Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/2
  1   2

ЗРАЗОК ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНУ СОН
ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами (Конференцією)

частини членів

територіальної громади міста Одеси

«___» ________________ 20___ р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Виконавчим комітетом

Одеської міської ради

Реєстраційний № _____________

«___» ________________ 20___ р.

ПОЛОЖЕННЯ

Органу самоорганізації населення
комітету ____________________________________

повна назва органу СОН1
в місті Одесі

Одеса

20____ р.

Це Положення визначає загальні принципи самоорганізації населення на території _____________________________ в _________________ районі міста Одеси, діяльності

мікрорайону, вулиці, будинку тощо, та його назва назва району міста

органу самоорганізації населення на даній території, його повноваження, права, гарантії їх здійснення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орган самоорганізації населення комітет ________________________

повна назва органу СОН2

в місті Одесі (далі – орган СОН) – це форма добровільної організації на території ________________ району міста Одеси його жителів, що об'єдналися за місцем проживання

назва району міста

на основі спільності інтересів для рішення безпосередньо через загальні збори чи конференції представників жителів даної території (далі – конференції) питань, що зачіплюють інтереси населення відповідної території і віднесених, відповідно до чинного законодавства, до ведення органів місцевого самоврядування.

Діяльність органу СОН розповсюджується на чистину території міста Одеси в межах: будинки №№ _____ по вулиці _________________, №№ _____ по вулиці _________________, №№ ______ по провулку _________________.

Орган СОН є неприбутковим представницьким органом частини членів територіальної громади міста Одеси, що мешкають на території діяльності органу СОН, і складовою частиною системи місцевого самоврядування.

1.2. Орган СОН сприяє створенню умов для реалізації кожним громадянином України його конституційного права на участь у управлінні громадськими справами та вирішенні питань місцевого значення, функціонує в тісній взаємодії з територіальною громадою міста, органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами, трудовими колективами й об'єднаннями громадян.

1.3. У своїй діяльності орган СОН керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про органи самоорганізації населення” і іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, виданими в межах своїх повноважень, рішеннями місцевих референдумів, рішеннями загальних зборів (конференцій), а також цим Положенням.

1.6. Орган СОН може входити на добровільній основі до складу асоціації органів СОН з метою захисту своїх прав, обміну досвідом, розвитку контактів (у тому числі міжнародних), а також для спільного рішення питань, що зачіплюють інтереси даних територіальних колективів.

1.7. Діяльність органа СОН ґрунтується на принципах:

 • законності;

 • безпосередньої участі населення в розробці, прийнятті і реалізації рішень по облаштованості відповідної території;

 • сполучення інтересів населення відповідної території й інтересів територіальної громади міста Одеси;

 • захисту прав і законних інтересів жителів ________________________, задоволення

мікрорайону, вулиці, будинку тощо,

соціальних потреб населення;

 • вільного волевиявлення жителів ___________________________ через загальні збори

мікрорайону, вулиці, будинку тощо,

(конференції);

 • розмаїтості здійснення форм громадського самоврядування;

 • територіальності;

 • виборності, підконтрольності, підзвітності і відповідальності органу СОН перед населенням, а у випадках, зазначених у законі – перед Одеською міською радою (далі – міськрадою);

 • самостійності, самофінансування і часткового фінансування (у частині делегованих повноважень) з міського бюджету, добровільності прийняття на себе функцій з вирішення тих чи інших питань місцевого значення;

 • гласності й врахування громадської думки.

1.8. Основними напрямками діяльності органу СОН є:

– створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах

Конституції і законів України;

– задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

– участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.9. Положення про орган СОН затверджується загальними зборами (конференцією) після одержання дозволу міськради на створення органа СОН реєструється виконавчим комітетом Одеської міської ради (далі – виконавчим комітетом).

1.10. Після реєстрації орган СОН отримує статус юридичної особи, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий і інший рахунки в установах банків.

1.11. Повна назва органу СОН:

на українській мові: Орган самоорганізації населення комітет ________________________ в

повна назва органу СОН3

місті Одесі;

на російській мові: Орган самоорганизации населения комитет ________________________ в

полное название органа СОН4

городе Одессе.

1.12. Місцезнаходження органу СОН: 65____, Україна, м. Одеса, вул.

індекс

________________________________________________.

адреса комітету

2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЖИТЕЛІВ І КОНФЕРЕНЦІЇ

ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ,

СТРУКТУРА І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ СОН

2.1.1. Основою діяльності органу СОН є загальні збори (конференція) жителів, що фактично проживають на відповідній території.

2.1.2. Про скликання загальних зборів (конференції), на яких планується розгляд питання про обрання членів органу СОН чи дострокове припинення його повноважень, не менш чим за 7 днів у повідомному порядку інформується міська рада та _______________________ районна

назва райадміністрації

адміністрація Одеської міської ради (далі – райадміністрація).

У випадку проведення конференції, квоту представництва на неї жителів відповідної території визначає орган СОН чи ініціативна група в кількості не менше 3 осіб, що проживають на даній території, з ініціативи якої скликається конференція. При цьому квота представництва на конференції встановлюється в наступних розмірах:

– не менш чим по одному представнику від кожної квартири5;

– не менш чим по одному представнику від 10 приватних будинків і (чи) не менш ніж один представник від 20 квартир багатоквартирних житлових будинків6;

– не менш чим по одному представнику від 5 приватних будинків і (чи) не менш ніж один представник від 10 квартир багатоквартирних житлових будинків7;

– не менш ніж по одному представнику від 20 приватних будинків і (чи) менш ніж по одному представнику від 40 квартир в багатоквартирних житлових будинках8.

Чергові загальні збори (конференція) скликаються Одеським міським головою (далі – міським головою) чи органом СОН за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Позачергові загальні збори (конференція) скликаються з ініціативи не менш ніж 5% жителів, що фактично проживають на території діяльності органу СОН.

2.1.3. Райадміністрація має надавати всебічну допомогу в проведенні загальних зборів (конференції), їх матеріально-технічному забезпеченні, у тому числі за рахунок коштів, передбачених міським бюджетом на ці цілі.

2.1.4. У роботі загальних зборів (конференцій) можуть брати участь особи, що досягли 18-річного віку, фактично проживають на відповідній території та не позбавлені судом дієздатності.

Особи, що фактично не проживають на відповідній території, можуть брати участь у роботі загальних зборів (конференцій) з правом дорадчого

голосу.

2.1.5. Загальні збори (конференції) правомочні, якщо в їх роботі бере участь безпосередньо або представлена не менше половини жителів відповідної території.

2.1.6. До виняткової компетенції загальних зборів (конференцій) належить:

 • прийняття рішень про створення та дострокове припинення повноважень органу СОН;

 • прийняття положення про орган СОН, внесення до нього змін та доповнень;

 • визначення кількісного складу органу СОН та його ревізійної комісії;

 • обрання ініціативної групи, що буде представляти інтереси жителів відповідної території у взаєминах з міською радою, виконавчим комітетом до сформування персонального складу органу СОН;

 • визначення кількісного і персонального складу виборчої комісії з виборів ___________________________ органу СОН, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

__________________________, секретаря, а також членів органу СОН;

назва посади керівника органу СОН

 • обрання і дострокове припинення повноважень ___________________, заступника

назва посади керівника органу СОН

(заступників) ________________________, секретаря, членів органу СОН, ревізійної комісії

назва посади керівника органу СОН

органу СОН;

 • визначення терміну повноважень органу СОН та його ревізійної комісії;

 • прийняття рішень по щорічних звітах органу СОН та його ревізійної комісії;

 • прийняття рішень про встановлення розміру оплати праці штатних працівників органу СОН, членів його ревізійної комісії (на період проведення ревізій) за рахунок доходів від власної фінансово-господарської діяльності;

 • прийняття рішень про введення місцевих зборів на основі добровільного самооподаткування;

 • затвердження програм діяльності органу СОН;

 • розгляд і затвердження кошторисів доходів і витрат органу СОН, а також затвердження звітів про їх виконання.

Загальні збори (конференція) можуть прийняти до свого розгляду й інші питання, що зачапають інтереси жителів відповідної території.

2.1.7. Рішення загальних зборів (конференцій) приймаються простою більшістю голосів присутніх і оформляються протоколом.

Усі рішення загальних зборів (конференцій) протягом 10 днів у письмовій формі доводяться до відома міської ради і райадміністрації.

2.2.1. Орган СОН створюється загальними зборами (конференцією) на підставі рішення міської ради.

2.2.2. Вибори органу СОН проводяться на загальних зборах (конференції)

на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування після одержання згоди міської ради на створення органу СОН.

Підготовка і проведення виборів органу СОН здійснюється відкрито і гласно. Витрати, зв'язані з підготовкою і проведенням виборів, здійснюються за рахунок коштів райадміністрації, в тому числі за рахунок сум на ці цілі, передбачені міським бюджетом.

2.2.3. З метою організації видачі бюлетенів для виборів, організації голосування, підрахунку голосів і визначення результатів виборів загальними зборами (конференцією) відкритим голосуванням утворюється виборча комісія в кількості не менш 3 чоловік з числа осіб, що бере участь у роботі загальних зборів (конференції) і має право голосу. Обраними до складу виборчої комісії вважаються особи, що одержали відносну більшість голосів учасників загальних зборів (конференції).

2.2.4. Правом висувати кандидатів на посаді ________________________ органа СОН,

назва посади керівника органу СОН

заступника (заступників) ________________________, секретаря, а також членів органа СОН

назва посади керівника органу СОН

має будь-яка особа, що володіє правом голосу і проживає на території діяльності органа СОН. Один учасник загальних зборів (конференції) може висунути таку кількість кандидатів на посаду ________________________________ органу СОН, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

________________________________, секретаря і членів органу СОН, що не перевищує

назва посади керівника органу СОН

кількості відповідних посад.

Одна й та ж особа може бути внесена тільки в один із бюлетенів для голосування: по виборах ________________________ органу СОН, заступника (заступників) _________________________,

назва посади керівника органу СОН назва посади керівника органу СОН

секретаря або членів органу СОН.

2.2.5. Обов'язок оперативного виготовлення бюлетенів для голосування покладається на райадміністрацію.

Бюлетені для голосування повинні бути виготовлені негайно після завершення процедури висування кандидатів на посаду ____________________ органу СОН, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

________________________, секретаря і членів органу СОН у кількості, що відповідає числу

назва посади керівника органу СОН

учасників загальних зборів (конференції), що володіють правом вирішального голосу. Райадміністрація виготовляє окремо бюлетені для виборів ______________________________

назва посади керівника органу СОН

органу СОН, заступника (заступників) ______________________________, секретаря

назва посади керівника органу СОН

і членів органу СОН.

У бюлетені для голосування повинна бути зазначена дата, місто і район проведення виборів, назва органу СОН, вказівка про те, на яку посаду здійснюються вибори, прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, домашня адреса кандидатів, а також рядок для голосування „Проти всіх кандидатів”. Кожен бюлетень після його виготовлення повинен бути засвідчений печаткою райадміністрації. Після виготовлення бюлетенів і засвідчення їх печаткою вони негайно передаються у виборчу комісію.

Райадміністрація вживає заходів по виготовленню кабінок і скриньок для таємного голосування. Кабінки для таємного голосування повинні бути встановлені в залі, де проводяться загальні збори (конференція) до їх початку.

Скриньки для голосування повинні бути опечатані членами виборчої комісії безпосередньо перед початком голосування в присутності осіб, що приймають участь в загальних зборах (конференції).

2.2.6. Видача бюлетенів учасникам загальних зборів (конференції) здійснюється членами виборчої комісії тільки особам, зареєстрованим в якості учасників загальних зборів (конференції) і що мають право голосу. Для одержання бюлетеня кожен учасник загальних зборів (конференції) повинен пред'явити паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, а після внесення в список голосуючих його прізвища, імені, по-батькові, домашньої адреси, серії і номера паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, розписатися за одержання бюлетенів для голосування. Після видачі виборчих бюлетенів кожному учаснику загальних зборів (конференції) член виборчої комісії, що видав їх, зобов'язаний засвідчити цей факт власним підписом.

Час, відведений на видачу бюлетенів і голосування, визначається рішенням загальних зборів (конференції).

2.2.7. При виборах _________________________ органу СОН, заступника

назва посади керівника органу СОН

___________________________ і секретаря, кожна особа, що приймає участь у голосуванні,

назва посади керівника органу СОН

має один голос.

У випадку обрання двох чи більшої кількості заступників _______________________ органу

назва посади керівника органу СОН

СОН,а також при обранні членів органу СОН, кожна особа, що приймає участь у голосуванні, має кількість голосів, що відповідає кількості осіб, що обираються за відповідним бюлетенем.

2.2.8. Голос вважається поданим „ЗА” відповідного кандидата, якщо голосуючий у квадраті напроти прізвища кандидата поставив знак „X” чи інший знак, що свідчить про те, що голос відданий саме за даного кандидата.

2.2.9. Визначення результатів виборів проводиться привселюдно в приміщенні для голосування. Ніхто не має право втручатися в роботу виборчої комісії. Райадміністрація повинна вжити заходів для недопущення порушення громадського порядку під час проведення висування кандидатів, видачі бюлетенів, голосування, підрахунку голосів, при оголошенні результатів виборів.

2.2.10. Обраними _________________________ органу СОН, заступником (заступниками)

назва посади керівника органу СОН

__________________________ керівника, секретарем, членами органу СОН вважаються особи,

назва посади керівника органу СОН

що одержали більше половини голосів учасників загальних зборів (конференції).

У випадку, якщо ніхто з осіб, включених у бюлетені для голосування, не набрав необхідної кількості голосів, або якщо не були обрані всі заступники _______________________ чи члени

назва посади керівника органу СОН

органу СОН, то відразу після оголошення результатів виборів проводиться другий тур виборів.

У бюлетені по виборах _________________________, заступника

назва посади керівника органу СОН

__________________________ і секретаря органу СОН вносяться по дві кандидатури із числа тих

назва посади керівника органу СОН

осіб, що отримали найбільшу кількість голосів порівняно із іншими кандидатами під час першого туру голосування.

У випадку проведення другого туру виборів заступників _________________________ та

назва посади керівника органу СОН

членів органу СОН в бюлетень вносяться кандидатури тих осіб, які не отримали необхідної кількості голосів в ході першого туру голосування.

У випадку, якщо під час другого туру ________________________ органу СОН, заступник

назва посади керівника органу СОН

(заступники) _________________________, секретар чи члени органу СОН не будуть обрані, то

назва посади керівника органу СОН

проводиться нове висування кандидатів на відповідні посади.

2.2.11. Після оголошення результатів виборів виборча комісія негайно передає невикористані бюлетені, бюлетені, які подані проти всіх кандидатів, а також за кожного з кандидатів на збереження у райадміністрацію.

2.2.12. Інформація виборчої комісії про результати виборів фіксується в протоколі загальних зборів (конференції).

2.2.13. Повноваження виборчої комісії припиняються після передачі виборчих бюлетенів на збереження у райадміністрацію за умови, що склад органу СОН сформований у повному обсязі, визначеному загальними зборами (конференцією).

2.2.14. Орган СОН обирається на термін, визначений загальними зборами (конференцією), але не більший, ніж на 4 роки9.

2.2.15. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення органу СОН здійснюється райадміністрацією у межах коштів, передбачених на це в міському (районному) бюджеті.

Після легалізації органу СОН у порядку, передбаченому Законом України „Про органи самоорганізації населення”, надаються нежитлові приміщення, необхідні для здійснення ними своїх повноважень. Дані приміщення надаються на умовах пільгової оренди на весь період діяльності органу СОН10.

2.2.16. Орган СОН організує свою роботу за планами, що узгоджуються з райадміністрацією, а потім затверджуються загальними зборами (конференцією).

2.2.17. Засідання органу СОН скликаються його ______________________ чи особою,

назва посади керівника органу СОН

що виконує його обов'язки, по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал і є правомочними за участі в них більше половини загального складу органу СОН.

Перше, організаційне засідання органу СОН проводиться в тижневий термін після його обрання і вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів органу СОН.

Всі питання на засіданнях органу СОН вирішуються відкрито, більшістю голосів від загального складу органу СОН. Рішення по розглянутих питаннях вносяться до протоколу засідання.

2.2.18. У роботі органу СОН із правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України і депутати місцевих рад, а ти з них, що проживають на території діяльності органу СОН або у виборчий округ яких входить зазначена територія – із правом вирішального голосу.

В роботі органу СОН із правом дорадчого голосу можуть також брати участь і інші особи, що мешкають на відповідній території, члени ревізійної комісії органу СОН, представники виконавчих органів міської ради та райадміністрації.

2.2.19. Для виконання поточної роботи ____________________, заступник (заступники)

назва посади керівника органу СОН

_________________________, секретар, члени органу СОН розподіляють між собою обов'язки.

назва посади керівника органу СОН

У разі потреби орган СОН може утворювати сектори (комісії), робочі групи, інші органи з питань експлуатації і ремонту житлового фонду, благоустрою і санітарії, з культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи, по роботі з дітьми та підлітками, з питань соціальної допомоги та інші.

2.2.20. Орган СОН інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийому жителів.

Орган СОН через друковані засоби масової інформації міської ради зобов'язаний інформувати жителів міста про персональний склад членів органу СОН, територію діяльності, а також про своє місцезнаходження, часи роботи і прийому жителів.

Орган СОН не рідше одного разу в рік має звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях).

2.3.1. ______________________ органу СОН обирається на термін повноважень органу СОН -

назва посади керівника органу СОН

і звільняється від займаної посади відповідно до процедур, передбачених Законом України „Про органи самоорганізації населення”, а також Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі, затвердженим рішенням міської ради «Про органи самоорганізації населення в місті Одесі» від 14.01.2002 р. № 3374-ХХІІІ (далі – „Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі”).

2.3.2. __________________________ органу СОН працює в органі СОН на громадських

назва посади керівника органу СОН

засадах, якщо інше не передбачено рішенням міської ради.

2.3.3. __________________________ органу СОН:

назва посади керівника органу СОН

 • організує роботу органу СОН, скликає і веде його засідання;

 • організує виконання рішень органу СОН;

 • сприяє органам виконавчої влади і місцевого самоврядування в організації виконання нормативних актів;

 • є розпорядником поточного банківського рахунка та інших рахунків органу СОН;

 • представляє інтереси органу СОН у відносинах з громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності;

 • дає доручення заступнику (заступникам) ________________________,

назва посади керівника органу СОН

секретарю і членам органу СОН, розподіляє обов'язки серед членів органу СОН;

 • веде особистий прийом жителів;

 • контролює правильність ведення документації органу СОН;

 • підписує рішення та інші документи від імені органу СОН;

 • несе персональну відповідальність за результати фінансово-господарської та інших видів діяльності органу СОН;

 • виконує доручення органу СОН;

 • здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, а також цим Положенням, до його компетенції.

2.3.4. У своїй діяльності __________________________ органу СОН є підзвітним загальним

назва посади керівника органу СОН

зборам (конференції) і може бути достроково звільнений з посади загальними зборами (конференцією) більшістю голосів від числа присутніх за пропозицією не менш однієї третини членів органу СОН або міської ради.

2.4.1. Заступник (заступники) __________________________ органу СОН обирається

назва посади керівника органу СОН

і звільняється від займаної посади відповідно до процедур, передбачених Законом України „Про органи самоорганізації населення”, а також „Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі”.

2.4.2. Заступник (заступники) ___________________________ працюють в органі СОН

назва посади керівника органу СОН

на громадських засадах.

2.4.3. У випадку відсутності _________________________ органу СОН чи неможливості

назва посади керівника органу СОН

виконання ним своїх обов'язків з інших причин його функції виконує заступник ____________________________ органу СОН.

назва посади керівника органу СОН

2.5.1. Секретар органу СОН обирається і звільняється від займаної посади відповідно до процедур, передбаченими Законом України „Про органи самоорганізації населення”, а також „Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі”.

2.5.2. Секретар органу СОН працює в органі СОН на громадських засадах, якщо інше не передбачено рішенням міської ради.

2.5.3. Секретар органу СОН забезпечує підготовку засідань органу СОН, питань, що виносяться на його розгляд, забезпечує ведення діловодства, своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ, організацій і жителів рішень органу СОН, контролює їх виконання, а також виконує інші покладені на нього обов'язки.

2.6.1. Контроль за використанням органом СОН фінансових і матеріальних ресурсів здійснює міська рада, виконавчий комітет, загальні збори (конференція), ревізійна комісія органу СОН, а також відповідні органи державної влади.

2.6.2. Ревізійна комісія органу СОН обирається більшістю голосів від числа учасників загальних зборів (конференції) в кількості 3-7 осіб.

Як правило, ревізійна комісія має обиратися одночасно з обранням органу СОН. До її склад не можуть входити особи, обрані до складу органу СОН.

2.6.3. Ревізійна комісія в порядку здійснення своїх повноважень проводить відповідно до чинного законодавства ревізію фінансово-господарської діяльності органу СОН і інформує загальні збори (конференцію) про її результати.

У разі потреби ревізійна комісія інформує про результати ревізії мешканців, що проживають на території діяльності органу СОН, міську раду і райадміністрацію.

Ревізійна комісія не рідше одного разу в рік звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференції).
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт