Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Хто, куди та за якою формою зобов'язаний подавати Декларацію?

Хто, куди та за якою формою зобов'язаний подавати Декларацію?

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Укладачі

Вакаров Василь Дмитрович, юрист, Заслужений юрист Україні

Козіна Віра Вадимівна, юрисгг Лавренюк Юрій Федорович, магістр державного управлінь Яременко Сергій Петрович, магістр державного управлінь

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Методичні рекомендації підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства у форматі «за- питання-відповідь» у зв'язку з надходженням численних запитів від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі — Декларація). Метою зазначених рекомендацій є сприяння у дотриманні єдиного порядку заповнення Декларації, запобіганні виникненню помилок, а також вирі­шенні певних спірних питань, які можуть виникнути при заповненні та поданні Декларації.

Обов'язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а та­кож інших прирівняних до них осіб декларувати своє майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансовогс характеру за минулий рік встановлено ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції* (далі — антикорупційний Закон) [7].

Згідно з прикінцевими положеннями прийнятого Верховною Радою України 14 квітня 2014 року Закон) України «Про запобігання корупції» № 1700Л/ІІ антикорупційний Закон втрачає чинність 26 квітня 2015 року

Проте декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван­ня, за період до 1 січня 2015 року подаються до Національного агентства з питань запобігання корупцГ в обсязі та за формою, передбаченими додатком до антикорупційного Закону.

Беручи до уваги, що вказане Національне агентство має бути створене 26 квітня 2015 року, а декла­раційна кампанія закінчується 1 квітня 2015 року, у 2015 році декларації подаватимуться, як і у попередн роки, за місцем роботи (служби).

Хто, куди та за якою формою зобов'язаний подавати Декларацію?

Декларація за минулий рік заповнюється і подається особами, зазначеними у п. 1 і п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 та особами, зазначеними в абз. 1 ч. 1 ст. 11 Закону (далі — декларант), за місцем роботи (служби).

Слід звернути увагу, що у п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 антикорупційного Закону згадуються посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 цієї статті.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу дер­жавної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст. 81 Ци­вільного кодексу України [6]).

Щодо правової форми участі держави у цивільних відносинах, то згідно зі ст. 167 Цивільного кодекс) України держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні за­клади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом; щодо правової участ Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах, то Автономна Республіка Крим може створювати юри­дичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конститу­цією України та законом; щодо правової участі територіальних громад у цивільних відносинах, то відповідне до ст. 169 територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підпри­ємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну службу» [9] посадовими особами вважаються ке­рівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких за­конами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консуль- тативно-дорадчих функцій.

У ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [10] зазначено, що поса­довою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-до- радчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

На жаль, у більшості бюджетних установ не так просто встановити, чи є особа посадовою, оскільки у профільних законах, які регламентують різні види професійної діяльності, відсутні чіткі визначення цьо­го поняття.

Як зазначено у Примітці 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України [19], службовими особами є осо­би, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, орга­нах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним орга­ном державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, органі­зації, судом або законом.

Відповідно до абз. 6 п.п. 5 п. З розділу «Загальні положення» Методичних рекомендацій «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування», опублікованих Міністер­ством юстиції України 09.10.2013 р., для застосування вимог антикорупційного законодавства під «по­садовими особами» розуміють працівників, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-гос­подарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом дер­жавного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

При цьому для визначення «організаційно-розпорядчих» та «адміністративно-господарських обов'язків» Мін'юст пропонує використовувати постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. № 5 [19], яка дає наступні визначення цих термінів:

Організаційно-розпорядчі обов'язки — це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промис­ловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підпри­ємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, ке­рівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, лабораторій, кафедр), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, ви­конроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов'язки — це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реа­лізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідувачів складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та конт­ролерів тощо.

Увага! Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазна­чені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпо­рядчі або адміністративно-господарські обов'язки.

Отже, робимо висновок. Якщо посаді юридичної особи публічного права притаманні вищезазначені ознаки (тобто в особи, яка обіймає посаду, є підлеглі, які під її керівництвом виконують обумовлене коло завдань), то особа, яка займає таку посаду, повинна складати антикорупційну Декларацію.

Важливо! Службовими особами можуть визнаватись як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства (постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 [19]).

Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, посадової особи органу міс­цевого самоврядування, посадової особи юридичної особи публічного права (посади яких визначені 1.1 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 11 антикорупційного Закону), до призначення або обрання на відповідну посаду по­лають Декларацію за встановленою антикорупційним Законом формою до місця проходження майбутньої роботи (служби).

Бланки Декларації виготовляються особами, які відповідно до антикорупційного Закону заповню­ють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності (постанова Кабінету Міністрів Україні/ від 08.02.2012 р. № 64 [21]). Тобто існує можливість роздрукування його з обох сторінок аркушу.

Декларації зберігаються в особових справах суб'єктів декларування у кадрових підрозділах ві, повідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічної права, тому роботу по збиранню, зберіганню та організації процедури опублікування декларацій доречк покласти на кадрову службу відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування або юрі дичної особи публічного права.

Водночас слід зазначити, що серед суб'єктів декларування є також особи, для яких державний оргг або орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи. Наприклад, депутати місцевих ра які є самозайнятими особами, пенсіонерами, тимчасово не працюючими, безробітними.

Стосовно цих осіб правила подання декларацій передбачені ч. З ст. 8 Закону України «Про статус депут тів місцевих рад», згідно з положеннями якої депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подаваї Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за місцем робот (служби) за формою, що додається до антикорупційного Закону, крім самозайнятих осіб, безробітних або пеі сіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

Що стосується податкового декларування, то податкову Декларацію зазначені суб'єкти подають лин при настанні конкретних випадків.

28.04.2012 р. було оприлюднено Закон України від 24.04.2012 р. № 4661-VI, згідно з яким було внесен зміни до п. 179.11 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) та зазначено, що фізичні особи, які деклар; ють майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до антикорупційного Закон подають податкову Декларацію виключно у випадках, передбачених розд. IV ПКУ.

Так, відповідно до п.п. «є» п. 176.1 ПКУ особи зобов'язані подати податкову Декларацію, якщо пр< тягом податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалис: їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винап род у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або білі ше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищу 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Також вважаємо за потрібне нагадати, що відповідно до п.п. 168.1.3 ПКУ, якщо окремі види оподатков; ваних доходів не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але вони не є звільненим від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загальног річного оподатковуваного доходу та подати річну Декларацію про майновий стан і доходи з цього податк

При цьому не зайвим буде згадати і про те, що відповідно до п.п. 168.2.1 ПКУ платник податк що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включит суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову Декларацію пр майновий стан і доходи за підсумками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких д< ходів (незалежно від суми доходів).

До переліку доходів, що підлягають обов'язковому податковому декларуванню, також належать:

  • дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у м< жах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуютьс за нульовою ставкою) (п. 174.3 ПКУ);

  • дохід, отриманий як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осі (крім обдарованих (резидентів), які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою ПДФ( а також інших обдарованих (резидентів), які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів д; рування) (п. 174.6 ПКУ);

  • дохід від оренди, отриманий орендодавцем, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єкта господарювання (п.п. 170.1.5 ПКУ);

  • дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна (п. 172.5 ПКУ);

  • дохід від операцій з продажу (обміну) рухомого майна (п. 173.4 ПКУ);

  • іноземний дохід (п.п. 170.11.1 ПКУ).


Якими є строки подання Декларації?

Відповідно до вимог ст. 12 антикорупційного Закону декларанти зобов'язані щорічно до 1 квітня і давати за місцем роботи (служби) Декларацію за минулий рік.

Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця посадової особи органу міс вого самоврядування, посадової особи юридичної особи публічного права до призначення або обран на відповідну посаду подають Декларацію під час подання заяви про прийом на роботу або про уча> у конкурсі на зайняття посади державного службовця.

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) Декларацію за минуг рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, рез тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку Деклараї за звітний рік до 31 грудня.

Змінами до Закону, що набрали чинності 09.06.2013 р., зокрема абз. 2 ч. 1 ст. 12, передбачено та Особи, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій д жави або місцевого самоврядування, подають Декларацію за період, не охоплений раніше поданими клараціями. Тобто якщо, наприклад, особа звільняється 1 жовтня відповідного року, то вона має поді Декларацію за період з 1 січня по 1 жовтня цього року. Особи, які звільняються або іншим чином приї няють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають Дек рацію у день звільнення (припинення діяльності), а тому їх необхідно завчасно інформувати про наявні* згаданого обов'язку. Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльніс пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одні року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) Декларацію за минулий рік за формою і в пор ку, визначеними Законом. На думку Мін'юсту (лист від 11.12.2013 р. № 19937-0-33-13/11), під неохоплен раніше поданими деклараціями періодом слід розуміти часовий проміжок, за який суб'єктами декларув ня Декларація не подавалася в установленому Законом порядку, за місцем роботи чи служби. Отже, суб'< декларування, який звільнився (припинив діяльність), в поточному році подає за своїм останнім міси роботи (служби) Декларацію за період з 1 січня до дати звільнення (припинення діяльності) із зазначень дати її заповнення та протягом одного року за минулий рік за формою, яка встановлена Законом.

Доцільно зупинитися на окремому випадку, коли особа звільняється 31 грудня і вона у відпое ному органі пропрацювала увесь календарний рік. У такій ситуації ця особа при звільненні може поді в орган, з яким вона розриває трудові відносини, не дві, а одну Декларацію, оскільки період, не охоп ний раніше поданою Декларацією, співпадає із звітний періодом (календарним роком), за який осс повинна подати Декларацію в установлений законодавством строк, тобто до 1 квітня.

Нагадаємо! Відомості, зазначені у деклараціях, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з і їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друковаї- виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомої розміщені на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлн нюються на термін не менше одного року.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

Декларант заповнює Декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або ч< ного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера п порта громадянина України (позиції 1,4), а також реєстрації місця проживання (позиція 2), дати народжі ня членів сім'ї декларанта (позиція 4), місцезнаходження об'єктів, які наводяться в Декларації про май доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (позиції 23 — 34), є інформацією з обмеженим ) ступом та оприлюдненню не підлягають (ч. 2 ст. 12 Закону).

У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 21 — 22 і у полі «у тому числі за кордоном» у позу ях 45 — 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установ, ним Національним банком України на день проведення фінансової операції (п. 10 Примітки до Деклараї

Доцільно відмітити, що у Декларації зазначаються відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язан фінансового характеру за певний рік (звітний період), тому відомості про членів сім'ї, майно, транспор засоби, відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи мають зазначатися згідно із тим стані який мав місце у декларанта у звітному періоді, якщо інше не передбачено декларацією.


Наприклад, якщо у декларанта, який заповнює Декларацію за звітний 2014 рік, з'явився новий чле сім'ї у 2015 році, то для цілей Декларації про нового члена сім'ї у цьому разі декларант не зазначатиме - він зазначатиметься у 2016 році — за звітний 2015 рік.

У той же час декларант має зазначити відомості як про члена сім'ї' стосовно особи, яка у звітном періоді мала статус члена сім'ї', а потім його втратила.

Слід звернути увагу, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, при подан ні Декларації до місця проходження майбутньої роботи (служби) відомості щодо витрат (вкладів/внескІЕ у Декларації не зазначає (п. 1 Примітки до Декларації). Тобто не заповнює розділи V — VI Декларації ві,с носно себе та членів своєї родини.

У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі на кожній сторінці Декларації обов'язковому порядку проставляється прокреслення.

Відомості щодо фінансових сум в усіх позиціях Декларації округлюються до гривні. Прийнято це рс бити за математичним округленням, тобто значення, що перевищує 50 копійок, рахується за гривню, знг чення менше за 50 копійок рахується за нуль.

Увага! З 1 січня 2014 року відповідна сума разової витрати, що підлягає декларуванню, стано­вить 80 тис. грн.

У Декларації за 2013 рік зазначалися відомості про ті разові витрати (вклади/внески) — а це поле «сума витрат» у позиціях 23 — 28, 35 — 39 і поле «усього» у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62, які дорівнюють і перевищують 150 тис. грн. А у Декларації за звітний період (за 2014 рік і далі) зазначатимуться відомості про ті разові витрати (вклади/внески), які дорівнюють і перевищують 80 тис. грн.

У полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» у позиціях 45 — 64 зазначається повне наймену вання банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларант чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини. Зверніть увагу на той факт, що Примітку до Декларац було доповнено п. 11і. Відповідно до нього суб'єкту декларування тепер не достатньо вказати лише сум вкладу, кредиту, страхового поліса тощо. Тепер декларант має обов'язок вказати і про те, з якою уста новою він уклав такі домовленості. Такі вимоги висунуто не тільки до даних, що стосуються декларанте а і до даних, що стосуються членів сім'ї' декларанта. Отже, не забувайте уточнювати повне найменуван ня установи. Відповідно до ст. 90 Цивільного кодексу України юридична особа має своє найменування яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування юридичної особи вказуєть ся в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізични осіб — підприємців. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого пі^ розділу затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5.

ЯКІ ВІДОМОСТІ НЕОБХІДНО ЗАЗНАЧАТИ В РОЗДІЛІ І ДЕКЛАРАЦІЇ?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Службовцем вимог фінансового контролю, а саме за неподання або
Про засади запобігання І протидії корупції” (далі Закон), державні службовці зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи...

Якщо підприємство подавало декларацію з податку на прибуток щоквартально...
В які терміни платнику податку на прибуток необхідно подати до органів доходів І зборів річну фінансову звітність?

В який термін у 2012 році необхідно подати декларацію про доходи...
Питання: За якою формою подається декларація в 2012 році та де її можна отримати?

Повідомлення за формою №20-опп: приклад заповнення для усіх випадків
України від 09. 12. 2011 №1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22. 04. 2014 №462) (далі – Порядок), платник податків зобов’язаний...

Порядок декларування доходів, отриманих громадянами від надання послуг...
Ксу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких...

Вступ
В основі туризму лежать цілком конкретні економічні, соціальні й географічні передумови. Це, насамперед, науково-технічна революція,...

Законом України
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії їм відповідати

Порядок оформлення І видачі довідки про подану декларацію про майновий...
Порядок визначає механізм оформлення І видачі контролюючими органами довідки про подану декларацію про майновий стан І доходи (про...

Депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови
Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі декларація),...

Над якою працює
Анотація: Цей зошит для тих, хто крокує в ногу з часом та готує себе до опанування обраної професії

Припинення трудового договору: загальні вимоги
Нагадую вам, що трудовий договір є угода між працівником І власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену...

1 Згідно з цим Договором Працівник зобов’язаний самостійно виконувати...

З1 січня 2014 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян
Платнику податку не потрібно подавати декларацію, якщо він отримував доходи: виключно від податкових агентів; від операцій продажу...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії — їм відповідати

Безпечна експлуатація атракціонів
України, власник зобов’язаний на підставі висновку незалежних експертів спеціалізованих організацій отримати дозвіл на експлуатацію...

Журнал обліку ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку
...

Відповіді на запитання учасників вебінару 22. 03. 2016
Які категорії державних службовців повинні подавати електронні декларації про доходи? Починаючи з якого періоду ці декларації необхідно...

Порядок встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта
Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, зобов’язаний встановити відомості про структуру власності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт