Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

IV. Погоджує - Харьковская общеобразовательная школа

Харьковская общеобразовательная школа

Сторінка2/3
1   2   3

IV. Погоджує:

Свою діяльність із директором школи, методичним кабінетом відділу освіту райдержадміністрації, центром управління освіти Харківського міськвиконкому та кабінетами інституту удосконалення учителів, з іншими заступниками директора.

V. Здійснює контроль за:

 1. Роботою вчителів 5-11 класів.

 2. Станом успішності учнів 5 – 11-х класів і відвідуванням ними уроків.

 3. Роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів.

 4. Дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять.

 5. Проведенням контрольних робіт та інших обов’язкових уроків, визначених програмою.

 6. Роботою з групами учнів із початковим рівнем навчальних досягнень і незадовільною поведінкою.

 7. Звіт про зміни кількості учнів у школі, який має узгоджуватися з алфавітною книгою.


VI. Інструктує й консультує:

 1. Вчителів щодо проведення навчальних занять і організації самоосвіти.

 2. Вчителів і класних керівників щодо складання планів та звітів.

 3. Молодих учителів щодо планування й ефективного проведення уроків та позакласних заходів із навчальних предметів.

VII. Здійснює облік:

 1. Проведення вчителями уроків, факультативів, індивідуальних занять із учнями.

 2. Статистичних документів.

 3. Перевірки ведення іншої документації.

 4. Засідань атестаційних комісій.

VIII. Звітує:

 1. Перед директором і педагогічною радою (про організацію, здійснення й результати навчальної роботи).

 2. Перед батьківською громадськістю та органами управління освітою.

IX. Складає:

 1. Розклад уроків.

 2. Розклад факультативів, спецкурсів, курсів за вибором.

 3. Графіки індивідуального навчання навчально-виховного процесу.

 4. Звіт про стан успішності учнів наприкінці I та II семестрів.

 5. Проекти наказів, розпоряджень, інформаційних матеріалів та довідок із питань.

 6. Розклад проведення навчальних екскурсій та практики.

 7. Графік контрольних, лабораторних робіт та тематичного оцінювання

Х. Приймає відвідувачів:

Середа 15.00 – 18.00 Вівторок 9.00 – 12.00
Функціональні обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи І ступеня

Білик Олени Миколаївни
Відповідає за:

 1. Правильну організацію навчальної роботи в класах початкової школи.

 2. Виконання навчальних планів і програм вищезазначеними вчителями, ефективність їх роботи, зокрема якість знань, умінь і навичок учнів.

 3. Ведення класних журналів початкової школи 1-4 класів, ГПД.

 4. Підготовку звітності про стан та результати навчальної роботи в початкових класах.

 5. Навчання і відвідування учнями уроків початкової школи та ГПД.

 6. Наступність навчання в школі І-ІІ ступенів (4-5 класів).

 7. Здійснення заходів з диференціації та індивідуалізації навчання учнів.

 8. Роботу з техніки безпеки учнів під час навчально-виховного процесу у початковій школі.

 9. Виконання єдиного орфографічного режиму в школі.

 10. Роботу по виконанню ст. Конституції України, закону „Про мову”.

 11. Харчування учнів.

 12. Складання статистичних звітів по початковій школі і звіт РВК-77.

 13. Проходження вчителями початкової школи курсової та семінарської перепідготовки.

 14. Організацію обліку дітей і підлітків 5 (6)-15-річного віку у мікрорайоні школи.

Керує:

 1. Роботою класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів, виховання в них свідомого ставлення до навчання 1-4 класів.

 2. Роботою м/о вчителів початкових класів.

 3. Проведення контрольних робіт, тематичних робіт, тематичних атестацій.

Організовує:

 1. Роботу по плануванню навчального матеріалу в початковій школі, ГПД.

 2. Відкриті уроки і взаємо відвідування навчальних занять вчителів початкових класів, ГПД.

 3. Самоосвіту вчителів з вищезазначених навчальних предметів.

 4. Оформлення шкільної навчальної документації (в рамках початкової школи).

 5. Навчально-виховну роботу з невстигаючими учнями початкової школи.

 6. Проведення контрольних робот за текстами адміністрації.

 7. Заміну відсутніх вчителів початкових класів, ГПД.

 8. Роботу ГПД.

 9. Роботу гуртків початкової школи.

 10. Роботу по підготовці дошкільників, наступності у навчанні.

 11. роботу координації дій між Д/З та школою.

 12. Роботу з батьками.

 13. Прийом дітей до 1-го класу.

 14. ШМУ (школа молодого учителя).

Погоджує:

 1. Свою діяльність з директором і з іншими заступниками директора, психологом.

Контролює:

 1. Роботу вчителів початкових класів, ГПД.

 2. Стан успішності учнів початкової школи і відвідування ними уроків.

 3. роботу класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів (початкової школи).

 4. Навчальне навантаження учнів початкової школи.

 5. Роботу навчальних кабінетів початкової школи.

 6. Додержання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог.

 7. Стан збереження і використання навчально-матеріальної бази.

 8. Наявність поурочних планів вчителів початкової школи, ГПД.

 9. Використання на уроках в початковій школі ТЗН.

 10. Ведення класних журналів класними керівниками (1-4 класи).

 11. Виконання рішень та постанов згідно зі своїми обов’язками.

 12. Навчання невстигаючих учнів початкової школи.

 13. Навчання обдарованих дітей початкової школи.

 14. Правильність оцінювання успішності учнів в початковій школі.

 15. Дотримання єдиного орфографічного режиму вчителями школи.

 16. Роботу вчителів з обліку дітей мікрорайону школи (6 річки).

 17. Наслідки навчально-виховної роботи в початковій школі.

 18. Роботу з екологічного виховання школярів початкової школи.

 19. Роботу вчителів щодо оформлення та дидактичного забезпечення навчально-інформаційних куточків (1-4 класи).

 20. Харчування дітей.

Інструктує і консультує:

 1. Оформлення та дидактичного забезпечення навчально-інформаційних куточків (1-4 класи).

 2. Батьків і учнів з проблем навчання і виховання дітей.

Веде облік:

 1. Роботу м/о вчителів початкової школи.

 2. Реалізація календарних планів.

 3. Виходу працівників початкової школи на роботу.

 4. Роботи з обдарованими дітьми початкової школи.

 5. Роботи з невстигаючими учнями початкової школи.

Звітує:

 1. Про організацію, стан і результати навчально-виховної роботи перед директором і педагогічною радою, РУО.

Складає:

 1. Графік контрольних робіт (1-4 класів) та звітує про його виконання (2 рази на рік), тематичних атестацій (1-4 класів).

 2. Статистичні звіти для РУО, МіскУО, ГУОІН.

 3. Проекти наказів, розпорядження та інших документів з питань навчально-виховної роботи.

 4. Графік внутрішкільного контролю в початковій школі.

 5. Бере участь в плануванні роботи школи на рік, місяць, тиждень.

 6. Звіти про виконання навчальних планів і програм.

 7. Довідки з навчально-виховної роботи.

 8. Графік взаємо відвідувань уроків вчителів початкової школи, відкритих уроків, ГПД.

 9. Табель на заробітну плату учителів (початкової школи).

Користується правом:

 1. Представляти учнів і вчителів до відзначення.

 2. Вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку школи.

Відвідує, аналізує:

 1. Уроки, консультації, виховні заходи, батьківські збори, звіти вчителів-предметників і т. д.

Приймає відвідувачів:

П’ятниця 15.00-18.00 Четвер 9.00-12.00


Функціональні обов’язки заступника директора з виховної роботи

Бубнової Олени Володимирівни
Відповідає за:

 1. Правильну організацію роботи в класах.

 2. Правильність календарного планування навчальної роботи вчителів образотворчого мистецтва, музики, ОБЖД, виховної роботи класних керівників 1-11 класів.

 3. Правильність планування виховної роботи з учнями.

 4. Виконання навчальних планів і програм вчителями образотворчого мистецтва, музики, ОБЖД, ефективність їх роботи, зокрема якість знань, умінь і навичок учнів.

 5. Ведення сторінок класних журналів дитячого травматизму.

 6. Організацію роботи по експерименту МО і Н: „Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого-педагогічного проектування особистого розвитку”.

 7. За ведення та збереження таких документів:

  • книга запису внутрішкільного контролю;

  • статистичні звіти;

  • протоколи ШМО та плани роботи класних керівників;

  • документи організації виховної роботи;

  • протоколи загально шкільних батьківських зборів та засідань;

  • довідки про навчання та працевлаштування випускників школи;

  • акти форми Н-1, Н-2 про нещасні випадки;

  • журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;

  • особові справи учнів пільгового контингенту, девіантної поведінки, а також тих, хто стоїть на внутрішкільного обліку;

  • листування з кримінальною міліцією, Червонозаводським РУЛ, Червонозавордським РВК, іншими організаціями та установами з питань виховної роботи закладу;

  • надання матеріальної допомоги учнями;

  • журнал оперативного контролю за відвідування учнями уроків;

  • звіти класних керівників.

 1. Роботу педагога організатора.

 2. Попередження правопорушень учнів.

 3. Роботу з учнями пільгового контингенту.

 4. Підготовку і проведення загально шкільних виховних заходів.

 5. Формування загальної культури учнів.

 6. Дотримання Конвенції „Про права дитини”.

 7. Профорієнтаційну роботу з учнями.

 8. Якість і ефективність роботи класних керівників, позакласної роботи.

 9. Робота з сиротами, напівсиротами, дітьми із багатодітних родин, малозабезпечених сімей, дітьми пільгового контингенту.

 10. Оздоровлення дітей.

Керує:

 1. Роботою вчителів 1-11 класів, зокрема діяльності вчителів ОБЖД, образотворчого мистецтва, музики.

 2. Роботою класних керівників з питань організації виховної роботи з учнями.

 3. Підготовкою виховних заходів.

 4. Роботою учнівського самоврядування.

 5. Роботою батьківського комітету.

 6. Роботою педагога-організатора.

Організовує:

 1. Роботу по плануванню навчального матеріалу ОБЖД, образотворчого мистецтва, музики

 2. Підготовку і проведення загально шкільних заходів виховного характеру.

 3. Відкриті виховні заходи, уроки і взаємо відвідування навчальних занять вчителів ОБЖД, образотворчого мистецтва, музики.

 4. Оформлення документації.

 5. Виховну роботу з обдарованими дітьми.

 6. Виховну роботу з учнями девіантної поведінки.

 7. Введення і накопичення папок з наказом „Про номенклатуру справ у школі”.

 8. Роботу учнівського активу.

 9. Літній відпочинок учнів пільгового контингенту.

 10. Виховну роботу з учнями в канікулярний час.

 11. Роботу по запобіганню правопорушень учнів.

 12. Роботу з батьками учнів.

 13. Роботу з соціального захисту учнів.

Погоджує:

Свою діяльність з директором із іншими заступниками директора, психологом.
Контролює:

 1. Роботу вчителів ОБЖД, музики.

 2. Відвідування учнями уроків.

 3. Роботу класних керівників з питань організації виховної роботи з учнями та позакласної роботи з ними.

 4. Виконання рішень та постанов згідно з своїми обов’язками.

 5. Виховання невстигаючих учнів та учнів, що переведені до наступного класу за певних умов.

 6. Виховання обдарованих дітей.

 7. Якість перевірки щоденників учнів класними керівниками.

 8. Виконання планів виховної роботи з учнями класними керівниками.

 9. Проведення виховних годин.

 10. Поведінку учнів в школі.

 11. Організацію роботи педагога - організатора.

 12. Хід і наслідки роботи по забезпеченню вимог охорони дитинства і праці.

 13. Дотримання техніки безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Веде облік:

 1. Виховних заходів, проведення учителями-предметниками, класними керівниками, педагогами-організаторами.

 2. Чергування класів в школі.

 3. Реалізації календарних планів.

 4. Відвідування учнями занять за день, тиждень.

 5. Виховної роботи з пільговим контингентом учнів.

 6. Виховної роботи з обдарованими дітьми.

 7. Звіти про роботу класних керівників.

 8. Подальшого навчання та працевлаштування випускників.

 9. Виховної роботи учнями девіантної поведінки.

 10. Заміну кроків, проведення вчителями (в разі відсутності заступника директора з навчально-виховної роботи).

Звітує:

 1. Про організацію, стан і результати навчально-виховної роботи перед директором і педагогічною радою, інспекцією у справах неповнолітніх, РУО про працевлаштування учнів та подальше навчання випускників.

Складає:

 1. Проект плану виховної роботи школи на навчальний рік.

 2. Статистичні звіти для РУО, МіскУО, ГУОІН.

 3. Проекти наказів, розпорядження та інших документів з питань виховної роботи.

 4. Плани роботи школи в канікулярний час.

 5. Довідки з виховної роботи.

 6. Графік чергувань класів по школі.

 7. Плани, заходів з виховної роботи.

 8. Плани роботи заступника директора з виховної роботи на рік, на місяць, тиждень, день.

 9. Графіки взаємо відвідувань позакласних заходів.

Користується правом:

 1. Коли немає директора заступати його і розв’язувати загольношкільні питання.

 2. Представляти учнів і вчителів до відзначення.

 3. Вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку в школі.

 4. Виконувати обов’язки інспектора з охорони прав дитинства.

Відвідує, аналізує:

 1. Уроки, консультації, виховні заходи, батьківські збори.

Координує:

 1. Педагога-організатора і класних керівників.

Приймає відвідувачів:

П’ятниця 15.00-18.00
Функціональні обов’язки завгоспа школи Вашкевич Тетяни Кузьмівни
Відповідає за:

 1. Здійснення керівництва господарської діяльності закладу.

 2. Одержання, схов, зберігання і видачу матеріальних цінностей.

 3. Техніку безпеки роботи співробітників ХЗОШ № 35.

 4. Протипожежний стан закладу.

 5. Необхідний санітарно-гігієнічний режим роботи закладу.

 6. За збереження шкільного майна.

 7. За своєчасну підготовку школи до нового навчального року.

 8. Санітарний стан ХЗОШ № 35.

 9. Проведення капітального та поточного ремонту школи.

 10. Розподіл обов’язків між технічними працівниками.

 11. Введення звітності про придбання та списання матеріальних цінностей.

 12. Наявність необхідних санітарно-гігієнічних засобів.

 13. Санітарний стан приміщення школи.

 14. За ведення та збереження таких документів:

  • книга обліку техпрацівників школи;

  • звіти по теплостям;

  • облік використаної електроенергії;

  • акти на оприбуткування;

  • акти по ремонту школи;

  • акти на списання;

  • акти з обліку водопостачання;

  • технічні засоби по електровимірам;

  • графік роботи технічних працівників;

  • документація з інвентаризації шкільного майна;

  • журнал виходу на роботу МО працівників школи;

  • журнал реєстрації використаної електроенергії;

  • журнал реєстрації показників тепло постачальника;

  • журнал реєстрації вивозу сміття.

 1. Ведення звітності з господарської роботи закладу.
1   2   3

Схожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа
Про підсумки підготовки школи з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2013 році та завдання на 2014 рік

Харьковская общеобразовательная школа
Згідно із Законом України «Про енергозбереження» вiд 01. 07. 1994 №74/94-вр, на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Була проведена експертиза нормативності ведення алфавітної книги, особових справ учнів, класних журналів, журналу групи продовженого...

Харьковская общеобразовательная школа
Міністерства освіти І науки України від 05. 06. 2001 №1/12-1459, плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік у школі постійно...

Харьковская общеобразовательная школа
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Харьковская общеобразовательная школа
Міністерства освіти І науки України 18. 04. 2006 №304 та з метою реалізації системи безперервного навчання з питань охорони праці...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт