість визначити домінуючі риси характеру і властивості поведінки. Решта чотири фігури – так звані модулятори, які доповнюють основну поведінку особистості. Остання фігура вкрає на ту форму поведінки, взаємодія з якою може викликати найбільші труднощі. Може виявитися, що особистість обирає одночасно дві фігури, тоді портрет будуються з урахуванням обох форм поведінки.

Тест «Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур» дозволяє визначити індивідуально-психологічні типи особистості.

Інструкція: Намалюйте фігуру людини, яка б складалась з десяти геометричних фігур, серед яких можна використовувати трикутних, квадрат і коло. Фігури можна збільшувати чи зменшувати у розмірі, накладати одна на одну. Якщо при малюванні використано більшу чи меншу кількість фігур, то слід закреслити чи домалювати фігуру так, щоб у сумі їх було десять.

Матеріал: досліджуваному пропонується аркуш паперу розміром 10×10 см.

Інтерпретація: Обробка даних здійснюється шляхом підрахунку кількості використаних трикутників, кругів, квадратів і результат записується у вигляді трьохзначного числа, у якому сотні позначають кількість трикутників, десятки – кількість кругів, одиниці – кількість квадратів. Це число складає так звану «формулу малюнка», за якою відбувається співвіднесення досліджуваного з певним типом особистості. Виділяють вісім типів:

 • керівник,

 • відповідальний виконавець,

 • тривожно-недовірливий,

 • учений,

 • інтуїтивний,

 • винахідник, конструктор, художник,

 • емоційний,

 • неемоційний, черствий,

Важливо пам’ятати, що результати використання

Кольоровий тест Люшера. Тест Люшера ґрунтується на припущенні про те, що вибір кольору відображає часто направленість досліджуваного на певну діяльність, настрій, функціональний стан і найбільш стійкі риси особистості. Тест складається з восьми кольорів, чотирьох основних і чотирьох – додаткових.

Синій – «Емоційна глибина». Символізує – спокій, задоволення, ніжність, любов і прихильність; потреба у задоволенні, спокої, стійкої позитивної прихильності;

Зелений – потреба у самоствердженні. Характеризує гнучкість вольових проявів у складних умовах діяльності, чим забезпечується підтримка працездатності. «Вольове зусилля» є автономним, оборонним, запобіжним; символізує – самоствердження, самовпевненість, терпіння, самооцінку;

Червоний – потреба активно діяти і досягати успіху. Характеризує силу волі і почуття задоволеності прагненням до досягнення мети, що також сприяє підтримці працездатності.

Жовтий – потреба в перспективі, надіях на краще, мріях. Жовтий колір захищає надії на успіх, спонтанне задоволення від участі в діяльності (іноді без чіткого усвідомлення її деталей), орієнтацію на подальшу роботу.
«Жвавість почуттів», є ексцентричним, гетерономним, що очікує і сприяє розквіту; символізує – зміну, прагнення до спілкування, експансивність, веселість.

Додаткові кольори: фіолетовий; коричневий, чорний, нульовий. Символізують негативні тенденції: тривожність, стрес, переживання страху, засмучення. Значення цих кольорів (як і основних) найбільшою мірою визначається їхнім взаємним розташуванням, розподілом за позиціями, що буде показано нижче.

Методика «Автопортрет» використовується для діагностики особистості. Автопортрет – це зображення людини, яке створене нею самою. Для психодіагностики важливо, у якій мірі автопортрет як зображення його творця вичерпує свою модель і обмежується нею, а також за якими типологічними ознаками можна його розрізняти. Автопортрет може мати декілька ліній розвитку, так само як і вершини його художнього втілення. Узагальнюючи розмаїття форм автопортретів у живописі, можна виділити такі:

 • зображення обличчя як центрального; часто це графічне зображення;

 • зображення портрета в інтер’єрі, доповнюючи і відтіняючи портрет;

 • зображення одночасно декількох портретів, які різняться за віком та характеризують різні вікові етапи життєвого шляху;

 • автопортрет-метафора – доволі часто зустрічається (арена для різного роду психологічних експериментів);

 • сюжетний автопортрет, виконаний у звичній, реальній ситуації (у колі друзів, де автор розмовляє, їсть, п’є, гуляє тощо);

 • реальна ситуація, на якій зображено участь у важливій події;

 • зображення вигаданої, фантастичної ситуації, у якій автор ніколи не був, і все це відбувалося без нього.

Метою даного тесту є виявлення індивідуально-типологічних особливостей людини.

Матеріал: олівець, ручка, лист паперу 10×15 см.

Інструкція: «Намалюйте свій портрет».

Тест Вартегга (Ерік Вартегг, 30-ті р.р.) – це експресивно-проективний метод вивчення особистості, метод незакінченого малюнку. Стимульний матеріал – це стандартний бланк з 8-ма квадратами, у кожному з яких зображена проста фігура чи лінії.

Інструкція: «Візьміть чистий аркуш паперу формату А3 і простий олівець. Скопіюйте наведений нижче малюнок на аркуш; перемалюйте символи точно у відповідні квадрати (розмір квадратів 4×4 см). Чорне поле зображати обов’язково. У кожному квадраті домалюйте будь-який малюнок у довільній послідовності, підпишіть, у якій послідовності Ви заповнювали квадрати і підпишіть, що зображено на малюнку».


Стимули тесту та їх послідовність підібрані таким чином, що кожен з них провокує проекцію певної психічної області, певному аспекту особистості.

1-ий квадрат – архетипічно (символічно) точка означає початок, мить,середину будь-чого. У психологічному сенсі вона відображає Его-концепцію, Я, світогляд, пошук себе, замість.

2-ий квадрат – архетипічно хвиляста лінія означає зародок (незахищену людську істоту). Те, як людина вчинить з ним на малюнку дозволить говорити про пристосування до оточуючого світу. Оточуючий світ – агресивне середовище для цього зародка або, навпаки, середовище, яке сприятиме розвитку. У психологічному сенсу малюнок відображає емоційну залежність, емоційність, емпатійність, контакт зі соціумом, соціальну адаптацію. Цей квадрат відображає соціальний аспект особистості.

3-тій квадрат – три лінії означають підйом, посилення, сходження, розвиток. У психологічному сенсі можемо говорити про мотивацію, амбіції, прагнення, наполегливість, ініціативу, плани на майбутнє, кар’єрний ріст.

4-ий квадрат – чорний квадрат означає небезпеку, страх, провину. Психологічно у цьому квадраті відображаються несвідомі аспекти страху, провини, сорому.

5-ий квадрат – архетипічно дві перпендикулярні лінії, які не перетинаються, означають протилежність, супротив, імпульс діяти і перешкоду на шляху. Психологічно у цьому квадраті відображається вольова регуляція, динамічність, активне начало, мотивація досягнення або мотивація уникнення невдач. Це рух уперед і спосіб подолання труднощів.

6-тий квадрат – дві лінії означають протилежні начала, які рухаються у різних напрямках і вимагають перетину. Психологічно можна говорити про прагнення (не прагнення) людини до інтеграції, з’єднання.

7-мий квадрат – точки, які означають чутливість, витонченість, інтуїцію чуттєве (жіноче) начало, реакцію на подразники (поріг збудження). Аналіз базується на тому, наскільки людина чутлива до зовнішніх подразників, внутрішніх відчуттів. Психологічно відображає здатність людини до емоційної чуттєвості, тактовності, «тонкошкірості» чи відсутності цих якостей.

8-ий квадрат – дуга означає захист, гармонію, безумовне прийняття, відчуття захищеності. Психологічно відображає врівноваженість людини, почуття задоволення, внутрішнє відчуття захищеності, душевний спокій.

При аналізі результатів тесту не варто ігнорувати графічні ознаки: особливості натиску, товщину штриха, швидкість виконання, динамічність, статичність, форму, легкість/важкість ліній. Аналізуючи лише зміст малюнка можна говорити про нормативність чи проблемність досліджуваного аспекту.

Інтерпретація та висновки:

Форма звітності: конспект, бланки методик, висновки до них

Звіт про виконання лабораторної роботи

Література для виконання лабораторної роботи:

 1. Калиненко В.К. Рисуночный тест Вартегга / В. Калиненко. – М. : Смысл, 2012. – 240 с. – Режим доступа: http://art-psychology.ru/about/test_Wartegga.html.

 2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Д. Райгородский – Самара. : БАХРАХ-М, 2002. – 672 с.

 3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие / Е. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 529 с.


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З. В

ПрограмИ подвійних дипломІв Вінницький інститут Університету «Україна»...
Програма з отримання диплому бакалавра та магістра Берлінської академії психології європейського зразка (спеціальності: психологія,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт