Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

N 614 від 01.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2001 р.
за N 106/5297

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
01.12.2000 N 614
( z0105-01 )
Порядок
реєстрації та ведення книг обліку розрахункових
операцій і розрахункових книжок( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА
N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001
N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001
N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )
Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових
операцій і розрахункових книжок (далі - Порядок) розроблено на
виконання Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ). Порядок поширюється на книги обліку
розрахункових операцій і розрахункові книжки, що використовуються
суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні розрахунків у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім
розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти.

1. Визначення термінів

У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької
діяльності (далі - СПД), назва СПД, господарська одиниця, назва
господарської одиниці, адреса господарської одиниці, агент,
найменування товару (послуги), літерне позначення ставки податку
на додану вартість (далі - ПДВ), фіскальний номер, сума
розрахунку - згідно з Положенням про форму та зміст розрахункових
документів ( z0105-01 ).

Представництво агента - відокремлений підрозділ агента, що
зазначений у довідці про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України. Далі за текстом термін
"господарська одиниця" відносно агента означає "представництво
агента".

Розповсюджувач - юридична або фізична особа, що здійснює
розповсюдження державних лотерей на підставі укладеного з агентом
цивільно-правового або трудового договору.

Засіб контролю - централізовано виготовлена спеціальна
номерна пломба підвищеного рівня захисту у вигляді самоклейного
знака, форма якого затверджується Державною податковою
адміністрацією України. ( Абзац п'ятий розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001 )

Книга облікових форм - книга встановленої форми (додаток 1),
яка пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою органу
державної податкової служби (далі - орган ДПС) і завірена підписом
керівника органу ДПС (або його заступника), де здійснюються записи
про реєстрацію та облік книг обліку розрахункових операцій,
розрахункових книжок, інших документів, пов'язаних з їх
використанням, або накопичена за допомогою програмного
забезпечення комп'ютера інформація про реєстрацію та облік книг
обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, інших
документів, пов'язаних з їх використанням, яка щоденно
переноситься на паперові носії в формі, передбаченій для
зазначеної вище книги, скріплюється печаткою органу ДПС та
завіряється підписом уповноваженої посадової особи.


Розрахункова квитанція - розрахунковий документ (крім
касового чека) або його бланк, що визначений Положенням про форму
та зміст розрахункових документів ( z0105-01 ). ( Абзац сьомий
розділу 1 в редакції Наказу ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

Розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор
розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку
розрахункових операцій, місце проведення розрахунків, фіскальний
звітний чек - згідно зі статтею 2 Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ).

Алкогольні напої, тютюнові вироби - згідно зі статтею 1
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ). ( Розділ 1 доповнено абзацом
згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

2. Порядок реєстрації книг обліку розрахункових операцій

2.1. Реєстрація книг обліку розрахункових операцій (далі -
книга ОРО) здійснюється в органі ДПС за місцезнаходженням (місцем
проживання) СПД, а якщо СПД обслуговується в інспекції по роботі з
великими платниками податків - за місцем податкового обліку. У
разі використання книги ОРО на території іншої
адміністративно-територіальної одиниці її необхідно до початку
використання взяти на облік в органі ДПС за місцем провадження
підприємницької діяльності, крім книг ОРО, зареєстрованих на
реєстратор розрахункових операцій або на транспортний засіб чи
об'єкт виїзної торгівлі. Реєстрація та взяття на облік
здійснюються безоплатно, реєстрація - не пізніше двох робочих днів
з моменту подання, а взяття на облік - у день подання СПД
необхідних документів. ( Абзац перший пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

Підприємства, що мають мережу відокремлених філій
(представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах
ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують
податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за
місцезнаходженням цих філій. ( Пункт 2.1 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом ДПА N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001 )

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"
може реєструвати книги ОРО за місцем розташування відособлених
безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні
рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих
підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового
зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство
спеціального зв'язку та державні територіально-галузеві об'єднання
(підприємства) залізничного транспорту. ( Пункт 2.1 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 279 ( z0725-01 ) від
09.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

2.2. Книга ОРО реєструється на кожний реєстратор
розрахункових операцій (далі - РРО) або, якщо згідно з чинним
законодавством розрахунки можуть проводитися без застосування РРО,
- на окрему господарську одиницю, депо підприємства
електротранспорту, а при наданні послуг пасажирським автомобільним
транспортом - на кожного кондуктора або, за рішенням СПД, на
кожний транспортний засіб. Форма книги ОРО на РРО наведена в
додатку 2, форма книги ОРО на господарську одиницю наведена в
додатку 3, книги ОРО на представництво агента (для сфери
розповсюдження державних лотерей) - у додатку 4. ( Абзац перший
пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

( Абзац другий пункту 2.2 розділу 2 вилучено на підставі
Наказу ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )Форма книги ОРО для рухомого складу підприємств
електротранспорту, яка використовується при реалізації разових
квитків у салоні транспортного засобу, наведена в додатку 5. Вона
містить титульну сторінку та послідовно пронумеровані
квитково-облікові аркуші, які складаються з корінця та відривної
частини. Обидві частини квитково-облікового аркуша повинні мати
однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені
друкарським способом при виготовленні книги ОРО. Серії (у межах
трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів)
квитково-облікових аркушів не повинні повторюватись у книгах ОРО,
зареєстрованих одним СПД.

2.3. Форма книги ОРО, що використовується при наданні послуг
пасажирським автомобільним транспортом у разі проведення
розрахунків без застосування РРО, повинна відповідати формі
товарно-касової книги, наведеній у додатку 13 (для міських та
приміських автобусних маршрутів) та в додатку 14 (для міжміських
автобусних маршрутів) до пункту 3.1.1 Інструкції про порядок
обліку бланків квитків на проїзд автомобільним транспортом та
готівки, отриманої від перевезень пасажирів і багажу, затвердженої
наказом Міністерства транспорту України від 31.05.2000 N 279
( z0369-00 ) "Про затвердження Інструкції про порядок обліку
бланків квитків на проїзд автомобільним транспортом та готівки,
отриманої від перевезень пасажирів і багажу" та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 23.06.2000 за N 369/4590.

При цьому на титульній сторінці повинна бути зазначена назва
документа "Книга обліку розрахункових операцій"; квитково-касові
листи в книзі повинні бути послідовно пронумеровані, обидві
частини кожного квитково-касового листа повинні мати однакові
серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським
способом при виготовленні. Серії (у межах трьох літер) та номери
(у межах шести цифрових розрядів) квитково-касових листів не
повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СПД.
( Пункт 2.4 розділу 2 вилучено на підставі Наказу ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )
2.4. Перед реєстрацією книги ОРО СПД повинен забезпечити:

шнурування книги ОРО;

послідовне нумерування її сторінок;

установлення на неї засобу контролю таким чином, щоб
унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу
контролю; ( Абзац четвертий пункту 2.4 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

здійснення на титульній сторінці книги записів, що містять
дані про СПД (назва та адреса господарської одиниці, назва СПД,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ чи номер за ДРФО), кількість
сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО
(модифікація РРО, заводський і фіскальний номери РРО, версія
програмного забезпечення).

2.5. Реєстрація першої книги ОРО на господарську одиницю
(депо, кондуктора) здійснюється на підставі письмової заяви СПД
довільної форми, де зазначається сфера діяльності, а також надання
ним таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і
печаткою СПД - юридичної особи або особистим підписом СПД -
фізичної особи:

копії свідоцтва про державну реєстрацію СПД (якщо СПД має
зареєстровані в даному органі ДПС книги ОРО на інші господарські
одиниці чи РРО, то копія свідоцтва не потрібна);

дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення
господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право
власності або користування господарською одиницею);

для СПД, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу,
- ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

Оригінали документів повертаються СПД, копії залишаються в
органі ДПС.

2.6. Реєстрація першої книги ОРО на РРО здійснюється на
підставі письмової заяви СПД довільної форми при поданні ним
реєстраційного посвідчення на РРО. Реєстраційне посвідчення
повертається СПД.

2.7. При реєстрації першої книги ОРО на господарську одиницю
(депо, кондуктора) цій книзі надається фіскальний номер, який
складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві
цифри) згідно з місцезнаходженням СПД (для великих платників
податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового
номера запису (шість цифр) у відповідному розділі Книги облікових
форм. За бажанням СПД на одну господарську одиницю (депо) можна
реєструвати декілька перших книг ОРО для використання в окремих
місцях проведення розрахунків. Такі книги реєструються у Книзі
облікових форм під різними порядковими номерами і отримують,
відповідно, різні фіскальні номери.

При реєстрації першої книги ОРО на РРО їй надається
фіскальний номер, який складається з фіскального номера РРО та
літери "р".

2.8. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному
розділі Книги облікових форм і виписує довідку про реєстрацію
книги обліку розрахункових операцій (додаток 6) у двох
примірниках; один примірник довідки надається СПД, другий -
залишається в органі ДПС. Номер довідки збігається з фіскальним
номером книги ОРО. Посадова особа органу ДПС заповнює також рядки
титульної сторінки книги ОРО: номер книги ОРО, дата реєстрації,
назва органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС.

2.9. Реєстрація другої та наступних книг ОРО на господарську
одиницю (депо, кондуктора) або на РРО здійснюється на підставі
подання СПД письмової заяви довільної форми та довідки про
реєстрацію книги обліку розрахункових операцій. Посадова особа
органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових
форм, додаткові записи в обох примірниках довідки про реєстрацію
книги обліку розрахункових операцій та заповнює рядки титульної
сторінки книги ОРО.

Номер другої та наступних книг ОРО складається з фіскального
номера першої книги ОРО, зареєстрованої на ту саму господарську
одиницю (місце проведення розрахунків) або на той самий РРО, та
проставленого через дріб порядкового номера наступної книги ОРО.
( Пункт розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001 )

2.10. Узяття книги ОРО на облік в органах ДПС за місцем
провадження підприємницької діяльності здійснюється при поданні
СПД довідки про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій.
Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі
Книги облікових форм, а також відмітку в довідці про реєстрацію
книги обліку розрахункових операцій.

2.11. Книга ОРО вважається зареєстрованою після виконання
всіх дій, передбачених пунктами 2.5 - 2.10, а при здійсненні
підприємницької діяльності не за місцем реєстрації книги ОРО -
після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.5 - 2.11.
Кількість книг ОРО, що реєструються одночасно, не обмежується.

2.12. Для перереєстрації книги ОРО, яка зареєстрована на
окрему господарську одиницю (депо, кондуктора), з метою
використання її в іншій господарській одиниці СПД подає до
відповідного органу ДПС письмову заяву довільної форми, де
зазначається сфера діяльності, та довідку про реєстрацію книги
обліку розрахункових операцій з відміткою про зняття книги ОРО з
обліку, усі зазначені в довідці незакінчені книги ОРО та
розрахункові книжки, а також визначені пунктом 2.6 документи на
господарську одиницю. Після внесення змін до відповідних записів у
Книзі облікових форм та титульних сторінок книг ОРО посадова особа
органу ДПС вилучає довідку про реєстрацію книги обліку
розрахункових операцій та виписує нову довідку з таким самим
номером, як у попередньої, у якій записуються дані про всі
перереєстровані книги ОРО та розрахункові книжки.

2.13. Скасування реєстрації книги ОРО здійснюється за
рішенням керівника органу ДПС, де ця книга ОРО зареєстрована. При
цьому посадова особа органу ДПС робить відмітку про скасування
реєстрації на титульній сторінці книги ОРО, у довідці про
реєстрацію книги обліку розрахункових операцій викреслює
відповідний рядок у таблиці "Книги обліку розрахункових операцій",
а також робить відмітку та викреслює відповідний запис у Книзі
облікових форм. Відмітки, викреслювання, виправлення завіряються
підписом зазначеної посадової особи. ( Пункт 2.13 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

2.14. Якщо органом ДПС прийнято рішення про відмову в
реєстрації книги ОРО, то необхідно повідомити про це СПД не
пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних
документів. Підставою для відмови у реєстрації книги ОРО може бути
невідповідність наданих СПД документів вимогам чинного
законодавства, вичерпання терміну їх дії, невиконання вимог даного
розділу Порядку стосовно форми, призначення книги ОРО, підготовки
її до реєстрації.

3. Порядок реєстрації розрахункових книжок

3.1. Реєстрація розрахункових книжок здійснюється безоплатно
в органі ДПС, де СПД зареєстрував відповідну книгу ОРО, не пізніше
двох робочих днів з моменту подання СПД необхідних документів.

Положення цього розділу не застосовуються до розрахункових
книжок, що реєструються за порядком, визначеним розділами 4-6, а
також до бланків суворого обліку для оформлення продажу проїзних
та перевізних документів на залізничному транспорті. ( Пункт 3.1
розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

3.2. До реєстрації приймаються зброшуровані розрахункові
книжки, які складаються з блоків послідовно пронумерованих
розрахункових квитанцій або спрощених розрахункових квитанцій
встановленої форми, виготовлених відповідно до Положення про форму
та зміст розрахункових документів ( z0105-01 ), та реєстраційної
сторінки, при цьому серії та номери квитанцій одного виду,
зареєстрованих окремим СПД, не повинні повторюватися у межах
розрядності серій та номерів. Форма реєстраційної сторінки
розрахункової книжки наведена в додатку 7. Розрахункова книжка
повинна бути скріплена виготівником з використанням машинного
способу, який унеможливлює вилучення корінців розрахункових
квитанцій без порушення засобів кріплення. ( Пункт 3.2 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 279 ( z0725-01 ) від
09.07.2001, N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

3.3. Перед реєстрацією розрахункової книжки СПД повинен
забезпечити:

заповнення на реєстраційній сторінці розрахункової книжки
рядків, що містять назву, ідентифікаційний код СПД за ЄДРПОУ або
ідентифікаційний номер за ДРФО (рядок, позначений літерами "ІД");

заповнення у всіх розрахункових квитанціях реквізитів "Назва
СПД", "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)" або
"Податковий номер платника ПДВ".

Перед реєстрацією розрахункової книжки, яка складається зі
спрощених розрахункових квитанцій, СПД повинен забезпечити:
( Пункт 3.3 розділу 3 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом
ДПА N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001 )

відсутність у розрахунковій книжці квитанцій із серіями та
номерами, що повторюються, згідно з вимогами пункту 3.2 цього
розділу; ( Пункт 3.3 розділу 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Наказом ДПА N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001 )

відповідне заповнення реєстраційної сторінки, яка може
розміщатися на останньому аркуші разом з квитанціями; ( Пункт 3.3
розділу 3 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом ДПА N 279
( z0725-01 ) від 09.07.2001 )

заповнення у всіх спрощених розрахункових квитанціях
реквізиту "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)".
( Пункт 3.3 розділу 3 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом
ДПА N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001; із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

На кожну розрахункову книжку, що подається на реєстрацію,
необхідно встановити засіб контролю таким чином, щоб унеможливити
розкріплення книжки без порушення цілісності засобу контролю.
( Пункт 3.3 розділу 3 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом
ДПА N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001; в редакції Наказу ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

3.4. Реєстрація розрахункової книжки здійснюється на підставі
подання СПД письмової заяви довільної форми та довідки про
реєстрацію книги обліку розрахункових операцій. При реєстрації
розрахунковій книжці надається номер, який складається з
фіскального номера книги ОРО, з якою буде використовуватись
розрахункова книжка, та проставленого через дріб порядкового
номера розрахункової книжки, зареєстрованої на дану книгу ОРО. До
порядкового номера розрахункової книжки, що складається зі
спрощених розрахункових квитанцій, додається літера "с". ( Пункт
3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 279
( z0725-01 ) від 09.07.2001 )

3.5. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному
розділі Книги облікових форм, додаткові записи в обох примірниках
довідки про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та
заповнює рядки реєстраційної сторінки розрахункової книжки: номер
книжки, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу
органу ДПС, серія та номер першого бланка, кількість бланків,
номер установленого засобу контролю, - після чого розрахункова
книжка вважається зареєстрованою. Кількість розрахункових книжок,
що реєструються одночасно, не обмежується. ( Пункт 3.5 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 279 ( z0725-01 ) від
09.07.2001, N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

3.6. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову в
реєстрації розрахункової книжки необхідно повідомити про це СПД не
пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних
документів. Підставою для відмови у реєстрації може бути
невідповідність бланків розрахункових квитанцій вимогам Положення
про форму та зміст розрахункових документів ( z0105-01 ),
ненадійне скріплення розрахункової книжки, невиконання вимог
даного розділу Порядку стосовно підготовки розрахункової книжки до
реєстрації.

3.7. Скасування реєстрації розрахункової книжки здійснюється
за такою самою процедурою, що й скасування реєстрації книги ОРО
(пункт 2.13 розділу 2 цього Порядку). ( Розділ 3 доповнено пунктом
3.7 згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

4. Порядок реєстрації розрахункових книжок,
що використовуються при наданні послуг
міського та приміського пасажирського транспорту

4.1. Реєстрація розрахункових книжок, що використовуються при
розрахунках за разові послуги міського і приміського пасажирського
автомобільного транспорту та електротранспорту, здійснюється
безоплатно в органі ДПС, де СПД зареєстрував відповідну книгу ОРО,
не пізніше двох робочих днів з моменту подання СПД необхідних
документів.

4.2. До реєстрації приймаються розрахункові книжки, які
складаються з блоків послідовно пронумерованих розрахункових
квитанцій (квитків) установленої форми, виготовлених відповідно до
Положення про форму та зміст розрахункових документів
( z0105-01 ).

4.3. Реєстрація розрахункової книжки здійснюється на підставі
подання СПД письмової заяви довільної форми, довідки про
реєстрацію книги обліку розрахункових операцій, а також надання
ним оригіналу та копії довідки про придбання розрахункових книжок,
форма якої наведена в додатку 8. Оригінал довідки повертається
СПД, копія залишається в органі ДПС. До довідки про придбання
розрахункових книжок додаються зразки розрахункових квитанцій
(квитків) усіх типів, що реєструються. ( Абзац перший пункту 4.3
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному
розділі Книги облікових форм, записи в обох примірниках довідки
про придбання розрахункових книжок, які завіряються печаткою та
підписом керівника органу ДПС, після чого розрахункова книжка
вважається зареєстрованою. Кількість розрахункових книжок, що
реєструються одночасно, не обмежується.

4.4. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову в
реєстрації розрахункової книжки необхідно повідомити про це СПД не
пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних
документів. Підставою для відмови у реєстрації може бути
невідповідність бланків розрахункових квитанцій вимогам Положення
про форму та зміст розрахункових документів ( z0105-01 ).

5. Порядок реєстрації розрахункових книжок,
що використовуються при розповсюдженні державних лотерей

5.1. Реєстрація розрахункових книжок, що використовуються для
реєстрації розрахункових операцій при розповсюдженні державних
лотерей, здійснюється безоплатно в органі ДПС, де агент
зареєстрував відповідну книгу ОРО, не пізніше двох робочих днів з
моменту подання ним необхідних документів.

5.2. До реєстрації приймаються розрахункові книжки, які
складаються з комплектів послідовно пронумерованих білетів
державних лотерей встановленої форми, виготовлених відповідно до
Положення про форму та зміст розрахункових документів ( z0105-01 )
або ввезених на підставі ліцензії на випуск та проведення
державної лотереї.

5.3. Реєстрація розрахункової книжки здійснюється на підставі
подання агентом письмової заяви довільної форми, довідки про
реєстрацію книги обліку розрахункових операцій, а також надання
ним таких документів:

у разі ввезення білетів на територію України - завіреної
печаткою та підписом керівника агента копії вантажної митної
декларації, у якій вказані номери та кількість білетів, що
ввозяться на митну територію України;

у разі виготовлення білетів на території України - завіреної
печаткою та підписом керівника агента копії накладної про передачу
товарно-матеріальних цінностей, у якій вказані номери та кількість
білетів;

копії ліцензії на провадження діяльності з випуску та
проведення державних лотерей;

копії Умов випуску та проведення лотереї, визначених
Положенням про порядок реєстрації випуску та проведення державних
грошових лотерей в Україні, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 27.04.98 N 574 ( 574-98-п ) "Про
затвердження Положення про порядок реєстрації випуску та
проведення державних грошових лотерей в Україні".

5.4. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному
розділі Книги облікових форм і виписує довідку про реєстрацію
розрахункових книжок (додаток 9) у двох примірниках; один
примірник довідки надається СПД, другий - залишається в органі
ДПС. Кількість розрахункових книжок, що реєструються одночасно, не
обмежується.

5.5. Рішення про відмову в реєстрації розрахункової книжки
може бути прийняте тільки на підставі невідповідності поданих
агентом документів вимогам чинного законодавства. У разі прийняття
органом ДПС рішення про відмову в реєстрації розрахункової книжки
необхідно повідомити про це агента не пізніше двох робочих днів з
моменту подання ним необхідних документів.

6. Порядок реєстрації розрахункових книжок,
що використовуються при наданні послуг
підприємствами зв'язку, та розрахункових книжок,
що використовуються на залізничному транспорті

6.1. Реєстрація розрахункових книжок, що використовуються для
реєстрації розрахункових операцій при наданні послуг
підприємствами зв'язку, та розрахункових книжок, що
використовуються для оформлення розрахунків на залізничному
транспорті, здійснюється безоплатно в органі ДПС, де підприємством
зареєстровано відповідну книгу ОРО, не пізніше двох робочих днів з
моменту подання ним необхідних документів.

6.2. До реєстрації для підприємств зв'язку приймаються
розрахункові книжки, які виготовлені відповідно до Вимог щодо
виготовлення квитанційних книжок форм N 1, N П-2, N 5, N 47,
затверджених наказом Державного комітету зв'язку України від
07.12.98 N 167 ( z0314-99 ) "Про затвердження бланків квитанційних
книжок форм N 1, N 5, N 47, N П-2, вимог щодо виготовлення та
Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок
у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних
підрозділах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
17.05.99 за N 314/3607.

До реєстрації для підприємств залізничного транспорту
приймаються розрахункові книжки, що складаються з блоків
послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій (квитків
приміського сполучення, абонементних квитків, квитків вихідного
дня, квитанцій для оформлення послуг тощо), що визначені
Положенням про форму та зміст розрахункових документів
( z0105-01 ).

6.3. Реєстрація розрахункових книжок здійснюється на підставі
подання підприємством письмової заяви довільної форми, довідки про
реєстрацію книги обліку розрахункових операцій, а також довідки
про видачу квитанційних книжок за формою додатка 10 (для
підприємств зв'язку) або довідки про реєстрацію розрахункових
книжок за формою додатка 11 (для підприємств залізничного
транспорту) у двох примірниках.

6.4. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному
розділі Книги облікових форм, записи в обох примірниках довідки
про видачу квитанційних книжок або довідки про реєстрацію
розрахункових книжок, які завіряються печаткою та підписом
керівника органу ДПС, після чого розрахункові книжки вважаються
зареєстрованими. Один примірник довідки надається підприємству,
другий - залишається в органі ДПС. Кількість розрахункових книжок,
що реєструються одночасно, не обмежується.

( Розділ 6 в редакції Наказу ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )7. Порядок ведення книги ОРО

7.1. СПД повинен забезпечити використання книги ОРО у тій
господарській одиниці (у депо) чи з тим РРО, що були зазначені на
титульній сторінці книги при її реєстрації. Якщо в господарській
одиниці організовано декілька місць проведення розрахунків, де
відповідно до чинного законодавства дозволяється проводити
розрахунки без застосування РРО, то на бажання СПД на всіх місцях
проведення розрахунків в одній господарській одиниці може
використовуватися одна книга ОРО.

7.2. СПД повинен забезпечити зберігання у господарській
одиниці (депо) довідки про реєстрацію книги обліку розрахункових
операцій та останньої використаної книги ОРО. Зазначене не
поширюється на транспортні засоби, об'єкти виїзної торгівлі та
пересувної торговельної мережі. ( Пункт 7.2 розділу 7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

7.3. Перед початком використання книги ОРО слід зазначити на
її титульній сторінці дату початку використання. Записи в книзі
слід виконувати кульковою ручкою. ( Пункт 7.3 розділу 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

7.4. Використання книги ОРО, зареєстрованої на господарську
одиницю, передбачає:

наявність книги ОРО в господарській одиниці, на яку ця книга
зареєстрована, або на місці проведення розрахунків; ( Абзац другий
пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 279
( z0725-01 ) від 09.07.2001 )

здійснення записів про реквізити розрахункових квитанцій до
початку використання розрахункової книжки та безпосередньо після
закінчення її використання у межах робочого дня чи зміни;

щоденне виконання записів про рух готівки та суми
розрахунків, при цьому дані за сумами, отриманими від покупців
(клієнтів), та дані за сумами, виданими покупцям (клієнтам),
записуються окремо. ( Абзац четвертий пункту 7.4 розділу 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

7.5. Використання книги ОРО, зареєстрованої на РРО,
передбачає:

наявність книги ОРО на місці проведення розрахунків, де
встановлено РРО;

підклеювання фіскальних звітних чеків на відповідних
сторінках книги ОРО;

щоденне виконання записів про рух готівки та суми
розрахунків, при цьому дані за сумами, отриманими від покупців
(клієнтів), та дані за сумами, виданими покупцям (клієнтам),
записуються окремо; ( Абзац четвертий пункту 7.5 розділу 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

у разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії
здійснення записів за обліком розрахункових квитанцій;

ведення обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, а
також перевірок конструкції та програмного забезпечення РРО у
відповідному розділі книги ОРО. ( Абзац шостий пункту 7.5 розділу
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 )
від 28.04.2004 )

7.6. У разі використання книги ОРО, зареєстрованої на
господарську одиницю, на декількох місцях проведення розрахунків
щоденні записи про реквізити розрахункових квитанцій та про рух
готівки здійснюються окремо щодо кожного місця проведення
розрахунків. Якщо на одному місці проведення розрахунків протягом
дня використовувались декілька розрахункових книжок, то записи за
обліком розрахункових квитанцій та рухом готівки виконуються щодо
кожної розрахункової книжки окремо.

7.7. У разі роздрукування на РРО протягом робочого дня
декількох фіскальних звітних чеків усі вони підклеюються у
відповідній книзі ОРО, записи в розділі 2 книги ОРО робляться за
кожним фіскальним звітним чеком окремо. Якщо фіскальний звітний
чек містить дані про операції службового внесення та службової
видачі коштів, то графи 3 і 4 розділу 2 книги ОРО можна не
заповнювати.

На бажання СПД у графах 5-8 розділу 2 книги ОРО,
зареєстрованої на РРО, можна вводити додаткові графи для
зазначення сум розрахунків, суми ПДВ та виданих при поверненні
товару коштів, які отримані (видані) з використанням платіжних
карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі
книги або в книзі за формою додатка 3 можна виконувати додаткові
записи, де підсумовуються дані за розрахунками за день чи за
місяць. ( Абзац другий пункту 7.7 розділу 7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

7.8. У розділі 3 книги ОРО, зареєстрованої на РРО,
обліковуються розрахункові квитанції, використані під час
відключення електроенергії або в період ремонту РРО. Графи 1-5
заповнюються до початку використання розрахункової книжки, графи
6-8 - до початку реєстрації розрахункових операцій за допомогою
РРО після відновлення постачання електроенергії чи встановлення
РРО після ремонту.

7.9. Якщо початок та закінчення одного циклу використання
розрахункової книжки при відключенні електроенергії чи на період
ремонту РРО припадають на різні робочі дні, то за кожний робочий
день у розділі 3 книги ОРО на РРО здійснюються окремі записи, при
цьому графи 1-2 заповнюються тільки в перший, а графа 8 - тільки в
останній день одного циклу використання розрахункової книжки.

Крім того, на підставі даних розрахункових квитанцій щоденно
здійснюються записи в розділі 2; до запису за перший день слід
включити дані про відповідні суми (графи 3-8) за контрольною
стрічкою з початку робочого дня до моменту виходу з ладу РРО або
відключення електроенергії. У записі за даними фіскального
звітного чека, роздрукованого після відновлення роботи на РРО,
необхідно зазначити, за які попередні дати підсумовані дані в
цьому фіскальному чеку.

7.10. У розділі 4 книги ОРО, зареєстрованої на РРО,
обліковуються ремонти, роботи з технічного обслуговування, а також
перевірки конструкції та програмного забезпечення РРО. Графи 1-5
заповнює особа, що здійснює ремонт, технічне обслуговування або
перевірку, графи 6 та 7 - працівник СПД після відновлення
працездатності РРО. У разі виходу РРО з ладу графи 1 та 2 заповнює
працівник СПД безпосередньо після виходу РРО з ладу. При потребі
до розділу 4 книги ОРО може вноситися додаткова інформація.
( Пункт 7.10 розділу 7 в редакції Наказу ДПА N 248 ( z0653-04 )
від 28.04.2004 )

7.11. Книга ОРО для рухомого складу підприємств
електротранспорту, яка використовується при реалізації разових
квитків у салоні транспортного засобу, повинна знаходитися у
білетній касі депо, на яке вона зареєстрована. Порядок
використання та заповнення книги ОРО наведений у додатку 5.

7.12. Книга ОРО, що використовується при наданні послуг
пасажирського автомобільного транспорту у разі проведення
розрахунків без застосування РРО, заповнюється та використовується
згідно з підрозділом 3.2 "Порядок ведення товарно-касової книги"
Інструкції про порядок обліку бланків квитків на проїзд
автомобільним транспортом та готівки, отриманої від перевезень
пасажирів і багажу, затвердженої наказом Міністерства транспорту
України від 31.05.2000 N 279 ( z0369-00 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок обліку бланків квитків на проїзд
автомобільним транспортом та готівки, отриманої від перевезень
пасажирів і багажу" та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 23.06.2000 за N 369/4590, з урахуванням інших вимог цього
розділу Порядку.

7.13. У розділі 3 книги ОРО для залізничного транспорту,
зареєстрованої на РРО, графи 1-5 заповнюються до початку
використання розрахункової книжки, графи 6-8 - після відновлення
постачання електроенергії чи повернення РРО після ремонту за
кожний робочий день окремо.

Книга ОРО, що використовується для обліку розрахункових
операцій з продажу проїзних і перевізних документів (без
застосування РРО) для проїзду пасажирів або перевезення багажу,
вантажобагажу залізничним транспортом, заповнюється та
використовується відповідно до Порядку оформлення розрахункових і
звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних
документів на залізничному транспорті, затвердженого наказом
Міністерства транспорту України та Державної податкової
адміністрації України від 24.10.2001 N 712/431 ( z0116-02 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за
N 116/6404 (далі - Порядок N 712/431). До переходу на єдину
автоматизовану систему керування графи щодо сум ПДВ відображаються
на п'ятий день після закінчення звітного місяця загальною сумою.
( Пункт 7.13 розділу 7 в редакції Наказу ДПА N 248 ( z0653-04 )
від 28.04.2004 )

7.14. По закінченні використання книги ОРО на її титульній
сторінці необхідно зазначити дату закінчення. У разі відсутності у
СПД бухгалтерії на останній сторінці книги ОРО підклеюються акти
про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної
через РРО суми розрахунку.

7.15. У разі порушення цілісності засобу контролю на книзі
ОРО, виявлення факту опломбування книги ОРО підробленим засобом
контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що
вказаний у довідці про реєстрацію книги обліку розрахункових
операцій, така книга ОРО підлягає розпломбуванню, після чого
керівник місцевого органу ДПС приймає рішення про скасування
реєстрації книги ОРО чи про можливість її переопломбування.
( Пункт 7.15 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

8. Порядок ведення книги ОРО,
що використовується при розповсюдженні
державних лотерей

8.1. Перед початком використання книги ОРО слід зазначити на
її титульній сторінці дату початку використання, а також назву
(для юридичної особи) чи прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної
особи) розповсюджувача.

8.2. У представництві агента повинні зберігатися довідки про
реєстрацію на всі книги ОРО, що зареєстровані на дане
представництво, та останні використані книги ОРО.

8.3. Кожний аркуш книги ОРО складається з двох частин. Перша
частина аркуша заповнюється відповідальною особою агента щотижня
(звітний період) щодо кожної лотереї окремо, якщо інша
періодичність заповнення не встановлена агентом. Дати початку та
закінчення ведення повинні бути однакові в першій та другій
частинах аркуша.

8.4. Використання книги ОРО, зареєстрованої на представництво
агента, передбачає:

наявність її на місці проведення розрахунків тим
розповсюджувачем, який зазначений на титульній сторінці;

здійснення записів у першій частині аркуша книги ОРО про
реквізити білетів державних лотерей відповідно до Порядку
заповнення Книги обліку розрахункових операцій при розповсюдженні
державних лотерей (додаток 4);

щоденне виконання записів про рух готівки в другій частині
аркуша книги ОРО.

8.5. Виправлення записів у книзі ОРО можуть бути зроблені
тільки тими особами, які здійснювали ці записи, або особами, що
виконують їх обов'язки. Виправлення повинно завірятися підписом
відповідальної особи агента та розповсюджувача (у першій частині
аркуша) або розповсюджувача (у другій частині аркуша).

8.6. Зіпсовані аркуші книги ОРО та такі, на яких зроблено
більше 5 виправлень, слід перекреслити по діагоналі з обох боків,
зробити на них напис "анульовано", проставити дату анулювання,
завірити підписом відповідальної особи агента та печаткою. Усі
дані з анульованого аркуша переносяться на новий аркуш книги ОРО,
номер якого проставляється на анульованому аркуші.

8.7. По закінченні використання книги ОРО на її титульній
сторінці необхідно зазначити дату закінчення.

8.8. У разі порушення цілісності засобу контролю на книзі
ОРО, виявлення факту опломбування книги ОРО підробленим засобом
контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що
вказаний у довідці про реєстрацію книги обліку розрахункових
операцій, така книга ОРО підлягає розпломбуванню, після чого
керівник місцевого органу ДПС приймає рішення про скасування
реєстрації книги ОРО чи про можливість її переопломбування.
( Пункт 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

8.9. При розповсюдженні на одному місці проведення
розрахунків державної лотереї одного виду може використовуватися
книга ОРО, форма якої наведена в додатку 3. Якщо розповсюджувачем
є фізична особа - СПД, який здійснює реалізацію, крім білетів
державних лотерей, інших товарів, робіт, послуг з використанням
книги ОРО за додатком 3, то облік розрахункових операцій за
реалізовані лотерейні білети можна вести в цій книзі без
обов'язкового ведення книги ОРО за формою додатка 4. ( Пункт 8.9
розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

9. Порядок ведення розрахункової книжки

9.1. Перед початком використання розрахункової книжки на її
реєстраційній сторінці необхідно зазначити дату початку
використання.

9.2. У корінці та у відривній частині розрахункової квитанції
повинна вказуватись повна сума розрахунку вручну, шляхом
проштамповування чи друкарським способом. Якщо СПД є платником
податку на додану вартість (ПДВ), то в корінці розрахункової
квитанції слід указувати також суму, що оподатковується ПДВ за
ставкою 20 %, крім спрощеної розрахункової квитанції. Якщо сума за
ставкою ПДВ 20 відсотків дорівнює повній сумі розрахунку, то в
корінці можна вказувати тільки одну з цих сум. Записи в
розрахункових квитанціях здійснюються кульковою ручкою з пастою
темного кольору. ( Пункт 9.2 розділу 9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001 )

9.3. Якщо при продажу товару (послуги) встановлюється знижка
чи надбавка відносно вартості одиниці виміру товару (послуги), то
за бажанням СПД загальна сума знижки (надбавки) вказується на
корінці та у відривній частині розрахункової квитанції у дужках
поряд із сумою розрахунку з відповідною позначкою ("зн" або "нд").
( Пункт 9.3 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

9.4. При здійсненні операції видачі коштів у разі повернення
товару (рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та
в інших випадках) сума розрахунку вказується у корінці та у
відривній частині розрахункової квитанції з математичним знаком
"-" (мінус).

Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи
рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, то
матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа,
яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про
видачу коштів. В акті необхідно вказати: ( Абзац другий пункту 9.4
розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає
товар (відмовляється від послуги);

відомості про товар (послугу);

суму виданих коштів;

номер розрахункової квитанції, яка підтверджує купівлю товару
(отримання послуги).

Акти про видачу коштів передаються до бухгалтерії СПД і
зберігаються протягом 3 років. У разі відсутності у СПД
бухгалтерії зазначені акти підклеюються на останній сторінці
відповідної книги ОРО.

9.5. На вимогу покупця у відривній частині розрахункової
квитанції додатково вказуються всі або частина передбачених
установленою формою реквізитів: найменування товару (послуги),
вартість одиниці виміру, ставка ПДВ у відсотках (для СПД -
платників ПДВ), вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за
кожним найменуванням, дата та підпис особи, що провела розрахунок.
У разі виписування спрощеної розрахункової квитанції такі дані
можна вказувати на зворотному боці відривної частини квитанції.
При продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів найменування
товарів і їх вартість обов'язково записуються у відривній частині
та в корінці розрахункової квитанції. ( Пункт 9.5 розділу 9 із
змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 279 ( z0725-01 ) від
09.07.2001, N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

9.6. Розрахункова книжка використовується у такому порядку:

на кожному місці проведення розрахунків повинна
використовуватися окрема розрахункова книжка з книгою ОРО, на яку
вона зареєстрована;

при проведенні розрахункової операції заповнюється спочатку
корінець, потім відривна частина розрахункової квитанції (за
винятком квитанцій, де вартість товару (послуги) зазначена
попередньо шляхом проштамповування чи друкарським способом), при
цьому вказані у корінці та у відривній частині суми розрахунків
повинні бути ідентичними;

відривна частина відокремлюється від корінця по лінії відриву
та видається покупцеві чи особі, яка отримує кошти (у разі
здійснення операції видачі), не пізніше завершення розрахункової
операції.

Розрахункові книжки, зареєстровані на окрему книгу ОРО,
повинні використовуватися послідовно згідно з їх порядковими
номерами та до повного вичерпання розрахункових квитанцій. Якщо в
книзі ОРО обліковуються розрахункові операції за декількома
місцями проведення розрахунків, то такої послідовності слід
додержуватися щодо кожного місця проведення розрахунків. ( Абзац
пункту 9.6 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 279 ( z0725-01 ) від 09.07.2001; в редакції Наказу ДПА N 248
( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

9.7. Сума готівки, що зберігається на місці проведення
розрахунків до початку робочого дня, уноситься СПД протягом
робочого дня або перебуває на місці проведення розрахунків на
момент виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії,
записується у корінець розрахункової квитанції з поміткою
"Службове внесення". Сума готівки, що вилучається СПД протягом
робочого дня з місця проведення розрахунків, записується у
корінець розрахункової квитанції з поміткою "Службова видача".

9.8. Не дозволяється використовувати розрахункові квитанції
повторно, виправляти записи у квитанціях, вилучати з розрахункової
книжки корінці розрахункових квитанцій, порушувати кріплення
книжки. У разі пошкодження розрахункової квитанції чи здійснення
помилкового запису таку квитанцію слід анулювати, для чого на
корінці та відривній частини зробити відмітку "Анульовано",
завірену підписом особи, яка здійснює розрахунки.

9.9. Після використання всіх розрахункових квитанцій на
реєстраційній сторінці розрахункової книжки необхідно зазначити
дату її закінчення та загальну суму розрахунків за всіма
розрахунковими квитанціями у книжці. ( Пункт 9.9 розділу 9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

9.10. Використання розрахункової книжки для реєстрації
розрахункових операцій при наданні послуг підприємствами зв'язку
здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку та
застосування квитанційних книжок у філіалах підприємств зв'язку та
їхніх структурних підрозділах, затвердженої наказом Державного
комітету зв'язку України від 07.12.98 N 167 ( z0314-99 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.05.99 за
N 314/3607.

9.11. Ведення розрахункових книжок, що використовуються на
залізничному транспорті, повинно здійснюватися відповідно до
розділів 3 і 4 Порядку N 712/431 ( z0116-02 ). ( Розділ 9
доповнено пунктом 9.11 згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від
28.04.2004 )

9.12. У разі порушення цілісності засобу контролю на
розрахунковій книжці, виявлення факту опломбування книжки
підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається
з номером, що вказаний у довідці про реєстрацію книги обліку
розрахункових операцій, така розрахункова книжка підлягає
розпломбуванню, після чого керівник місцевого органу ДПС приймає
рішення про скасування її реєстрації чи про можливість
переопломбування. ( Розділ 9 доповнено пунктом 9.12 згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0653-04 ) від 28.04.2004 )

10. Порядок ведення розрахункової книжки,
що використовується при наданні послуг
міського та приміського пасажирського транспорту

10.1. Розрахункові книжки, що використовуються при
розрахунках за разові послуги міського і приміського пасажирського
автомобільного транспорту та електротранспорту, повинні
використовуватись на місцях проведення розрахунків у господарських
одиницях тих СПД, що зареєстрували ці розрахункові книжки.

10.2. Розрахункова квитанція відокремлюється від
розрахункової книжки та видається особі, яка оплачує послугу. Не
дозволяється використовувати розрахункові квитанції повторно.

11. Порядок ведення розрахункової книжки,
що використовується при розповсюдженні
державних лотерей

11.1. Розрахункові книжки, що використовуються для реєстрації
розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей,
повинні використовуватись на місцях проведення розрахунків
розповсюджувачами тих агентів, що зареєстрували ці розрахункові
книжки.

11.2. Розрахункова квитанція (білет державної лотереї)
видається особі, яка оплачує послугу на право взяти участь у
розіграші державної лотереї. Не дозволяється використовувати
розрахункові квитанції повторно.

11.3. Знищення бракованих, зіпсованих та інших білетів
державних лотерей, які не підлягають подальшому розповсюдженню,
здійснюється відповідно до чинного законодавства. Після завершення
розповсюдження окремої лотереї агент повинен письмово повідомити
про це орган ДПС, де зареєстровані книги ОРО, та органи ДПС, де
книги ОРО взяті на облік, при цьому до повідомлення додається
копія акта знищення білетів державної лотереї (якщо таке знищення
проводилося).

12. Прикінцеві положення

12.1. За поданням міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади для підприємств і організацій, що входять до
сфери їх управління, Державною податковою адміністрацією України
може бути встановлений інший порядок реєстрації та ведення книг
обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок.
( Пункт 12.2 розділу 2 виключено на підставі Наказу ДПА N 116
( z0413-01 ) від 20.03.2001 )Начальник управління організації
оперативного контролю С.М.Німченко

Додаток 1
до Порядку реєстрації та ведення
книг обліку розрахункових
операцій і розрахункових книжок

Титульна сторінка

--------------------------------------------------------------

| Книга облікових форм |

| |

|Розділ ____________________________________________________ |

| (номер та назва розділу) |

| |

|Державна податкова інспекція ___________________________ |

| (повна назва органу ДПС) |

| |

| Розпочата ______________ |

| Закінчена ______________ |

--------------------------------------------------------------

Розділи Книги облікових форм

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книга веселих порад
Книга, що претендує на настільну, заслуговує, очевидно, на передмову. Книга без передмови — те ж саме, що кінокартина без кіножурналу....

Книга
Примітки: Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена відповідним підписом І опечатана

Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній,...
Книга рекомендована до видання вченою радою Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (протокол №11...

Книга записів висновків І рекомендації
Книга для запису висновків І рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації....

Книга інвентарного обліку
Стаття. Л. Поперечна Алгоритм проведення інвентаризації бібліотечних фондів шкільних підручників. Додаток 6

Книга скарг І пропозицій після її закінчення зберігається протягом...
Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Книга реєстрації наказів з особового складу
...

Книга облiку надходження та вибуття документiв архіву
Правила, з метою практичної допомоги в організації роботи з облiку документiв архівних підрозділів підприємств, установ, організацій....

Якою ж була перша книга?
Книжковий пил густим шаром покривав його одяг І взуття. Але він так І не зміг установити, яка ж книга була найпершою. Ось про це...

Якою ж була перша книга?
Книжковий пил густим шаром покривав його одяг І взуття. Але він так І не зміг установити, яка ж книга була найпершою. Ось про це...

Анкета-опитування встановленої форми

Книга наказів з основної діяльності (додаток 7, на 4 арк.)
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 06. 2000 №240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації...

Урок 2 Тема. Книга дивовижний сад, будинок життя та мудрості
Для чого нам потрібна книга?”, „Як з’явилася вона?”, довести, що читання книг – це насолода І відпочинок, з’ясувати коло читацьких...

Книга обліку

Книга обліку

Книга обліку

Книга перша до мецената

Книга обліку тваринБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт