Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни

Сторінка1/3
  1   2   3
Київський університет культури

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»


для студентів 4 курсу напряму підготовки

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

«Менеджмент»

КИЇВ-2015

ВСТУП

Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних знань, набутих студентами під час навчання, та навичок їх використанням для вирішення практичних завдань.

Виконання курсової роботи з дисципліни “Організація готельного господарства” дозволяє:

 • поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо організації процесів виробництва або обслуговування у закладах ресторанного господарства;

 • розвинути навички самостійної роботи зі спеціальною літературою та джерелами первинної інформації для проведення всебічного аналізу;

 • виробити навички узагальнення теоретичних та практичних даних і на їх основі самостійно формулювати та обґрунтовувати висновки, розробляти пропозиції з метою удосконалення процесів виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства, в тому числі і при готельних комплексах.

Написання курсової роботи допомагає студентам поглиблено засвоїти програмні питання курсу шляхом опрацювання відповідної навчальної і спеціальної літератури, дослідження поставлених питань та творчого підходу до вирішення конкретних завдань.

Виконання курсової роботи за матеріалами діючих закладів ресторанного господарства надає змогу студентам набути практичних навичок в оцінюванні процесів виробництва і обслуговування в сучасних умовах господарювання завдяки проведенню різнобічних досліджень за реальними даними. Останнє надасть змогу студентам розробити обґрунтовані пропозиції щодо подальшого удосконалення процесів виробництва і обслуговування у діючих закладах ресторанного господарства.

Дані методичні рекомендації мають на меті допомогти студенту у виборі теми, накопиченні, обробці і аналізі даних власних спостережень, статистичних даних, літературних та інших джерел інформації у їх логічному викладанні під час написання курсової роботи та її оформлення.
1. Загальні положення

Курсова робота з дисципліни «Організація готельного господарства» є однією з форм контролю знань і важливим етапом підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності у сфері готельного господарства, першим кроком до написання магістерського проекту.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Організація готельного господарства» передбачена навчальним планом підготовки бакалаврів напряму «Готельно-ресторанна справа».

Курсова робота має відобразити:

 • глибоке знання основних понять, термінів досліджуваної теми; основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються діяльності певного закладу ресторанного господарства або дослідження робіт, послуг;

 • вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела, інформаційну базу даних; використовувати математичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інформації; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи, поліпшення роботи в закладі ресторанного господарства; логічно й чітко викладати матеріал, робити висновки та узагальнення; давати ґрунтовні оцінки різним явищам і процесам; оформляти роботу відповідно до існуючих стандартів.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі основні етапи:

 • вибір теми курсової роботи та об’єкта дослідження;

 • затвердження теми;

 • складання студентом плану курсової роботи, погодження з викладачем-науковим керівником;

 • отримання студентом завдання на курсову роботу;

 • формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи;

 • аналіз студентом отриманих матеріалів і проведення досліджень;

 • написання й оформлення курсової роботи;

 • подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

 • захист курсової роботи.

Курсова робота виконується на матеріалах діючих закладів ресторанного господарства різного формату, що дає змогу студентам закріпити теоретичні та практичні знання, здобуті ними на лекціях та під час практичних (лабораторних) занять; придбати навички самостійної роботи з використанням елементів творчого пошуку; виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати самостійно отриману практичну інформацію; працювати зі спеціальною літературою, матеріалами статистичної та бухгалтерської звітності, довідковими виданнями, Інтернет - ресурсами; розвинути навички формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування рекомендацій та пропозицій.

Під час написання курсової роботи студент може отримати консультацію у наукового керівника відповідно до графіку індивідуально-консультативної роботи науково-педагогічних працівників, розміщеного на сайті кафедри.
2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми курсової роботи є першим етапом і має важливе значення для її успішного виконання. Вибір теми курсової роботи здійснюється із затвердженого кафедрою технології і організації ресторанного господарства переліку рекомендованих тем курсових робіт з дисципліни «Організація готельного господарства».

Закріплення теми курсових робіт за студентами здійснюється на першому-другому тижні триместру (семестру) за розпорядженням по кафедрі, в якому обов’язково зазначається дата захисту.

Затвердження тем курсових робіт здійснюється протоколом засідання кафедри у встановленому в університеті порядку.

Під час вибору теми необхідно враховувати наступне: актуальність проблеми, перспективність її, відповідність профілю навчання студента, наукове та практичне значення, наявність відповідних матеріалів для написання роботи, можливість самостійних досліджень.

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Організація готельного господарства» наведена у додатку А.

Тематика курсових робіт охоплює усі важливі питання, пов’язані з організацією виробництва продукції та послуг ресторанного господарства, які мають практичний і теоретичний інтерес і допомагають пов’язати загальні теоретичні положення з сучасним розвитком організації виробництва в діючих закладах ресторанного господарства, а також питання, пов’язанні з процесами організації обслуговування різних контингентів споживачів продукції та послуг закладів ресторанного господарства, зокрема мешканців готелів та інших засобів розміщення.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисципліни.

Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюється з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закінчення строку виконання курсової роботи.

Для студентів заочної форми навчання доцільне виконання курсової роботи за матеріалами підприємства, на якому вони працюють.

Після затвердження теми студент розробляє план курсової роботи. Для складання плану студенту рекомендується: ознайомитися з проблемами, розв’язання яких передбачає тема дослідження; самостійно опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи; методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему.

Складений студентом план курсової роботи погоджується з викладачем-науковим керівником. Орієнтовний план курсової роботи наведено у додатку Б. Керівник видає студенту завдання на спеціально оформленому бланку, у якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові студента, тема і орієнтовний план, а також термін подання курсової роботи на кафедру (додаток В). Завдання підписують науковий керівник і студент.
3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна мати:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину (теоретичний розділ, аналітичний розділ, обґрунтування пропозицій по вирішенню питань, що розглядаються у діючому закладі);

 • висновки і пропозиції;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку В.

Зміст представляє собою план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається структурний елемент.

У вступі стисло характеризується сучасний стан проблеми, яка розглядається в курсовій роботі, її важливість для організації роботи закладів ресторанного господарства. Необхідно зазначити актуальність теми, мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, основні джерела інформації та методи дослідження. Оскільки курсова робота виконується на матеріалах реального закладу ресторанного господарства, то про це зазначається як про емпіричну базу дослідження.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-х сторінок.

Основна частина складається з 3-5 пунктів. Зміст питань відповідних пунктів курсової роботи має відповідати її назві. Теоретичні положення слід пов'язувати з практичним станом досліджуваного питання. В кінці кожного пункту стисло (2-3 речення) формулюються висновки.
Співвідношення між обсягом теоретичних питань, аналітичним матеріалом та експериментальними дослідженнями

Теоретична частина роботи містить аналіз літературних джерел з погляду актуальності проблеми, можливість її вирішення в різних ситуаціях, використання теоретичних аспектів проблеми для власних досліджень.

Аналітична (дослідницька) частина відбиває конкретний стан проблеми, що вивчається у досліджуваному закладі ресторанного господарства.

Розділ з удосконалення організації постачання, роботи складського та тарного господарства, основного та допоміжного виробництва, організації обслуговування містить конкретні пропозиції і рекомендації щодо покращення роботи закладу ресторанного господарства на підставі власних досліджень.

Студенту необхідно звернути увагу на те, що для якісного виконання курсової роботи необхідно зібрати у достатньо повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, статистичних збірників Держкомстату України та інших організацій, проаналізувати та узагальнити її. Крім спеціальної літератури, рекомендується опрацювати інші джерела інформації: Інтернет-ресурси, спеціалізовані періодичні видання, наведені у списку рекомендованих джерел.

Зібраний матеріал потрібно систематизувати відповідно до плану курсової роботи, рекомендується супроводжувати його таблицями, графіками, діаграмами, схемами, використовуючи сучасні комп'ютерні програми.

У частині "Висновки і пропозиції" наводяться відповіді на завдання, що були поставлені у курсовій роботі. Формулювання висновків є стислим викладом одержаних результатів всіх аспектів курсової роботи як теоретичних, так і аналітичних. Висновки повинні записуватися окремими пунктами, формулюватися обґрунтовано, чітко і лаконічно.

На підставі проаналізованих матеріалів студентом надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Пропозиції мають бути спрямовані як на вирішення окремих теоретичних питань, так і проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність для закладу ресторанного господарства на даний час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки економічного та соціального характеру.

До списку використаних джерел рекомендується включати 30-40 найменувань видань, що мають рік видань не раніше 2000 р.

У додатках до курсової роботи розміщуються інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. У додатки можна включати документи закладу, інструкції, меню, ілюстрації допоміжного характеру тощо на які, за необхідності, в роботі наводяться посилання.
3.1. Підготовка до збору та збір вихідної інформації

у закладах готельного господарства

Вивчивши відповідний блок літературних та інших джерел інформації студент повинен приступити до збору фактичного матеріалу, що відображає різні сторони діяльності закладів ресторанного господарства різного формату, які є об’єктом дослідження.

При підготовці до збору матеріалів на діючому закладі необхідно розробити перелік питань, форми таблиць, які дозволять зібрати всі необхідні матеріали про діяльність закладу ресторанного господарства відповідно до теми курсової роботи.

Підготовка до збору інформації передбачає: визначення показників, які необхідно зібрати; розробку методики одержання необхідних показників; документальне оформлення даних досліджень. Результати діяльності закладу ресторанного господарства повинні включати фактичні дані поточного року. Для отримання якісних показників діяльності закладу ресторанного господарства, а також його підрозділів, студент повинен самостійно провести необхідні дослідження, використовуючи різні методи дослідження: анкетування, опитування, безпосередні спостереження, що здійснюються в торговельній залі, на роздавальній, під час спостереження за інтенсивністю вхідного та вихідного потоків споживачів, кількістю зайнятих місць в залі закладу; часу зайнятості одного місця в залі; за технікою роботи офіціантів (барменів); дотриманням правил підготовки торговельної зали до обслуговування (повсякденного, в т.ч. в денний та вечірній час та при бенкетному обслуговуванні); правил сервірування столів під час різних видів обслуговувань тощо; проведення фотографії робочого часу робітника виробництва (торговельної групи чи зали, складської групи тощо); проведення фотографії робочого часу устаткування; .

У процесі обробки матеріалів складаються таблиці, графіки, діаграми, здійснюється групування та аналітичне обробляння даних із метою подальшого узагальнення та обґрунтування рекомендацій.

Аналіз організації постачання продовольчими товарами, предметами матеріально-технічного призначення та організації роботи складського і тарного господарства закладу ресторанного господарства включає розробку необхідного ілюстративного матеріалу наступного змісту:

1. Характеристика продуктового і матеріально-технічного постачання закладу (назва продуктів (предметів), постачальник, термін постачання).

2. Характеристика та способи доставки продуктів (назва продуктів, використаний транспорт; підприємство, за яким закріплено транспорт; метод доставки, спосіб доставки, тривалість навантаження/розвантаження, спосіб розрахунку за доставку, тариф за використаний транспорт).

3. Запаси продуктів, сировини, напівфабрикатів (назва продуктів, сировини, напівфабрикатів, необхідна кількість на день роботи, термін зберігання, максимальний запас, фактична наявність, відхилення від необхідної потреби).

4. Характеристика тарного господарства (назва тари, її призначення, інструмент для відкриття тари, періодичність повернення тари, підприємство по збиранню тари).

5. Характеристика тари для сировини (назва сировини, тари, вага тари, ціна тари: приймальна, здавальна).

6. Характеристика тари для напівфабрикатів та кулінарних виробів (назва напівфабрикатів та кулінарних виробів, назва тари, її габарити, місткість, матеріал виготовлення, ціна).

7. Звіт про рух тари (вид тари, ціна, залишок на початок місяця, прибуло, вибуло, залишок на кінець місяця).

8. Характеристика вагового господарства (ваги, тип, допустиме навантаження, дата клеймування, відповідальний за ваги).

9. Чисельність працівників складу і графік їх роботи, розподіл обов’язків між ними.

Аналіз організації роботи структурних підрозділів основного виробництва закладу ресторанного господарства включає розробку необхідного ілюстративного матеріалу наступного змісту:

1. Виробнича програма заготівельних цехів за певний проміжок часу (сировина, її кількість, процент і кількість відходів, кількість напівфабрикатів).

2. Виробнича програма доготівельних цехів за певний проміжок часу (меню, час готовності партії страв, кількість страв у партії).

3. Виробнича програма спеціалізованих цехів за певний проміжок часу (асортиментний перелік, час готовності партії страв та виробів, кількість страв та виробів у партії).

4. Аналіз структури страв і напоїв (за групами страв, у т.ч. у процентному співвідношенні; по стравах у групах, у т.ч. у процентному співвідношенні).

5. Розрахунок витрат часу на виконання виробничої програми цеху (страви, вироби, напівфабрикати, їх кількість, норма часу на одиницю продукції, загальні витрати часу).

6. Склад працівників цеху (кваліфікація працівника, чисельність, розподіл обов’язків). Розрахунок необхідної кількості працівників виробництва.

7. Карта спостережень за бригадою кухарів цеху або фотографії робочого дня кухаря.

8. Обладнання цеху (обладнання, марка, кількість, габаритні розміри, площа, яку займає обладнання, коефіцієнти його використання: екстенсивний, інтенсивний, інтегральний).

9. Карти організації робочих місць (із зазначенням їх просторового розташування на плані – схемі виробничих цехів) та їх аналіз.

10. Табличний матеріал для аналізу ефективності використання устаткування на робочих місцях.

11. Графік виходу на роботу працівників виробництва в табличному та графічному вигляді; здійснити аналіз доцільності його використання.

Підготовка до збору вихідної інформації для розкриття тем курсових робіт з блоку тематики організації обслуговування полягає у тому, що розробляється анкета, яка містить питання, що дозволяють дати оцінку якості обслуговування в закладі ресторанного господарства, виявити причини незадоволення споживачів даним рівнем обслуговування, встановити основні напрямки покращання їх обслуговування, визначити дієвість рекламних засобів тощо. Рекомендується складати закриту анкету. Для обробляння результатів опитування необхідно заздалегідь розробити таблиці, в яких групування відповідей відбуватиметься за однією чи більше ознак. Для проведення відповідних спостережень у залах закладів ресторанного господарства необхідно заздалегідь підготувати спеціальні карти спостереження, в яких будуть фіксуватись та реєструватись параметри системи обслуговування.

Перш за все необхідно зібрати дані, що дозволяють дати загальну характеристику закладу ресторанного господарства: тип, клас, формат, кількість місць, кількість та розряд працівників на виробництві або на складі, розподіл обов’язків між ними; кількість та розряд робітників залу, торговельної групи та робітників, що беруть участь у обслуговуванні споживачів та розподіл обов’язків між ними тощо.

Збір інформації потребує від студента безпосереднього обстеження діючого закладу готельного господарства у відповідності до теми курсової роботи.

Студент повинен заповнити таблиці, в яких вміщуються дані про кваліфікаційний склад працівників на виробництві, графіки їх виходу на роботу, про наявність необхідного устаткування. Обов’язково потрібно навести просторову модель закладу ресторанного господарства, у т. ч. приміщень для споживачів, де здійснюються процеси організації споживання продукції та послуг, з розміщенням відповідного устаткування; проаналізувати стан санітарного, гігієнічного утримання даних приміщень, устаткування та інвентарю; естетичного вигляду та дизайну інтер’єру приміщень; проаналізувати відповідність стильової єдності даного закладу обраної концепції; провести дослідження номенклатури послуг, що пропонує досліджуваний заклад ресторанного господарства; проаналізувати відповідність типу та класу закладу. Певну увагу слід приділити вивченню гостинної готельних комплексів, облаштуванню в них відповідних типів закладів ресторанного господарства (барів, лоббі-барів), організації процесів обслуговування мешканців готелів під час спеціальних акцій („щасливої години” тощо).

Важливе значення при розкритті відповідних тем має проведення спостережень за витратами робочого часу: миттєві спостереження, фотографії робочого часу використання обладнання, фотографії робочого дня працівника та гурту, хронометражні спостереження, також важливо провести необхідне анкетування, опитування чи інтерв’ю, здійснити безпосередні спостереження, що проводяться в торговельній залі, на роздавальній, під час спостереження за інтенсивністю вхідного та вихідного потоків споживачів, кількістю зайнятих місць в залі закладу; часу зайнятості одного місця в залі; за технікою роботи офіціантів (барменів); дотриманням правил підготовки торговельної зали до обслуговування (повсякденного, в т.ч. в денний та вечірній час та при бенкетному обслуговуванні), в тому числі при оформленні просторових ресурсів торговельної зали і аналіз ефективності їх використання (дослідження доцільності використання столів з різною місткістю, різною формою тощо), виборі варіанту розстановки столів (в т.ч. бенкетних), підборі необхідного устаткування для офіціантів (адміністраторів, хостес тощо); правил сервірування столів під час різних видів обслуговувань (повсякденного, в т.ч. в денний та вечірній час та при бенкетному обслуговуванні) тощо.

Для вивчення умов, необхідних для організації процесу обслуговування, необхідно проінспектувати групу приміщень для споживачів, дати оцінку дизайну інтер’єру, санітарному стану, оцінити відповідність приміщень вимогам БНіП. Необхідно схематично показати взаємозв’язок між приміщеннями, розміщення в них меблів для сидіння (відпочинку чи чекання) в аванзалі (торговельній чи бенкетній залі), для споживання їжі; меблів для зберігання денної кількості необхідного посуду, наборів, скла, столової білизни, інших предметів сервірування тощо; меблів для транспортування, демонстрації та короткочасного зберігання кулінарної продукції у залі; розміщення роздаткової лінії, направленість потоків споживачів і їх доцільність розташування в залі закладу; дослідження видів прилавків самообслуговування на роздавальній; використання сучасних видів гастроємностей, мармітів та інших видів устаткування та інвентарю для роздачі готової кулінарної продукції.

Для вивчення безпосереднього процесу обслуговування споживачів проводяться спостереження в залі, де заміряють і реєструють параметри системи обслуговування: завантаженість залу, інтенсивність вхідного потоку споживачів, пропускну спроможність роздаткової лінії, чергу на роздатковій лінії, пропускну спроможність торговельної зали, час зайнятості одного місця тощо. Спостереження повинно проводитись на протязі усього робочого дня, в подальшому здійснюється групування на денний та вечірній час роботи.

Опитування та інтерв’ю здійснюється в залах закладу за заздалегідь підготовленими анкетами, в яких включені питання щодо якості продукції та послуг закладу готельного господарства. Для оцінки дієвості рекламної діяльності необхідно звернути увагу на використання засобів реклами продукції та послуг закладу та дати їм оцінку. Звернути увагу на ефективність використання внутрішньої реклами, проаналізувати запропоноване меню і відповідність його концепції закладу.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»
Мета та завдання написання курсової роботи вимагає від студента почати роботу до вибору теми. Процес підготовки до написання курсової...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи)
Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи) з дисципліни “Внутрішні хвороби тварин” напрям підготовки...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт