Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Н а к а з

Н а к а з

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
                                                          
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З21.09.2010 N 340

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2010 р.
за N 968/18263
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Відповідно до статей 5, 6, 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами)
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної
торгівлі лікарськими засобами (далі - Ліцензійні умови), що
додаються.

2. Установити, що ліцензії, видані до набрання чинності
Ліцензійними умовами, діють до кінця строку, на який вони були
видані.

3. Заступнику Голови Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України
(Кропивний О.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
публікацію цього наказу в друкованих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
Міністерства охорони здоров'я України Кропивного О.О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Голова Державної інспекції
з контролю якості
лікарських засобів
Міністерства охорони
здоров'я України,
Головний державний
інспектор України
з контролю якості
лікарських засобів О.С.Соловйов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
з контролю якості
лікарських засобів
Міністерства охорони
здоров'я України
21.09.2010 N 340

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2010 р.
за N 968/18263
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами
I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), Законів
України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання - зареєстрованих в установленому законодавством
порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності, які проводять господарську діяльність,
пов'язану з виробництвом лікарських засобів, оптовою, роздрібною
торгівлею лікарськими засобами, а також на фізичних осіб -
підприємців, які здійснюють діяльність у зазначеній галузі (далі -
суб'єкт господарювання).

У разі якщо суб'єкт господарювання провадить зазначений вид
господарської діяльності не в повному обсязі, а частково,
Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині,
що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності,
зазначеної в ліцензії.

У ліцензії вид господарської діяльності, який провадить
суб'єкт господарювання, зазначається повністю або частково.

3. Терміни, що вживаються у цих Ліцензійних умовах, мають
такі значення:

аптека - заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є
забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств,
установ та організацій лікарськими засобами шляхом здійснення
роздрібної торгівлі;

аптечний кіоск - структурний підрозділ аптеки, основним
завданням якого є забезпечення населення лікарськими засобами
шляхом здійснення роздрібної торгівлі готовими лікарськими
засобами, що відпускаються без рецептів лікаря;

аптечний пункт - структурний підрозділ аптеки, який
створюється у лікувально-профілактичних закладах, основним
завданням якого є забезпечення населення лікарськими засобами
шляхом здійснення роздрібної торгівлі готовими лікарськими
засобами;

аптечний склад (база) - заклад охорони здоров'я, основне
завдання якого полягає в забезпеченні лікарськими засобами інших
суб'єктів оптової або роздрібної торгівлі, закладів охорони
здоров'я та виробників лікарських засобів шляхом здійснення ними
оптової торгівлі;

аптечні заклади - аптечні склади (бази), аптеки та їх
структурні підрозділи;

виготовлення лікарських засобів - індивідуальне виготовлення
в умовах аптеки лікарських засобів за рецептами лікарів та на
замовлення (вимогу) лікувально-профілактичних закладів;

виробник лікарських засобів - суб'єкт господарювання, який
здійснює хоча б один із етапів виробництва лікарських засобів та
має ліцензію на виробництво лікарських засобів;

виробництво лікарських засобів в умовах аптеки - діяльність,
пов'язана із серійним випуском лікарських засобів у вигляді
напівфабрикатів і внутрішньоаптечної заготовки, а також серійне
виготовлення лікарських засобів на замовлення (вимогу)
лікувально-профілактичних закладів;

виробництво лікарських засобів промислове - діяльність,
пов'язана з серійним випуском лікарських засобів, яка включає всі
або хоча б одну зі стадій технологічного процесу, а також оптову
торгівлю (реалізацію) продукцією власного виробництва;

дистрибуція - будь-яка діяльність, пов'язана із закупівлею,
зберіганням, поставками, транспортуванням та імпортом/експортом,
за винятком їх відпуску безпосередньо населенню;

дистриб'ютор - суб'єкт господарювання, який здійснює
діяльність з дистрибуції лікарських засобів;

зона - частина приміщення, площа, яка використовується для
окремої стадії технологічного процесу та має чіткі візуальні межі;

ізольоване приміщення - частина будівлі або її відсік, який
має окремий вхід іззовні, власне освітлення, вентиляцію (природну
або механічну) та відокремлений від іншого об'єму споруди
(будівлі) стінами та перекриттями;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню;

місце приймання продукції - виробнича зона, в якій
облаштоване робоче місце фахівця для проведення вхідного контролю
якості лікарських засобів при їх одержанні суб'єктом
господарювання;

належна виробнича практика (GMP) - сукупність
організаційно-технічних вимог і правил, яка є частиною системи
забезпечення якості і гарантує, що продукція постійно виробляється
і контролюється за стандартами якості, які відповідають її
призначенню, та відповідно до вимог реєстраційного досьє;

належна практика дистрибуції (GDP) - сукупність вимог і
правил до оптової торгівлі лікарськими засобами, дотримання яких
забезпечує якість лікарських засобів у процесі оптової торгівлі на
усіх її етапах;

неякісні (субстандартні) лікарські засоби - лікарські засоби,
які не відповідають вимогам нормативних документів;

оптова торгівля лікарськими засобами - діяльність з придбання
лікарських засобів у виробників лікарських засобів або інших
суб'єктів господарювання, що мають відповідну ліцензію, зберігання
та продажу лікарських засобів з аптечних складів (баз) іншим
суб'єктам оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
які отримали на це відповідні ліцензії, та безпосередньо
лікувально-профілактичним закладам і виробникам лікарських
засобів;

реалізація - діяльність суб'єктів господарювання з продажу
товарів (робіт, послуг);

рецепт - медичний документ у вигляді (формі) припису до
аптеки, аптечного пункту, виписаний фахівцем на рецептурному
бланку, який має на це право відповідно до законодавства, на
підставі якого здійснюється виготовлення та/або відпуск
лікарського засобу з аптек та аптечних пунктів за встановленими
правилами. Форми рецептурних бланків затверджуються в
установленому порядку;

рецептурний лікарський засіб - лікарський засіб, який
відпускається з аптек та аптечних пунктів за рецептом лікаря;

роздрібна торгівля лікарськими засобами - діяльність з
придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через
аптеку та її структурні підрозділи (у тому числі ліків,
виготовлених (вироблених) в умовах аптеки) безпосередньо
громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони здоров'я
(крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та
організаціям без права їх подальшого перепродажу;

структурний підрозділ аптеки - аптечний пункт або аптечний
кіоск, що створений та функціонує разом з аптекою відповідно до
законодавства та цих Ліцензійних умов;

супутні товари - товари, які мають право придбавати та
продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи за
переліком, що визначає МОЗ;

традиційні лікарські засоби - лікарські засоби, перш за все
рослинного походження, до державної реєстрації яких допускається
спрощена процедура в порядку, встановленому МОЗ, а також до
виробництва яких не застосовуються окремі пункти цих Ліцензійних
умов. Традиційні лікарські засоби передбачені для орального,
зовнішнього або інгаляційного застосування без нагляду лікаря з
метою діагностики, лікування без припису або рецепта, у певних
концентрації та дозуванні, якщо є документальне підтвердження, що
такий лікарський засіб застосовувався не менше 30 років у світі та
не менше 10 років в Україні, а також є достатній обсяг даних про
безпечність його застосування за звичайних умов та доведена його
ефективність;

Уповноважена особа - фахівець з повною вищою фармацевтичною
освітою та стажем роботи за фахом не менше 2 років, на якого
суб'єктом господарювання покладено відповідальність за
функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів при
їх виробництві, оптовій та роздрібній торгівлі та надання дозволу
на торгівлю лікарськими засобами;

фальсифіковані лікарські засоби - лікарські засоби, які
навмисно неправильно промарковані щодо ідентичності та назви
виробника. Фальсифікованими можуть бути як оригінальні, так і
відтворені препарати, вони можуть містити інгредієнти у
відповідному або невідповідному складі, можуть бути без діючих
речовин, з недостатньою їх кількістю або в підробленій упаковці.

Зміст інших термінів, що застосовуються в цих Ліцензійних
умовах, визначається чинним законодавством.

4. Відповідно до законодавства ліцензуванню підлягають:

виробництво лікарських засобів;

оптова торгівля лікарськими засобами;

роздрібна торгівля лікарськими засобами.

5. Ліцензування зазначеного виду господарської діяльності є
засобом регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів
господарювання та контролю за додержанням ліцензіатом вимог
законодавства до фармацевтичної діяльності, пов'язаної з
виробництвом лікарських засобів, оптовою, роздрібною торгівлею
лікарськими засобами.

6. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії,
видача, переоформлення й анулювання ліцензій, видача дублікатів
ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів,
контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень
Ліцензійних умов проводяться Державною інспекцією з контролю
якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України
(далі - Держлікінспекція МОЗ).

7. Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який
дає право на здійснення господарської діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими
засобами та дозволяє провадження зазначених видів діяльності на
всій території України.

8. Для одержання ліцензії на діяльність, зазначену в пункті 4
цього розділу Ліцензійних умов, у повному обсязі або частково
суб'єкт господарювання подає до Держлікінспекції МОЗ заяву за
встановленою формою (додаток 1). Зазначена заява подається
особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

У разі наявності в заявника відокремлених структурних
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх місцезнаходження.

9. До заяви додаються документи згідно із статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за
описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про
дату прийняття документів Держлікінспекцією МОЗ та підписом
відповідальної особи.

Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.

10. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень;

2) документи оформлені з порушенням статті 10 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення
заяви без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

11. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії.

12. Держлікінспекція МОЗ приймає рішення про видачу ліцензії
або про відмову в її видачі у строк не пізніше десяти робочих днів
з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що
додаються до заяви.

13. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт